DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 3-9


UDK 630* 624 + 231 (001)


REGULIRANJE ISKORIŠTAVANJA U GOSPODARENJU
PRIRODI SLIČNIM ŠUMAMA


FELLING CONTROL AT NEAR-NATURAL FOREST MANAGEMENT


Anton ŽIHLAVNiK*


SAŽETAK: Članak prikazuje aktualnu problematiku iskorištavanja šuma
u Republici Slovačkoj, glede nastanaka novih gospodarskih jedinica. U novonastalim
jedinicama možemo uočiti veliku nepravilnost strukture dobnih razreda,
što utječe na potrajnost gospodarenja. Obnovljeni vlasnički i posjedovni
odnosi s obzirom na šumu, uzrokovali su promjene u svim područjima šumskog
gospodarenja. Pod utjecajem tih odnosa dolazi do novelizacije Zakona
br. 61/1977 Zbornik o šumama i Zakona br. 100/1977 Zbornik o gospodarenju
u šumama i o državnoj upravi šumskog gospodarstva. Ovaj Zakon na prvo
mjesto u gospodarskim šumama stavlja prirodno pomlađivanje oplodnim sječama,
a u sastojinama u kojima to zahtijevaju prirodni uvjeti, gospodari se
preborno, dok se u ekstremnim slučajevima može upotrijebiti i čista sječa.
Članak se odnosi na primjenu matematičkih metoda modeliranja gospodarenja
u prirodi sličnim šumama. Vrednovan je utjecaj različitog broja dobnih
razreda kod ove metode na kretanje pokazatelja iskorištavanja kroz nekoliko
desetljeća. Istraživanje je provedeno na odabranim šumsko-gospodarskim jedinicama,
razvrstanim prema površini u grupe, u rasponu od 101 do 250 ha.
Dobiveni rezultati potvrdili su mogućnost korištenja metode kod osjetljivijih
načina gospodarenja uz pridržavanje izvjesnih, unaprijed određenih uvjeta i
kriterija uz korištenje više načina obračuna.


Ključne riječi: iskorištavanje šuma, iskoristavački pokazatelj, gospodarska
jedin ica


1. PROBLEMATIKA I CILJ RADA
Problem analysis and aim of the work
Na temelju Zakona br. 229/1991 Zbornik o uređešumskog
gospodarenja. Pod njihovim utjecajem dolazi
nju vlasničkih odnosa o zemljištu i drugim poljopritakođer
do novelizacije Zakona br. 61/1977 Zbornik o
vrednim dobrima, usklađenim s kasnijim propisima, šumama i Zakona br. 100/1977 Zbornik o gospodarekao
i Zakona br. 330/1991 Zbornik o zemljišnoj upranju
šumama i državnoj upravi šumskog gospodarstva.
vi, uređenju zemljišnog vlasništva, zemljišnih ureda, Stupanjem na snagu ovih, kao i novih propisa, dolazemljišnog
fonda i o zemljišnim društvima, usklađezi
do vraćanja vlasničkih prava i prava uživanja prvonim
s kasnijim propisima, dolazi do uređenja vlasničbitnim
vlasnicima šumskog zemljišta. Vraćanje vlaskih
i korisničkih odnosa i na šumskom zemljišnom ničkih prava i prava uživanja nad šumama, jako se
fondu. Obnovljena vlasnička i korisnička prava nad odrazilo na uređivanje šuma na način daje u prostornu
šumama, uzrokovala su promjene u svim područjima razdiobu šuma uvedena nova jedinica, i to "dio šume
prema načinu iskorištavanja", odnosno formalno nazvana
"šumsko gospodarska jedinica". Ujedno je to i


* Doc. ing. Anton Žihlavnik, CSc.,Tehnički univerzitet, Šumarski
osnovna jedinica gospodarenja šumama. Tako su se


fakultet.T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen, Slovačka Republika,


dosadašnji cjeloviti dijelovi šuma počeli dijeliti na ma


tel.:+421-45-5206-310, fax.:+421-45-5332-654,
e-mail :azihlav(a>vsld.tuzvo.sk nje jedinice. U ovim novonastalim jedinicama može
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 6     <-- 6 -->        PDF

A. Žihlavnik: REGULIRANJE ISKORIŠTAVANJA U GOSPODARENJU PRIRODI SLIČNIM ŠUMAMA Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002), 3-9
mo uočiti nepravilnost njihovih dobnih razreda, što za
posljedicu ima utjecaj na uravnoteženost pomladnih
sječa kroz duže razdobje.


Da pri obnavljanju vlasničkih prava i prava na uživanje
ne dođe do poremećaja potrajnosti šuma uslijed nestručnog
gospodarenja, stavlja Zakon br. 100/1977
Zbornik, usklađen novim propisima, na prvo mjesto u
gospodarskim šumama prirodno pomlađivanje oplodnom
sječom. Ovisno o prirodnim uvjetima, upotrebljava
se još i preborno gospodarenje, a vodeći računa o prirodnim
uvjetima, u ekstremnim se slučajevima može
upotrijebiti i čista sječa.


Prirodnim pomlađivanjem oplodnom sječom kao
načinom gospodarenja i problematikom prirodnog pomlađivanja
šume bavilo se tek nekoliko autora: Korf
(1963), Greguš (1976), Žihlavnik, A. (2000) i
drugi. Isto vrijedi i za preborno gospodarenje S aniga
(1996,1998,2000).


Gospodarenje oplodnom i prebornom sječom treba
u sadašnjosti više upotrebljavati s obzirom na male površine
šumskih gospodarskih jedinica i njihove nepravilne
dobne strukture. U takvim jedinicama treba provoditi
prirodi blisko gospodarenje (San i ga 2000).
Također je potrebno veću pažnju usmjeriti prognoziranju
razvoja šuma i kalkuliranju drvnih zaliha (Marušak
1996, 1998, 1999). To je u vezi s utvrđivanjem
uravnoteženog kretanja pokazatelja iskorištavanja tijekom
dužeg razdoblja.


Pitanjima metoda iskorištavanja i u vezi s tom problematikom
uređivanja šuma bavili su se Herich
(1994), Kouba (1983, 2001). Kod pomaka dobnih
razreda i uz kontinuirano prognoziranje razvoja stanja
šuma potrebno je imati točne površine šumskih gospodarskih
jedinica. To pretpostavlja da je potrebno odmah
pri predaji šumskog dobra točno označiti granice i
ustanoviti površinu nastajućih šumskih gospodarskih
jedinica. Navedenu problematiku potanko obrađuje
Žihlavnik,Š.(1991, 1994, 1995).


Kod toga korištenje različitih metoda (Žihlavnik,
A. 1993, 1997, 1998, 1999, 2000) poradi rješenja
upravljanja šumama pretpostavlja njihovo preispitivanje
i nadopunjavanje, s obzirom na to da su bile isprva


većinom izrađene za osnovne, temeljne gospodarske
jedinice, gdje je gospodareno čistim sječama. To vrijedi
i za metodu matematičkih modela (Ž i h 1 a v n i k, A.
1982, 1993).


Za objektivno utvrđivanje intenziteta oplodne sječe
važan je korišteni iskorištavački pokazatelj za odgovarajuće
desetljeće kao granica iskorištavanja koja proizlazi
iz zakona.


Općenito, pokazatelje iskorištavanja možemo okarakterizirati
kao podatke izvedene iz pregleda taksativnih
veličina osnovnih jedinica za iskorištavačko uređivanje
šuma, a koje nas informiraju o njihovim mogućnostima
iskorištavanja. Izvedeni pokazatelji za odgovarajuću
jedinicu još uvijek ne znače odobrenu visinu iskorištavanja.
Za ispravno određivanje sječe potrebna je
detaljna analiza dobne strukture te jedinice kao i svi podaci
i kriteriji koji karakteriziraju njeno stanje. Uobičajeno
korištene metode kod čiste sječe, za koje je bio
utvrđeni pokazatelj, iskorištavanje nije moguće upotrijebiti
i kod osjetljivijih načina gospodarenja. Radi se naprimjer
o prosječnom sječivom prirastu, 1/20 drvne zalihe
zrelih stabala zadnjeg dobnog razreda i starijih. Prema
trenutno važećim propisima jednaki su pokazatelji
iskorištavanja za čistu i oplodnu sječu. U prebornim šumama
koristi se ukupni tekući prirast. Iz tih je razloga
dosadašnje metode potrebno prilagoditi kako bi bile
uporabljive i kod osjetljivijih načina gospodarenja.


Cilj ovoga rada je procijena rješenja regulacije iskorištavanja
korištenjem matematičkih modela regulacije
kod osjetljivijih načina gospodarenja, iz razloga
što o čistim sječama i njenim oblicima ima već puno
teoretskih i praktičnih spoznaja. Ovaj je način svojim
formama davao više mogućnosti korištenja regulacije
iskorištavanja, nego ostali manje korišteni načini. Nastankom
novih gospodarskih jedinica na temelju vlasničkih
odnosa povećao se njihov broj, a smanjila jedinična
površina. Stoga ih je trebalo razvrstati po površini
i za svaku od njih samostalno riješiti sa stajališta iskorištavanja
i upravljanja šumom. Navedena problematika
bila je riješena u okviru dotiranog znanstvenog
projekta VEGA 1/7052/20.


2. OSNOVNI MATERIJAL I METODIKA - Material and methods
Za rješenje ove problematike iskorištene su šumske
gospodarske jedinice (ŠGJ) iz različitih dijelova Slovačke,
s važećim osnovama gospodarenja za razdoblja
od 1996-2005. i 1999-2008. U njima je prevladavalo
gospodarenje oplodnim sječama. Upotrijebljeno je 12
skupina s različitim brojem ŠGJ. Od njih je izabrana
skupina raspona površine od 101 do 250 ha, u kojoj je
bilo ocijenjeno 6 ŠGJ.


Stvarna dobna struktura ovih SGJ je nepravilna s
neuravnoteženom zastupljenošću pojedinih dobnih


razreda. Nepravilnoj dobnoj strukturi odgovara i nepravilno
raspoređena drvna zaliha u pojedinim dobnim
razredima. S tim je u vezi i vrijednost pokazatelja iskorištavanja,
koja bi se bez određenog sređivanja znatno
razlikovala za svako desetljeće. Nadovezujući se na
neujednačeno kretanje pokazatelja ne bi bilo osigurano
ni ujednačeno iskorištavanje (sječa).


Ophodnja je u pojedinim ŠGJ u rasponu od 100 do
120 godina, a pomladno razdoblje je od 30 do 40 godina.
Slična nepravilna dobna struktura je i u ostalim
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 7     <-- 7 -->        PDF

A. Zlhlavnik: REGULIRANIH ISKORIŠTAVANJA U GOSPODARENJU PRIRODI SLIČNIM ŠUMAMA Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 3-9
ŠGJ u Slovačkoj. Uzrok je u tome što su ove ŠGJ stvorene
iz prvotnih velikih jedinica, čija se površina kretala
od 6 000 do 10 000 ha. Iz takvih jedinica nastaje veći
broj ŠGJ, odnosno 5 do 20.


Za ocjenjivanje mogućnosti korištenja iskorištavačkih
pokazatelja u novonastalim ŠGJ bila je upotrijebljena
poboljšana metoda matematičkih modela (Žih
1 a v n i k, A. 2000). Kod ove su metode naknadno dotjerani
još neki osnovni uvjeti.


Prvi uvjet je određivanje broja dobnih razreda "
k", koji će biti uzet u obzir kod obračuna u pojedinim
desetljećima. Na temelju dobivenih spoznaja iz bivših
gospodarskih cjelina i gospodarskih skupina, čija je
dobna struktura bila slična šumskim gospodarskim jedinicama,
bile su provjerene mogućnosti obračuna s
brojem dobnih razreda k = 3, 4 i 5.


Drugi uvjet, odabir je varijante na temelju međusobnog
odnosa medu vrijednostima zadnjih triju dobnih
razreda Pni , Pn_,d , Pn.2i , primjenjivan je bez izmjene.
Oznaka Pn, predstavlja površinu n-tog dobnog razreda
koja proizlazi iz vremena prelaza u i-tom desetljeću.
Radi se o zadnjem dobnom razredu i o starijim dobnim
razredima. Obračun se može raditi za proizvoljni broj
decenija (i = 1, 2,..., m). Većinom se obračun radi za raz


doblje vremena prelaza ili polovicu vremena prelaza.


Kako je navedeno u prethodnim radovima (Žih
1 a v n i k, A. 1998, 2000) treći uvjet nije uzet u obzir.
Radi se o korištenju koeficijenta prelaza. Korištenje
trećeg uvjeta je u sadašnjosti samostalno rješenje s obzirom
na veliku nepravilnost dobnih struktura ŠGJ,
gdje je dosad upotrebljavani koeficijent potrebno prilagoditi.
Zato se koeficijent prelaza nije izravno u obračunu
upotrijebio, ali se upotrijebio za ocjenjivanje prelaza
u pojedinim desetljećima s vrijednošću a = 0,25.


Veliki naglasak stavlja se na poštivanje četvrtog
uvjeta odnosno na procjenu stanja i omjera u ŠGJ s obzirom
na obnovu i uzgoj, kao i na duljinu pomladnog
razdoblja. Iskorišteni su elementi prirodi bliskog gospodarenja
šumom s najnovijim spoznajama o osjetljivijim
načinima gospodarenja (San i ga 1996, 1998,2000).


Za ispunjanje ovih uvjeta upotrijebljeno je više varijanti
matematičkih modela. Matematička formulacija
modela i detaljan postupak obračuna za nekoliko desetljeća
navedeni su u radu Žihlavnik, A. (1997, 2000),
pa se stoga navodi samo jedna mogućnost kao primjer.


Površinski iskorištavanja pokazatelj u i-tom desetljeću
izračunava se prema formuli:


[P. YT(P,,,+ Pn_1,i+...P„_3,i)+ Y(Pn., + Pn . +. ,)],
akojeP^P^P,,,,


Pri izračunavanju eksploatacijskih pokazatelja upotrjebljene
su sljedeće modifikacije koje proizlaze iz
predhodnih rješenja. Početni uvjeti i postupci upotrjebljeni
u čistim sječama prilagođeni su. Prema prvobitnom
načinu podjele pokazatelji iskorištavanja svrstani
su ujedan ili dva granična dobna razreda. Novi način
uzima u obzir podjelu izračunatih pokazatelja iskorištavanja
u nekoliko dobnih razreda.


Međusobni odnos između dobnih struktura i kretanja
eksploatacijskih pokazatelja ocjenjivan je korištenjem
varijabilnih koeficijenata površina dobnih razreda
iz razloga mogućnosti uopćavanja rezultata nakon
obrade ostalih veličinskih skupina šumskih gospodarskih
jedinica.


U odabranim ŠGJ izračunati su površinski eksploatacijski
pokazatelji za 5 desetljeća uz korištenje odgovarajućih
varijanti matematičkih modela. Upotrjebljen je
prvi uvjet matematičkih modela, tako da su se u obračunu
uzele u obzir različite vrijednosti "k" i to za k = 3,
4 i 5. Prilikom procjenjivanja izračunate su sve opće poznate
statističke karakteristike: aritmetička sredina,
standardna devijacija i koeficijent varijance. Ove vrijednosti
izračunate su samostalno za pojedine ŠGJ, kao i za
odabrani skup ŠGJ. Ukupna površina pojedinih ŠGJ,
površina posljednjih pet dobnih razreda i površina normalnog
udjela dobnih razreda navedeni su u tablici 1.


3. REZULTATI I RASPRAVA - Results and discusion
Izračunati su površinski eksploatacijski pokazatelji
u odabranim ŠGJ iz veličinske skupine 101-250 ha uz
korištenje matematičkih modela iskorištavačke regulacije.
U pojedinim varijantama upotrijebljen je broj
dobnih razreda k = 3, 4 i 5. Rezultati pri korištenju
broja dobnih razreda k = 3 za razdoblje pet desetljeća
uz navođenje razlika među pojedinim desetljećima prikazane
su u tablici 2. Za broj dobnih razreda k = 4 re


zultati su navedeni u tablici 3, a za broj dobnih razreda
k = 5 u tablici 4.


Iz dobivenih rezultata prizlazi da je prosječna vrijednost
razlika između 1. i 2. desetljeća najveća uz korištenje
broja dobnih razreda k = 3 i ima vrijednost
34,99 % sa standardnom devijacijom Sx = ± 17,10 % i
koeficijentom varijance Sx % = 48,87 %.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 8     <-- 8 -->        PDF

A. Zihlavnik: REGULIRANJE ISKORIŠTAVANJA U GOSPODARENJU PRIRODI SLIČNIM SUMAMA Šumarski list br. 1-2. CXXV1 (2002), 3-9
Tablica 1. Ukupna površina promatranih ŠGJ, površina zadnjih pet dobnih razreda i površina normalne distribucije dobnih
razreda (za grupe od 101-250 ha)
Table 1 The total area of chosen FUU, the area of the last five age classes and the area of the normal class distribution
(the quantitative group of 101 -250 ha)


ŠGJ Ukupna
FUU površina
no. The total
area
3 145.30
7 115.17
8 105.62
12 182.67
13 171.99
14 154.10


Normalna distribucija
dobnih razreda
The normal age
class distribution


14.53


10.50
9.60s
16.62


15.65


14.01


Površina zadnjih pet dobnih razreda
The area of the last five age classes
r\i-4, i °n-3, i Pn-2. i Pn-l.i P„,
1.35 21.18 17.38 49.46 6.83
6.34 20.39 4.14 38.84 2.45
14.27 13.75 4.81 27.00 8.94
50.18 30.50 37.94 13.40 5.55
17.12 33.53 25.48 0.00 0.00
0.50 11.75 15.10 21.31 20.61


Tablica 2. Kalkulacija sječivog faktora (upli) za razdoblje od pet desetljeća kod primjene broja dobnih razreda
k = 3 (grupe od 101-250 ha)
Table 2 Calculation of allowable cut indicator (upll) for period of five decades when using the age classes number


k = 3 (the quantitative group of 101 -250 ha)


ŠGJ


upi, za desetljeće (k=3) Razlike između desetljeća


FUU


Upn at decade (k=3) Difference between decades


no.


1 2 3 4 5 1.-2.
ha


3 50.94 27.06 12.69 8.81 14.04 -46.88
7 34.83 20.38 14.08 16.08 8.19 -41.49
8 30.12 17.45 16.03 14.55 7.44 -42.07
12 39.85 37.42 40.56 26.11 15.82 -6.10
13 21.16 25.98 26.63 35.88 18.81 22.78
14 38.11 18.82 13.41 20.91 20.33 -50.62


Prosječna vrijednost


34.99


Average value
Standardna devijacija
Standard deviation ± Sx


17.10


48.87


Koeficijent varijance
Coefficient of variation ± Sx %


Slično vrednovanje vrijedi i za razlike medu sljedećim
desetljećima. Iz navedene analize kretanja vrijednosti
utvrdilo se da su na veliku vrijednost izmjene kretanja
između 1. i 2. desetljeća imale utjecaj ponajprije
vrijednosti pokazatelja u ŠGJ s ekstremnim (izrazitim)
udjelom dobnih razreda. Radi se o SGJ 3, ŠGJ 7, ŠGJ 8
i ŠGJ 14. Kako pak dolazi do pravilnog pomaka dobnih
razreda u pojedinim desetljećima tijekom ophodnje
dobivaju se slične, velike vrijednosti razlika i u drugim
ŠGJ. To je uzrokovano nepravilnošću strukture dobnih
razreda. Možemo to uočiti između 4. i 5. desetljeća u
SGJ 12 i ŠGJ 14. U ovim ŠGJ dolaze u obračun dobni
razredi s ekstremnim udjelom prema normali, respektivno
prema najbližem dobnom razredu korištenom u
obračunu. Za praktičnu upotrebu u gospodarenju šu


2.-3.
%
-53.10
-30.91
-8.14
8.39
2.50
-28.75
3.-4.
-30.58
14.20
-9.23
-33.90
34.74
55.93
4.-5.
59.36
-49.07
-48.87
-40.99
-47.58
-2.77
21.97 29.76 41.44
19.23 16.68 19.84
87.57 56.04 47.87


Prosj. Stand, Koef.
vrijedn. devijacija varijance
Average Standard Coefficient


value deviation of variation
%
47.48
33.92
27.08
22.35
26.90
34.52
%
10.71
13.08
18.55
15.33
16.59
20.97
%
22.56
38.56
68.50
68.59
61.67
60.75


mama značajna su najviše vrednovanja prvih desetljeća
i unatoč tome što se za razna teoretska obrazloženja
i zaključke obračun radi za čitavo prijelazno razdoblje.


Uporabom broja dobnih razreda k = 4 vrijednost
razlike iskorištavačkih pokazatelja između 1. i 2. desetljeća
izrazito je opala, na 23,18 % sa standardnom
devijacijom Sx = + -7,11 % i koeficijentom varijacije
Sx % = 30,65 %. I razlike između daljnjih desetljeća su
opale. Navedeni rezultati dobiveni su upotrebom daljnjeg
dobnog stupnja, koji pri izračunu ima izrazit udjel
na smanjenje završne vrijednosti u korist ujednačenijeg
kretanja vrijednosti iskorištavačkih pokazatelja. To
potvrđuje da što se veći broj dobnih stupnjeva uključuje
u izračun, to se razlike između desetljeća smanjuju.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 9     <-- 9 -->        PDF

A. Zihlavnik: REGULIRANJE ISKORIŠTAVANJA U GOSPODARENJU PRIRODI SLIČNIM SUMAMA Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002), 3-9
Tablica 3. Kalkulacija sječivog faktora (upli) za razdoblje od pet desetljeća kod primjene broja dobnih razreda


k = 4 (grupe od 101-250 ha)
Table 3 Calculation of allowable cut indicator (upli) for period of five decades when using the age classes number
k = 4 (the quantitative group of 101 -250 ha)
Prosj. Stand. Koef.


ŠGJ


u.,! za desetljeće (k=3) Razlike između desetljeća vrijedn. devijacija varijance


FUU


up]i at decade (k=3) Difference between decades Average Standard Coefficient
no.
value deviation of variation
1 2 3 4 5 1.-2. 2.-3. 3.-4. 4.-5.
ha % % % %


3 34.04 24.88 17.53 15.41 12.68 -26.91 -29.54 -12.09 -17.72 21.57 7.01 32.50
7 23.71 19.27 15.65 14.90 10.99 -18.73 -18.79 -4.79 -26.24 17.14 7.75 45.22
8 20.33 16.96 15.15 13.87 10.72 -16.58 -10.67 -8.45 -22.71 14.60 5.54 37.95
12 26.97 31.23 34.66 27.56 22.38 15.80 10.98 -20.48 -18.80 16.51 3.61 21.87
13 14.98 19.93 24.11 29.48 22.25 33.04 20.97 22.27 -24.53 25.20 4.70 18.65
14 25.26 18.18 15.56 19.69 17.80 -28.03 -8.91 18.90 -9.60 16.36 7.81 47.74
Prosječna vrijednost
Average value 23.18 16.64 14.5 19.93
Standardna devijacija
Standard deviation ± Sx 7.11 7.97 7.10 6.03
Koeficijent varijance
Coefficient of variation ± Sx % 30.65 47.86 48.99 30.23


Tablica 4. Kalkulacija sječivog faktora (upll) za razdoblje od pet desetljeća kod primjene broja dobnih razreda
k = 5 (grupe od 101-250 ha)
Table 4 Calculation of allowable cut indicator (upli) for period of five decades when using the age classes number
k = 5 (the quantitative group of 101-250 ha)


ŠGJ
FUU
no.
uph za desetljeće (k=3)
up|, at decade (k=3)
Razlike između desetljeća
Difference between decades
Prosj.
vrijedn.
Average
value
Stand,
devijacija
Standard
deviation
Koef.
varijance
Coefficient
of variation
1 2 3 4 5 1.-2. 2.-3. 3.-4. 4.-5.
ha % % % %
3 24.76 22.30 18.85 15.93 13.43 -9.94 -15.47 -15.49 -15.69 14.15 2.43 17.17
7 17.46 17.46 14.19 14.57 11.64 0.00 -18.73 2.68 -20.11 10.38 9.10 87.67
8 15.38 14.94 12.84 12.99 11.53 -2.86 -14.06 1.17 -11.24 7.33 5.44 74.22
12 21.25 24.59 28.88 27.04 24.37 15.72 17.45 -6.37 -9.87 12.35 4.45 36.03
13 11.09 17.58 19.00 24.75 22.58 58.52 8.08 30.26 -8.77 26.41 20.57 77.89
14 18.39 17.63 16.28 17.11 16.19 -4.13 -7.66 5.10 -5.38 5.57 1.29 23.16
Prosječna vrijednost
Average value
15.20 13.58 10.18 11.84
Standardna devijacija
Standard deviation ± Sx
21.96 4.70 11.04 5.27
Koeficijent varijance
Coefficient of variation ± Sx % 144.50 34.65 108.44 44.46


Uporabom broja dobnih stupnjeva k = 5 vrijednost blje je li moguće još iskorištavati u ovom dobnom
razlike iskorištavačkih pokazatelja između 1. i 2. destupnju
uz realizaciju visine iskorištavanja i kakvim insetljeća
također je opala, na 15,20 % sa standardnom tenzitetom. Ovo je značajno najviše kod zamjene nadevijacijom
Sx = + - 21,96 % i koeficijentom varijacije čina čistih sječa osjetljivijim gospodarskim načinima u
Sx % = 144,50 %. Tu pak treba uzeti u obzir kojom vriosnovnoj
jedinici upravljanja šumama.
jednošću će se dijeliti krajnji dobiveni iskorištavački Vrednovano je i kretanje razlika među pojedinim
pokazatelj u ovom dobnom stupnju zbog crpljenja drvdesetljećima
u konkretnim šumskim iskorištavanim jene
zalihe. Treba odlučiti s obzirom na granično razdodinicama.
Tu razlike poprimaju razne vrijednosti u ovi
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 10     <-- 10 -->        PDF

A. Žihlavnik: REGULIRANJE ISKORIŠTAVANJA U GOSPODARENJU PRIRODI SLIČNIM ŠUMAMA Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002). 3-9
snosti o veličini i broju dobnih stupnjeva koje ulaze u
izračun. Odlučujuće je pritom da li se radi o nepravilnosti
pojedinih dobnih stupnjeva ili čitavih skupina
koje tvore tri do četiri dobna stupnja, s ekstremnim vrijednostima
naprema normalnom udjelu. Uklanjanje
ovih nepravilnosti dobnih struktura i osiguranje uravnoteženosti
iskorištavanja u budućnosti pretpostavlja
veće veličinske skupine i različit intenzitet intervencija
u granične dobne stupnjeve prema njihovom suvišku
ili manjku.


Kod korištenja broja dobnih stupnjeva k = 3 pokazalo
se nekoliko ekstremnih vrijednosti, gdje nije ispoštovana
redovnost među pojedinim desetljećima u promatranim
ŠGJ (vidi tablicu 2). Kod uporabe broja dobnih
stupnjeva k = 4 i k = 5 se već ovakvi ekstremni slučajevi
uobičajeno ne pojavljuju. Navedeno je uzrokovano
malim razmjerima odgovarajućih ŠGJ i njihovom
ekstremnom strukturom. I unatoč tome možemo zaključiti
da metoda u toj veličinskoj skupini osigurava
tečno kretanje vrijednosti eksploatacijskog pokazatelja
u odabranom skupu šumskih iskorištavačkih jedinica,
čime se može osigurati ujednačenost iskorištavanja.


4. ZAKLJUČAK
U raduje rješena problematika regulacije iskorištavanja
kod osjetljivijih uzgojnih sustava. Upotrijebljena
je metoda matematičkih modela. Ocjenjivanje utjecaj
različitog broja dobnih razreda pri izračunavanju iskorištavačkog
pokazatelja. Vrednovanja su rađena na
odabranom skupu gospodarskih jedinica u skupini veličine
101-250 ha. Redovnost kretanja iskorištavačkih
pokazatelja bila je održana uglavnom kod korištenja
broja dobnih razreda k = 4 i k = 5. Pojavljivanje neko-


Iz dobivenih rezultata proizlazi daje navedena metoda
upotrebljiva kod osjetljivijih uzgojnih sistema.
Problematika osjetljivijih uzgojnih sustava i to kako
oplodnih tako još više prebornih gospodarskih načina
je slabo proučena. I unatoč tomu, navedeni rezultati uspoređeni
s rezultatima više autora Greguš , Jani k
(2000), Herich, Hladik (1993), Marušak (1999,
2001), Samga (1996, 1998, 2001), Žihlavnik, A.
(1998, 2000, 2001) dokazuju da ih je moguće primijeniti
kod osjetljivijih uzgojnih sustava.


Kreiranjem grupa SGJ različite veličine s određenim
varijabilnim rasponom, dana je mogućnost razvrstavanja
svih ŠGJ, bez obzira na razmjer i udjel dobnih
razreda, u ove skupine. Zatim se u tim grupama mora
osobito rješiti iskorištavačka regulacija prema ustanovljenim
kriterijima. U gospodarenju s oplodnim sječama
s obzirom na smanjivanje razmjera dobnih razreda, potrebno
je uvijek ustanoviti varijabilnost dobnih razreda
u kojima se treba realizirati utvrđeno iskorištavanje.


- Conclusion
liko ekstremnih slučajeva proizlazi iz jako nepravilne
strukture dobnih razreda promatranih ŠGJ. Postignuti
rezultati potvrdili su mogućnost primjene ove metode
ne samo kod čiste sječe, već i kod osjetljivijih uzgojnih
sustava. Ipak, potrebno je unaprijed utvrditi uvjete i
kriterije za obračun u određenim varijantama s obzirom
na stanje strukture dobnih razreda odgovarajuće
gospodarske jedinice.


5. LITERATURA - References
1. Greguš, C, Janik, R., 2000: Principy komplexnej
t´ažbovej upravy lesa. In: "Perspektivy razvoja
hospodärskej üpravy lesov v SR". LF TU
Zvolen, s. 41-46.
2. Her i eh, I., 1994: Model reguläcie etätu obnovnej
tažby - uplatnenie principu tažbovej vyrovnanosti.
Lesnicky časopis, č. 5, s. 317-333.
3. Korf, V., 1963: Zakladni teoreticke problemy hospodärske
upravy lesu v podrostnim hospodärstvi.
Lesnicky časopis, č. 4-5, s. 313-328.
4. Kouba , J., 1983: Teorie normälniho lesa na zaklade
nähodnych procesu. Lesnictvi, č. 10, s. 915-930.
5. Kouba, J., 2001: Vztah prostorove a težebni üpravy
na zaklade skutecnych vysledku a praktickych
hospodärskych možnosti. In: Sučasnost a
nove smery rozvoja hospodärskej üpravy lesov.
LF TU Zvolen, s. 217-222.
6. Marušak ,
R., 1996: Prognözovanie vyvoja zäsob
lesnych porastov. In: Hladik, M. and Majoroš,
Š. (eds.) Hospodärska uprava lesov a trvale obhospodarovanie
lesov, Zvolen, 26.-27.6.1996,
s. 111-115.
7. M arušak , R., 1998: Problematika kalkuläcie očakävanych
zäsob vo vztahu k vypoctu vyhladovych
etätov. Acta Facultatis Forestalis Zvolen,
XL, s. 131-144.
8. Marušak ,
R., 1999: Problematika vychovnych tažieb
pri kalkuläcii ocakävanych zäsob. Acta Facultatis
Forestalis Zvolen, XLI, s. 225-238.
9. Marušak,
R., 2001: Possibilities of using of allowable
cut indicators in shelterwood system. In:
Continuous Cover Forestry, IUFRO conference,
Göttingen, s. 195-202.


ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 11     <-- 11 -->        PDF

A. Zihlavnik: REGULIRANJE ISKORIŠTAVANJA U GOSPODARENJU PRIRODI SLIČNIM SUMAMA Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 3-9
10.
Saniga , M , 1996: Struktura zmiešaneho lesa s 18. Zihlavnik , A., 1999: Vhodnost použitia tazboprevahou
buka v prebudovani na vyberkovy les. vych percent a empirickych tazbovych percent v
Lesnicky časopis - Forestry Journal (42), 2, sučasnom obdobi. Acta Facultatis Forestalis
s. 113-123.
Zvolen, XLI, s. 267-279.
11. Saniga , M., 1998: Optimalizäcia struktüry a rege-19 Zihlavnik , A., 2000: Fazbovä reguläcia v lesneracnych
procesov bukoveho vyberkoveho lesa. nych uzivatelskych celkoch s podrastovym hos-
Acta Facultatis Forestalis Zvolen, XL, s. 17-27. podärskym spösobom. Acta Facultatis Forestalis
Zvolen, XLII,s. 217-230.


12. Saniga , M , 2000: Prirode blizke pestovanie lesa
v kontexte prirode blizkeho lesneho hospodärst-20 Zihlavnik, A., 2001: Vhodnost použitia tazbova.
In: „Perspektivy rozvoja hospodärskej üpra-vych ukazovatelov v podrastovom lese. In: Suvy
lesov v SR". LF FU Zvolen, s. 97-100. časnost a nove smery rozvoja hospodärskej
üpravy lesov. LF FU Zvolen, s. 51-58.


13. Saniga, M., 2001: Problematika stanovenia vysky
tazby vo vyberkovych lesoch. In: Sučasnost a 21. Zihlavnik, S., 1991: Utilization of photinterprenove
smery rozvoja hospodärskej üpravy lesov. tation in the determination of forest stand bounLF
FU Zvolen, s. 45-49. daries. Lesnictvi, 37, s. 819-829.
14. Zihlavnik , A., 1982: Variantove riešenie tažbo-
22. Zihlavnik , S., 1994: Mapovacie präce z pohladu
vej üpravy lesa s použitim matematickych mo-reprivatizäcie lesnych pozemkov a priestorovej
delov. Acta Facultatis Forestalis Zvolen, XXIV, üpravy lesov. In Hladik, M. and Brezina, L.


s. 171-183.
(eds.) Aktualne problemy v rozvoji HÜL. Zvolen,
21.-22.6.1994, s. 171-176.
15. Zihlavnik , A., (ed.) 1993: Plochove tažbove
ukazovatele v sučasnej tažbovej uprave lesa. 23. Zihlavnik, Š., 1995: Mapovanie lesnych pozem(
Habilitacnä präca). Zvolen, 137 s. kov a kataster. ÜVVP LVH SR, Zvolen, 214 s.


16.
Zihlavnik , A., 1997: Problematika a možnosti 24. Zakon č. 61/1977 Zb. o lesoch v zneni neskoršich
použitia tazbovych ukazovatelov v lesnych uži-predpisov.
vatelskych celkoch. Acta Facultatis Forestalis 25. Zakon č. 100/1977 Zb. o hospodäreni v lesoch a
Zvolen, XXXIX, s. 243-253.
stätnej spräve LH v zneni neskoršich predpisov.


17. Zihlavnik , A., 1998: Vyuzitie plochovych taz26.
Zäkon č. 229/1991 Zb. o uprave vlasnickych vztabovych
ukazovatelov v nepravidelnych veko-hov k pode a inemu polnohospodärskemu majetvych
štruktiirach lesa. Acta Facultatis Forestalis ku v zneni neskoršich predpisov.
Zvolen, XL, s. 185-196.
SUMMARY: The objective of this paper is to show the problems of felling
control at the present time in Slovakia concerning to the creation of new units
of cutting control, namely forest user´s units. It is possible to see the big irregularity
of their age structure and it has an influence on the balance of main
felling for a long time. Updated ownership and user relations to forest caused
changes in all spheres of forest management. Linking to these laws came to
the amendment of the Act no. 61/1977 Coll. on forests and of the Act no.
100/1977 Coll. on management in forestry and state administration of forestry.
The shelterwood system in production forests is preffered by this law.
According to the natural conditions the selection system is used and in
unavoidable cases it is possible to use the clear-cutting system.


Therefore, the paper is aimed at a method of mathematical models application
at near-natural forest management. An influence of various number of
age classes use on fluency of allowable cut indicators course during more
decades was valuated. The valuations were carried out at chosen set of forest
user s units formed according to their area to quantitative group in the range
of 100-250 ha. The obtained results confirmed the possibility of this method
application at tender silvicultural systems when determined conditions and
criteria are held on at more variants of calculation using.


Key
words: felling control, allowable cut indicator, forest user s unit
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 12     <-- 12 -->        PDF

3FT8*»


^


´fm&y


"*MC>


´^., I


-N;\


< &*4f


c? mm


*>?^´ . * l


%´ *^-i


&*


\ai
ma


unikomerc-uvoz


Tel.: 01 6221 555, Fax: 01 6221 569