DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 50     <-- 50 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA ~ ŠUMARSTVO I ŠUMARSKA POLITIKA: PRERADA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. I 2. CXXV1 (2002), 35-57


Dva nacionalna doma koji odobravaju zakone i do
Parlamenti autonomnih komuna
nose važne odluke Glavna tri ograničenja provedbe šumarske politike su:


Komisije tih dvaju domova koje se bave državnim već spomenuta fragmentarnost šumoposjeda
proračunom, poljodjelstvom, okolišem i međuna
ograničenja, zajednička svim zemljama, koja proizrodnim
odnosima laze iz multiplih veza šumarstva s ostalim sektori
Različite komisije Senata o posebnim pitanjima, ma narodnog gospodarstva
npr. šumski požari, slatkovodno ribarstvo, poplave.
Tablica 8. Šumski izvori u Španjolskoj Osnovni podaci, 1990.
Table 8 Forest resources of Spain - General data, 1990


Jedinica
mjere-
Unit
Ukupno - Total
Ukupno Total
Četinjače-
Coniferous
Listače -
Broadleaved
Od čega gospodarske šuma From
which exploitable forest
Ukupno Total
Četinj ače-
Coniferous
Listače -
Broadleaved
Populacija - Population 1000 stanov. 38 960
Ukupna površina - Total area knr 504 780
Ukupno šume - Total fores 1000 8 388 3 942 4 446 6 506 2 807 3 699
Javne - Public ha 3 250
Privatne - Private 5 138
Ostalo zemljište pod drvećem 1006
17 234 100 17 134 4 023 4 923
Other wooded land ha
Javno - Public 4 483
Privatno - Private 12751
Ukupno stojeća drvna masa
šuma i ostalih drvnih izvora Million
m3 540 322 218
Total standing volume o.b.
forest and other wooded land
Drvna zaliha šuma i zemljišta
pod drvećem - Growing stock
Šume - Forest
Million m3
o.b.
540
470
322
290
218
180 450 276 174
Ostalo zemljište pod drvećem 70 32 38 52 20 32
Other wooded land
Drvna biomasa iznad tla šuma
i površina pod drvećem Million
m3 748 446 302
Wood biomass on forest and o.b.
other wooded land
Neto godišnji prirast šuma i
ostalih šumskih izvora 1000
m3 33 488 22 000 11 488
Net annual increment on forest o,b,
and other wooded land
Šume - Forest 29 150 20010 9 140 27 750 19 000 8 750
Ostalo zemljište pod drvećem 4
338 1 990 2 348 3 085 1 415 1 670
Other wooded land
Ukupna sječa iz svih izvora Total
annual fellings from 1000 m1 18 530 9 608 8 922
all sources o,b,
iz šume 15 439 8 270 7 169 15014 8 141 6 873
iz ostalih površina pod drvom 2716 1 119 1 597 2 245 767 1 478
Ukupno iskorištenje iz svih
izvora - Total used biomas 1000 m3 14910 7 589 7321
from all resources o,b,
iz šuma - forest 12 422 6531 5 891 12 136 6 475 5 661
iz ostalih izvora 2 188 883 1 305 1 914 673 1 241
from other sources


Izvor - Source: The Forest Resources of the Temperate Zones, The UN-ECE/FAO 1990 Forest Resources Assessment,
Vol.1., UN, New York 1992