DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 71     <-- 71 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 69-76
IIDK 630* 165 {Populas nigra L.)


SEDMI SASTANAK EUFORGEN Populus nigra RADNE MREŽE
Osijek, Hrvatska, 25. - 27. listopada 2001.


SEVENTH EUFORGEN Populus Nigra NETWORK MEETING
Osijek, Croatia, 25. - 27. October 2001.


Davorin KAJBA* & Šaša BOGDAN**


SAŽETAK: U radu su prikazani podaci o radu zemalja članica EUFORGEN
Populus nigra radne mreže na očuvanju genofonda europske crne i bijele
topole, koji je postignut od posljednjeg sastanka. Izložen je pregled poduzetih
istraživanja i praktičnih koraka učinjenih na in situ i ex situ očuvanju genofonda
europske crne i bijele topole. Iznesene su i osnovne informacije o
EUROPOP projektu, financiranom od Europske Unije. Izložen je sažetak o
matičnoj kolekciji klonova europske crne topole, koji je osnovan s ciljem očuvanja
genofonda ove vrste, planovima o njenom proširenju, kao i smjernicama
za osnivanje matične kolekcije bijele topole. Dat je pregled dostupne dokumentacije
nastale kao rezultat rada mreže, kao i nastojanja na podizanju
svijesti u javnosti o problematici očuvanja genofonda ovih, u europskim razmjerima,
ugroženih vrsta šumskog drveća kao značajnog elementa prirodnih
ritskih šuma.


Ključne r ij eči: Populus nigra L., očuvanje genofonda, in situ i ex situ
metode


UVOD


U razdoblju od 25. do 27. listopada 2001. godine gram je usvojen na drugoj Ministarskoj konferenciji o
Hrvatska je bila domaćin sedmog EUFORGEN sastanzaštiti
europskih šuma (Helsinki 1993.), a konačno je
ka radne mreže o europskoj crnoj i bijeloj topoli. Sasaživio
1994. godine.
vjetovanje je održano na području Uprave šuma OsiEUFORGEN
program financiran je od strane zejek,
Šumarije Tikveš. Radni dio savjetovanja održanje malja članica, a koordiniran je od strane IPGRI-a (In


u lovačkoj kući Zlatna greda i na području šumskog ternational Plant Genetic Resources Institute) sa sjedipredjela
Menteš, gdje su učesnici imali priliku vidjeti štem u Rimu, i u suradnji s FAO Odjelom za šumaročuvane
prirodne sastojine europske crne i bijele topostvo.
EUFORGEN Sekretarijat je organizacijsko tijelo
le. Organizacijski odbor savjetovanja činili su: doc. dr. programa koje se brine o rasporedu savjetovanja, prese.
Davorin Kaj b a i suradnici sa Šumarskog fakulteta zentaciji postignutih rezultata, komunikaciji između
te djelatnici Uprave šuma Osijek na čelu s mr. se. Pav-ostalih tijela i dr. Upravljački odbor je organizacijsko
lom Vratari ć em. tijelo kojega čine nacionalni koordinatori zemalja
EUFORGEN (European Forest Genetic Resources članica (nacionalni koordinator Republike Hrvatske je
Programme) je zajednički program europskih zemalja, dr. se. Joso Gračan), a odgovorno je za ukupni rad
s ciljem očuvanja i potrajnog gospodarenja šumskim EUFORGEN programa.
genetskim resursima. Osnovan je kao mehanizam pri


Program se praktično izvodi kroz radne mreže u ko


mjene Rezolucije br. 2, Ministarske konferencije o za


jima šumarski genetičari, oplemenjivači, uzgajivači i


štiti europskih šuma (Strasbourg 1990. godine). Pro


drugi šumarski stručnjaci zajednički rade, analiziraju
potrebe, razmjenjuju iskustva i razvijaju metode za
očuvanje raznolikosti genofonda šumskih vrsta drve


* Doc. dr. se. Davorin Kajba, Šumarski fakultet Zagreb
** Šaša Bogdan, dipl. ing., Šumarski fakultet Zagreb ća. Za sada je formirano pet radnih mreža za:


ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 72     <-- 72 -->        PDF

D. Kajba & S. Bogdan: SEDMI SASTANAK EUFORGEN Populus nigra RADNE MREŽU Šumarski list br. 1 2. CXXV1 12002). 69-76
Četinjače


Mediteranske hrastove


Populus nigra (i P. alba)


Plemenite listače


Socijalne listače


Svaka država članica, prema vlastitim interesima,
odlučuje u kojim radnim mrežama želi sudjelovati, a
svoje predstavnike u njima izabire nacionalni koordinator.
Predstavnik Hrvatske u Populus nigra radnoj
mreži, a ujedno i njen potpredsjednik je doc. dr. se. Davorin
Kaj ba.


Slika 1. Sudionici sastanka ispred lovačke kuće Zlatna greda,


U.Š.Osijek
Figure 1 Participants in front of hunting lodge Zlatna greda,


F. D. Osijek
Savjetovanju su nazočili predstavnici osamnaest
europskih zemalja. Doc. dr. se. Davorin Kajba, predstojnik
Zavoda za šumarsku genetiku i dendrologiju
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je pozdravio
sudionike i zaželio im dobrodošlicu u Osijek u
ime Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Slika 2. Terenski obilazak šumskog predjela Mcnteš
Figure 2 Field trip to the forest unit Menteš


Zeljko Ledin ski, dipl. ing., direktor javnog poduzeća
"Hrvatske šume" pozdravio je nazočne, zaželio
im dobrodošlicu i uspješan boravak. Direktor je sudionike
upoznao s J.P. "Hrvatske šume" i ukratko
izložio osnovne podatke o šumama kojima poduzeće
gospodari.


Mr. sc. Pavle Vrat ari ć, upravitelj Uprave šuma
Osijek, pozdravio je sudionike izražavajući zadovoljstvo
zbog uloge domaćina i zaželio radnoj mreži ugodan
boravak. Upravitelj je izložio kratki opis Uprave
šuma Osijek, i posebno naglasio da gotovo polovicu
područja zauzimaju ritske šume.


Dr. se. Joso Gračan, ravnatelj Šumarskog instituta
Jastrebarsko i nacionalni EU FORCEN koordinator,
također je zaželio dobrodošlicu sudionicima i ukratko
izložio ulogu Hrvatske u P. nigra radnoj mreži kao i u
ostalim EUFORGEN radnim mrežama.


Dr. Sven de Vri es (Nizozemska), predsjednik P.
nigra radne mreže pozdravio je sudionike i zahvalio
hrvatskim domaćinima na trudu oko organizacije, te
zahvalio dr. se. Josi Gračanu i mr. se. Pavlu Vratari
ć u na toplim riječima.


Simone Bore 11 i (EUFORGEN Sekretarijat) pozdravio
je sudionike u ime EUFORGEN sekretarijata i
izložio kratak pregled programa radne mreže, kao i o
radu drugih EUFORGEN sastanaka.


Dr. se. Melita Mihaljević , ravnateljica Parka
prirode Kopački rit također je nazočila ceremonijalu
otvaranja.


NAPREDAK U RADU NA OČUVANJU GENOFONDA
EUROPSKE CRNE I BIJELE TOPOLE


Na savjetovanju su sudjelovali predstavnici osamvenija.
Španjolska, Švicarska i Turska). Svi sudionici
naest zemalja (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, izložili su sažetak svoga rada od posljednjeg savjetovaFrancuska,
Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Italija, nja. Cjelokupna izvješća o radu po zemljama bit će doMalta,
Moldavija, Nizozemska, Portugal, Rusija, Slo-stavljena Sekretarijatu do 15. studenog 2001. Izvješća
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 73     <-- 73 -->        PDF

P. Kajba & S. Bogdan: SEDMI SASTANAK KLTORGHN Pupulus nigra RADNE MREŽE Šumarski list br. 1-2. CXXV1 (2002). 69-76
će biti prikazana ukupno u tabeličnom obliku i dostupna
na EUFORGEN website-u (http://www.ipgri.cgiar.org/
networks/euforgen/euf_home.htm). Ovdje iznosimo
sažetak radova po zemljama članicama.


U Austriji će se novom inventarizacijom šuma, koja
je u tijeku, po prvi puta ustanoviti podaci o prirodnim
populacijama europske crne topole, odnosno o položaju
i učestalosti hibrida. Ova informacija bit će vrlo korisna
za izradu planova o očuvanju genofonda ove vrste.


U Belgiji je identificirano i opisano mnoštvo novih
reliktnih jedinki. Nacionalna baza podataka trenutno sadrži
ukupno 216 jedinki. Međutim, izgleda da su mnoge
od tih jedinki ustvari isti klon. Za sada je prepoznato 49
različitih genotipova i rad na tom problemu se nastavlja.


U Bugarskoj je započet rad na kartiranju jedinki i
malih populacija europske crne topole. Projekt je multidisciplinaran
i odnosi se, također, i na biološku raznolikost
u tim populacijama. U okviru ovog projekta bit
će osnovana nacionalna kolekcija klonova.


Institut za šumarstvo i lovstvo Češke Republike posjeduje
nekoliko klonova europske crne topole, bijele
topole i drugih vrsta roda Populus. Radi tehničkih potreba
i javnosti, osnovano je nekoliko pokaznih ploha.
Nedavno je započela inventura vrste P. alba i do sada
je prikupljeno 17 klonova.


U Francuskoj se radi na prikupljanju podataka o
klonovima otpornim na lisne bolesti. Nacionalna kolekcija
klonova nadopunjena je sa 37 novih klonova iz
jugoistočne Francuske. Nacionalna matična kolekcija
klonova odraslih jedinki bit će osnovana 2003. godine.
Održan je trodnevni znanstveni skup u-Drome-u na
temu konzervacije genofonda. Također je održan sastanak
upravitelja 12 rezervata namijenjenih očuvanju genofonda
europske crne topole, koji su naglasili potrebu
za osiguranjem tehničkih vodiča o ovoj problematici.


U Hrvatskoj je od 1993. do sada dosta učinjeno na
ex situ konzervaciji genofonda europske crne topole.
Selekcionirano je i razmnoženo preko 150 klonova iz
prirodnih populacija uz rijeke Dravu, Muru i Savu, od
kojih su osnovana dva klonska arhiva (Podturen - Šumarija
Čakovec i na području Šumarije Darda). U postojećim
klonskim arhivima i rasadnicima nalaze se i
54 klona iz Bosne i Hercegovine. Od posljednjeg savjetovanja
selekcionirano je i razmnoženo šest novih
hrvatskih klonova, koji će uskoro biti uključeni u klonske
arhive. Istovremeno su provedena istraživanja genetske
varijabilnosti koja se i dalje nastavljaju. Selekcija
u Podunavlju, nažalost, bila je onemogućena zbog
ratnih djelovanja, a nakon reintegracije ostao je i problem
miniranosti područja.


U Njemačkoj su nastavljeni radovi na inventarizaciji,
i do sada je identificirano preko 4640 stabala. Ova
stabla su vegetativno razmnožena i osnovane su ex situ
klonski arhivi. U tijeku je nekoliko projekata vezanih


za obnovu prirodnih sastojina na rijekama: Rajni, Albi
i Odri. Rolf Schulzke organizirao je veliki javni događaj
u cilju okolišne edukacije u Kassel-u, koji je
uključivao i znatnu količinu informacija o europskoj
crnoj topoli. Nastavljeni su radovi na identifikaciji bijele
topole.


U Mađarskoj je prikupljeno nekoliko novih klonova.
Za sada je registrirano preko 600 genotipova. U
Mađarskoj je održan i EUROPOP sastanak, stoje bila
dobra prilika za promicanje svijesti u javnosti putem
novina i televizije.


U Italiji je obavljena inventarizacija u regijama Piemonte
i Emilia Romagna. Inventarizacija se planira uskoro
obaviti u regijama Lombardia i Veneto. Inventure
uključuju i površine pod kultivarima i prirodne sastojine.
Nedavno je odobren hidrogeološki plan gospodarenja
rijekom Po koji potiče povratak prirodne vegetacije.
Plan razvoja seoskih sredina, koji je također odobren,
uključuje poticaj osnivanja bioenergetskih plantaža
i arborikultura na marginalnom poljoprivrednom
zemljištu. Registrirat će se baza klonova P. nigra za
ovu namijenu. Registrirana su i dva P. alba klona ´
Marta´ i ´Saturno´. Novi prijedlog istraživanja tolerancije/?
nigra na stres odaslan je Europskoj uniji. Započeo
je i novi projekt kojega financira fondacija Branca,
a koji uključuje radove na inventarizaciji, osnivanju
banke gena i obnovi. U regiji Lombardija 100 ha rižinih
polja prevedeno je u plantaže bijele topole.


U Malti je donesen novi zakon o zaštiti domaćih
vrsta među kojima je i P. alba. Većina stabala su muške
jedinke i potječu od istih roditelja. U tijeku je kampanja
za promicanje sadnje i brige o šumskom drveću
(uključujući P alba) u školskim dvorištima, te se najuspješnijim
školama svake godine dodjeljuju nagrade.


U Moldovi većinu prirodnih topolovih sastojina
čini bijela topola. Matičnjaci su podignuti prije sedam
godina i sada se koriste kao izvor materijala za plantažiranje
u cijeloj zemlji.


U Nizozemskoj se pojavila nova prijetnja europskoj
crnoj topoli - dabrovi. Izgleda da obožavaju velika stabla
topole! U časopisu su objavljena dva članka s
identifikacijskim podacima o nacionalnim klonovima,
stoje vrlo dobro prihvaćeno u zemlji i ti podaci se dosta
cijene.


Portugal je započeo suradnju s Austrijom i Italijom.
Agronomski fakultet je ponudio osnivanje duplikata
matične kolekcije klonova.


U Rusiji je selekcioniran velik broj plus stabala i
plus sastojina u različitim regijama. Očuvanje se provodi
u parkovima prirode i nacionalnim parkovima.
Usprkos tomu, ograničena je pozornost usmjerena ka
crnoj topoli i ukupna površina sastojina topola je u
padu. Zabrinjavajuće je i zdravstveno stanje ove vrste.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 74     <-- 74 -->        PDF

D. Kajba & S. Bogdan: SEDMI SASTANAK EUFORÜEN Populus nigra RADNE MREŽE Šumarski list br. 1 2. CXXV1 (2002). 69-76
U Sloveniji nema značajnih radova na problematici,
ali je u tijeku izrada planova za budući rad.


U Španjolskoj je završila inventarizacija doline rijeke
Ebro. Za genetska istraživanja prikupljeno je 190
jedinki. Predstavljen je novi plan gospodarenja, koji
uključuje zaštitu prirodnih sastojina. Dvije znanstvene
institucije bave se problematikom P. nigra i P. alba -u
Zaragozi i Madridu. Nacionalne kolekcije klonova
održavaju se u obje institucije. Klonovi iz kolekcije


razmnažaju se i koriste za obnovu. Isto tako, objavljene
su dvije nove publikacije o temi.


U Švicarskoj je učinjen napredak u regionalnoj suradnji.
Za sada je identificirano 98 jedinki. Dva klona
biti će ustupljena za matičnu kolekciju klonova.


U Turskoj je selekcionirano 29 novih klonova. Osnovani
su matičnjaci i pokusne plohe u različitim regijama.
Privatnim uzgajivačima topola podijeljeni su informativni
materijali.


Izvješće o IPC-u (International Poplar Commission)
IPC/FAO sastanak održan je u rujnu 2000. u Port- vacija gena bila glavna tema svih zemalja sudionica
landu (SAD), a doc. dr. se. Davorin Kajba izložio je IPC sastanka i daje važno da konzervacija gena šumsažetak
znanstvenog članka koji je tamo bio izlagan o skih vrsta ostane, u političkom i tehničkom aspektu, na
aktivnostima EUFORGEN Populus nigra radne mreže. "dnevnom redu" svih zemalja.
Sven de Vri es naglasio je činjenicu daje konzer


Tehnički bilten


Kopije radne verzije tehničkog biltena In situ konzervacija
europske crne topole podijeljene su svim sudionicima,
koji su zamoljeni da daju svoje kritičko mišljenje.


Radi širenja ideje o konzervaciji genofonda predloženo
je da se pripremi proširena verzija sažetka biltena
koja bi se, uz nekoliko preglednih tablica i grafikona,
preveo na jezike svih zemalja sudionica. Proširena verzija
sažetka na engleskom jeziku bit će dovršena do 31.
siječnja 2002. godine.


Nadalje, predloženo je da se izradi brošura s tehničkim
uputama koja bi se također prevela na sve jezike
zemalja sudionica. Ova brošura bila bi korisna šumarima
operativcima kao informacija i smjernica u radu na


konzervaciji genofonda europske crne topole. Brošura
bi se trebala izraditi prvo na engleskom jeziku do 31.
ožujka 2002. godine.


Također, raspravljeno je o izradi "pitanje - odgovor"
brošure s tehničkim uputama prema preporukama
EUROPOP-a, a namijenjena bi bila šumarskim stručnjacima
kao odgovor na najčešće postavljena pitanja o
konzervaciji. Predstavnci zemalja članica zamoljeni su
da prikupe relevantna pitanja i pošalju ih Sekretarijatu
najkasnije do mjesec dana prije sljedećeg sastanka.


Sve tri brošure bit će prevedene na hrvatski jezik i
dostupne šumarskim stručnjacima i svim zainteresiranima,
kada članovi mreže usklade tekst na engleskom
jeziku (proljeće 2002. godine).


OČUVANJE GENOFONDA METODOM IN SITU


Introgresija P. x euramericana gena u P. nigra genom


An Vanden Broeck (Belgija) izložila je rezultate
istraživanja o introgresiji gena introduciranih vrsta
roda Populus u genom europske crne topole. Glavni
zaključci su da nema fenoloških prepreka za introgresiju;
sustav oplodnje nije slučajan, već samo mali broj
oprašivača sudjeluje u oplodnji ženskih jedinki; stoga
obnova prirodnih populacija ne bi smjela započeti soliterima
ili manjim grupama stabala zbog većeg rizika
introgresije. Ta činjenica posebno vrijedi za zemlje


gdje nema više prirodnih populacija (Belgija, Velika
Britanija) i gdje se radi na obnovi ritskih šuma.


U mješavini polena (P. x euramericana i P. nigra),
polen europske crne topole pokazuje veću uspješnost u
oprašivanju ženskih jedinki svoje vrste od polena eurameričkih
hibrida. Buduće aktivnosti uključiti će kontrolirano
oprašivanje mješavinom polena za ispitivanje
ove hipoteze o kompeticiji polena. Sažetak ovih istraživanja
bit će uključen u izvješće sa sastanka.


EUROPOP projekt
Francois Lefevre, predstavnik Francuske, izložio Prvi zaključak je da genetska varijabilnost europske
je glavne rezultate EUROPOP projekta i preporuke ko- crne topole nije ravnomjerno distribuirana, pa bi prema
je se iz projekta mogu izvući. Cjelokupna sinteza bit će tomu staništa za konzervaciju trebala biti distribuirana
objavljena u zborniku završnog EUROPOP sastanka. preko cijelog areala vrste. Trebalo bi očuvati više od
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 75     <-- 75 -->        PDF

D. Kajba & S. Bogdan: SEDMI SASTANAK EUFORGEN Populus nigra RADNE MREŽE Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002). 69-76
jednog staništa po svakoj velikoj europskoj rijeci unutar
areala. Nadalje, bilo bi korisno prikupiti preliminarne
podatke o genetskoj varijabilnosti odraslih stabala.


Sljedeći zaključak bio je daje tok gena između europske
crne topole i plantažnih klonova ipak prisutan,
ali ne značajno. Stoga nije potrebno zabranjivati plantažiranje
topola u blizini zaštićenih objekata prirode.
Pozornost treba usmjeriti na male populacije i soliterna
stabla. Introgresiju treba provjeriti kod reproduktivnih
stabala. Introgresija s kultivarom ´italica´je potencijalan
problem u južnoj Europi dok u sjevernoj nije.


Čini se da sustav oplodnje nije slučajan nego je
samo nekoliko polinatora uključeno u oprašivanje. Tok


gena odgovara modelu izolacije zbog udaljenosti i simetričan
je u odnosu na riječni tok (uzvodno i nizvodno),
što ukazuje na distribuciju polena i sjemena vjetrom,
dok je distribucija vodom zanemariva. Iz tih je
razloga rasprostranjenost i broj ženskih jedinki vrlo bitan
čimbenik. Preporučuje se favoriziranje prirodnih
malata, dok umjetnu obnovu, ako je potrebna, treba
provoditi na manjim plohama.


Konačno, uočen je fenomen genetskog drifta unutar
populacija. Zbog toga je važno pratiti sve čimbenike
koji utječu na cvatnju topola i njihovu obnovu. Glavni
indikatori su dužina i vrijeme hidroperioda, te struktura,
broj i rasprostranjenost ženskih stabala.


OČUVANJE GENOFONDA METODOM EX SITU


Matična kolekcija klonova europske crne topole


Lorenzo Vietto, predstavnik Italije, prikazao je
trenutnu situaciju matične kolekcije. Kolekcija je poplavljena
2000. godine i debeli sloj pijeska (oko 1 m)
zatrpao je gredice s klonovima. Srećom bilo je moguće
identificirati sve klonove, ali nije bilo moguće nabaviti
reprodukcijski materijal svih klonova radi obnove kolekcije.
U kolekciji je trenutno zastupljeno 19 zemalja
s 37 klonova.


Dupliciranje kolekcije obavlja se u pet različitih
znanstvenih institucija. Zdravstveno stanje klonova varira
uslijed trenutačno različitog geografskog smještaja,
ali uopćeno, brojnost i kakvoća klonova zadovoljava.
Duplikat uništene kolekcije bit će posađen sljedeće
godine u okolici Mantove u Italiji. Još jedna kopija kolekcije
bit će osnovana u Španjolskoj.


Tijekom godine neki su klonovi morali biti premješteni
zbog zdravstvenih razloga ili teškoća s razmnožavanjem,
a neki će klonovi morati biti premješteni u
idućem razdoblju. Usprkos teškoćama dogovoreno je
da se zadrže svi klonovi iz originalne matične kolekcije,
koliko je to maksimalno moguće.


U postojeću bazu podataka o matičnoj kolekciji bit
će pridodani podaci o otpremi reznica za umnažanje
nakon poplave, a isto tako podaci o molekularnoj karakterizaciji
klonova bit će objavljeni nakon publiciranja
EUROPOP zbornika.


Problem kojeg treba riješiti je uključivanje zemalja
koje još uvijek ne sudjeluju, a koje su unutar areala vrste.
Neke zemlje članice ponudile su uspostaviti kontakt
s Alžirom, Grčkom, Marokom i Iranom.


Matična kolekcija klonova Populus alba


Istvan Bach, predstavnik Mađarske, izvijestio je o lje klonski materijal na dvije lokacije: u Njemačku i
tijeku radova na osnivanju ove kolekcije. Izabrana su Mađarsku. Zainteresirane zemlje osigurat će po dva tidva
pogodna lokaliteta u Mađarskoj: Sarvar i Tolna. pičnaklona za svoje područje.
Nakon diskusije dogovoreno je da svaka zemlja poša-


PODJELA ODGOVORNOSTI ZA OČUVANJE ŠUMSKIH
GENETSKIH RESURSA EUROPE


Izložen je sažetak diskusije sa sastanka InterNetwork
skupine održanog u Antalya-i u listopadu 2000.
godine.


InterNetwork skupina ima zadatak uskladiti prioritete
i koordinirati aktivnosti svih pet EUFORGEN radnih
mreža.


Jedna od važnijih tema sastanka bila je podjela odgovornosti
za in situ očuvanje šumskih genetskih resursa.
Ona bi mogla biti postignuta kroz brižljivo isplanirane
i prihvaćene mreže konzervacijskih jedinica izabranih
vrsta s najvećim prioritetom koje bi pokrivale
njihov ukupni areal.


Berthold Heinze, predstavnik Austrije, istaknuo
je da Populus nigra mreža ima mnogo informacija
neophodnih za uspješnu konzervaciju vrste i daje vrijeme
za njihovu praktičnu primjenu. Do sada je rad na
očuvanju genofonda bio organiziran individualno za
svaku zemlju, međutim vrijeme je za pojačanu suradnju
između zemalja. Mnoge europske granice prate velike
riječne tokove i suradnja bi se, barem za početak,
trebala uspostaviti između susjednih zemalja. Takva
suradnja, smatra Heinze, unaprijedila bi rad cijele mreže.
Stvaranje "Europske in situ konzervacijske mreže"
omogućilo bi idealan okvir za razvoj aktivnosti u tom
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 76     <-- 76 -->        PDF

D. Kajba & S. Bogdan: SEDMI SASTANAK EUFORGEN Populus nigra RADNE MRHŽF
Šumarski list br. 1-2, CXXV1 (2002). 69-76
smjeru, a takva institucija imala bi i pozitivan učinakna javnost općenito, kao i pozitivan motivacijski poticaj
uključenim zemljama za suradnju. Zajednički konzervacijski
plan odnosio bi se na sve šumske vrste od
interesa.


Predloženo je da InterNetwork skupina pripremi
koncept plana koji bi se izložio Upravnom komitetu


EUFORGEN-a. Upravni komitet bi dorađeni koncept
iznio Ministarskoj konferenciji za zaštitu šuma
(MCPFE).


Predloženo je da se održi sastanak InterNetwork
skupine vezan za ovu temu u veljači ili ožujku sljedeće
godine, vjerojatno u Beču.


ISTRAŽIVAČKI RAD


Sven de Vri es spomenuo je problematiku introgresije
gena Populus tremuloides u Populus tremula
genom u Estoniji i Finskoj, što je bila tema diskusije
nekih članova mreže zadnjih mjeseci, a povod joj je
bila zamolba za pomoć iz navedenih zemalja.


Postavljeno je pitanje problematike genetski modificiranih
organizama (GMOs). U Francuskoj je, na primjer,
znanstvena rasprava usmjerena na procese introgresije
i toka gena, a odnosi se i na genetski modificirane
organizme. Pregled dosadašnje literature o GMOs u
šumarstvu je bio pripremljen za jedan od nedavnih sastanaka
i bit će podijeljen članovima mreže.


An Vanden B ro e ck je pronašla određen broj referenci
o introgresiji i toku gena za cijeli rod Populus.


Izložena je ideja za postavljanje pokusne plohe provenijencija
europske crne topole radi istraživanja adaptacijskih
svojstava. Mađarska je ponudila lokaciju za
jednu od budućih pokusnih ploha. To bi bilo prvi puta
da se postavlja pokus provenijencija europske crne topole.
Uzimajući u obzir diecičnost vrste i rezultate istraživanja
pod okriljem EUROPOP projekta, (oplodnje
u kojoj samo manji broj oprašivača učinkovito oprašuje
pojedino žensko stablo), preporučeno je da se uzorci
baziraju na klonovima, a ne na polusrodnicima kako je
to uobičajeno kod drugih vrsta.


EUROPOP materijal koji se nalazi u rasadnicima u
raznim zemljama pruža priliku za početak ovog posla.
Materijal uključuje oko deset populacija, od kojih svaku
predstavlja 60 klonova. Tih deset populacija uspoređivano
je s EUFORGEN referentnim klonovima i matičnom
kolekcijom klonova u manjim pokusima u rasadnicima.
Predloženo je nekoliko koraka:


1.
U cilju očuvanja EUROPOP materijala, Mađarska
je ponudila održavanje i umnažanje kolekcije. Francuska
će kontaktirati EUROPOP sudionike i zatražiti
ih da pošalju tri reznice po klonu u Mađarsku
prije 1. ožujka 2002. godine (deset populacija x 60
klonova + 15 referentnih klonova + 35 klonova matične
klonske kolekcije = 640 klonova).
2.
Nekoliko je zemalja (Rusija, Turska itd.) ponudilo
sakupiti nove provenijencije prema EUROPOP strategiji
uzorkovanja (u svakoj populaciji prikupiti materijal
s 30 odraslih i 30 mladih stabala). Populacije
trebaju biti međusobno udaljene barem 50 km. Detaljniji
protokol biti će dostavljen naknadno. Reznice
će biti poslane radi potreba inicijalnog umnažanja u
Mađarsku najkasnije do 1. ožujka 2002. godine.
3.
Mađarska će održavati EUROPOP materijal i razmnožiti
novi materijal u cilju ostvarivanja sekundarne
propagacije u 2003. godini.
Biološka raznolikost


Peter Rotach, predstavnik Švicarske, izložio je
prezentaciju na temu: topole i biološka raznolikost.
Cjelokupan rad o toj temi biti će objavljen u konačnom
izvješću sa sastanka. U raduje izložen značaj topola za
ukupan biodiverzitet šumskog ekosustava. Preko 700
vrsta kukaca obitava na topolama, iako većina od njih
nije specijalizirana isključivo za topole (ipak oko 80 100
vrsta kukaca specijalizirano je samo za prehranu
na vrstama roda Populus).


Uopćeno gledajući, kukci ne prave razliku između
vrsta unutar roda Populus, pa stoga nema dokaza da su
hibridi manje vrijedni ili da imaju negativan utjecaj od


čiste vrste sa stajališta biološke raznolikosti. Usprkos
tome postoje dokazi da svojstvo otpornosti, odnosno
favoriziranje otpornih genotipova imaju negativan
efekt na biološku raznolikost.


Uzevši u obzir strukturu, prirodne populacije su mnogo
bogatije živim bićima od plantaža. Plantaže predstavljaju
opasnost za prirodnu fitocenološku strukturu
topolovih staništa i manje su bogate ptičjim vrstama.


Zaključeno je daje znanje o biološkoj raznolikosti
u topolovim populacijama nedostatno i daje potrebno
nastaviti istraživanja u tom smjeru.


DOKUMENTACIJA


Nadopuna baze podataka o klonovima P. nigra


Lorenzo Vietto (Italija) izvijestio je o trenutnom klonova, s nekoliko duplikata. U bazi podataka sudjestanju
baze podataka, koja sadrži podatke o oko 3000 luje 13 zemalja, ali 28 zemalja je prisutno kao stvarni iz
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 77     <-- 77 -->        PDF

D. Kajba & S. Bogdan: SEDMI SASTANAK EUFORGEN I´opulus »igra RADNE MREŽE Šumarski list br. 2. CXXVI (2002), 69-76
vor klonskog materijala, stoje gotovo cijeli areal vrste.


Trenutni problem su nepotpuni ili nepostojeći podaci
iz pojedinih nacionalnih baza podataka.


Nedavne aktivnosti uz ovu temu usmjerene su na
dopunjavanje baze s pristiglim podacima i priprema


novog software-a. Novi software prikazanje i sve članice
su izrazile zadovoljstvo rezultatom. Svaka zemlja
članica dobila je po primjerak programa koji će služiti
za buduće nadopunjavanje nacionalnih baza podataka.


Baza podataka o klonovima P. alba


Nacionalne kolekcije klonova bijele topole osnova- je da format baze podataka o klonovima bijele topole
ne su za sada u Španjolskoj, Italiji, Mađarskoj, Češkoj, bude uniforman s bazom podataka o klonovima europa
možda i u Bugarskoj i Njemačkoj (novi predstavnici ske crne topole,
nisu rapolagali potpunim informacijama). Dogovoreno


PGR (Plant Genetic Resources) informacijska platforma


Simone B o r e 11 i ukratko je predstavio novi izgled
website-a Regionalnog europskog IPGRI (International
Plant Genetic Resources Institute) ureda i izložio
ideju njegovog korištenja kao "ulaznih vrata" u PGR
informacije za cijelu Europu, sudionici su zamoljeni da


EUFORGEN


Najnovije informacije o bibliografskoj bazi podataka
EUFORGEN-a dao je Simone Borelli . Baza je
postala dostupna online u siječnju 2001. i postala najposjećenija
web stranica na IPGRI website-u. Međutim,
problem je da velika većina referenci (oko 1700)
datira još od 1999. godine ili ranije, pa su članice umoljene
da nadopunjavaju bazu podataka s novim referen


posjete website, predlože poboljšanja i osiguraju točnost
podataka o nacionalnim programima (ključne
ljude povezane za očuvanje genofonda šumskih vrsta,
lokalne website-ove itd.).


bibliografija


čama, u cilju održavanja baze korisnim alatom za sve
ljude zainteresirane za temu očuvanja genofonda.


Povedena je diskusija o formatu i sadržaju baze, te
se došlo do općeg zaključka da bi baza trebala sadržavati
reference koje spadaju u skupinu tzv. "sive literature",
tj. reference koje se ne mogu pronaći u klasičnim
znanstvenim publikacijama.


JAVNO MNIJENJE


Sven de Vries podijelio je kopije CD-a s kolekcijom
fotografija europske crne topole svim sudionicima.
Radi se i na novoj verziji koja će biti dostupna čim
nove fotografije budu ukomponirane. Pojedini sudionici
dobili su zadatak osigurati nove snimke vezane za
staništa europske crne topole.


Dogovorena je izrada sličnog uradka za bijelu topolu,
a kao odgovorna osoba zadužen je Istvan Bach
(Mađarska). Svi sudionici zamoljeni su da osiguraju
nove fotografije stoje prije moguće. Moldova i Hrvatska
su prve već dostavile.


Sven de Vri e s upoznao je nazočne o izradi postera
Social Broadleaves (Socijalne listače) radne mreže.


Sudionici Populus nigra mreže, međutim, smatraju da
izrada postera nije prioritetan zadatak, te je predloženo
da se Sekretarijatu dostave već izrađeni nacionalni
posteri. Nacionalni posteri bit će doneseni na sljedeće
savjetovanje, a izložena je i ideja o izradi zajedničkog
EUFORGEN postera.


Opće je mišljenje daje postojeći listserver korisna
stvar za unapređenje komunikacije između članova,
iako je do sada ograničeno korišten. Očekuje se da će
njegov značaj porasti u sljedećih nekoliko mjeseci
zbog potrebe za raspravom o generalnom planu konzervacije
šumskih vrsta i drugih važnih tema.


Ostale inicijative na podizanju svijesti u javnosti


Simone Boreli predstavio je novu EUFORGEN
brošuru, koja bi trebala sadržavati podatke o svakoj
radnoj mreži, a namijena joj je upoznati javnost s radom
mreža na očuvanju šumskih vrsta drveća.


Petar Z h e 1 e v (Bugarska), Eman C a 11 ej a (Malta)
i Sven de Vries dobili su zadatak pripremiti podatke
za Populus nigra mrežu koji će biti umetnuti u brošuru.


Lorenzo Vi etto prikazao je kopiju postera izrađenog
za IUFRO simpozij u Rimu, koji bi mogao biti primjer
za buduće prezentacije rada mreže.


Sven de Vri e s je kratko izložio sadržaj izlaganja o
aktivnostima mreže koja je bila izvedena nedavno u
Kini.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 78     <-- 78 -->        PDF

D. Kajba & S. Bogdan: SHDMI SASTANAK EL´FORGEN Populus nigra RADNE MREŽE Šumarski list br. 1-2, CXXV1 (2002), 69-76
Na mađarskoj televiziji prikazana je tv emisija o regiji
Gemenc, u kojoj je pet minuta posvećeno očuvanju
genofonda europske crne topole.


U Moldovi je od strane nevladine udruge organiziran
ekološki izlet za studente, a naglasak je dijelom bio
na očuvanju biološke raznolikosti ritskih ekosustava, a
popraćen je i od strane novinara i tv ekipa.


Ministarstvo poljoprivrede Malte osiguralo je za
predstavnike škola sjeme različitih vrsta šumskog drveća
(uključujući i bijelu topolu), koje je bilo posijano u
školskim vrtovima. Nagrade su uručene školama s naj


boljim rezultatima u uspješnom uzgoju mladih sadnica.


Sudionici rasprave naglasili su važnost standardizirane
prezentacije EUFORGEN-a, koja bi se mogla koristiti
u raznim prigodama. Sekretarijat će osigurati rješenje
ovog pitanja preko listservera.


Spomenuta je mogućnost suradnje s WWF ili drugim
nevladinim organizacijama koje se bave ekološkom
problematikom i predsjednik je potaknuo sudionike
na uspostavu bilo kakve suradnje koja bi mogla pomoći
radu mreže.


Vrijeme i mjesto sljedećeg savjetovanja


Georg von Wu eh li sch, predstavnik Njemačke,
ponudio je gostoprimstvo za osmo savjetovanje EUFORGEN
Populus nigra radne mreže. Zemlje sudionice
su sa zadovoljstvom prihvatile ponuđeno gostoprimstvo.
Savjetovanje će se održati u proljeće 2003. godine.


Predsjednik Sven de Vr i e s je u ime radne mreže zahvalio
hrvatskim domaćinima za odličnu organizaciju


savjetovanja, toplu dobrodošlicu i ugodan boravak. Isto
tako zahvalio je sudionicima za doprinos raspravama.


Savjetovanje u Hrvatskoj bilo je izuzetno dobro
medijski popraćeno od strane lokalnih i nacionalnih
novina, kao i Hrvatske televizije.


ZAKLJUČCI


Europska crna topola, kao ključni element prirodnih
ritskih šuma Europe, ugrožena je na gotovo cijelom području
rasprostranjenosti, a posebice u zapadnoj Europi,
zbog izvedenih hidromelioracijskih zahvata u područjima
tokova europskih rijeka, koja su bila njeno prirodno
i optimalno stanište. Istovremeno, unošenjem i
umjetnim masovnim proširenjem stranih vrsta roda Populus,
kao i euromeričkih i interameričkih produktivnijih
hibridnih klonova, pojavila se opasnost introgresije
njihovih gena u genom autoktone europske crne topole.


Svijest o tom problemu potakla je europske šumarske
znanstvenike i stručnjake na zajedničku akciju, s
ciljem zaštite preostalih prirodnih sastojina i očuvanja
prirodne raznolikosti genofonda ove autoktone vrste.
Rezultat tih nastojanja bio je osnivanje EUFORGEN
Populus nigra radne mreže 1994. godine, i u kojoj je
Hrvatska aktivni član od osnutka.


Dosadašnja istraživanja genetske varijabilnosti,
toka gena i introgresije, dovela su do značajnog pove


ćanja znanja o problematici i načinu očuvanja topola.
Istovremeno su poduzeti i konkretni koraci u smislu in
situ konzervacije preostalih vrijednih sastojina, ex situ
konzervacije onih genotipova koje nije moguće sačuvati
u prirodnim staništima, putem klonskih arhiva, nacionalnih
klonskih kolekcija i zajedničkih europskih
matičnih klonskih kolekcija, kao i napori na obnovi nekadašnjih
uvjeta i sastojina u područjima gdje je ova
vrsta nestala. Također, čine se napori na podizanju svijesti
šire javnosti putem raznih prezentacija, letaka,
brošura, medija itd.


Hrvatska je šumarska praksa i znanost i ovom prigodom
pokazala visok stupanj kvalitete i dobru očuvanost
vlastitih prirodnih populacija europske crne i bijele
topole, uspješan rad na očuvanju raznolikosti genofonda
za buduće generacije, kao i spremnost na suradnju
s kolegama iz Europe. Sudionici skupa izrazili su
zahvalnost i za već tradicionalnu gostoljubivost hrvatskih
šumara.


SUMMARY: Efforts on conservation of European Black Poplar genetic resources which have been
made since the last meeting by members of EUFORGEN Populus nigra Network are presented in this
paper. Research and some practical steps which have been done on in situ and ex situ conservation are
presented. Basic information about EUROPOP project supported by European Union are given.
Summary report about Populus nigra core collection and plans for establishment of similar Populus
alba collection are presented, as well. A review of available documents, emerged as a result of the
Network progress are given. Finally, a review of efforts which have been put in terms of raise of public
awereness for the problem of genetic resources conservation of this, at European level, endangered
species which is important part of natural riparian forests, is presented.


Key words: Populus nigra, Populus alba, conservation of genetic resources, in situ and ex situ
methods