DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 127     <-- 127 -->        PDF

stručnog časopisa za pitanja drvne
tehnologije "Drvna industrija".


Sudjelovao je u znanstveno-istraživačkom
radu više od 25 godina.
Objavio je nekoliko znanstvenih radova
te mnoge stručne radove u više


od 40 elaborata i studija. Sudjelovao
je na 14 stručnih skupova, 1986. godina
na IUFRO kongresu u Ljubljani i
1988. godine u Sao Paolu u Brazilu
sa znanstveno stručnim radovima.


Autor je recezent i mentor.


Nije li sve navedeno doista trnovit
put do zvijezda, gdje je dr. Prka
jedna od svjetlijih za koje znamo?!


Otišao je prerano.


Najvažniji radovi:


Iskorištenje sirovine u pilanskoj preradi drva, Drvna
industrija 24 (1973), 7-8, 147-157.
Prerada tanke oblovinc (promjera 16-24 cm), Drvna
industrija, 24 (1973), 11 -12. 247-252.
Tržište i proizvodnja elemenata, Drvna industrija 24
(1973), 11-12,280-282.


Iskustva u proizvodnji elemenata iz hrastovine. Savjetovanje
o drvnim elemetima za prizvodnju namještaja.
Zbornik radova Proljetni zagrebački velesajam, Zagreb
1974.


Namjenska prerada tanke hrastove oblovine, Drvna
industrija 26 (1975); 5-6, 103-109.
Poslovna zajednica šumarstva i drvne industrije Bjelovar,
Drvna industrija 26 (1975) 9-10, 233-235.
Problemi proizvodnje piljenih elemenata od hrastovine,
Drvna industrija 28 (1976), 7-8, 161-162.
Nova tvornica iverica u Bjelovaru, Drvna industrija,
28(1977), 5-6, 153-155.


Utjecaj kvalitete i promjera hrastovih trupaca na iskorištenje
u proizvodnji piljenih elemenata, Bilten ZIDI, 6
(1987)2, 1-47.


Pilanska tehnologija s obzirom na potrebe industrije
namještaja, Savjetovanje u Osijeku, Zbornik radova, 237243,
Osijek 1983.


Utjecaj sirovine, repromaterijala i energije na ekonomski
položaj proizvodnje iverica, Bilten ZIDI, 12
(1984), 1, 1-12.


Uz 25. obljetnicu Dl "Česma" Bjelovar, Drvna industrija,
36 (1985), 3-4, 83-87.
Transfer i primjena znanstveno-razvojnog rada u preradi
drva, Bilten ZIDI 13 (1985) 6, 113-125.
Proizvodnja elemenata na pilanama, Drvna industrija,
38(1987), 7-8, 157-161.


Načini piljenja hrastovih trupaca radi izrade proizvoda
određenih karakteristika, All division 5 (sv. 1) Zbornik
radova Conference IUFRO, Sao Paolo, Brazil, 1988.


Razvoj pilanske prerade hrastovine Drvna industrija,
39 (1988), 9-10, 217-220; 39 (1988), 11-12, 255-263.
Problematika razvoja mehaničke prerade drva, Šumarski
list 113 (1989), 9-10, 463-475.


Pilanska prerada drva, stanje, pravci i strategija razvitka
industrijske prerade drva u RH do 2010. godine Izd.
Croatia drvo d.d., Zagreb, 1995.


Parket, podovi i obloge, stanje, pravci i strategija razvitka
industrijske prerade drva u RH do 2010. god. Izd.
Croatia drvo, d.d., Zagreb, 1995.


Stanje i pravci razvitka pilanske prerade drva u Republici
Hrvatskoj, Međunarodni stručni simpozij Revitalizacija
i restrukturiranje šumarstva i drvne industrije Republike
Hrvatske, Sponzorstvo UNIDO (Organizacije
ujedinjenih naroda za razvoj), Zbornik radova, Tuhelj,
1996.


M. P. Arvay
Prof. dr. se. STJEPAN BERTOVIC (1922


Stjepan Marcel Bcrtović rođen
je 19. listopada 1922. u Gaju Vrbovečkom,
a djedovinsko mu je porijeklo
iz ogulinskog Zagorja. Otac Franjo,
željeznički službenik i majka
Sofija Jalšavić, kućanica, doselili su
se iz Vrbovca u Zagreb oko g. 1924.


U obitelji, uz sestru Šteficu i brata
Vladimira, bio je tradicionalno vjerski
(rimokatolički) i izrazito domoljubno
hrvatski odgajan. U Zagrebu
je pohađao i završio osnovnu školu
(1932), realnu gimnaziju (1940) i Poljoprivredno-
šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu (1950).


Službovao je u Odjelu za zaštitu
prirodnih rijetkosti Konzervatorijskog
Zavoda NRH u Zagrebu (od 1.
ožujka 1952. do 30. studenog 1954.),


- 2001)
u Šumarskom institutu za šumarska i
lovna istraživanja NRH u Zagrebu
(od 1. ožujka 1955. do 30. studenog
1968.) na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu (od 1. lipnja 1969.
pola radnog vremena, a od 1. siječnja
1970., puno radno vrijeme do 1. siječnja
1985. godine).


U II. svjetskom ratu bio je unovačen
u Domobranstvo Nezavisne Države
Hrvatske. Zastavnik je, zatim
poručnik u 392. "Plavoj diviziji". Bio
je ranjen kod Poljanka (10. ožujka
1945.), a nakon toga se liječio u
vojnoj bolnici. Zatočen je u zarobljeničkim
logorima JA (Maksimir, Bjelovar)
te amnestiran i otpušten iz vojske,
ali uz uskraćeno građansko pravo
glasa do proljeća 1947. godine.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 128     <-- 128 -->        PDF

U jesen 1945., Stjepan Bertović
nastavio je studij, i kao odličan student
već 1947. sudjeluje na inventarizaciji
šuma u Istri. U ljeto 1948. godine
odabran je i upućen na istraživanje
i kartiranje vegetacije u Gorskom
kotaru i Hrvatskom primorju.
Ta istraživanja za ondašnji Privredni
savjet vlade SFRJ vodio je istaknuti
botaničar prof. dr. Ivo Horvat. Od
tada je Stjepan Bertović kao suradnik


I. Horvata, u Zavodu za botaniku Veterinarskog
fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, neprekidno i vrlo marljivo
sudjelovao do 1. ožujka 1952. u svim
fitocenološkim istraživanjima i kartiranjima
raslinstva te laboratorijskim
poslovima.
S pravom se može reći daje prof,
dr. se. Stjepan Bertović ušao u znanstveno-
istraživački rad pod rukom Ive
Horvata, botaničara svjetskog glasa i
osnivača Zagrebačke fitocenološke
škole. U poratnom razdoblju (19481956)
u vrlo teškim uvjetima terenskih
istraživanja (slabo stanovanje uz
nestašicu hrane i vode) ističe se Stjepan
Bertović svojom inteligencijom,
znanjem, izuzetnim darom opažanja,
duhovnom i fizičkom snagom. Među
tridesetak Horvatovih suradnika on je
najbolji, pa postaje glavni Horvatov
suradnik, a kasnije (1963) i oporučni
nasljednik Horvatovih vegetacijskih
istraživanja.


Poznanstvo i suradnja s botaničarem
Ivom Horvatom, a kasnije i tloznanstvenikom
Mihovilom Gračaninom,
bili su odlučni u njegovu životu.
Školovan od pravih učitelja prirodoslovaca,
zarana je osposobljen za
znanstveno-istraživački rad i samoprijegorno
mu se posvetio. U prvo
vrijeme bavio se biljnosociološkim istraživanjima
i kartiranjem u različitim
krajevima Hrvatske i susjednih zemalja
(Bosna, Crna gora) da bi ubrzo
(1961) priredio i obrazložio i našoj
šumarskoj struci predstavio projekt
svog životnog djela, program istraživanja
tipova šuma i šumskih staništa.


Siguran u spoznaji da se znanstvena
pouzdanost i praktična primjena
istraživanja naših šuma može polučiti
jedino međusobno povezanim višedisciplinarnim
i timskim radom, uložio
je ogromnu energiju da se to ostvari
u našem šumarstvu. Zadivljujući
su njegovo znanje i snaga u organiziranju
i provedbi tako zahtjevnog
projekta kojeg je osmislio kao globalnu
znanstvenu inventarizaciju vegeta


cijskog pokrivača u Hrvatskoj. Već
prvi znanstveni radovi iz tipoloških
istraživanja što ih je objavio (sa suradnicima)
o šumama Gorskog kotara,
Hrvatskog primorja, Like i Velebita,
primljeni su s velikom pozornošću
domaće i inozemne stručne i
šire javnosti i bili su sigurna potvrda
da je stvorena njegova Zagrebačka
škosla tipoloških istraživanja šuma.


Za vrijeme 13-godišnje službe u
Šumarskom institutu, prof. dr. se.
Stjepan Bertović snažno je promicao
i sve znanstvene discipline na koje se
oslanjala njegova koncepcija tipoloških
istraživanja šuma. Zagovarao
je i uspijevao da se šumski ekosustavi
povezano obrađuju s gcološkolitološkog,
geomorfološkog, pedološkog
te općeg i mikroklimatskog
stajališta. Mnogo je znanstvenih ustanova
i znanstvenika izvan šumarstva
zainteresirao i pridobio da sudjeluju
u proučavanju naših šumskih
ekosustava.


U zasluge prof. dr. se. Stjepana
Bertovića pripada i pionirski razvoj
šumarske kartografije. Pod njegovim
su vodstvom izrađeni prvi ogledni
primjerci vegetacijskih, pedoloških i
tipoloških karata krupnog mjerila
različitih dijelova hrvatskog krajolika.
Njegova vegetacijska karta okoliša
Zavižana ostaje kao primjer najviše
minucioznosti u terestričkoj izradi
takve karte.


Prof. dr. se. Stjepan Bertović bio
je djelotvoran pobornik zaštite prirode
još od svojih studentskih dana. Na
tom području ostavio je iza sebe, kao
pokretač i glavni autor, dva kapitalna
djela: "Osnove zaštite šuma od požara"
i "Metodologiju obrade prirodnog
sustava u prostornim planovima".


Za 16 godina službe na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
uz znanstveno-istraživački rad
obavljao je prof. dr. se. Stjepan Bertović
u različitim razdobljima nastavu
za studente iz više predmeta i dijelova
kolegija: "Šumarska fitocenologija",
"Meteorologija i klimatologija",
"Fitološka klimatologija", "Parkiranje
i ozelenjavanje", "Zaštita prirode".
Na poslijediplomskim studijima
predavao je još i "Povijest, sadržaj
i cilj zaštite prirode", "Vegetacija
kao element prostornog planiranja
i korištenja", "Fitocenološki osnovi
i tipologija šuma". Povremeno
je držao predavanja i na Fakultetu
poljoprivrednih znanosti, predmete
"Biockološki elementi pejsaža" i


"Zaštita prirode" te na Arhitektonskom
fakultetu "Vegetacija kao element
prostornog planiranja".


U prijevremenu (starosnu) mirosvinu
odlazi 1. siječnja 1985.


Prof. dr. se. Stjepan Bertović bio
je član mnogih stručnih i društvenih
ustanova i organizacija. Navodimo
važnije:


Radna grupa za tipologiju šuma i
staništa pri Savjetu za naučni rad SR
Hrvatske, Komisija za šumsko sjemenarstvo
pri Republičkom sekretarijatu
za privredu SRH, Komisija za naučni
rad u Savezu inženjera i tehničara SR
Hrvatske, Naučno-stručni kolektiv Instituta
za botaniku Sveučilišta u Zagrebu,
Komisija za koordinaciju rada
u izradi Vegetacijske karte Jugoslavije
s privrednim tumačem. Komisija
za pripremu stručnih mjera i nadzor u
Velebitskom botaničkom vrtu i rezervatu,
Savjet za daljinska istraživanja
i fotointerpretaciju pri JAZU,
Upravni odbor saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, Upravni odbor Urbanističkog
društva grada Zagreba, Internacionalna
grupa za istraživanje bioklimatskih
prilika u medicinskoj i biljnoj
ekologiji (Opatija).


Union Internationale pour la Protection
de la Nature (Bruxelles,
Gland), Internationale Vcreinigung
fur Vcgetationskunde (Stolzenau,
Todenmann iiber Rinteln), Floristisch-
Soziologischen Arbeitsgemeinschafts
e. V. (Stuttgart), Station Internationale
de Phytosociologie (Bailleul),
Vcrein fur Forstliche Standortskunde
und Forstpflanzenzuchtung
e. V (Stuttgart, Freiburg i. Brg.),
Internationale Verband forstlicher
Forschungsanstaltcn - IU FRO, Bundesforschungsanstalt
fur Naturschutz
und Landschaftsokologie - Projekt
Vegetationskarte Europas (Bonn-Bad
Godesberg), Forstliche Bundesversuchsanstalt
- Aussenstelle fur subalpine
Waldforschung (Innsbruck),
Arktisch-Alpincr Garten (Karl Marx-
Stadt).


Hrvatsko šumarsko društvo, Savez
inženjera i tehničara Jugoslavije,
Hrvatsko prirodoslovno društvo,
Društvo konzervatorskih radnika
SFRJ, Hrvatsko hortikulturno društvo,
Društvo nastavnika Sveučilišta u
Zagrebu, Matica hrvatska, Planinarska
društva "Velebit" i "Željezničar",
Društvo Hrvatski domobran Zagreb.


Za nesebičan i svestran rad primio
je nekoliko zapaženih nagrada i
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 129     <-- 129 -->        PDF

priznanja. Pripomenut ćemo znako-znanstvenog rada u SR Hrvatskoj -Prof. dr. se. Stjepan Bertović čivitije:
Zagreb 1985. tav je život bio rijetko principijelna i


Novčana nagrada za višegodišnji Diploma za sudjelovanje u prosladosljedna
osoba. Uvijek je slijedio
rad na vegetacijskom kartiranju u vi velikog jubileja školstva Ravne Gosvoja
moralna načela, pa je dva puta
Gorskom kotaru i Hrvatskom re (1786-1986) - Ravna Gora 1986. po nalogu svoje savjesti ostao bez
primorju s prof. dr. se. Ivom Horva-Plaketa za uspješnu suradnju i službe. Prvi put, u nastalom sporu
tom - Zagreb 1956. oko zaštite slapova rijeke Krke, bez


značajan doprinos znanstveno-istraži


razložno mu je 30. studenog 1954.,


Priznanje za poseban i dugogodivačkom
i stručnom radu u šumarstvu


šnji doprinos razvoju i unapređenju SR Hrvatske, povodom 40. obljetnice otkazana služba u Konzervatorskom
hidrometeorološke službe SR Hrvatdjelovanja
Šumarskog instituta, Jas-zavodu NRH u Zagrebu. Drugi put
ske, u povodu proslave 30 godina trebarsko - Jastrebarsko 1986. zbog postupka politički podobnog
rada (1947-1977) hidrometeorološke direktora i oportunizma većine su


Priznanje za uspješnu dugogodi


službe SR Hrvatske - Zagreb 1977.
radnika, zatražio je razrješenje na


šnju suradnju, povodom obilježavanja


svim funkcijama i prekinuo radni od


Zahvala za doprinos spomeničkoj 40. godišnjice (1947-1987) Republičzaštiti
i razvoju ustanove dvora Tra-koga hidrometeorološkoga zavoda nos u Šumarskom institutu 30. studekošćan,
povodom 25. obljetnice poSR
Hrvatske - Zagreb 1987. nog 1968. godine.


stojanja - Trakošćan 1979.
Po svojim ljudskim osobinama U cjelini gledano, prof. dr. se.


Priznanje sa srebrnom plaketom prof. dr. se. Stjepan Bertović bio je Stjepan Bertović tijekom više od 50
za doprinos na unapređenju i razvoju pravi hrvatski muž i domoljub. Svoje godina znanstveno-istraživačkog raNacionalnog
parka "Risnjak", povoje
profesionalno zanimanje shvaćao da, pored krupnog osobnog doprinosa
dom jubileja 30 godina postojanja -kao služenje domovini. O tome najznanstvenim
spoznajama, dao je i
Crni lug 1983. bolje svjedoče njegovi mnogobrojni istaknuti udio u organiziranju i us


Počasna diploma Šumarskog fačlanci
i prilozi napisani radi popularimjeravanju
znanstvenih istraživanja
kulteta Sveučilišta u Zagrebu, u znak ziranja znanosti i prirodnih vrijednosna
širokom području kopnenih ekopriznanja
i zahvalnosti za doprinose ti hrvatske nam domovine. U svojoj sustava. Stoga se sa sigurnošću može
razvoju Šumarskog fakulteta u Zapisanoj
riječi i u svekolikoj društvetvrditi
daje prof dr. se. Stjepan Bergrebu,
za ostvarenje uloge Fakulteta u noj djelatnosti uvijek se isticala njetović
bio izuzetno značajan i dragoobrazovanju
visokostručnih kadrova i gova težnja da svojim djelom dopricjen
znanstvenik hrvatskog naroda.
znanstvenih radnika, za uspjehe postinese
pridizanju hrvatskog naroda da Umro je prof. dr. se. Stjepan Bergnute
u znanstvenom radu, za dopribude
svoj na svome. U vrijeme uspotović,
ali će ga njegovo djelo nadnos
razvoju svestrane suradnje i uglestave
demokratske i nezavisne države živjeti.
da Šumarskog fakulteta u našoj zemlji Hrvatske medu prvima je bio i ostao


Počivao u miru Božjem.


i inozemstvu, za doprinose razvoju član Hrvatske Demokratske Zajednišumarstva
i prerade drva - povodom ce i gorljivi pristaša državotvorne po


125. godišnjice šumarske nastave i litike dr. Franje Tuđmana.
Radovi
The Mirna River Valley and Motovun Forest in Istria


Pisana riječ prof. dr. se. Stjepana Bertović a veoma (Croatia), Phytoceenologia, Berlin i Stuttgart 1975, 2.
opsežna je i ima ukupno 359 naslova. Većim dijelom naEkološko-
vegetacijske značajke okoliša Zavižana
slovi su navedeni u Šumarskom bibliografskom leksikonu,
a u cijelosti se nalaze popisani u biblioteci Šumaru
sjevernom Velebitu, Glasnik za šumske pokuse,
skog instituta, Jastrebarsko. 1975, 18.
Ovdje se navodi dio važnijih radova: Tick-borne Encephalitis in Croatia; Ecological-Vegeta


-
Zaštita prirode u Hrvatskoj (u suradnji), Zagreb 1961. tional Characteristics of TBE foci in Croatia, Rad
-
Istraživanje tipova šuma i šumskih staništa, Šumarski JAZU, 1976,372.
list, 1961,9/10. Neke ekološko-biološke i kulturno-povijesne kompo-
Karte biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske (sekcije nente prostora uz autocestu Ivanja Reka-Lipovac (s J.
Sušak 2a, 2c, lb, ld), Prirodoslavna istraživanja Martinovićem). Autocesta Zagreb-Beograd. Projekt
JAZU u suradnji), 1962,30. pejzažno-parkovnog uređenja i biotehničke sanacije.
-
Pflanzensoziologische Kartierungen in Kroatien und Urbanistički institut SR Hrvatske, Zagreb 1976.
in anderen Teilen Jugoslawiens, Bericht iiber das Neke vegetacijske i klimatske značajke lokaliteta u
Internationale Symposion fur Vegetationskartierung, visokom gorju i sredogorju Alpsko-dinarskog masiva.
Weinheim 1963. Šumarski list 3-4, Zagreb 1980.
-
Bibliography of Vegetation Maps of Yugoslavia, InterBioekološke
značajke Gorskog kotara (s J. Martinational
Bibliography of Vegetation Maps, Lawrence nović); Najznačajnije zaštićene i rijetke biljke Gors(
USA) 1966,2. kog kotara (crteži). Monografija Gorski kotar, Delnice
-
Die klimatischen Verhaltnissc im Gebiet der Eichen-1981.
walder Nord-Kroatiens, Feddes Repertorium, Berlin Podneblje i vegetacijski pokrivač Zagrebačke regije.
1968, 1-3. Zajednički prostorni plan grada Zagreba i zajednica
-
Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije u Hrvatopćina
Zagreb. Urbanistički institut SRH, Zagreb
skoj, Prirodoslovna istraživanja JAZU, 1975, 41. 1983.