DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 61     <-- 61 -->        PDF

PREGLEDN1 ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002), 59-67
UDK 630* 149 {Vulpes sp.) - 902


ŠUMARNICI RUDOLF I ARTHUR BERGAN I FARMA
SREBRODLAKIH LISICA U GORSKOM KOTARU


DIE FÖRSTER RUDOLF UND ARTHUR BERGAN UND
DIE SILBERFUCHSFARM IN GORSKI KOTAR


Alojzije FRKOVIĆ*


SAŽETAK: Od kraja 19. stoljeća veći dio šuma Gorskog kotara i dijela
Hrvatskog primorja bio je u rukama bogatih aristokratskih obitelji. Najbogatija
među njima bila je kneževska obitelj Alberta M.L. Thurn Taxisa, krupnog
šumoposjednika koji je gospodareći šumama bivšeg delničkog kotara imao
upravu u Lokvama. Zapošljavajući pretežito strane šumarske stručnjake na
poziciji kneževskih okružnih šumara našli su se tako otac i sin Rudolf i Arthur
Bergan, službujući u Lokvama, Crnom Lugu, Zalesini, Delnicama... krajem
pretprošlog i tijekom prve polovice prošlog stoljeća. S dolaskom "stranaca "
prodrla su i nova shvaćanja, primjenjujući u život znanstvene zasade R.
Pressler a, koji je prvi postavio takva načela šumskog gospodarstva, po
kojima će vlastelinstvo Thurn Taxis postati uzorom ostalim šumoposjednicima.
Ocijenivši da bi opora goranska klima pogodovala uzgoju krznašica,
Arthur Bergan najprije u Zalesini, a 1938. preseljenjem u Delnice podigao u
naselju Vučnik Gorsku farmu za umjetni uzgoj srebrodlakih lisica, prvu takve
vrste u nas. Kako bi uzgoj ovog skupocjenog krznaša mesoždera učinio ekonomičnijim
i uspješnijim, usporedo s podizanjem lisičnjaka, počinje se baviti
uzgojem peradi i kunića. Uz članove obitelji na farmi je bilo zaposleno više
radnika. Pred prisilno iseljenje iz Delnica početkom 1944, farma je raspolagala
sa 40 žicanih kaveza, s isto toliko rasplodnih parova srebrodlakih lisica.
I pored ratnih nedaća, krzna su imala dobru prođu, a sama proizvodnja kao
nuzgredna djelatnost bila je vrlo unosna.


UVOD - Einleitung
U sastavu Gorske Hrvatske, Gorski kotar nije samo gorovit, on je isto tako i
šumovit (K1 e p a c 1997). Prema statističkim podacima od ukupno 127.300 ha,
na šumske površine otpada 96.100 ha, iz čega proizlazi daje praktički tričetvrt
površine pod šumskim pokrivačem. Zbog nepravilne raspodjele šumskog
posjeda, na kraju 19. i početkom 20.stoljeća šume Gorskog kotara i dijela
Hrvatskog primorja pretežito su bile u rukama krupnih šumoposjednika.
Kako po površini, tako i po drvnoj masi, većim dijelom tih šuma gospodari
Gospoštija kneza Alberta M. L. Thurn-Tax i sa, plemićke obitelji podrijetlom
iz Bergana (Italija), koja u to vrijeme ulazi u red najvećih posjednika u


Slika 1. Grb obitelji Thurn i Taxis u


Hrvatskoj. Vlastelinstvo s direkcijom šuma u Lokvama imalo je više područ


19. stoljeća
nih šumarija, a pripadalo je pod jurisdikciju kneževske komore u Regens-Bild 1 Familienwappen von Thurn
burgu. Za razliku od drugih šumoposjednika Gorskog kotara, kneževska und Taxis aus 19. Jahrhundert


* Alojzijc
Frković, dipl. ing. šum., umirovljeni savjetnik za lovstvo
Direkcije "Hrvatskih šuma" Zagreb.
Adresa: Kvarnerska 43/1, 51300 Rijeka


ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 62     <-- 62 -->        PDF

A. Frković: SUMARNICI RUDOLF I ARTHUR BERGAN I FARMA SREBRODLAKIH LISICA Šumarski list br. 1-2. CXXV1 (2002). 59-67
uprava Thurn Taxis gospodareći po starim planovima i
ne rukovodeći se pod svaku cijenu kapitalističkim metodama
privređivanja, uzgojila je "veličanstvene šume
kojima možda nije bilo primjera na Slavenskom jugu"
(Nenadić 1920).


Od više šumarskih stručnjaka stranaca, koji su dolazili
iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Češke i drugih zapadnoeuropskih
zemalja, medu zaposlenicima kneževske
Direkcije šuma u Lokvama i/ili područnih šumarija,
isticali su se otac i sin Rudolf i Arthur Bergan. Iako su
slovili kao izvrsni šumarski i lovni stručnjaci, a Hrvatsku
smatrali svojom drugom domovinom, njihova imena
nismo našli ni u Hrvatskom šumarskom životopisnom
leksikonu, ni u Šumarskoj enciklopediji. Rudolf
Bergan cijeli je svoj radni vijek proveo u Gorskom
kotaru, a sin mu Arthur Bergan rodio se i radio u Delnicama,
a pogreškom su obojica izostala s popisa u
knjizi "Šumarski stručnjaci Gorani", akademika Dušana
K 1 e p c a (1 997) posvećenoj šumarstvu Gorskog kotara.
Uz predstavljanje njihova života i rada u ovom će
napisu biti posebno riječi o Arthuru Berganu i njegovoj
Gorskoj farmi srebrodlakih lisica u Zalesini odnosno
Delnicama kao prvom pionirskom poduhvatu umjetnog
uzgoja ove plemenite krznašice u nas.


Slika 2. Očuvane šume bivše gospoštije Thurn Taxis u Leski kod


Crnog Luga danas u sastavu N.P. Risnjak
Bild 2 Die erhaltenen Wälder des ehemaligen Grundbesitzes von


Thurn und Taxis in Leska bei Crni Lug. Heute Teil des Na


tionalparks Risnjak


(Foto: A. Frković)


RUDOLF BERGAN, kneževski okružni šumar
Rudolf Bergam, fürstlicher Berzirksförster


Prema nepotpunim podacima djevojkom Stanislavom (Slavom)
Rudolf Bergan rodio se u Brünnu Bolf, kćerkom školskog nadzornika
(Češka) 6.ožujka 1865. od oca Sig-Matije B o 1 f a i Ane r. P a v 1 i č e k .
munda i majke Franciske r. BeŠest
godina kasnije rodio im se u
reits. Nakon završene realne gimDelnicama
sin Albert.
nazije, šumarske znanosti studirao Kao kneževski okružni šumar
je na šumarskom učilištu u Eulen-Rudolf Bergan bez obzira gdje je
bergu, gdje je diplomirao 1885. goi
na kojoj dužnosti djelovao, strikdine.
Okončavši vježbenički staž tno je u djelo provodio zacrtane
godine 1886. dolazi u Hrvatsku stusmjernice
gospodarenja šumama.
pivši u službu kod Kneževske šumNjih
su pod jakim utjecajem R.
ske uprave Thurn Taxis. Službujući Presslera karakterizirale dvije
gotovo punih 40 godina u Lokvaznačajke:
duga ophodnja i favorizima,
Brod-Grobniku, Brod Moraviranje
jele na uštrb listača, posebno
cama, Crnom Lugu i Delnicama u bukve. Polazne su točke bile prašuGorskom
je kotaru proveo cijeli ma s vrlo velikim zalihama, držeći
svoj radni vijek, da bi ubrzo po da treba prema načelu potrajnosti
okončanju Prvog svjetskog rata otiSlika
3. Rudolf Bergan (1865-1950). knepodržavati
takve zalihe i velike etašao
u zasluženu mirovinu. Zavolivževski
okružni šumar na imanju te koji iz njih proizlaze (Frančiš-
ši svoju novu domovinu, mladi šumarnik
Rudolf Bergan 12. koloThurn
Taxisa u Gorskom kotaru
Bild 3 Rudolf Bergan (1865-1950), fürstlicher
Bezirksförster der Thurn
ković 1981). Prema istom izvoru
kao "neoborivi prioriteti jelove privoza
1889. sklapa brak s domaćom und Taxis in Gorski Kotar mjese" navode se: jela najjače i naj
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 63     <-- 63 -->        PDF

A. Frković: SUMARNICI RUDOLF I ARTHUR BHRGAN I FARMA SREBRODLAKIH LISICA ... Šumarski list br. 1 2. CXXVI (2002), 59-67
dulje podnosi zasjenu nadstojnih stabala, pomlađuje se
gotovo isključivo prirodnim putem, lako se i brzo oporavlja
od zastarčenosti, manje stradava od snijega, leda i
vjetroizvala i jedina je vrsta drveća s kojom je moguće
prebirno gospodariti. To "prebirno" nije ništa drugo do
provedba oplodne sječe s dugim podmladnim razdobljem.
Da je to R. Berganu i njegovim nasljednicima
u Šumariji Crni Lug (stolovali u velebnoj šumarskoj
zgradi jednokatnici u Bijeloj Vodici kod Crnog Luga,
koju su žitelji "gradom" zvali) i uspjelo svjedoče i danas
uščuvane šume Frk, Sove, Rudač, Leska, Opaljenac... u
kojima su drvne zalihe do pred sam kraj Drugog svjetskog
rata dosezale i do 800 mVha. Kako je slično stanje
bilo i u ostalim Thurn Taxovim šumama, te su šume
mogle podnijeti "tako brutalne i velike sječe...koje su
bile pravi šok za goranske šume" (K1 e p a c 1997).


Uz tekuće poslove na sječi i izradi drvnih sortimenata,
otvaranju šuma i poslovima u uredu, Rudolf Bergan
bavio se i dendrometrijskim istraživanjima, obavljajući
brojna mjerenja kao član radnog tima na izradi
tablica drvnih masa. Opisujući "tužne posljedice nužne
obrane", na primjeru svog pomoćnika šumarskog pristava
Hinka Scholze (1903), koji je "prekoračivši
granice zakonom lovnoj straži dozvoljene nužne obrane"
ubio zvjerokradicu, Bergan ustaje u obranu svog
kolege zalažući se da se odgovarajuće odredbe tada važećeg
Zakona o lovu "i u tom pogledu svrsishodno preinače,
odnosno dopune".


Iako već u poodmakloj dobi, početkom 1944. godine
silom prilika napušta Delnice i sa svojom obitelju seli u
Njemačku. Umro je u gradu Ostrachu, pokrajina Baden
Würthemberg, 26. srpnja 1950. u 85 godini života.


ARTHUR BERGAN, šumarnik i lovac
Rudolf Bergam, fürstlicher Berzirksförster


Prema obiteljskoj izvjesnici o
stanju duša obitelji Bolf-Bergan, što
ju je u ime Župnog ureda Delnice
sastavio dekan i župnik Ladislav
Š p o r e r, Arthur Bergan, sin Rudolfa
i Stanislave r. Bolf, rođenje 3.
srpnja 1895. u Delnicama, gdje je
proveo rano djetinjstvo i polazio
pučku školu. Školovanje je nastavio
na Kralj, realnoj gimnaziji u Zagrebu,
da bi nakon mature, odlučivši
krenuti očevim stopama, upisao studij
šumarstva na Višem šumarskom
učilištu u Mahrisch-Weisskirchenu
u Njemačkoj. Završivši do srpnja
1914. prva četiri semestra, zbog izbijanja
Prvog svjetskog rata, vraća
se u Gorski kotar da bi kroz iduću
godinu obavljao praksu kao šumarski
vježbenik u Kneževskoj šumarskoj
upravi u Lokvama. Sredinom
svibnja 1915. kao dobrovoljac stupa
u vojnu službu u 53. pješadijsku re


gimentu u Zagrebu, ali zbog srčanih tegoba nakon pet
mjeseci biva otpušten. Od 6. veljače do 30. rujna 1916.
radi u Inženjerskoj sekciji Kr. mađarske državne željeznice
u Delnicama, samostalno obavljajući geodetske
poslove izmjera i kartiranja. Kada je 1. listopada 1916.
ponovno počela s radom Viša šumarska akademija u
Brucku na Muri, upisuje treću studijsku godinu i diplomira
s odličnim uspjehom 16. lipnja 1917.


Vrativši se ponovno u Hrvatsku od 1. srpnja do 25.
rujna 1917, kao šumarski praktikant zapošljava se na
plem. dobru Pakrac-Buč-Kamensko u Slavoniji, da bi
od 1. listopada 1917. u svojstvu šumarskog vježbenika


pristava prešao na dobro grofa
Erdödya u Jastrebarsko, radeći tu
do kraja siječnja 1918. Nakon jednomjesečne
stanke 1. ožujka 1918.
primljen je u službu kod Kneževine
Thurn Taxis i dodijeljen Knez. šumariji
Lekenik kod Zagreba, odakle
krajem ožujka 1919. definitivno odlazi
Thurn Taxisovoj Direkciji šuma
Lokve. Tom će poslodavcu i svojoj
domovini ostati vjeran sljedećih
četvrt stoljeća, obavljajući razne
dužnosti, od samostalnog voditelja i
upravitelja područnih šumarskih jedinica,
do kneževskog upravitelja
šumarije Delnice i predsjednika
mjesnog lovačkog društva.


Slika4. Arthur Bergan (1885-1962) šuPoput
oca Rudolfa, koji mu je u
marnik, lovac i uspješan uzgajivač


svemu bio uzor, posebno u marlji


srebrodlakih lisica


vosti, stručnosti i poštenju, i mladi


Bild 4
Arthur Bergan (1885-1962), Förster,
Jäger und erfolgreicher SilberArthur
kao rođeni Delničan sklapa
fuchszüchter brak s domaćom djevojkom Anto


nijom Mühlstein iz Broda na Kupi


8. travnja 1923. Iz njihova braka rodit će se četvero
djece, tri kćeri i sin, koji je umro još kao dijete i pokopan
na gradskom groblju u Delnicama.
Uz šumarski poziv Arthur Bergan je i aktivan lovac,
član tadašnje delničke podružnice Hrvatskog društva
za gajenje lova i ribarstva iz Zagreba. Kakav je
ugled uživao u redovima lovaca govori i podatak daje
na Redovnoj glavnoj godišnjoj skupštini podružnice
ožujka 1940. izabran za predsjednika podružnice (društva).
Za njegova mandata dužnost potpredsjednika
obavljao je Slavko Račk i, dužnost tajnika Josip Maverc,
a blagajnika Ivan Maj nar i ć. Za članove odbo
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 64     <-- 64 -->        PDF

A. Frković: SUMARNICI RUDOLF I ARTHUR BFRGAN I FARMA SREBRODLAKIH LISICA
Šumarski list br. I 2, CXXVI (2002), 59-67
ra podružnice izabrani su: Janko Šušteršič (dotadašnji
predsjednik), Bartol Grgurić, Vilim Kniewald,
Ivan Mihelčić, Drago Mar ine el i IvanKnetić.


"Nakon što sam zbog partizanskog rata bio prisiljen
napustiti svoju službu kao i mjesto stanovanja u Delnicama",
našli smo zapisano u njegovom životopisu (Lebenslauf)
pisanom vlastitom rukom u Ostrachu 2. kolovoza
1956, "premješten sam od Državne komore
Kneževine Thurn Taxis u knez. šumariju Obermarchtal,
okrug Ehingen, gdje sam se doselio sa svojom obitelju
10. veljače 1944. Tu sam ostao do 1. veljače 1947.
kada sam premješten u Ostrach kao upravitelj tamošnjeg
knez. šumsko-lovnog područja".


Kako je nakon pet godina i u Njemačkoj došlo do
reorganizacije šumarstva, a to radno mjesto biva ukinuto
na vlastiti zahtjev Arthur Bergan nakon 34 godine
aktivnog i uspješnog službovanja odlazi u mirovinu
1. listopada 1952. Umro je u Ostrachu u 67. godini
života 20. svibnja 1962.


Arr^t^S-^IJC -Z-OT-fr ćtL-*t^ J7^Z**m*>& /*


Sćs/t


fć^raž-ć´^zm?m^. ~&^ *xZ~e~"


%**~jćr

ćgfJZet&i,
«4«. S -^y^^^ ^fj^


Slika 5. Faksimil životopisa Arthura Bergana pisanog u Ostrachu


2. kolovoza 1956.
Bild 5
Kopie der in Ostrach am 2. August 1956 geschriebenen
Lebensgeschichte von Arthur Bergan


GORSKA FARMA SREBRODLAKIH LISICA
Bergfarm fon Silberfüchsen


Ono po čemu šumarski stručnjaci otac i sin Rudolf i
Arthur Bergan žive i danas u sjećanju starijih Delničana
i Gorana, je njihov pionirskih poduhvat rentabilnog
farmerskog uzgoja plemenitih krznaša. Prateći stručnu
šumarsku i lovačku literaturu nekih autora (Rössler
1913, Huss 1930) našli su uporište svojih zamisli, da
bi opora goranska klima pogodovala tom uzgoju, koji
je, nakon prvih početaka u Kanadi i SAD-u a usporedo s
podizanjem standarda i rasta cijena krzna, stao nicati


poput gljiva iza kiše i u Europi. Umjetni uzgoj srebrodlakih
lisica, za koji su se opredijelili Berganovi. uzeo je
toliko maha na sjevernoameričkom kontinentu i svijetu
uopće, daje primjerice u Kanadi osnovano posebno društvo
pod imenom "Silver Black Fox Breelers Association",
a svrha je bila kontrola te industrije, registriranje
uzgojnih centara, osnivanje rodovnika, određivanje rasplodnog
materijala i vođenje konjukturne službe (Čadež
1962).


1. Prvi počeci sa srebrodlakim lisicama u Zalesini
Die Anfänge mit Silberfüchsen in Zalesina


Sve je počelo u lipnju 1930. g. pozivom izvjesnog
Hussa iz Weitzelsdorfa (austrijska Koruška), uzgajivača
srebrodlakih lisica, da posjete farmu i lovište u
podnožju Karavanki. Upoznavši se s postupkom manipulacije,
hranjenja i drugim pojedinostima, mladi se Arthur
do te mjere oduševio daje u kolovozu iste godine
na toj farmi kupio dva rasplodna para lisica, a po izgradnji
lisičnjaka s potrebnom infrastrukturom u Zalesini
(gdje je radio) iste i dopremio 13. studenog 1930. "Bile
su to prve srebrodlake lisice u Jugoslaviji, kupljene
našim dinarom" (cijena koštanja 144.000 din op. A. F.),
napisat će četiri godine kasnije u "Živinarevom glasniku".
U Hrvatskoj odnosno biv. Jugoslaviji bilo je doduše
nekoliko umjetnih uzgajališta krznaša, ali redom
farmi za uzgoj barskih nutrija {Myocastor coypus)
primjerice u nas u Ludbregu, te vidrica, poznatijih kao
nerc ili vodena lasica (Mustela lutreola) kraj Beograda


u Srbiji (Stanetti 1970). Do matičnog fonda srebrodlakih
lisica bilo je u to vrijeme ne samo teško doći,
nego je ova krznašica u uzgojnom smislu predstavljala
određenu nepoznanicu, a i sam uzgoj, budući se radi o
relativno krupnom mesožderu, vidno je skuplji i teži.


GORSKA FARMA
SREBRODLAKIH LISICA
ZALESINA- DELNICE
GORSKI KOTAR 800 M. N. M.


A. BERGAN


ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 65     <-- 65 -->        PDF

A. Frković: ŠUMARN1C1 RUDOLF 1 ARTHUR BERGAN I FARMA SREBRODLAKIH LISICA Šumarski lis! br. 1-2, CXXVI (2002), 59-67
r
r
o-o


Slika 7. Američka crvena lisica (Vulpes fulva) s arealom rasprostranjenosti
u Sjevernoj Americi
Bild 7 Amerikanischer Rotfuchs (Vulpes fulva) aus nordamerikanischem
Areal


Valja spomenuti daje srebrodlaka ili srebrnasta lisica
srodnik američke crvene lisice (Red Fox, Vulpes fulva),
široko rasprostranjene vrste koja je raširena po čitavom
sjevernoameričkom kontinentu, sve do Meksika.
Kako joj boja krzna varira od svjetlocrvene do narančaste,
žute i svih tonova mrke boje, neki je smatraju


Slika 8. Jedan od prva dva para rasplodnih srebrodlakih lisica na
farmi u Zalesini zimi 1930/31.
Bild 8 Eines unter den ersten Silberfuchszuchtpaaren auf der
Zalesina Farm in 1930/31


samo mutacijom dotične vrste (Sanderson 1967),
dok´ drugi (Čadež 1962) posebnom podvrstom američke
crvene lisice (Vulpes fulva argentata).


Da bi spriječio parenje u srodstvu s francuskom
tvrtkom "Renardiere Alsacienne u Aubure", uz nadoplatu
od 6.900 fr. franaka, zamjenjuje jednog svog prekobrojnog
mužjaka za par rasplodnjaka, od kojih je
ženka bila oštenjena u čuvenoj farmi "Black Fox Syndicate"
u Winnipegu, Kanada. Sljedeće 1932.godine
pet rasplodnih ženki dalo je ukupno 19 mladih, što će
reći prirast od gotovo četiri mlada po paru, ili za jedan
više od normativa za tu vrstu uzgoja u zatočeništvu. I
kad je već bio načisto "da je najteži dio razvoja farme
pregorio ... našao se jedan nečovjek, koji mi je
uskoro svu mladunčad te nekliko komada starih lisica,
iz zlobe i pakosti otrovao" (Bergan 1934). Nepokolebljiv
u naumu, uz velike materijalne žrtve već
sljedeće godine uspijeva donekle izravnati pretrpjelu
štetu, da bi od 1934. godine, nakon provedene selekcije,
imao u farmi 14 rasplodnih parova koji će mu te i
sljedećih godina dati sve brojniji i kvalitetniji podmladak.
Pravi procvat umjetnog uzgoja srebrodlakih lisica
uslijedit će 1938. godine, kada iste godine izgradnjom
obiteljske kuće u Delnicama, tik uz Lujzijsku cestu u
četvrti Vučnik podiže novo moderno uzgajalište.


Slika 9. Izgled prvotne farme u Zalesini; u prvom planu žičani kavezi
za rasplodne parove


Bild 9 Die ursprüngliche Farm in Zalesina mit Drahtkäfigen für
die Zuchtpaare im Vordergrund


2. Nacrt plana lisičnjaka na Vučniku i prva iskustva
Die Entwurfskizze für die Fuchsfarm in Vučnik und die ersten Erfahrungen


Kako je to vidljivo iz nacrta plana lisičnjaka (Lageplan),
na izduženom zemljištu veličine 9.880 m2, lociranom
između Lujzijane i šumskog puta za Petehovac,
uz stambenu jednokatnicu s vrtom i cvjetnjakom na
blagoj kosini spram jugoistoka locirani su: gospodarska
zgrada s konjušnicom i stajom za stoku te priručna radionica
s ledenicom, četiri niza sa po 10 žicanih kaveza
za rasplodne parove kao središnji dio lisičnjaka, zatvorena
skupna nastamba za uzgoj odbijenog podmlatka s
ovećim završnim prostorom tzv. "trkalištem", u kojem


se nastojalo žbunjem i drugim sadržajima imitirati život
u slobodnoj prirodi. U svakom od 40 žicanih kaveza veličine
12 x 4 x 2 m, bila je postavljena drvena kućica za
leženje. Zahvaljujući blagom nagibu terena te kamenoj
ili drvenoj podlozi, lisice su uvijek bile na suhom, stoje
jedan od preduvjeta za uspješan uzgoj.


Poučen lošim iskustvom iz Zalesine, cijeli je lisičnjak
(farmu) dao ograditi dvostrukom vanjskom žičanom
ogradom, a čuvali su ga, uz pse čuvare i noćni
stražari smješteni u stražarskom tornju. Njihov je zada
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 66     <-- 66 -->        PDF

A. Frković: ŠUMARN1CI RUDOLF I ARTHUR BFRGAN I FARMA SRF.BRODLAKIH LISICA ... Šumarski list br. I 2. CXXV1 (2002). 59-67
tak bio da uz čuvanje i osmatraju životinje, stoje bilo
od važnosti za pravilan uzgoj i potrebnu selekciju.


Kako se to radi pri umjetnom uzgoju nerčeva i u
srebrodlakih lisica, u vrijeme parenja (siječanj-veljača)
spolno zreli mužjaci drže se samo kraće vrijeme sa
ženkama, da bi ih se odmah po spolnom aktu odijelilo.
To je bila prilika da se u uzgajalištu, ako neke od ženki
nisu ostale oplođene, već sljedeće godine ti mužjaci
odvoje kao neupotrebljivi i zamijene drugima. Neposredno
pred leženje lisice su glavninu vremena provele
u kućicama za leženje, gdje su krajem ožujka, početkom
travnja donijele na svijet potomstvo. U prvo se
vrijeme mladi isključivo hrane majčinim mlijekom. To
je najdelikatnija faza uzgoja, posebice u vrijeme kada
ih majka stane odbijati od sise i kada su prisiljeni uzimati
ponuđenu im hranu sa strane.


U fazi osamostaljenja odbijeni podmladak smješta
se u zatvorenu skupnu nastambu, koja je povezana s
"trkalištem", pokušavajući živjeti životom nalik onom
u prirodi. Koliko će podmladak boraviti na otvorenom
u "trkalištu", ovisilo je o vremenskim prilikama. Za finoću
krzna , iskustvo je Berganovih, preduvjet je da životinja
nije odveć dugo izložena utjecaju kiše i/ili sunca,
koji nepovoljno utječu na boju i strukturu dlake.
Svi kržljavi i bolesni primjerci redovno su bili otklanjani,
a uzgajivač je nastojao sustavnim parenjem najvrednijih
primjeraka provoditi neprekidnu selekciju, s
ciljem proizvodnje što boljeg i kvalitetnijeg krzna.


Srebrodlake lisice se poput drugih krznaša dva puta
godišnje linjaju. Zimsko krzno počinje se stvarati u
vremenu od listopada do studenog, pa su mlade lisice
za goranske prilike već u devetom mjesecu života bile
posve zrele i za krzno i za rasplod. U svom uzgajalištu
i Arthur B erg an držao se načela da se za daljnji rasplod
prednost daje onim jedinkama koje ljetnu u zimsku
dlaku zamijene u što kraćem vremenu. Kako je sjaj
krzna u pravilu ogledalo zdravlja (Stanetti 1970),
od važnosti je da se lisica ne utovi. "Utovljena lisica lijena
je i nepravilno se pari. Isto, tako i lisica određena
za krzno ne smije biti pretusta, jer to ima za posljedicu
lošu kvalitetu dlake" (Bergan 1934).


Slika 10. Plan i sadržaj farme-lisičnjaka u naselju Vučnik u Dclnicama.
1. obiteljska kuća, 2. radionica, 3. cisterna za vodu
I, 4. sjenik sa spremištem i ledenicom, 5. staja za konje i
rogatu stoku, 6. žičani kavezi za rasplodne parove, 7. zajednička
natkrivena nastamba za uzgoj izdvojenog podmlatka,
8. cisterna za vodu II, 9. "trkalište" za odrasle lisice,
10. radna staza, 11. vrt s ružičnjakom.


Bild 10 Plan und Inhalt der Fuchsfarm in Vučnik bei Delnice: 1.
Familienhaus, 2. Werkstätte, 3. Wasserzisterne, 4. Scheune
mit Vorratsraum und Eiskasten, 5. Pferde- und Kuhstall,
6. Drahtkäfige für Zuchtpaare, 7. Gemeinsame bedeckte
Unterkunft für die abgesonderte Nachkommenschaft,
8. Wasserzisterne II, 9. "Rennbahn" für erwachsene
Füchse, 10. Werkbahn, 11. Garten mit Rosengarten.


3. Uzgoj lisica u kombinaciji s uzgojem kunića i peradi
Die Fuchszucht kombiniert mit Geflügel- und Kaninchenzucht


Osnovnu hranu srebrodlakih lisica u farmi na Vuč-omiljena hrana lisicama. Znao im je davati i žive kuniniku
činilo je goveđe i konjsko meso, koje se u tu svrhu će "da se u lisica probude iskonski instinkti". Povremljelo
i miješalo s krvlju i iznutricom. Kako im odlimeno
dohranjivanje mlijekom i kokošjim jajima, prije
čnu hranu predstavlja i meso kunića, Bergan se skidanja krzna, davalo je krznu posebno lijepu boju.
"uzgredice" bavio i kunićarstvom "ne polažući na čisIskustvenu
hranidbenu normu od prosječno 350 g
toću rase kunića nikakvu važnost". Bio je poznat i po hrane dnevno po lisici pružao je kroz dva obroka. Sauzgoju
peradi (tov brojlera), što mu je vidno pojednomo
ženkama u vrijeme dojenja te mladunčadi u prvim
stavilo i pojeftinilo uzgoj lisica. Prilikom umjetnog va-mjesecima hrana je davana u tri obroka. Uz hranu žiljenja
u inkubatoru, u jajetu zaostali te kljasti i kržljavi votinjskog porijekla, izlagao je i stanoviti postotak biljpilići,
crijeva i ostali otpaci kod klanja peradi, bili su ne hrane koja se sastojala od pšeničnog i kukuruznog
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 67     <-- 67 -->        PDF

A. Frković: SUMARNICI RUDOLF 1 ARTHUR BERGAN I FARMA SREBRODLAKIH LISICA Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002), 59-67
Slika 11. Žičani kavezi za rasplodne parove novopodignute farmeu naselju Vučnik
Bild 11 Die Drahtkäfigc für die Zuchtpaare in der neuerrichteten
Farm in Vučnik


Slika 12. Prerađena lisičja krzna spremna za otpremu. Stoje, odozdo
prema gore: kćerke Erika i Relli, majka Antonia i otac
Arthur Bergan s pomoćnim radnicima. Snimljeno zimi
1939/40. god.


Bild 12 Bearbeitete versandsbereite Fuchsfelle; von unten nach
oben stehend: Töchter Erika und Relli, Mutter Antonia
und Vater Arthur Bergan mit Hilfsarbeitern im Winter
1939/40


Slika 13. Hranjenje mladunčadi u kavezu za rasplod


Bild 13 Das Füttern der Welpen im Zuchtkäfig


Slika 14. Obiteljska kuća Bergan u naselju Vučnik u Delnicama,
danas
Bild 14 Das Haus der Familie Bergan in Vu?nik, Delnice, heute
(Foto: A. Frković)


brašna, ječma, drobljene zobi, žute mrkve, ljeti salate
te sušenog i svježeg voća.


Kombinirajući uzgoj srebrodlakih lisica s uzgojem
kunića i peradi Arthur Bergan i njegova obitelj u
znatnoj su mjeri pojeftinili proizvodnju krzna, koje je i
u vrijeme pred Drugi svjetski rat imalo dobru prođu.
Kako sav posao oko pripremanja i izlaganja hrane,
nadzora, manipulacije s lisičjim kožama kao sirovi
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 68     <-- 68 -->        PDF

A. Frković: SUMARN1C1 RUDOLF I ARTHUR BERGAN I FARMA SREBRODLAKIH LISICA ... Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 59-67
nom za preradu i dr. nisu mogli obavljati sami, u farmi Delnica. Obilje posla bilo je i za Krznarsku radionicu
je stalno bilo zaposleno više radnika, mahom žitelja Muvrin u Delnicama.


4. Tužan kraj farme, imanja i obitelji
Das traurige Ende von der Farm, des Besitzes unf der Familie


Polazeći od proizvodnog kapaciteta farme te činjenice
daje srebrodlaka lisica, uz nerc, bila jedna od najtraženijih
krzna toga vremena, čija se vrijednost uspoređivala
s vrijednošću dobrog briljanta (Cadež
1963), moguće je na kraju i bez pomne financijske analize
ustvrditi da je ova obiteljska uzgredna djelatnost
bila vrlo unosna. Nažalost zbog ratnih događanja proizvodnja
je bila kratkog vijeka. Zimi 1942/43. sve su lisice
zajedno s matičnim fondom morale biti uklonjene,
a farma zatvorena. Prisiljeni da odu, Arthur Bergan s
obitelji napustio je Delnice i Hrvatsku 10. veljače


RASPRAVA
Diskussion und


Prateći stručni rad inozemnih šumarskih stručnjaka
u vrijeme Kneževskog vlastelinstva Thurn Taxis, u vrijeme
smjene dvaju minulih stoljeća, u Gorskom kotaru
za život i rad oca i sina šumarnika Rudolfa i Arthura
Bergana, moguće je ustvrditi daje bio prožet uspješnim
stručnim djelovanjem i u odnosu na razvoj šumarstva
i lovstva i gospodarstva u opće. Striktno provodeći
u djelo nova načela šumskog gospodarenja "na podlozi
primjerenog ukamaćivanja kapitala sastojine i zemljišta",
favoriziranja jele i što dulje ophodnje, njihova je
zasluga, kao i to da su šume ovog kneževskog veleposjeda
bile ne samo uzorom za gospodarenje susjednih
šumoposjednika, nego daje ovo područje kraj Drugog
svjetskog rata dočekalo s uščuvanim visoko vrijednim
šumama. Uz aktivno članstvo u redovima delničke po-


ZAHVALA
Prva potrebna saznanja o šumarnicima obitelji Bergan
i Gorskoj farmi srebrodlakih lisica pružili su mi
Delničani Matija Petranović Mlađi, čiji je pok. otac
Matija Petranović Čeban neko vrijeme radio na farmi, i
mr. se. Blaženka Moguš-Žagarova, kao prva susjeda
obitelji Bergan. Zahvaljujući Blaženki Moguš stupio
sam u vezu s kćerkama šumarnika Arthura Bergana,
Erikom, Relli i Elfi, koje žive u Njemačkoj. Dobrotom


1944, ostavivši farmu i cjelokupno imanje na milost i
nemilost svojim sugrađanima. Na Vučniku, uz slijepi
krak stare Lujzijske ceste, stoji još samo njihova obiteljska
kuća kao nijemi svjedok jednog prohujalog vremena,
u kojemu su ugledni šumarnici Rudolf i Arthur
Bergan sa svojim obiteljima znali i umijeli "na primjeru
uzgoja plemenitih krznaša pokazati da se u ovoj
našoj "Sibiriji" ipak nešto korisno može učiniti ako se
hoće" (Bergan 1934). S farmom i imanjem ponovila
se pak Zalesina 1932.


I ZAKLJUČAK


Schlussfolgerungen
družnice Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva,
Arthur se Bergan uz šumarski poziv sa svojom obitelji
prihvaća dopunske djelatnosti, farmerskog uzgoja visoko
cijenjenih srebrodlakih lisica. I pored svih nedaća
koje su ga pratile tijekom svog poduhvata, on u cijelosti
uspijeva, pokazujući tako svojim primjerom "našem
Goraninu... da čovjek čvrste volje sve ove teškoće može
svladati, a Gorskom kotaru donijeti blagodat". Bez
svake sumnje Rudolf i Arthur Bergan pripadali su
generaciji istaknutih šumarskih stručnjaka školovanih
u inozemstvu, koji su djelujući krajem 19. i početkom


20. stoljeća utjecali na valjano gospodarenje i čuvanje
šuma u Gorskom kotaru, ali i na sveukupnu šumarsku i
lovnu djelatnost ovoga dijela Gorske Hrvatske.
Danksagung


najmlađe Erike Schäfer-Bergan iz Stuttgarta, ustupljen
mi je na korišćenje životopis pok. oca i djeda, obiteljska
izvjesnica, plan farme i drugi pisani dokumenti,
kao i gotovo sav slikovni materijal iz obiteljske arhive
s kojim je ilustriran ovaj prilog. Svima njima, kao i dr.
se. Maksu Karloviću iz Zagreba koji me je poticao
u radu, izražavam zahvalnost.


LITERATURA


Bergan, R.(1903): Tužne posljedice nužne obrane i
čl. 48. Zakona o lovu. Lovačko-ribarski vjesnik
12, str. 134-137.


Bergan, A. (1934): Gorska farma srebrodlakih lisica
u Zalesini kod Delnica. Živinarev glasnik 4
(str. 74-75) i 5/6 (str. 106-107).


- References
Č a d e ž, Z. (1963): Umjetni uzgoj plemenitih krznaša.
Lovački vjesnik 7, str. 159-161.


Frančišković, S. (1981): Iz prošlosti šuma, šumarenja
i šumarstva Gorskog kotara i Riječkog
primorja. U: Šumsko gospodarstvo Delnice
1960-1980. (Urednik: A. Frković). str. 15-44.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 69     <-- 69 -->        PDF

A. Frković: ŠUMARNICI RUDOLF I ARTHUR BERGAN I FARMA SREBRODLAKIH LISICA ... Šumarski list br. 1 2. CXXVI (2002). 59-67
Frančišković,S . (1981): Šumarstvo u feudalizmu i Stanetti , A (1970): Krznaši. Poljoprivredna encikloagrarna
reforma. U: Gorski kotar (Urednik: J. pedija JLZ. Zagreb. Str. 41-45.


Šafar). Str.483-497. * * * Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva u ZaHuss
, H. (1930): Srebrena lisica u farmi. Lovačko-ri-grebu. Podružnica Delnice. Zaključci glavne gobarski
vjesnik 12, str. 563-564. dišnje skupštine za god. 1939. Lovačko-ribarski


vjesnik 1940., 5, str. 244-245.


Klepac , D. (1997): Iz šumarske povijesti Gorskog
kotara u sadašnjost. Zagreb. * * * Hunters Guide. Ministry of Natural Resources
and The Ontario Federation of Anglers and Hun


Röss 1 er, E. (1913): Budućnost krznaša. Lovačko-ri


ter. Toronto 1982.


barski vjesnik 4, str. 39-41.
Sanderson , I. T. (1967): Sisari. Ilustrovana enciklopedija
životinjskog carstva. Zagreb.


ZUSAMMENFASSUNG: Seit Ende des neunzehnten Jahrhunderts ist der
grösste Teil Gorski Kotars und ein Teil des kroatischen Küstenlandes in den
Händen von reichen aristokratischen Familien gewesen. Die reichste unter
diesen war die Fürstenfamilie des Grosswaldbesitzers Albert M. L. Thurn und
Taxis, dessen Waldverwaltung vom ehemaligen Delnice Bezirk sich auf das
Lokve Bezirk erstreckte. Unter den meist fremden Bezirksförstern waren
gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrunderts auch Vater und Sohn
Rudolf und Arthur Bergan, die mit Lokve, Crni Lug, Zalesina und Delnice
beauftragt Maaren. Durch Ankunft der ´´Fremden " sind neue Auffassungen
eingedrungen, zusammen mit R. Presslers wissenschaftlichen Grundlagen,
dank welchen das Grossgrundbesitz von Thurn und Taxis das Vorbild


für andere Waldbesitzer geworden ist. Arthur Bergan dachte, dass das kühle
Klima von Gorski Kotar für die Zucht von Silberfüchsen günstig sein könnte.
Zuerst in Zalesina, dann in 1938 in Delnices Siedlung Vučnik, gründete er die
Landes erste Bergfarm für künstliches Zuchten von Silberfüchsen. Um die
Ernährung von diesen Fleischfressern günstiger zu machen, begann er sich
gleichzeitig mit der Zucht von Geflügeln und Kaninchen zu befassen.
Zusammen mit Familienangehörigen, bestand das Farmpersonal aus
mehreren Leuten. Vor der Gewaltsauflösung in 1944, bestand der Farmbetrieb
aus mehr als vierzig Käfigen mit genausoviel Silberfuchs-Zuchtpaaren.
Trotz Kriegsumständen hatte das Pelz einen guten Umsatz und die
Herstellung als Zusatztätigkeit war überaus gewinnbringend.