DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 99     <-- 99 -->        PDF

vršnih izbojaka koje uzrokuje Sphaeropsis sapinea
(Fr) Dyko i Sutton (sin: Diplodiapinea Kicks).


Predlaže se da se posveti veća pozornost fitosanitarnoj
zaštiti u kojoj prije svega treba voditi računa o izboru
vrsta i o povljnim tehničkim zahvatima. Istraživanja
ovog tipa doprinijela bi sprječavanju širenja uzročnika
bolesti i smanjenje šteta.


Izdanja:


Časopis Monti e boschi objavio je izdavanje dviju
knjiga:
1) Šumski humus-priručnik iz ekologije


Naziv orginala: Humus Forestali-Manuale di ecolo


gia per il riconoscimento e 1´ interpretazione-appli


cazione alle faggette. Autori su: Augusto Zanella,
Mauro Tomasi, Cesare de Siena, Lorenzo Frizzera,
Bernard Jabiolo, Gianni Nicolini-Format knjige je
17 X 24, ima 336 stranica i 349 ilustracija u boji.
Cijena 24,79 eura.


2) Tehnika uređenja šumskih vodotoka. Naziv originala:
Tecnica delle sistemazioni idraulico forestali.
Autor je Dario Coslop. Knjiga ima XVI + 214 stranica
i 171 ilustraciju, a cijena je 18,59 eura.


Adrese izdavača i E-mail za oba izdanja možete dobiti
u uredništvu Šumarskog lista.


L´ ITALIA FORESTALE E MONTANA


(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima, izdanje talijanske
Akademije šumarskih nauka-Firenze)


Iz broja 4 srpanj-kolovoz izdvajamo:


Giovanni Bo vio, Giovanni Callegari, Andrea
Cam i a, Annalisa Francesetti, Francesco Iovin
o, Paolo Porto, Antonella Ve 11 r i: Istraživanja o
procjeni utjecaja šumskih požara na površinsku
odvodnju i eroziju tla (prvi rezultati).


Problematika vezana na utjecaj požara na šumske
površine vrlo je kompleksna i zahtjeva suradnju brojnih
specijalista. Unutar ove problematike posebno
mjesto zauzima utjecaj vatre na hidrološke procese i
eroziju u šumskim ekosustavima koji su obuhvaćeni
vatrenom stihijom.


U tu svrhu vršena su istraživanja tijekom 1999. g. u
Kalabriji, u sastojini korzičkog crnog bora (Pinus laricio
Poiret), u kojem su vršeni pokusni požari različitih
intenziteta radi ustanovljenja utjecaja prolaza fronta
plamena na hidrološke i erozijske procese, te provjera
kemijsko-fizičkih promjena na tlu i vrijeme potrebno
za uspostavljenje prvotnog stanja.


Pokusi su vršeni u provinciji Cosenza na površini od
oko pola ha, koja je u razdoblju od 1955-1960. g. pošumljena
sadnicama korzičkog bora. Sastojina se nalazi
na 1 090 m. n.v., ima nagib od 43 % i zapadnu ekspoziciju.
Prosječne godišnje oborine iznose 1 124 mm, a
prosječna godišnja temperatura 8,7 "C.


Ustanovljene su tri parcele (A, B, C) s površinama
20 X 60 m. U parceli A izazvan je jak požar, u parceli B
požar manjeg intenziteta, a parcela C ostala je neopožarena
radi usporedbe. Parcele su ograničene pocinčanim
limovima visine 33 cm, a na dnu svake parcele postavljene
su dvije sabirnice vode, od kojih je prva sa
preljevom.


Da bi se postigli različiti intenziteti požara dodavali
su se u parceli A dodatni listinac i grane bora i borovice.


Požari na parcelama uz potrebne mjere opreza obavljeni
su u različite dane, uz napomenu da požar na parceli
A nije bio željenog intenziteta (zbog vlage), ali je
ipak vatra uništila sav listinac i opalila krošnje stabala.


Slika 1. Pokusni požar jakog intenziteta (1500 Kcal) Slika 2. Pokusni požar malog intenziteta (150 Kcal)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Na parceli B također je izgorio sav listinac i podrast, te
unatoč malom intenzitetu vatre dio krošnje je opaljen.


Poslije izvršenog požara napravljene su potrebne
analize i mjerenja koja se odnose na površinsku vodu i
eroziju, te uspoređene sa stanjem na parceli C. Prvi rezultati
potvrđuju da je prolaz vatre uzrokovao bitne
promjene na promatranim površinama. Naglo je povećano
površinsko otjecanje vode uz pojavu erozije tla.
Te promjene su međutim ograničene na razdoblje od
2-6 mjeseci, s opaskom da postoji izvjesna granica nesigurnosti
radi nedovoljnog saznanja o utjecaju kiše
koja je izostala u razdoblju promatranja.


Ova istraživanja idu u prilog mogućnosti primjene
"programirane vatre" kao preventivne mjere protiv požara,
koja u Italiji još nije prihvaćena.


Mauro Bernabei: Odlaganje sekundarnih metabolita
u crvenom srcu bukve - mikroskopska istraživanja


Autor u članku obrazlaže problematiku vezanu na
osrženost bukve i taloženje metabolita u stanicama toga
dijela debla.


"Neobavezno bukovo crveno srce" obilježeno je
smanjenom trajnošću drveta i intenzivno smeđecrvenkastom
bojom. Može biti crveno obojeno više-manje
okruglastog oblika, zatim zvjezdasto s tamnim obrubom
(koji često seže gotovo do kore), zatim može imati
druge razne oblike uzrokovane ranjavanjem, smrzavanjem
i drugim nepovoljnim utjecajima.


Proces osržavanja i nastajanja crvenog srca uzrokuju
dvije okolnosti:


stvaranje "barijera" uzrokovanih lamelama pluta


koje omeđuju rubove tih zona i izoliraju ih od osta


lih dijelova (Tore Ili idr 1994, Pearce 1996)


odlaganje sekundarnih metabolita unutar staničnih


lumena (Kemp i Burden 1986).


Kod jedričavih vrsta (npr. Hrast i kesten ) srž je sas


tavljena od pretežito polifenolnih supstanca i posebno
od hidroliziranih tanina koji čine dio staničnih stjenki,
dajući drvetu veću otpornost protiv zaraznih infekcija.
Kod bukve naprotiv sekundarni metaboliti su uglavnom
sastavljeni od polifenolnih supstanca kondenziranog
tanina i gumastih sadržaja, koji imaju slabu mogućnost
reakcije na napad raznih patogena. Osim toga,
kemijski sastav staničnih stjenki se ne mjenja, jer se sekundarni
metaboliti jednostavno raspoređuju po površini
stjenka zajedno s ostacioma ugljikohidrata i masnih
kiselina u nepravoj srži (MiIlis 1987).


Neprava srž pokazuje smanjenu otpornost na nepovoljne
promjene koje uzrikuju gljive zbog učešća ugljikohidrata
i većeg sadržaja vlage, posebice u prvoj fazi
sušenja. Prisutnost tila i stanica neprave srži sprječavaju
sušenje omogućujući razvoj gljivičnih zaraza, što
nije slučaj kod normalnog drveta, koje se znatno prije
suši i tako onemogućava razvoj tila.


Mikroskopska istraživanja vršena su na uzorcima
sa 148 stabala bukve iz središnjihih Apenina starosti
27-240 g. Uzorci su u početku priređeni na uobičajeni
način uz kuhanje, rezanje mikrotomom i bojanje, no
kasnije se ustanovilo da su mnogo realniji rezultati postignuti
na nekuhanim, neobojanim i ručno priređenim
preparatima. Upotrebljen je mikroskop Polyvar (Reichert-
Jung).


Tvari koje su odložene unutar stanica su crvenkaste
boje i one daju karakterističnu boju bukovoj nepravoj
srži. Odlaganje sekundarnih metabolita može biti više
ili manje intenzivno. Odloženi sekundarni metaboliti
poprimaju sljedeće oblike:


okruglasti oblici većih ili manjih dimenzija


u obliku naslaga na stjenkama stanica


izuzetno sadržaj naslaga ispunjava ukupne stanične


prostore.
Ovi oblici potvrđuju stratešku ulogu sekundarnih
metabolita u nepravoj srži bukve, jer imaju ulogu mehaničke
barijere protiv raznih patogenih elemenata i
smanjuju gubitke vode u drvetu koje je izgubilo provodnu
funkciju.


Gherardo Chi rici, Piermaria Corona, Luigi
Portoghesi: Procjena šumskih resursa na svjetskoj
razini


U članku su autori prikazali rezultate istraživanja
po programu: Forest Resources Assessment 2000
(FRA 2000) koje je organizirao FAO.


Zauzimanje za bolje poznavanje količina i kvalitete
svjetskih šumskih zaliha je sve veće, a raspoloživost
pouzdanih informacija je neophodan uvjet za donošenje
vjerodostojnih procjena.


Inventarizacija šuma je važna pretpostavka za poboljšanje
stanja u šumama i aktualiziranja preuzetih
obveza na internacionalnoj razini (C i a n c i o 2000).


Spomenuti program FAO-a omogućio je dostupnost
najnovijim procjenama stanja šuma na svjetskoj razini,
koji se temelji na inventarizaciji statistici i satelitskim
istraživanjima.


Glavne informacije odnose se na površine šuma u
raznim zemljama i kontinentima, drvne mase raznih
drvnih formacija, oblike vlasništva, gospodarenje i korištenje
šuma. Također su obrađene i neke druge informacije:
utjecaj požara, važnost stabala izvan šumskih
kompleksa, sporedni šumski proizvodi, te ekološki
čimbenici.


Po prvi puta je upotrjebljena definicija šume koja je
prihvaćena na svjetskoj razini. Po toj definiciji u šumu
se svrstavaju "površine koje imaju minimum 10 % šumskog
pokrova sa stablima koja imaju sposobnost da rastu
i sazrijevaju do minimalne visine od 5 m, u formacijama
većim od 0,5 ha i minimalne širine od 20 m".
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 101     <-- 101 -->        PDF

U "ostale šumske zone" uključene su površine s
pojedinačnim stablima i grmovima koji pokrivaju od
5-10 % površine a visina im je manja od 5 m.


"Stabla izvan šume" su površine s pojedinačnim
stablima, drvoredi i nasadi u ruralnim sredinama.
Po podacima FRA 2000 površina šuma na svijetu
iznosi 38,6 milijuna km2, sa sljedećim rasporedom:


kontinent, podkontinent površina u milijunima km2
Afrika 6,5
Oceanija 2,0
Azija bez Ruske federacije 5,4
Ruska federacija 8,5
Europa bez Ruske federacije 1,9
Italija 0,1
Sjeverna Amerika 5,3
Centralna Amerika i Karibi 0,2
Južna Amerika 8,7


Ukupno 38,6


Prije 10 godina taje zaliha iznosila 39,5 milijuna
km2. To znači daje u 10 godina smanjena površina za
2 % ili 9 milijuna ha godišnje, ali u praksi godišnje se
uništi više od 15 milijuna ha prirodnih šuma, i to osobito
u tropskim predjelima gdje se taj gubitak samo djelomično
pokriva novim kulturama. U umjerenom pojasu
situacija je povoljnija, jer se površina šuma povećava
za 3 milijuna ha godišnje, dijelom zbog novih pošumljavanja
(1/3) i zbog širenja šuma na napuštene površine
(2/3).


Autori naglašavaju da ovi podaci daju samo red
veličina i ne mogu se upotrebljavati za operativne
planove, jer bez inventarizacije i kvalitetnijih podataka
(iz zemalja u razvoju, a i nekih razvijenih npr. Italija),
kvalitetna procjena nije moguća.


Po procjenama Italija ima 100 028,64 km2 šuma,
1 330 km2 plantaža, 9 850 km2 ostalih šumskih zona.
Godišnje povećanje šumskih površina za razdoblje
od 1990-2000 g iznosi 29 500 ha.


Enrico L. De Capua: Prirodna otpornost drveta
poljskog jasena (Fraxinus oxyphylla Bieb, F. oxycarpa
Gaertn., F. angustifolia L.) iz Toskane na napad
gljiva bazidiomiceta


Autor opisuje ovaj jasen kao jednu vrstu (te su latinski
nazivi sinonimi) koja je slična gorskom (bijelom)
jasenu (F. excelsior), pa ga mnogi autori smatraju njegovom
varijacijom. Kao osnovnu razliku autor navodi
boju pupova koji su kod ovog jasena smeđi ili smeđe žutkasti,
dok su kod F. excelsior crni, a postoje i minimalne
razlike u obliku lista i sjemenke.


To je heliofilna, termofilna i više kserofilna vrsta
nego F. excelsior. U Italiji zauzima u raznim formama
izrazito južna, mediteranska područja i otoke gdje zamjenjuje
F. excelsior. Na Siciliji se uzgaja radi produkcije
mane koja služi za medicinske svrhe.


Drvo jasena ima bijeliku i srž koji su raspoređeni u
različitim omjerima. Proljetno drvo je porozno s vidljivim
trahejama, dok kasno drvo ima guste i sitne traheje.
Drvo je teže i čvršće nego drvo F. excelsior. Vrlo
elastično i zbog te kvalitete se mnogo upotrebljava u
proizvodnju sportske opreme, a u prošlosti se upotrebljavalo
u avionskoj i automobilskoj industriji.


Istraživanja su vršena radi boljeg poznavanja ove
vrste, čije mjesto u sistematizaciji nije precizno određeno,
najviše zbog raskidanog areala i različitih forma
koje još nisu detaljno istražene. Važno je upoznati karakteristike
drveta ove vrste, a određivanje prirodne
trajnosti i otpornosti daju korisne elemente u svrhu povećanja
tehnološke uporabe drveta.


Pod nazivom "prirodna otpornost" smatra se rezistencija
drveta na destrukciju koju uzrokuju ksilofagne
gljive. Ta otpornost ovisi o učešću fungicidnih i insekticidnih
sastojaka u drvetu srži, koje u pravilu bjelika
nema. Istraživanja pokazuju da ti sastojci mogu varirati
u raznim zonama drveta i najviše ih ima u središnjim i
bazalnim dijelovima debla. Ti sastojci mogu biti toksični
za pojedine vrste gljiva, a netoksični za druge, pa
trajnost drveta ovisi o vrsti gljive. U umjerenim zonama
najčešći su napadi od gljiva bazidiomiceta koje
često uzrokuju destrukciju drveta.


Prirodna otpornost na gljive daje podatke o mogućnosti
uporabe drveta u određenim okolnostima. Na rasprostranjenost
i aktivnost gljiva znatan utjecaj ima
temperatura, oborine i karakteristike terena.


Medu najpoznatije gljive koje uzrokuju destrukciju
drveta spadaju: Coniophora puteana, Gloeophyllum
trabeum i Trametes versicolor. Prve dvije uglavnom
napadaju celulozu, dajući drvetu tamnu boju zbog većeg
učešća lignina. U uznapredovanoj fazi drvo ima
duboke pukotine u uzdužnom i poprečnom smjeru i
smanjenje volumena. Gljiva Gloeophyllum trabeum
napada stojeća stabla, oboreno drvo i drvne prizvode
ugrađene u vanjske i unutarnje dijelove građevinskih
konstrukcija. Trametes versicolor uzrokuje bijelu trulež
na drvetu listača (rijetko četinjača). Napada najprije
lignin, zatim celululozu i ugljikohidrate. Napada trupce
i panjeve te drvne proizvode u određenim intervalima
temperture i vlage.


Studij trajnosti (prirodne otpornosti) vršen je u laboratoriju
po normama UNI EN 113 "Utvrđivanje praga
učinkovitosti sredstava za zaštitu drveta protiv djelovanja
ksilofagnih gljiva" i EN 350/1 "trajnost drveta
i drvnih proizvoda i klasifikacija prirodne otpornosti
drveta".


Trajnost drveta ocjenjivana je na bazi gubitka drvne
mase u odnosu na suhu tvar drveta nakon napada gljive
u određenim kontroliranim uvjetima. Na temelju tih
kriterija drvo se svrstava u 5 kategorija, od vrlo otpornih
do neotpornih vrsta. Tom prilikom korišteni su i