DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 110     <-- 110 -->        PDF

zbog uništavanja prirodnih šuma i stvaranja mono


kultura na njihovom mjestu.
Prikazuje posljedice ekonomske logike, kojom su
očito bili vodeni njihovi tadašnji arbitri, kojima je
netko izradio strategiju, odnosno organiziranost u
domeni šumarstva, a koji je bio vođen samo profitom
- dobiti, kao glavnim laitmotivom. Nije li i zapadnoeuropsko
šumarstvo izgubilo takvim planiranjem
svoje prirodne šume? Naravno da je. Ali još
ranije u dvadesetim godinama prošlog stoljeća.


Prikazuje posljedice nebrige o šumskim radnicima,
kao kadrovima o kojima se itekako treba voditi briga.
Mi znamo koliko vremena treba da se obuči jedan
šumski radnik sjekač za samostalni rad. Dakle,
samo licencirani - obučeni radnici mogu obavljati
poslove u šumarstvu.


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


Prikazuje stanje u kojem šumar očito nije konzulti


ran niti respektiran.
I na kraju, ne čini li Vam se da Japanci tek sada otkrivaju
šumarstvo i općekorisne funkcije šuma?!
Sigurno je da smo bar u šumarstvu daleko ispred Ja


panaca, a našim irskim konzultantima toplo preporučujemo
čitanje ovoga članka u Newsweeku od 11. March
2002. godine. Još samo da uvjerimo i naše poštovane
kolege, domaće šumare, koji će odlučivati o "našim
cedrovima", da smo mi hrvatski šumari savladali tehniku
uzgajanja prirodnih šuma i da nas treba konzultirati
i uvažiti naše mišljenje u ovim odlučujućim trenucima
hrvatskog šumarstva.


M. P. Arvay
46. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE
(Opatija 12 -


Uvod
U organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite i
Agronomskog fakulteta, a pod pokroviteljstvom Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, održanje 46. seminar
biljne zaštite u Opatiji od 12-15. veljače 2002. g. U
ime organizatora Seminar je otvorio predsjednik društva
biljne zaštite prof. dr. se. Bogdan Cvjetković-
Monti. Skup su pozdravili u ime organizatora Agronomskog
fakulteta prof. dr. se. Tito Žimbrek, a u
ime Ministarstva poljoprivrede i šumarstva zamjenik
ministra dipl. ing. Tomislav L e d i ć . Seminaru je bilo
nazočno oko 550 sudionika.
Seminar je imao sljedeći program rada:


-
Prijem i akreditacija sudionika
-
Otvaranje Seminara
Pozdravna riječ organizatora i uzvanika
Podjela nagrada
Promoviranje novih magistara i doktora znanosti
Izlaganje i rasprava po sekcijama
-
Zatvaranje Seminara
Skupština Hrvatskog društva biljne zaštite
Zajednička večera za sve sudionike i
Stručna ekskurzija - Posjet maslinicima i vinskom
podrumu u Poreču.
Dodjela nagrada


Nakon otvaranja i pozdrava, a prije stručnog dijela,
prvi puta u 46 godina održavanja Seminara podijeljene


15. 2. 2002.)
su nagrade zaslužnim stručnjacima za zaštitu bilja. Nagrađeni
su platinastom medaljom akademik Milan Maceljski,
a zlatnom medaljom prof kjubica Valenčić,
dipl. ing. Stjepan Keglević, dipl. ing. Velimir
Sewerth, dr. se. Miroslav Harapin i dipl. ing. Branko
Britvec. Nagrađeni su primili plakete s poveljama.


Promoviranje doktora i magistara znanosti


Predstavljeni su novo promovirani doktori znanosti
iz zaštite bilja: Dr. se. Jasenka Ć o s i ć, dr. se. Miroslav
Katalinić i dr. se. Josip Margaletić (šumar). U
razdoblju između dva Seminara magistrirali su: mr. se.
Marijan Šubić, mr. se. Dinka Grubi šić, mr. se.
Zvjezdana Augustinović, mr. se. Tomislav Duv-


Slika 1. Nagrađeni stručnjaci
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 111     <-- 111 -->        PDF

njak, mr. se. Tihomir Miličević i mr. se. Dražen
Droi ć . Magistrantima su uz čestitke uručene knjige.


Radni dio Seminara


Nastavak Seminara odvijao se je prema predviđenom
programu. Rad se odvijao u sljedećim sekcijama:
Aktualne teme, Voćarstvo i vinogradarstvo, Ratarstvo,
Industrija sredstava za zaštitu bilja, Poster
sekcija - Stručnjaci Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi
i šumarstvu RH na kojoj su prikazani službeni rezultati
djelotvornosti novoregistriranih pripravaka za
zaštitu bilja, Povrtlarstvo i Šumarska sekcija.


Bilo je ukupno 87 izlaganja, a od toga je u Šumarskoj
sekciji bilo 19 referata. Nakon dopodnevnog i poslijepodnevnog
izlaganja bilo je predviđeno vrijeme za
raspravu. Na početku u sekciji Aktualne teme u zaštiti
bilja ističemo samo jedan referat kojeg je podnio Maceljski,
M.: Štetnici koji prijete Hrvatskoj. Svake
godine u Europu se unosi nekoliko vrsta štetnika, najčešće
kukaca, a unose se iz drugih kontinenata. Ta opasnost
Hrvatskoj prijeti i iz europskih zemalja. Novi štetnici
su zbog odsutnosti prirodnih neprijatelja opasniji
nego u područjima odakle su doneseni. To je na pr. filoksera
na vinovoj lozi, krumpirova zlatica, dudovac i
dr. U Poster sekciji prikazani su službeni rezultati djelotvornosti
novoregistriranih sredstava za zaštitu bilja.
Zainteresirani su voditeljima pokusa postavljali pitanja
u svezi s postignutim rezultatima. Ističemo izlaganje
Mešić, A. MaceIj ski, M.: Već treći štetnik bagrema
importiran iz Amerike u Hrvatsku. U Sekciji je
bilo interesantno izlaganje Horn, A.: Preporuke za
pravilan odabir sredstava za zaštitu bilja.


Šumarska sekcija


Šumari su kroz dugi niz godina, već od osnutka
Društva zaštite bilja 1957.g. sudjelovali na Seminarima,
ali je ovo druga godina u kojoj šumari imaju svoju
i veoma uspješnu Sekciju. Ove godine na Šumarskoj
sekciji bilo je oko 80 sudionika. Obrađeno je 19 tema
kako slijedi:


Harapin. M. Jurjević, P.: Utjecaj klimatskih
promjena na sušenje šuma


Postoji mnogo hipoteza o uzrcima sušenja šuma.
Najvažniji uzroci su: klimatske promjene (suša), infektivni
agensi (patogene gljive, bakterije), defolijatori
(kukci), način gospodarenja (jake prorjede, čiste sječe
na velikim površinama), ambijentalne promjene (prosjeke,
prometnice, kanali) i niz drugih koji mogu djelovati
u slijedu, a najvažniji je promjena klime. Klimatski
čimbenici imaju veliko značenje za gradaciju štetne
entomofaune i za epidemijsku pojavu biljnih bolesti
zbog fiziološkog slabljenja stabala i šumskih sastojina.
Velika sušenja šuma registrirana su na početku i na
kraju dvadesetog stoljeća zbog dugotrajnih suša i spuštanja
razine podzemnih voda.


Slika 2. Radno predsjedništvo Šumarske sekcije


Hrašovec, B.: Ima li mjesta primjeni seksualnih
atraktanata, feromona nekih šumskih štetnika
u hrvatskom šumarstvu


Pojam seksualnih atraktanata obuhvaća u entomološkoj
znanosti grupu feromona kojima se kukci koriste
u svrhu pronalaska spolnog partnera u prostoru. Ženka
luči feromon, a mužjak je sustavom detekcije registrira i
po načelu pozitivne kemotaksije dolazi do njegova izvora
tj. do ženke. U integriranoj zaštiti šuma ova je biološka
pojava iskorištena na način da se sintetski proizvedeni
feromoni koriste u svrhu primamljivanja i ulova
mužjaka pojedinih vrsta u dijagnostičke, a u manjoj
mjeri represivne svrhe. Najviše ima feromona za leptire
i opnokrilce. U nas se feromoni koriste za gubara, mrazovce,
hrastova savijača, borova četnjaka i dr.


Jure, M: Neke vrste kukaca koje se istražuju i
prate u slovenskim šumama


Dugogodišnje evidentiranje šteta i sušenja sastojina
kao i istraživanje štetne entomofaune, ukazuje na prisutnost
velikog broja štetnih kukaca na Krasu,
Pohorju, Pokljuki i u Kočevskoj reki. Istražuje se areal
i bioekologija najvažnijih vrsta kao što su potkornjaci
na smreci, jeli i borovima, zatim savijači, pa gubar i
mrazovci na listačama.


Jendrijev,D., Hrašovec, B.: "Hrastova mušica"
- razmjeri šteta, aktualne metode suzbijanja i
očekivani razvoj integriranog pristupa u skoroj budućnosti


Hrastovi potkornjaci i ljestvičari ili drvaši obuhvaćeni
u praksi udomaćenim nazivom "hrastova mušica",
pripadaju skupini ksilomicetofagnih kukaca, koji
svojom aktivnošću izazivaju goleme štete tehničke naravi
i to najčešće na najvrednijim drvnim sortimentima.
Pripadaju skupini sekundarnih štetnika, jer uspješno
naseljavaju fiziološki oslabljena stabla. Napadaju
svježe posječenu drvnu masu u šumi i na pomoćnim
stovarištima. Štete se očituju u padu komercijalne vrijednosti
trupaca i velikim financijskim gubicima. Napadaju
i dubeća stabla oslabljelog vitaliteta. Za njiho
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 112     <-- 112 -->        PDF

vo suzbijanje koriste se dodirni insekticidi. Uvode se
populacioni atraktanti kao segment integrirane zaštite.
U tom smislu provode se istraživanja u nas.


Pernek, M.: Iskustvo primjene klopki tipa
Theysohn za ulov potkornjaka u šumarstvu


Feromonska klopka je sustav koji objedinjuje specifičnu
tvar koja privlači ciljne jedinke štetnika i kučište
u koju se love bez mogućnosti bijega. U Europi se
najviše upotrebljavaju Theysohn-ove klopke. Trogodišnja
ispitivanja te klopke pokazala su njene velike
prednosti. Njena učinkovitost ispitivana je na smrekinim
potkornjacima.


Jošt, J.: Pravilniko zaštiti šuma u praksi
Objavom Pravilnika o zaštiti šuma (u Sloveniji)
pred Zavod za gozdove i Javnu Gospodarsku službu,
uz sudjelovanje Šumarskog instituta Slovenije, postavljeni
su novi zadaci i zaduženja. Pravilnik ima poglavlja:
biološka ravnoteža, izvođenje poslova u šumama,
uporaba fitofarmaceutskih sredstava u šumi, zahvati u
šumi i šumskom prostoru, program zaštite šuma i zaštite
od požara. Pravilnik je usklađen s europskim zakonodavstvom.


Liović, B.: Ekološke prednosti obnove šuma
uporabom polipropilenskih štitnika


U odnosu na poljoprivredu, šumarstvo u znatno manjoj
mjeri koristi pesticide. Šumski ekosustav je znatno
osjetljiviji i bogatiji biljnim i životinjskim vrstama u
odnosu na agroekosustav. Vlastita istraživanja pokazala
su da se kod pripreme staništa za sadnju uz uporabu
štitnika koristi 50 %, a za njegu sadnica 75 % manje
herbicida u odnosu na klasičan način. U štitnicima su
sadnice manje napadane od biljnih bolesti i štetne entomofaune.


Margaletić,J., Glavaš, M.: Metode utvrđivanja
brojnosti populacija sitnih glodavaca u šumskim
ekosustavima


Za pravovremenu zaštitu šuma od sitnih glodavaca
važno je redovito praćenje dinamike njihovih populacija
u tri kategorije: primarne, sekundarne i tercijarne.
Njihova apsolutna brojnost definirana je brojem jedinki
na jedinicu površine, dok se relativna brojnost iskazuje
postotkom klopki lovnog transekta u kojima su
ulovljene jedinke u odnosu na ukupan broj postavljenih
klopki tog transekta. Apsolutnu brojnost moguće je
odrediti "Y" metodom, metodom minimalnog kvadrata
i metodom ponovnog ulova. Sekundarna metoda je linearni
transekt. Tercijarne metode su: brojanje aktivnosti
rupa, intenzitet oštećenja sjemena i mladih biljaka,
praćenje tragova i nalaza fecesa.


Kauzlarić, Ž., Glavaš, M.: Štete na smrekovim
kulturama od puha velikog {Myoxus glys L.) na
području Uprave šuma Delnice


Na području Uprave šuma Delnice prošlih 20-tak
godina veliki puh čini značajne štete u smrekovim kul


turama podignutim u bukovim i jelovim sastojinama.
Postavljeno je 80 puholovki "škrinjica" u 2001. g. Mamac
u puholovki je bio rogač. Štete od puha nasraju na
mladim smrekama na određenoj visini i debljini kore u
obliku prstenovanja stabala.


Matošević, D., Županić, M.: Stanje biljnih
bolesti i štetnika u šumama Hrvatske u 2001. godini


U izlaganju su prikazane biljne bolesti, kukci i ostali
biotički i abiotički čimbenici u šumama. Za svakog
štetnog čimbenika navedene su napadnute površine,
intenzitet napada, te provedene mjere zaštite. Za najčešće
korištene pesticide navedene su upotrebljene
koncentracije i doze.


Glavaš, M, Vukadin, A., Margaletić, J.:


Stetočinje u šumskim rasadnicima i zaštitne mjere
u 2001. godini


U Hrvatskoj ima 35 rasadnika za proizvodnju šumskih
i hortikulturnih biljaka. Najviše se uzgaja hrast, jasen,
topola, joha, smreka i bor. Utvrđena je pojava štetočinja
i šteta za vrijeme ljeta i jeseni. Na topolama
prevladavaju rđe i smeđa pjegavost. Na hrastu dolazi
pepelnica i dvije vrste kukaca. Na poniku četinjača nađeni
su uzročnici polijeganja. Na divljem kestenu dolazi
gljiva i miner. Najveća pozornost posvećana je zaštiti
od napada pepelnice. Uspješna zaštita postiže se i
manjim brojem tretiranja.


Bradić, B.: Aviosuzbijanje hrastove pepelnice
(Micvosphaera aplhitoides) od 1991. do 2001. godine


Hrastova pepelnica je najrasprostranjenija bolest
hrasta. Napada sve dobne razrede, a najveće štete čini na
poniku. Javlja se kontinuirano dugi niz godina. U navedenom
periodu javljala se je svake godine. Do 1991.
suzbijala se terestrički leđnim i traktorskim prskalicama
i vučenim amortizerom. Poslije 1991. suzbija se avionima.
Prosječno godišnje se suzbija 2 500 do 3 000 ha.
Suzbijano je sistemičkim fungicidima Rubigan, Anvil,
Sumi 8 i Tilt u dozi od 0,5 l/ha sa 25-30 1 vode/ha. Rađeno
je avionima Cesna, Air-tractor, AN-2, i Piper-pawnee.


Rušan, Ž., Milković, J.: Zaštita hrastovog
pomladka od pepelnice na području Uprave šuma
Zagreb


Na području Uprave šuma Zagreb ima godišnje
1000 do 1500 ha pomlađenih površina koje treba štititi
od pepelnice. Za 1500 ha treba osigurati 560 000 kn.
Samo dio površine može se tretirati zrakoplovom za
trošak od 280 kn/ha, dok se veći dio mora tretirati atomizerima
uz trošak od 350 kn/ha, a s leđnim prskalicama
cijena je 2400 kn/ha.


Jure, D.: Stanje i perspektive pitomog kestena u
Sloveniji s rakom kestenove kore


Od početka 50-tih godina prošloga stoljeća u Sloveniji
masovno propada pitomi kesten, a uzrok je rak kestenove
kore. Početkom 80-tih godina na oboljelim kestenima
zapaženi su hipovirulentni oblici. Porastom hi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 113     <-- 113 -->        PDF

povirulentnih zaraza smanjuje se opasnost za kestenove
sastojine, jer hipovirentne zaraze mijenjaju letalne
virulentne u bezopasne hipovirulentne zaraze. Hipovirulelcija
je bioregulacijski mehanizam raka kestenove
kore. Otklanjaju se stabla s virulentnim zarazama, a
ostavljaju se hipovirulentna.


Slika 3. Sudionici Šumarske sekcije


D i m i n i ć, D.: Gljivične bolesti kore topole
Zadnjih godina istraživanja uzročnika bolesti kore
topola u Hrvatskoj determinirano je 9 uzročnika. Njihova
patogenost je različita s gledišta štetnosti. Pojava
oboljenja najčešće se povezuje s predisponirajućim
utjecajem abiotskih čimbenika, najčešće pomanjkanjem
vode. No uzročnici mogu biti i biotski kao npr.
defolijacija.
Novak-Agbaba, S., Gradečki, M.: Problematika
zdravstvenog stanja i zaštite sjemena hrasta
lužnjaka (Quercus robur L.)


U narušenim stanišnim uvjetima lužnjakovih šuma
urod žira sve je slabiji i rjeđi. Žir je napadnut različitim
patogenima koji uzrokuju bolesti, oštećenja i smanjuje
klijavost. Važno je ispitivanje kakvoće sjemena - klija


vosti i zdravstvenog stanja. Tretiranje žira nakon sakupljanja
provodi se fungicidima: Cuprablau, Captan,
Dithane, Panoctine i Vitavax.


Arač, K., Glavaš, M.: Kolonizacija gljiva na
crveno srce bukovine


U našim šumama česta je pojava patološkog osržavanja
živih bukovih stabala. Smatra se daje napadnuto
30 % stabala. Količina patološke srži nazvane neprava
srž ili crveno srce bukve različita je u pojedinim stablima,
što ovisi o intenzitetu i trajanju osržavanja. Crveno
srce je obrambena reakcija drvnih stanica na štetno
djelovanje kisika koji dolazi kroz otvore na stablu. Patološki
osrženo drvo podliježe napadu gljiva uzročnika
truleži zvane piravost.


Černeha, B., Diminić, D.: Zdravstveno stanje
borovih kultura na području Uprave šuma Buzet
u 2000. i 2001. godini


Istraživane su borove kulture u Istri i na Cresu.
Alepski bor je u relativno dobrom zdravstvenom stanju.
Najčešća je gljiva Phellinus pini koja izaziva trulenje
drveta. Alepski bor je izložen vjetroizvalama.
Crni bor u Istri mjestimično se suši. Suše se vršne
grane od gljivičnog uzročnika. Smatra se da abiotski
čimbenici kao što su suša, siromašni stanišni uvjeti te
kritične i visoke koncentracije S02 u atmosferi
prouzrokuju stres stabala. Fiziološki oslabljena stabla
napadaju kukci drvaši i potkornjaci. Registriranje slab
napad u Istri, a mjestomično jaki na Cresu od borovog
četnjaka.


Navedena problematika bit će publicirana u stručnim
i znanstvenim člancima u detaljnoj obradi s tablicama,
grafičkim prikazima i slikama. Šumarska sekcija
bila je dobro organizirana i na zadovoljstvo mnogobrojnih
sudionika.


Dr. se. Miroslav Harapin


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


11. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a
održane u Zagrebu 22. ožujka 2002. god.
Nazočni: Davor Butorac dipl. ing., Ivan Đukić,
dipl. ing., prof. dr. se. Mladen Figurić, dr. se. Joso Gračan,
Zvonko Kranjc, dipl. ing., dr. se. Vice Ivančević,
prof. dr. se. Slavko Matić, Damir Matošević, dipl. ing.,
Boris Miler, dipl. ing., Dujo Pavelić, dipl. ing., mr. se.
Ivan Pentek, Milan Presečan, dipl. ing., prof. dr. se.


Branimir Prpić, Zvonko Rožić, dipl. ing., Mario Stipetić,
dipl. ing., dr. se. Vlado Topic, prof. dr. se. Joso Vukelić,
Slavko Šarčević, dipl. ing., Valerija Vukelić,
dipl. ing., Željko Perković, dipl. ing. i Hranislav Jakovac,
dipl. ing.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Otsutni, ispričani: Branko Belčić, dipl. ing., mr. se.
Vladimir Bogati, Damir Delač, dipl. ing., Ilija Gregorović,
dipl. ing., Herbert Krauthacker, dipl. ing., Luka
Radošević, dipl. ing., Tomislav Starčević, dipl. ing. i
Berislav Vinaj, dipl. ing.


Otvarajući sjednicu, predsjednik HŠD-aprof. Matić
pozdravio je nazočne zahvalivši im se na odazivu, a
posebni pozdrav uputio je novim članova U.O. kolegama
Butorcu (novi predsjednik ogranka Našice) i Mileni
(novi predsjednik ogranka Požega), poželivši im uspješan
rad. Nakon toga usvojen je ovaj


Dnevni red:


1.
Prihvaćanje Zapisnika 10. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a.
2.
Obavijesti.
3.
Prihvaćanje izvješća o radu i poslovanju HŠD-a za
2001. god.
a) Izvješće Povjerenstva za popis imovine
b) Izvješće o radu i izvršenju fmacijskog plana za
2001.god.
c) Obračun Prihoda i rashoda po mjestima troškova
d) Izvješće Nadzornog odbora
e) Rasprava po izvješćima i zaključci.


4.
Program rada i financijski plan za 2002. god. eventualne
dopune ili izmjene.
5.
Šumarski list i ostale publikacije.
6.
Aktualne teme - mišljenja i sugestije.
7.
Pripreme za redovitu izbornu skupštinu HŠD-a.
8.
Hrvatski šumarski dom, uređenje i održavanje, poslovni
prostor.
9.
Razno.
Ad 1) Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a prihvaćenje bez primjedbi.
Ad 2) Tajnik HŠD-a H. Jakovac, prateći aktualna
događanja u struci u razdoblju između 10. i 11. sjednice,
izvješćuje o njima i potiče raspravu iz koje se očekuju
prijedlozi i zaključci po pojedinim podtočkama.


2.1. Pored materijala za ovu sjednicu, svim ograncima
dostavljeni su usuglašeni zaključci Okruglog stola,
održanog 30. siječnja 2002. na temu izrada Nacionalne
šumarske politike i strategije, restrukturiranja "Hrvatskih
šuma" i Zakona o šumama. Naime, svim članovima
Povjerenstva za zaključke i ograncima HŠD-a, već
7. veljače dostavljen je prijedlog zaključaka na mišljenje
i dopunu s rokom 28. veljače, no do današnjeg dana
pristiglo je deset odgovora. Poštujući mišljenje nazočnih
da navedemo tko se, a tko nije odazvao pozivu, izvješćujemo
da su se pozivu odazvali ogranci: Vinkovci,
Buzet, Sisak, Delnice, Našice, Bjelovar, Karlovac,
Varaždin, Gospić i Senj. Predloženo je da se po ovoj
točci, a glede važnosti problematike, raspravlja detaljnije
pod točkom 6. dnevnog reda. Ovdje možemo još
samo izvijestiti daje u N.N. br. 13 od 8. veljače 2002.
objavljena Odluka Hrvatskog sabora o proglašenju Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Zakon
sadrži 12 članaka od kojih navodimo tri najznačajnije
stavke. Iz članka 1. "Strane fizičke i pravne osobe
ne mogu stjecati pravo vlasništva na šumama i šumskom
zemljištu, osim ako međunarodnim ugovorom
nije drukčije određeno", iz članka 2. " Javno poduzeće
"Hrvatske šume", osnovano Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o šumama ("Narodne novine", br.
41/90.) radi obavljanja djelatnosti gospodarenja šumama
i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu, preoblikuje
se u trgovačko društvo "Hrvatske šume"
d.o.o., u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske
(u daljnjem tekstu: trgovačko društvo)" te iz članka 11.
"Trgovačko društvo "Hrvatske šume" d.o.o. preuzet će
imovinu, prava, obveze i djelatnike Javnog poduzeća
"Hrvatske šume".


Glede prvih dviju stavki, važno bi bilo znati: da lije
istina ono o čemu se priča, da naše Ministarstvo (Država)
ugovorom o pridruživanju s EU, bez suglasnosti
hrvatskih građana, omogućuje strancima stjecanje vlasništva
nad šumom i šumskim zemljištem, stoje po pitanju
struke nedopustivo. Glede pak stavke iz članka
2., pitamo se zastoje Vlada odmah predložila (a Hrvatski
sabor prihvatio) oblik trgovačkog (korporacijskog)
društva. Naime, u svojoj prvoj odluci temeljenoj i na
zaključcima Skupštine HŠD-a, ona je naznačila preustroj
javnog poduzeća u trgovačko društvo s jako naglašenom
decentralizacijom sve do šumarije. Spomenutim
Zakonom, ona je odredila oblik trgovačkog društva,
d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću), ali
i jačinu centralizacije (ili kako se govorilo decentralizacije).
Prema tom obliku i onome što iz toga proizlazi,
šumarijama će i dalje ostati samo rad i još veća odgovornost,
naravno i kresanje troškova s ciljem stvaranja
čim veće dobiti, ali bez utjecaja na njeno raspoređivanje.
Takvu decentralizaciju, kod koje neki (pa bila to i
država) sebe stalno nastoje predstaviti čuvarima i skrbnicima
za opće dobro, a one koji najizravnije stvaraju
proizvod raspikućama, kojima je pogubno prepustiti
suodlučivanje o rezultatima rada i općem dobru, HŠD
nije i neće zagovarati.


2.2. U svezi s gore spomenutim zakonima, za "Hrvatske
šume" d.o.o., potrebno je imenovati Nadzorni
odbor. Saznajemo da de će brojiti 7 članova, od kojih
su tri ministra, tri pomoćnika ministra ijedan predstavnik
Zaposleničkog vijeća HŠ, dakle osim pomoćnika
ministra ing. Rendulića niti jedan šumarski stručnjak,
uključivši i zaposlenika HŠ koji je građevinski tehničar.
Nema viđenih šumara iz prakse, nema pretstavnika
Fakulteta i Instituta, tu su ponovo jedini oni kojima se
vjeruje i nije važno koliko znaju o šumama i šumarstvu,
no uvjereni su kako čujemo, da šumari nisu managed
i da su konzervativni. To nas čudi, jer Hrvatska
je inače puna vrsnih managera, koji su do sada uspjeli


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 115     <-- 115 -->        PDF

sve "srediti ", pa je napokon došao red i na konzervativno
šumarstvo.


2.3. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva organizira
u svojoj kino dvorani 26. ožujka 2002. u 17 sati
javnu raspravu na temu "Nacionalna šumarska politika
i strategija". Na raspravu su pozvani i predstavnici
HŠD-a, te će joj se odazvati.
2.4. Šumarski inspektorat u Trstu inicirao je sastanak
glede Tršćanskog sajma na kojemu smo sudjelovali
prije dvije godine, a koji će se ponovo održati u rujnu
2002.. god. Domaćin sastanka bilo je HŠD ogranak Buzet
i "Hrvatske šume", Uprava šuma Buzet, a uz kolege
iz Trsta sastanku su bili nazočni pretstavnici HŠD-a
ogranak Delnice i Uprave šuma Delnice, središnjce
HŠD-a i pretstavnici NP Risnjak. Pored dogovora glede
izložaka na Sajmu, dogovoreno je trasiranje jedne poučne
staze, koja bi išla od područja Trsta preko dijela Slovenije,
te dijelom Hrvatske - kroz Gorski kotar i završila
na Jadranu. Potrebno je pripremiti podlogu za ovu aktivnost,
što će učiniti službe uređivanja šuma Trsta, Buzeta
i Delnica. Svi sudionici izrazili su želju za različitim
oblicima tješnje suradnje. Kao i prije dvije godine
rukovodstvo Sajma spremno je pokriti dio troškova, no
jedan dio troškova svakako će teretiti HŠD i Uprave
šuma, no ovu zadaću moramo shvatiti kao promidžbu
hrvatskog šumarstva u Europi.
2.5. U N.N. br. 96 od 7. studenoga 2001. izašao je
Pravilnik o unutarnjem redu PP Velebit, pa upućujemo
zainteresirane da se upoznaju s njegovim sadržajem.
2.6. HD kemijskih inženjera i Hrvatski inženjerski
savez, organiziraju 22-24. listopada na Plitvičkim jezerima
I. Hrvatsku konferenciju "Ekoinženjerstvo 2002".
Zainteresirani mogu sudjelovati s referatima (sažetke
poslati do 30. 4. 2002.), koje treba pisati prema priloženim
uputama (formulari prijava u HŠD-u). Kotizacija
za članove HIS-a je 800 kn, a smještaj je potrebno rezervirati
izravno u hotelu "Jezero". Naravno, u Znanstveno-
organizacijskom odboru (11 članova) nema šumarskih
znanstvenika i stručnjaka, ali medu pokroviteljima
vidimo "Hrvatske šume"?
2.7. Tajništvo HŠD pobrinulo se da pribavi ponudu
za odlazak na INTERFORST u Miinchen (3-7. srpnja
2002.), tri dana s dva noćenja, doručak, prijevoz i karte
za Sajam za 1.750 kn po osobi, pa se zainteresirani
mogu javiti do kraja svibnja (odnosno do popunjenja
autobusa).
2.8. Na raspisani natječaj za dodjelu Nagrade grada
Zagreba , kandidirali smo "Šumarski list" kao jedan od
najstarijih časopisa u Hrvatskoj, a Akademija šumarskih
znanosti kandidirala je znanstvenu monografiju
"Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj".
Ad 3) Povjerenstvo za popis imovine


Predmet: Izvještaj o obavljenom popisu sa stanjem
na dan 31. prosinca 2001. godine


Upravnom odboru


Izvješćujemo daje povjerenstvo u sastavu:


Mr. se. Mladen Stojković predsjednik


Đurđica Belić član


Ana Žnidarec član


obavilo popis prema Odluci o popisu od 15. 11.
2001. godine sa sjednice U.O. HŠD.a.
O obavljenim poslovima i utvrđenom stanju podnosimo
sljedeći izvještaj:


1.
Popis je obavljen u vremenu od 17. do 31. prosinca
2001. godine.
2.
Popisano je sljedeće:
-
dugotrajna materijalna imovina
-
financijska imovina (kratkoročni depoziti u
banci)
potraživanja dugoročna i kratkoročna
-
novac u banci i blagajni
-
dugoročne obveze
-
kratkoročne obveze
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno
stanje odgovara knjižnom stanju. Novo nabavljena osnovna
sredstva u 2001. godini u iznosu od 187.867,03
kn stavljeni su u upotrebu krajem godine i nalaze se u
popisnim listama dugotrajne imovine.


Stanje na kratkoročnim depozitima u banci iznosi
22.887,93 kn.


Dugoročna potraživanja iznose 3.832.154,40 kn (zakupnine
Fakulteta kemijskog inženjerstva 1.888.031,29
kn i neplaćene zakupnine Instituta za međunarodne odnose
1.944.123,11 kn).


Kratkoročna potraživanja iznose 720.565,58 kn, a od
toga 77.320,57 kn su naplaćena do 20. siječnja 2002.
godine, pa ostaje 643.245,01 kn. Povjerenstvo predlaže
otpis dugovanja pojedinaca u iznosu od 6.270,00 kn otpisati
(dugovanja se odnose na 1998., 1999., i 2000. godinu)
a ostatak potraživanja treba pokušati i u 2002. godini
naplatiti dogovorno ili utužiti.


Kratkoročne obveze u iznosu od 36.400,77 kn odnose
se na usluge koje su podmirene do 20. siječnja
2002. godine, a odnosile su se na 2001. godinu. Nakon
pregleda i popisa osnovnih sredstava Komisija predlaže
rashod grafoskopa - nabavna vrijednost 4.628,60,
koji je u cjelosti otpisan.


Stanje na žiro računu iznosi 324.496,73 kn, a stanje
u blagajni iznosi 357,44 kn.
Uz ovo Izvješće dostavljamo sljedeći popisni materijal:


-
popisne liste dugotrajne imovine i sitnog inventara
u upotrebi,
-
popis dugovanja na dan 31. prosinca 2001. godine,
-
popis dugovanja pratplatnika na Šumarski list za
1998., 1999., 2000. i 2001. godinu,
-
popis potraživanja za 2001. godinu.
Povjerenstvo: Mr. se. Mladen Stojković, v.r.,
Đurđica Belić, v.r., Ana Žnidarec, v.r.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Izvršenje financijskog plana HŠD-a s ograncima od 1. siječnja do 31. prosinca 2001. godine.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Izvršenje financijskog plana HŠD-a po mjestima troškova u vremenu od


1. siječnja do 31. prosinca 2001. godine.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Povjerenstvo za popis imovine u sastavu: predsjednik
mr. se. Mladen Stojković, članovi Đ. Belić i A. Žnidarec,
obavilo je popis dugotrajne imovine, novca u
blagajni, potraživanja i obveza. Ispravak vrijednosti
dugotrajne imovine provodi se po prosječnim godišnjim
stopama i za tu svotu ispravka umanjuje se i imovina
i izvori financiranja. Sitan inventar otpisuje se jednokratno,
neovisno od vijeka trajanja i popisuje se
kao sitan inventar u upotrebi. Popisne liste kao i popis
dugovanja i potraživanja za 2001. godinu nalaze se u
prilogu Izvješća povjerenstva kojeg je prihvatio Nadzorni
odbor.


Iz redovitog poslovanja podmirene su i obveze nenaplaćenih,
a očekivanih prihoda - PDV - od strane
zakupoprimca poslovnog prostora (IMO i Fakultet kemijskog
inženjerstva i tehnologije), dijela kratkoročnih
depozita. Pozitivni saldo višak prihoda proizlazi iz os


tatka ogranaka (neutrošene članarine). U programima
rada za 2001. godinu planirane su stručne ekskurzije,
što zbog opterećenja, a što i nedostataka sredstava nisu
sve održane, tako da se ostatak neutrošenih sredstava
prenosi u 2002. godinu.


Utužena i neutužena potraživanja ostaju i dalje kao
problem naplate dogovorno ili preko suda.


Glede Instituta za međunarodne odnose, nakon utuženja
došlo je do sastanka HŠD - Institut - Ministarstvo
znanosti i tehnologije, te razgovora u svezi sa
sklapanjem ugovora i redovitog plaćanja punog iznosa
zakupa od 1.01. 2002., kao i prebijanja dijela dugovanja
te naplate preostalog dugovanja. Finalizacija Ugovora
i dogovor o poravnanju duga je u tijeku. Što se
pak tiče Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
utužen je dio dugovanja i očekuje se rješenje spora.


PRIHODI I TROŠKOVI ZA 2001. GODINU


Nadzorni odbor prihvaća Izvješće o financijskom
poslovanju za 2001. godinu i dostavlja svoje Izvješće
Upravnom odboru da ga u cijelosti prihvati.


Slavko Sarčević, dipl. ing., v.r.
Valerija Vukelić, dipl. ing., v.r.
Željko Perković, dipl. ing., v.r.


e) Nakon rasprave i pojašnjenja nekih stavki, izvješće
o radu i financijskom poslovanju jednoglasno je
prihvaćeno. Glede držanja gotovine u blagajni, određenje
novi blagajnički minimum od 5.000 kn, a napomenuto
je kako je Odlukom HNB (N.N. br. 7 od 23. siječnja
2002.) omogućeno, naravno uz propisani račun,
plaćanje gotovinom do 5.000 kn. Zaposlenicima u Tajništvu
HŠD-a bit će isplaćena uskrsnica u iznosu od
300 kn.


Ad 4) U raspravi o eventulnoj izmjeni i dopuni financijskog
plana nije bilo novih prijedloga, dok je glede
programa rada kao aktualna tema godišnje skupštine
predložena i prihvaćena tema "Gdje je mjesto šumarstva
u hrvatskoj državi".


Ad 5) Iz izvješća prof. Prpića, glavnog urednika
Šumarskog lista navodimo, daje u 2001. god. časopis
tiskan u 6 dvobroja na 682 stranice i sadrži 30 znanstvenih
članaka (13 izvornih i 17 preglednih) i 11 stručnih.
Gledajući stručna područja, 11 članaka je iz područja
Šumskih ekosustava, 6 iz Uzgajanja šuma, 5 Iskorištavanja,
4 Zaštite i lovstva, 2 Izmjere šuma, 4 Uređivanja
šuma i 9 iz Šumarske politike. Ostali napisi odnose
se na rubrike: Riječ glavnog urednika (6), Izazovi
i suprotstavljanja (2), Aktualno (10), Obljetnice (7),
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskoga šumarskog
društva za 2001. god.


Na 8. sjednici Upravnog odbora HŠD-a, održanoj u
Senju 23. studenog 2000., prihvaćeni su, a na 105.
redovitoj skupštini HŠD-a održanoj u Zagrebu 13. lipnja
2001., verificirani Program rada i Financijski plan
za 2001. godinu.


Držeći se odnosnog Programa rada, već 25. siječnja
2001. god. HŠD je u svojim prostorijama održalo multidisciplinarni
Okrugli stol na aktualnu temu "Žirenje,
pašarenje i brst u prirodnim šumaskim ekosustavima".
Uz nazočnost stručnjaka iz područja šumarstva, lovstva,
veterine, agronomije, zaštite okoliša, pretstavnika
politike te pisanih i elektronskih medija, provedena je
široka i argumentirana rasprava, koja je zatim sažeta u
pet zaključaka dostavljenih svima pozvanima. O svemu
smo tome detaljno izvijestili u Šumarskom listu
1 -2/2001., str. 69-75 u rubrici "Aktualno".


U veljači je od 11. do 18. ekipa HŠD-a sudjelovala
na 33. EFNS natjecanju u Estoniji, o čemu smo izvijestili
u Šumarskom listu 3-4/2001., str. 232-233.


Već tijekom ožujka, zajedno s "Hrvatskim šumama",
počele su pripreme za obilježavanje Dana hrvatskog šumarstva,
koji su pod pokroviteljstvom predsjednika RH
gospodina Stjepana Mesića održani u Zagrebu od 11. do


16. lipnja 2001. god. Tijekom tri mjeseca, nakon izbora
članova Organizacijskog odbora i Radnih tijela, održano
je više sastanaka za zadaćama, od izbora promidžbenog
znaka i plakata, razrade cjelotjednog programa događanja
do višekratnog obilaska borilišta u izradi, namijenjenog
natjecanju ekipama šumskih radnika te štandova na
kojima su se predstavile šumarske institucije i sve uprave
šuma. U okviru tih dana održana je i redovita 105.
skupština HŠD-a, koja je pored obveznih verificiranja
izvješća o radu ifinancijskom poslovanju, imala na programu
kao i uvijek tematsku raspravu na aktualnu temu.
Ovaj puta bila je riječ o šumi, vodi i zraku glavnim čimbenicima
opstanka. U svezi s odnosnom temom održana
su tri poticajna referata: prof. dr. se. Branimir Prpić "Šuma,
tvornica vode i zraka", prof. dr. se. Slavko Matić
"Prirodnost šuma. uvjet stabilnosti i proizvodnosti" i
prof. dr. se. Joso Vukelić "Stoje to šuma i njen održivi
razvoj". Rasprava je zaključena s četiri opširnija zaključka.
Kako je predmet rasprave bila i upravo sljedećih
dana očekivana rasprava u Hrvatskom saboru o Prijedlogu
izmjena i dopuna Zakona o šumama i to po hitnom
postupku, članak 4. zaključaka odnosio se na tu
problematiku. Da potsjetimo on glasi: "Zbog mnogoznačnih
vrijednosti i osobite važnosti šumskih ekosustava,
kao dobra od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
(čl. 52. Ustava), Hrvatsko šumarsko društvo izražava
upozorenje Hrvatskom sabora, moli i zahtijeva da se
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
šumama, s konačnim prijedlogom Zakona, koji je upućen
zastupnicima, isključe sve one odredbe koje nisu
nužne u hitnom postupku za preoblikovanje ustroja iz
javnog poduzeća u trgovačko društvo. Čvrstog smo stajališta
kako šumski ekosustav zaslužuje temeljitiju, stručniju
i osjetljiviju raspravu prije donošenja novih odredbi
Zakona o šumama". Slijedom ovog zaključka, uputili
smo već 18. lipnja 2001. god. dopis sažet u pet točaka
Hrvatskom saboru na ruke svim zastupnicima i Vladi
RH - svim članovima. Poslije donesenih odluka Hrvatskog
sabora glede odnosnog problema, zaključujemo da
je ovaj naš dopis imao utjecaja.


Na kraju Godišnje skupštine pretstavljena je znanstvena
monografija "Obična jela (Abies alba Mill.) u
Hrvatskoj". O raspravi s godišnje skupštine HŠD-a, zaključcima,
dopisu Hrvatskom sabora i Vladi RH, kao i
svim događanjima u tom tjednu (izložba slika, Medvednica,
Ogulin - Timberjack, mala dvorana "Vatroslav
Lisinski" i natjecanju na Jaranu), zapisano je u
Šumarskom listu 5-6/2001., str. 298-310. i u Zapisniku


105. redovite skupštine HŠD-a u istom broju časopisa
na str. 360-363.
HŠD bilo je aktivno dajući svoje primjedbe na Zakon
o zaštiti prirode, Strategiju razvoja RH, Nacionalnu
šumarsku politiku i strategiju. Nastojali smo dati svoj
doprinos i restrukturiranju "Hrvatskih šuma". Središnjica
se uključivala koliko je to bilo moguće, jer osim
nedostatka informacija i često nepozivanja predstavnika
ove institucije na raspravu, obično nakon, vjerujemo,
politici neprihvatljivih naših beskompromisnih ali utemeljenih
načela i gledišta, nismo imali prilike još ativnije
sudjelovati. Upravo je ovih dana pri kraju odnosna
rasprava a iz nje isključeno je HŠD, da li namjerno?


Sredinom godine, uz još nekoliko nevladinih udruga,
HŠD je suosnivač i članica Dravske lige, s ciljem
očuvanja porječja rijeke Drave.


Zajedno s članovima ogranaka Delnice i Buzet na
jednodnevnoj ekskurziji bili smo gosti Šumarskog nadzorništva
iz Trsta. Predsjednik HŠD-a prof. Matić, tajnik
ing. Jakovac i mr. Dundović bili su gosti na 60.
skupštini Njemačkog šumarskog društva u Dresdenu
od 20-23. rujna, o čemu smo pisali u Šum. listu br.
9-10/2001., str.539-542. Krajem rujna u organizaciji
Gradskog poglavarstva, sudionici smo Međunarodnog
dana Drave u Koprivnici (izvješće u istom br. Š.L., str.
551-553). Slijedi stručna ekskurzija hrvatskih šumara
u Austriju početkom listopada, a u organizaciji domaćina
Pro Silva Austria, o čemu smo također detaljno izvijestili
u Šum. listu br 9-10/2001., str. 553-558. Krajem
godine, kao i prvih mjeseci nove godine, naše aktivnosti
bile su usmjerene na sada najvažnije probleme
struke: već spomenute strategije, Zakon o šumama i restrukturiranje
"Hrvatskih šuma". To je rezultiralo
Okruglim stolom na odnosne teme, održanim u HŠD-u


30. siječnja 2002. god., o čemu smo također pisali u


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Šum. listu br. 1-2/2002., dostavili svim ograncima prijedlog
zaključaka s popratnim materijalima, te povratne
primjedbe ugradili u konačnu verziju zaključaka,
dajući na uvid svima i pojedinačna mišljenja ogranaka
koji su se odazvali našem pozivu.


Sto se tiče financijskog poslovanja, glede prihoda,
indeks planirano-ostvareno je 94,27 i ako dodamo dio
duga plaćenog sa zakašnjenjem početkom nove godine,
on se približio stotki. Troškovi su ostvareni s indeksom
88,29. Tako je iskazan višak prihoda od 153.363,79 kn,
nastao uglavnom odgađanjem planiranih stručnih ekskurzija
ogranaka za iduću godinu. Glede pojedinh stavaka
u prihodima otskače stavka prihodi od dotacija za Šumarski
list, što tumačimo opreznim planiranjem, jer
nam nitko ne može jamčiti da se doprošlogidišnja praksa
Ministarstva znanosti neće vratiti. Prihodi od zakupa
poslovnog prostora su u očekivanom odnosu i također
se približuju planiranom iznosu podmirenjem dugovanja.
Ogranci očito nisu prikupili planiranu članiranu, pa
je taj indeks 80,70. Ako gledamo troškove, oni su se gotovo
u svim većim stavkama približili planiranim, osim
manjih stavki koje su znatno niže, kao što su npr. bankovne
usluge ili troškovi ekskurzija za koje smo dali objašnjenje
kada smo govorili o višku prihoda. Stavka ostali
nematerijalni troškovi je nešto viša, jer su tu npr.
uključeni troškovi podmirenja noćenja za goste ekskurzije,
za poklone domaćinima ili gostima, honorare glazbenicima
na šumarskim zabavama, kao i drugi troškovi
koje nije moguće točnije predvidjeti, a niti ih ubaciti u
neku drugu stavku. Ako pak gledamo stavku usluge održavanja,
vidimo daje ostvarena s indeksom 65,47. No,
kada bi ostvarenom iznosu dodali vrijednost novonabavljenih
osnovnih sredstava u iznosu od 187.867,03 kn
(bojler 1667,70 kn, klima uređaji 53.417,83 kn, grafoskop
3.705,00 kn i stolovi, stolice, šank-pult i konzumne
konzolne plohe 129.076,50 kn) indeks bi bio 112,43.
Stavku usluge održavanja detaljno smo obrazložili na


10. sjenici U.O. HŠD-a održanoj 15. studenoga 2001. i
taksativno naveli pojedine troškove, opravdavši
241.088,46 kn (Zapisnik sa sjednice tiskan u Š.L.
11-12/2001., str. 675-681). Stoga radi manjih promjena
navodimo samo grupe radova: elektroinstalaterski radovi
66.614,59 kn, građevinski radovi 80.650,66 kn, soboslikarski
radovi 38.672,58 kn (pov. 1.800,00 kn), održavanje
i popravak vodovodnih instalacija 10.480,00 kn,
održavanje centralnog grijanja 10.254,60 kn (pov.
3.605,00 kn), nadzor stručnog arhitekta 20.400,00 kn
(pov. 5.200,00 kn), protupožarna zaštita 12.767,28 kn
(pov. 3.640,17 kn), čišćenje dvorišta i podrumskog prostora
7.394,72 kn, ugradnja rukohvata na podrumskom
stepeništu 4.954,00 kn 8nova stavka) i više manjih stavki
kod održavanja zgrade različitih izvođača radova
9.656,92 (pov. 1.557,72 kn). Gledajući izvršenje financijskog
plana po mjestima troškova, vidimo daje za Šumarski
list nedostajalo 92.502,11 kn, koje su podmirene
iz drugih izvora sredstava. Glede dugovanja Insituta za
međunarodne odnose i Fakulteta kemijskog inženjerstva
i tehnologije, napominjemo da su obje institucije
utužene, te da je ovih dana došlo do dogovora između
HŠD-a, spomenutog Instituta i Ministarstva znanosti i
tehnologije. Od 1. siječnja 2002. god. prema Ugovoru
slijedit će redovito plaćanje, a dogovoreno dugovanje
bit će isplaćeno u nekoliko rata. Dugovanja Fakulteta
kemijskog inženjerstva i tehnologije su utužena i očekujemo
rješenje spora sudskim putem ili sporazumom,
ako za suprotnu stranu ovaj sudski spor bude poticaj za
dogovor.


Izvješće Nadzornog odbora Hrvatskoga šumarskog
društva za 2001. godinu


Nadzorni odbor u sastavu:


Slavko Šarčević, dipl. ing., predsjednik


Valerija Vukelić, dipl. ing., član


Željko Perković, dipl. ing., član


sastao se dana 22. ožujka 2002. godine kako bi pregledao
materijalno-financijsku dokumentaciju HŠD-a s
devetnaest ogranaka i podnosi Upravanom odboru Izvješće
o svom obavljenom pregledu. Na temeljem Zakona
o računovodstvu, Vlada RH je donijela Uredbu o
računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N. br.
112/3). Obveznici primjene te Uredbe su i udruge građana
koje djeluju kao neporofitne organizacije. HŠD je
pravna osoba osnovana bez namjere stjecanja dobiti.


Obrada podataka u knjigovodstvu obavlja se pomoću
elektroničkog računala i takav unos podataka u
glavnu knjigu osigurava kronološki slijed i kontrolu
unosa podataka. Računovodstvo se vodi na načelu fondovskog
računovodstva. Primjenjuje se računski plan
kao neprofitna organizacija A - Fond redovite djelatnosti.
Nabavu dugotrajne imovine evidentira putem
Fonda kapitalnih projekata - B.


Prihodi i izdaci obračunskog razdoblja priznaju se
prema modificiranom računovodstvenom načelu novčanog
iskazivanja (najkasnije 20 dana nakon isteka
obračunskog razdoblja).


Vode se pomoćne knjige blagajne, osnovnih sredstava,
ulaznih i izlaznih računa.


Blagajnički dnevnik vodi se uredno na temelju ispostavljenih
uplatnica i isplatnica, a blagajnički maksimum
se ne prekoračuje.


HŠD je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (godišnji
prihod veći od 85.000,00 kn) koji se uredno
obračunava i uplaćuje. Prema izmjeni članka 10a Zakona
o PDV-u, uvođenjem točke f. (N.N. 54/2000.)
promet zanstvenih časopisa oporezuje se nultom stopom
(%). Kako je Šumarski list znanstveni časopis,
prema ovoj izmjeni Zakona oslobođenje plaćanja poreza
na dodanu vrijednost.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Znanstveni i stručni skupovi (18), Zaštita prirode (9),
Knjige i časopisi (23), Međunarodna suradnja (5), Društvene
vijesti (7) i In memoriam (8). Kao i uvijek, naglašeno
je da nedostaju znanstveno-stručni radovi iz
prakse, posebice u smislu primjene znanstvenih i stručnih
saznanja u praksi, stoga pozivamo stručnjake iz
prakse da se pisanom riječi češće javljaju, jer smo
uvjereni da imaju što reći. Ovdje svakako treba posebno
pohvaliti kolege iz Požege na čelu s mr. Zelićem,
koji se sa suradnicima redovito javlja u našem časopisu.
Protekla godina bila je bremenita najavom promjena
te šumarskim aktivnostima o čemu smo čitali u
rubrici Riječ glavnog urednika. Počelo je s odrednicama
Vlade RH o promjeni ustroja Hrvatskih šuma, izrađen
je Prijedlog strategije razvoja RH za područje
šumarstva, lovstva i drvne industrije, započelo se s
izradom prijedloga Zakona o šumama, a priprema se i
prijedlog restrukturiranja šumarstva, koji se ne odnosi
samo na "Hrvatske šume", nego na čitav kompleks
povezan uz šume. Prema sadašnjim saznanjima, prijedlog
restrukturiranja "Hrvatskih šuma", koji predlaže
odabrana Irska firma, za glavni se cilj određuje profitabilnost,
čime se dovode u pitanje osnovna biološka
šumarska načela. Osnovana je "Dravska liga", u kojoj
je HŠD jedno od utemeljitelja i aktivnih sudionika putem
središnjice i ogranaka u Podravini, u svrhu očuvanja
podravskih nizinskih šuma od Varaždina do ušća
Drave u Dunav. Sve navedene aktivnosi još uvijek su u
tijeku, i zasigurno moramo uložiti puno vremena i
truda, kako bi se prihvatila stručna mišljenja, a šumarstvo
dobilo pravo mjesto u društvu i očuvalo kapital
šumskih ekosustava u Hrvatskoj.


Ad 6) Kao što smo već pod obavijestima izvijestili,
prijedlog zaključaka s radnim materijalima s Okruglog
stola glede izrade strategija, restrukturiranja "Hrvatskih
šuma" i Zakona o šumama, uputili smo svim ograncima,
zamolivši ih da o predmetnoj materiji rasprave
i dostave nam svoje primjedbe. Kolege iz Vinkovaca
ne slažu se s drugim dijelom točke 1. zaključaka
te s točom 8., a sugeriraju da njihovi zaključci u cijelosti
budu sastvani dio zaključaka HŠD-a. Prema mišljenju
kolega iz Delnica , zaključci glede strategije odgovaraju
tijeku rasprave, dok se po zaključcima o restrukturiranju
"Hrvatskih šuma"dosadašnje ne bi ništa mijenjalo,
pa se pitaju čemu toliki trud i trošak. Iskazuju žaljenje,
glede neprihvaćenog prijedloga o šumskom doprinosu.
Inače, stavove ogranka u cijelosti podržava i
sindikat zaposlenih cijele uprave. Glavnu primjedbu
kolega iz Našica možemo sažeti u dva zaključka: nakon
donošenja Nacinalne šumarske strategije i Zakona


o šumama, tj. utvrđivanja cilja na državnoj razini, nužno
je osnovati više samostalnih organizacijskih oblika,
i drugo, novim ustrojem mora se u potpunosti osigurati
provedba decentralizacije, poštujući stavove šumarske
struke o osiguranju autonomije i motivacije te organizacijske
i financijske odgovornosti, proširene prvenstveno
do šumarija i radnih jedinica. Gotovo istovjetne
prijedloge zagovaraju i kolege iz Varaždina. Kolege iz
Bjelovara zagovaraju stav da profit mora ostati u trgovačkom
drušvu, a jedan dio treba izdvojit i na solidarnoj
osnovi za udruženje trgovačkih društava. Glede restrukturiranja
"Hrvatskih šuma" ostaju kod svog prijedloga
iskazanog na Okruglom stolu. Primjedbe kolega
iz Buzeta glede strategije i Zakona mogu se gotovo
poistovjetiti sa zaključcima. Što se tiče restrukturiranja,
oni napominju, kako je dosadašnja organizacija
skupa i neučinkovita, a apsolutnom centralizacijom
uništena je kreativnost i motiviranost za rad. Sustav je
trom i inertan i ne uvažava posebnosti šumsprivrednih
područja. Predlažu državne šume podijeliti u tri šumsko-
gospodarska područja: jednodobne, raznodobne i
krške šume, a unutar svakog područja utemeljiti više
trgovačkih društava. Glavne primjedbe kolega iz Senja,
odnose se na dobit u poslovanju, koja prema njihovom
mišljenju mora ostajati u poduzeću. Što se tiče ponuđenih
opcija u restrukturiranju, za njih je prihvatljiva
opcija "A", uz integralno gospodarenje šumama. Razmišljanja
kolega iz Siska i Gospića, smatramo da su sadržana
u zaključcima.


Kolege iz Karlovca sadašnju Direkciju ocijenjuju
prekapacitiranom i mišljenja su da je treba smanjiti i
promijeniti joj ulogu, naime, ona bi trebala biti servis
prema državi i organizacijskim jedinicama, vodeći
računa o optimalizaciji organiziranosti. Iz naziva organizacijskih
oblika ne bi se smio izgubiti naziv "Šumsko
gospodarstvo". Šumarija treba svakako, i to u svakom
pogledu postati temeljna organizacijska jedinica,
a revirni sustav bitna karika. Da bi se ciljevi ostvarili,
potrebno je stvoriti određene uvjete, kao što su npr. vezanje
prava i odgovornosti, modernizacija praćenja poslovanja,
tehnologije prihvatljive za ekosustav, otvaranje
procesa privatizacije te kroz bavljenje ostalim djelatnostima
vezanim uz šume i šumsko zemljište rješavati
pitanja viška zaposlenih, a ne otpuštanjem radnika.
Ponajprije treba stvoriti uvjete za motiviran rad. Nesporno
je da su šume državne, no da li bi objekte i druga
sredstva rada baš trebalo "nacionalizirati".


Restrukturiranje "Hrvatskih šuma" trebalo bi usporiti,
i to bi trebao biti zajednici stav struke i znanosti,
ako želimo da prije toga odredimo kvalitetnu nacionalnu
šumarsku strategiju i politiku, mišljenje je dr. Gračana.
Kao i svi nazočni nezadovoljan je izborom
Nadzornog odbora u kojem su zaobiđeni stručni šumarski
kadrovi. On se zalaže da na raspravama zagovaramo
zajedničke, a ne osobne stavove. Kada je riječ


o ponuđenim opcijama irske konzultantske kuće, sve
tri opcije nemaju ekonomsku podlogu, jer niti jedna od
njih ne govori kako stići do tih zacrtanih 10 % dobiti.
Gotovo da se može reći, kako su oni dobili nalog ugraditi
u opcije toliku dobit, a mi znamo da to može ići
samo na teret šume.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Mišljenje je prof. F i g u r i ć a, da je cijeli posao krenuo
krivo. Najprije treba imati viziju, što želimo od hrvatskog
šumarstva. Ako je to integralno gospodarenje
šumama i šumskim zemljištem na cijelom teritoriju RH
uključivši i Nacionalne parkove, gdje je temeljni fenomen
šuma, te lovstvo i dio izvora voda, onda po prilici
znamo i ciljeve. Sto može biti cilj vlasnika u ovom
slučaju države? Velika profitna stopa ili povećanje imovine,
kada je za odnosno povećanje potrebno primijeniti
šumarske metode potrajnog gospodarenja (povećanje
drvne zalihe, kakvoće, viši uzgojni oblik, pošumljavanje
i si.). Gospodarenje je tehnika. Prema projektu irske
konzultantske firme, očekivanja su 10 % profita, što
znači, ako je sada profitna stopa 0,9 povećanje treba biti
11 puta. To u postocima i ne zvuči tako katastrofično,
kao kada se prenese na apsolutne iznose. Svakako takvog
profita u šmarstvu nigdje nema, a da račun ne bi
platila šuma. Ciljevi bi trebali biti kombinacija povećanja
imovine i razumne profitne stope, inače nema današnjeg
šumarstva i šuma.


Koja je misija? Vjerovatno ostvariti viziju - bogato
šumarstvo, velike drvne zalihe, općekorisne funkcije
šuma i integralno gospodarenje od šumarstva i lovstva
do upravljanja krajobrazima, uključivši NR Sada se tek
pitamo koje su to strategije, kojima ćemo doći do zacrtanog
cilja, a organizacijske forme i zakoni su u funkciji
strategije. Naravno, vlasnik je država i ona jedina
upravlja imovinom prema zacrtanom cilju, a poslovodstvo
sprovodi politiku. Inače imovina bi mogla ostati u
poduzeću, ali bi trebao postojati odsjek (agencija) koji
se bavi portfeljem vlasništva. Naime, vlasništvo nisu
samo šume i šumsko zemljište, ali kako je to i za pravnike
još pitanje rasprave u to se sada nije potrebno
upuštatati. Svakako novo poduzeće mora biti jako decentralizirano
ili u "prijevodu" skup decentraliziranih
poduzeća.


Prof Mati ć je mišljenja, da upravo zaključci pretstavljaju
jedan zajednički stav, vodeći računa o tome
daje država vlasnik, ali da se gospodariti šumom mora
po dokazanim šumarskim načelima. Te stavove treba
braniti, no svakako problem je decentralizirati sustav,
jer mnogima se teško odreći današnje centralizacije. U
zaključcima se provlači jedan temeljni stav i organizacije
šumarstva i budućnosti šumarstva i nije isključena
samostalnost organizacijskih jedinica. U pažljivijem
čitanju svi se mogu naći u tim zaključcima, a naš stav o
jedinstvenom poduzeću prihvatila je i Vlada, no pod
jedinstvenim smo smatrali zajedničku vertikalu, a decentralizacijom
do šumarije oblik organiziranosti, koji
će osigurati veću sasmostalnost u svakom obliku.


Što se tiče šuma i šumskog zemljišta, većina je zagovornika,
uključivši i poslovodstvo "Hrvatskih šu-


ma", daje to kapital koji treba ostati u poduzeću. Kapital
hrvatskog šumarsva su i stručni kadrovi, no u prijedlogu
irske konzultantske kuće, ne predlaže se konzalting,
unatoč hvaljenju stručnosti, pa postoji bojazan
da se taj kreativni posao čuva za druge, ali ne hrvatske
stručnjake. To nije ništa čudno, kada je vidljivo da naši
političari više vjeruju tećerazrednim svjetskim stučnjacima,
nego domaćoj pameti.


Svakako o svim ovim pitanjima bit će prilike još
raspravljati, formirati i potvrditi zajednički stav operative,
znanosti i HŠD-a


Ad 7) Prema od početka 1998. god.važećem Statutu
HŠD-a, kada smo pri Ministarsvu uprave registrirani u
sadašnjem ustrojstvenom obliku, ove godine svim članovima
Upravnog i Nadzornog odbora ističe mandat.
Oni na slijedećoj Izbornoj skupštini (početkom lipnja),
prema Statutu, mogu biti birani još jedan mandat, naravno
ako žele i ako ih delegati Skupšine izaberu, odnosno
potvrde (predsjednici ogranaka su članovi UO
izabrani u svojim ograncima, ŠF, Institut, AŠZ daju
svoje pretstavnike, dok je gl. urednik ŠL član UO po
funkciji). Zbog važnosti sadašnjeg trenutka za šumarstvo
i preradu drva, a i glede kontinuiteta rada sugeriraju
se samo nužne promjene u sastavu UO HSD-a


Ogranci prema odnosnom Statutu, svoje Skupštine
trebaju održati neposredno prije Glavne skupštine.
Prema Zakonu o udrugama i Pravilniku o obrascima
i načinu vođenja registra udruga RH (N.N. br. 11 od


1.2. 2002), dužni smo voditi u ograncima i posebno u
središnjci popis članova udruge. Prema odnosnom Pravilniku,
osim imena i prezimena, popis treba sadržavati
datum rođenja, datum pristupa udruzi i kategoriju članstva
ako je utvrđena Statutom ili Pravilima udruge. U
slučaju nepoštivanja ove odredbe, kazne nisu male,
kako za odgovornu osobu, tako i za udrugu, stoga molimo
predsjednike ogranaka da ažuriraju i čim prije dostave
popis članstva.
Ad 8) Na održavanju i uređenju Hrvatskoga šumarskog
doma, prema mogućnostima i financijskim sredstvima,
uz redovito održavanje, UO je prihvatio prijedlog:
za uređenje dijela podrumskog prostora kao ostavu
za stolove, stolice i drugu opremu, a u skladu s višenamjenskim
korištenjem uređenog tzv. Šumarskog
kluba; za bojanje stolarije i zidova gdje je to nužno; za
izmjenu starih prozora i vrata te uređenja dijela odnosne
fasade na zapadnoj strani dvorišnog dijela zgrade;
za nastavak hidroizolacije zgrade; za ugradnju zidnih
ormarića, uređenje garderobe te nabavku potrebnih
uređaja i opreme u HŠD-u.


Ad 9) Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo
rasprave.


Zapisnik sastavio: Predsjednik HŠD-a:
Tajnik HŠD-a, Hranislav Jakovac, v.r. Prof dr. se. Slavko Matić, v.r.