DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 129-136
UDK 630* 242 (001)


UTJECAJ PROREDE NA PRIRAŠĆIVANJA DRVNE MASE
PO KOLIČINI I KAKVOĆI NA PLANTAŽI
OBIČNOG BORA (Pinus sylvestris L.)


THE INFLUENCE OF TENDING IN THE STAND OF
COMMON PINE {Pinus sylvestris L.)
IN THE PLANTATION


Šefik KORČIĆ*


SAŽETAK: Na plantaži običnog bora (Pinus sylvestris L.) staroj 40 godina
provedena je Schaedelin-ova Selektivna proreda kako bi se utvrdila biološka i
ekonomska opravdanost ove šumsko-uzgojne mjere. Na temelju analize svih
taksacijskih elemenata (broj stabala, temeljnica, volumni tečajni prirast, kvaliteta
stabala i dr.) prije i poslije prorede, te konačnoga cilja gospodarenja u
ovim i sličnim sastojinama i uz dodatne mjere njega (rezanje suhih grana na
određenom broju najkvalitetnijih stabala ravnomjerno raspoređenih), autor
zaključuje da i u ovoj do sada nenjegovanoj sastojini uz produkcijsko razdoblje
od 100-120 godina postoji mogućnost proizvesti vrlo kvalitetnu drvnu
masu, u kojoj će biti visoki udjel najvrjednijih drvnih sortimenata. Ekonomska
analiza pokazala je daje i u takvim sastojinama, uz redovito nastavljanje
proreda, to itekako opravdana mjera.


Ključne r ij eči: Obični bor (Pinus sy lvetris L.), proreda, rezanje grana


1. UVOD
Na području J.P "Unsko-sanske šume", Bosanska Šumske kulture podizane su uglavnom u pojasu šuKrupa,
na šumske kulture otpada 12 230 hektara, odma
hrasta kitnjaka i bukve na kiselo-smeđim tlima te
nosno 7,2 % površine šuma i šumskih tala, a najveća verfenskim pješćarima i glinicama, na kiselo-smedem
koncentracija šumskih kultura nalazi se na prostoru zai
ilimeriziranom tlu.
padno od rijeke Une na području šumske uprave Ca


Pri tome se o pravilnom izboru vrsta drveća i nji


zin-Velika Kladuša-Bužim. Na površini od 2 962,1


hovih provenijencija nije vodilo računa, što je veliki


hektara (oko 24 % od površine svih šumskih kultura),


promašaj.


na području navedene Šumske uprave, od vrsta drveća


U okviru navedenih površina, na površini od 615 ha,


najzastupljeniji je obični bor s površinom od 1 148,6 ha


nalazi se plantaža običnog bora. Na svim podignutim


(oko 39 %), gotovo na istoj površini (1102,3 ha) zastup


kulturama nisu poduzimane nikakve sustavne mjere


ljen je crni bor, a ostale četinjače (smreke, ariš, dugla


njege, osim vađenja slučajnih užitaka, o čemu nažalost


zija, američki borovac) zastupljeni su na površini od


nema podataka.


711,2 ha.


Iako je do sada dosta toga propušteno, ranije po


Ove šumske kulture podizane su u vremenu od 1958.


stavljeni cilj gospodarenja, proizvodnja celuloznog dr


do 2000. godine. Prema tomu, najstarije šumske kulture


veta u produkcijskom razdoblju od 20 godina promije


imaju oko 60 godina. Najveća koncentracija šumskih


njena je, i sada je postavljen novi cilj, a to je maksimal


kultura nalazi se u Gospodarskoj jedinici "Gata" i "Go


na proizvodnja najvrednije drvne mase uz planirano


mila" sa oko 54 % površine šuma i šumskog tla..


produkcijsko razdoblje od 100 do 120 godina.


U plantaži običnog bora otpočelo se sa provođe


njem prorede sa zadatkom da se utvrdi utjecaj prorede


* Mr. Šefik Korčić, dipl. ing. šum., direktor J.P. "Unsko-sanske
šume", Bosanska Krupa na proizvodnju drvne mase po količini i kvaliteti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Š. Korčić: UTJECAJ PROREDE NA PRIRAŠĆ1VANJA DRVNE MASE PO KOLIČINI I KAKVOĆI NA ... Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002). 129-136


2. METODA RADA I MATERIJAL
U plantaži običnog bora (Pinus sylvetris L.), odjelu
30 Gospodarske jedinice "Gata" (Cazin) staroj 40 godina,
postavljene su četiri primjene plohe površine
400 m2 (20 m x 20 m), koje su kasnije spojene u jednu
veću površinu od 1600 m2 (40 m x 40 m). Na ovim plohama
provedena je Schaedelin-ova Selektivna proreda.
Na plohama su sva stabla numerirana i izmjereni prsni
promjeri svih stabala, koja su svrstana u debljinske
stupnjeve od po 1 cm. Na prvobitnim primjernim plohama
od 400 m2, na dva trakta širine 2 metra, koji su
postavljeni dijagonalno prirasnim svrdlom, izvađeni su


izvrtci radi obračuna volumnog tečajnog prirasta u posljednjih
10 godina. Istovremeno je na tom traktu preciznim
ultrazvučnim instrumentom izmjerena visina
20 do 30 stabala.


Prilikom mjerenja prsnih promjera izvršena je klasifikacija
svih stabala po uzgojno tehničkim i tehničkim
kvalitetnim klasama (Drinić i dr, 1980) i IUFRO-klasifikacija.


Sav prikupljeni materijal je razvrstan, te je stanje i
poslije prorede prikazano u odgovarajućim tablicama.


3. REZULTAT ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA
3.1. Prirodni uvjeti
3.1.1. Geografski položaj
Objekt istraživanja nalazi se u prostoru zapadno od
Une između 44° 05´ i 44° 00´ sjeverne širine i 15° 49´, i
16° 07´ istočne dužine, na lokalitetu Dubrave, na nadmorskoj
visini oko 400 nm., u odjelu 30 Gospodarske
jedinice "Gata"


3.1.2. Klimatski uvjeti
Da bi se odredila klima, uzeta je u obzir meteorološka
stanica Bihać (246 mnm geog. širina 44° 49´, i
ist. geogr. dužina 15° 53´, za razdoblje od 1961. do
2000. godine.


Temperatura. Prosječna godišnja temperatura iznosi
10,7 °C, temperatura u razdoblju V-IX 17,8 "C,
razdoblje sa srednjom dnevnom temperaturom višom
od 10 °C traje prosječno 195 dana (12. travnja do 24. listopada);
vegetacijsko razdoblje (listanje do žućenje
velelisne lipe) traje 189 dana (16. travanj do 22. listopad).
Najhladniji mjesec sa 1,2 °C je siječanj, a najtopliji
sa 20,1 °C je srpanj; Prosječna godišnja amplituda
temperature je 18,9 °C; apsolutni maksimum temperature
je 38,6 °C, a apsolutni minimum 24,8 °C. Posljednji
kasni mraz javlja se početkom svibnja, a prvi rani
mraz 25 listopada, tako bezmrazno razdoblje traje prosječno
193 dana.


Oborine. Prosječna godišnja količina oborina iznosi
1 328 mm; u razdoblju V-IX padne 550 mm (41 % od
godišnje količine oborina); po godišnjim dobima padne
sljedeća količina oborina:


Mmzima
294
proljeće
327
ljeto
319
jesen
388
% 22 25 24 29


Iz ovog pregleda vidljivo je da su oborine po godišnjim
dobima prilično ravnomjerno raspoređene, i da u
proljeće i ljeto, kada je to za vegetaciju najznačajnije,
padne 646 mm.


Insolacija. U navedenom razdoblju Bihać ima
1764 sunčanih sati godišnje, a u razdoblju V-IX 1102


sunčana sata (62 % od godišnjeg broja sati). Najsunčaniji
mjesec srpanj ima 269 sunčanih sati.


3.1.3. Matični supstrat i tlo
Objekt istraživanja leži na jedrim i kristalastim dolomitima,
pa stoga nije izražena kamenitost na površini.


Fizička svojstva tla. Što se tiče teksture, oko 3 % čine
čestice gline, oko 36 % čestice praha, oko 58 % čestice
sitnog pijeska i oko 3 % ostalih krupnijih čestica.
Tla ove teksture imaju slabo izraženu strukturu i slabo
izražene mikro i makroagregate. Prekomjerna prisutnost
sitnog pijeska i praha negativno utječe na stvaranje mrvičaste
strukture.


Ukupno pozornost tla iznosi oko 52 %, te ova tla
spadaju u grupu prozirnih i vrlo poroznih tala.
Apsolutna količina vode je vrlo visoka, i spada u
grupu tala s visokim kapacitetom za vodu..


Količina zraka vrlo je značajan pokazatelj, na osnovi
kojega možemo vidjeti da li korijenov sustav ima
povoljne uvjete za razvoj. U ovom tlu prosječan kapacitet
zraka iznosi 10 %.


Kemijska svojstva tla. Kiselost tla u vodi je oko 5
a u KCI oko 4,4 što znači da po kiselosti spada u vrlo
kisela tla. Sadržaj humusa u površinskom horizontu je
oko 4 %, u podhorizontu oko 1,7 % a u trećem horizontu
svega oko 1 %. Kako se vidi, s dubinom sadržaj humusa
otpada, i s dobro pripremljenom mehaničkom
obradom (duboko oranje, kalcifikacija, đubrenjem organskim
i mineralnim đubrivima) te predstavlja kvalitetno
tlo za uzgoj raznih vrsta šumskog drveća.


3.1.4 Fitogeografsko-cenološke karakteristike
Prema ekološko-vegetacijskoj rajonizaciji Bosne i
Hercegovine (S t e f a n o v i ć i dr. 1983) Unsko šumskoprivredno
područje pripada oblasti unutrašnjih Dinarida,
u kojima se u području Cazinske Krajine nižu brežuljkasti
tereni, gdje se znatnije osjeća panonski utjecaj.


Degradacijom mezofilnih šuma hrasta kitnjaka i šume
bukve na kiselim tlima, posebice karakteristično za
akrična tla, formirale su se vrištine..
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Š. Korčić: UTJECAJ PROREDE NA PRIRAŠĆIVANJA DRVNE MASE PO KOLIČINI I KAKVOĆI NA Šumarski list br. 3-4. CXXVI (2002), 129-136


Vegetacija u zasadu Dubrave. U sloju drveća autohtonu
vegetaciju čine hrast kitnjak, običan grab, divlja
trešnja, klen, poljski brijest, malolisna lipa, brekinja i dr.


U sloju grmlja ističu se: Corylus avellana, Evonymus
europaeus, Rosa arvensis, Daphne mezereum, Lonicera
caprifolium, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare,
Staphylea pinnata, Cornus sanguinea i dr.


U sloju prizemne flore nalaze se: Laminum orvala,
Heleborus atrorubens, Epimedium alpinum, Erythronium
dens canis Anemone nemorosa, Prinuda vulgaris,
Stellaria holostea, Galium silvaticum, Galium verum,
Carex pilosa, Pulmonaria officinalis, Polygonatum
multiflorum, Carex silvatica i druge.


3.1.5. Podizanje zasade (plantaže) običnog bora
(Pinus sylvestris L.)
Plantaža običnog bora osnovana je u jesen 1961.
godine i u proljeće 1962. godine sadnjom školovanih
sadnica običnog bora (1+2). Sadnja je izvršena u redove,
s razmakom između redova 8 metara, a razmakom
sadnica u redu 2,5 m. Između redova sijane su leguminoze
(bijeli grah i leća). Nakon dvije godine odustalo
se od sijanja poljoprivrednih međukultura, te izvršeno
popunjavnje s tri nova reda sadnica običnog bora na
razmaku sadnica od 2 metra, tako daje prosječan broj
sadnica bio 2 000 po hektaru.


Od uzgojnih mjera, nakon 10 godina izvađen je svaki
četvrti red, a kasnije su sječeni samo slučajni užici


Tablica 1. Taksacijski parametri po hektaru


Table 1 Parameters per hectar
Prije prorede
di,3 Broj stabala
Before thinning
Temeljnica Volumen
Number of stems Basal area Volume
cm Stabal po hektaru
Number of trees nr/ha mVha
10-15 6,25 0,110 0,84
16-20 131,25 3,618 31,14
21-25 286,75 11,177 107,75
26-30 200,00 12,282 129,31
31-35 87,50 7,136 79,50
36-40 6,25 0,635 7,31
Ukupno
Total 700,00 34,958 355,85


Broj stabala. Prije prorede bilo je 700 stabala po
hektaru, a poslije prorede 512, što znači daje proredom
izvađeno 188 stabala po hektaru. Iz tablice 1 vidljivo je
da su prije i poslije prorede najzastupljenija stabla u
debljinama od 20 do 30 cm 4 69, odnosno 67 %. Prije
prorede srednji prsni promjer iznosio je 25,2 cm, a poslije
prorede 26,0 cm, dok je srednji prsni promjer prorijeđenih
stabala iznosio je 23,0 cm. U odnosu na sta


(vjetrolomi, snjegoizvale, jedinke jako napadnute od
borovog savijača i dr.)


3.1.6. Izbor vrste prorede
U cilju poboljšanja kvalitete proizvedene drvne mase,
poduzimaju se mjere njege ovisno o razvojnoj fazi u
kojoj se sastojina nalazi..U razvojnoj fazi od letvika, danas
se koriste različiti načini prorjeđivanja. Prihvaćeno
je da se biološki i ekonomski najopravdanije primijeniti
visoke prorede, kojima je glavni cilj pomaganje najkvalitetnijih
jedinki u dominantnom sloju, uz uklanjanje
najopasnijeg takmaca. Postoje metode koje se zasnivaju
na prethodnom odabiru određenog broja najkvalitetnijih
stabala, a koriste se u te svrhe. Od numeričkih metoda
spomenut ćemo Alganovu formulu o prosječnom broju
stabla poslije prorede D = lOd + 1 m, Gazin je ovu formulu
modificirao na D = 12d + 1 m, gdje D označava
razmak stabala a d prsni promjer srednjeg sastojinskog
stabla. U Danskoj je poznat Hart-Becking-ov RTD faktor
(Jeftić, 1985).


U našim istraživanjima odlučili smo se na primjenu
Schaedelin-ove Selektivne prorede, koja vodi računa o
biološkim, ekonomskim i drugim čimbenicima, pri čemu
zaštita okoliša igra vrlo značajnu ulogu.


3.2. Taksacijski elementi
Taksacijski elementi prije i poslije prorede prikazani
su u Tablici 1.


Poslije prorede
After thinning
Broj stabala Temeljnica Volumen
Number of stems Basal area Volume
Stabal po hektaru
Number of trees
nr/ha mVha
6,25 0,110 0,84
50,00 1,348 11,54
212,50 9,058 87,75
175,00 10,822 114,11
62,50 5,189 58,00
6,25 0,635 7,31
512,50 27,162 279,55


nje prije prorede, poslije prorede se veličina prsnog
promjera nije znatno promijenila, što je i karakteristično
za Scaedelin-ovu Selektivnu proredu. Jačina zahvata
po boju stabala je bila 27 %.


Ako usporedimo broj stabala s brojem stabala u Prinosnim
tablicama (Schober, 1987), vidjet ćemo daje
taj broj znatno veći (1227 stabala po hektaru), što je
posljedica znatno većeg broja stabala pri pošumljava
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Š. Korčić: UTJECAJ PROREDE NA PRIRAŠĆIVANJA DRVNE MASE PO KOLIČINI I KAKVOĆI NA . Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 129-136


nju (u Njemačkoj se pošumljavalo sadnicama ob. bora
sa 15 000 do 20 000 po hektaru, a jačina zahvata po temeljnici
je 22 %).


Volumen drvne mase. Volumen drvne mase prije
prorede bio je 355,85 m3 po hektaru, a poslije prorede
279,55 m3 krupnog drveta po hektara.


Na našoj je plohi volumen drvne mase znatno viši
nego na I bonitetu prinosnih tablica (S c h o b e r, 1987).


Tablica 2. Statistički parametri prije i poslije prorede
Table 2 Statistical parameters before and after thining


Varijacija
standarda
Devijacija
standard s
Deviation
Koeficijent
variacije
Coeficient of
variation


Prije prorede
Before thinnig


Srednji prsni prom ier
Mean diameter
24,79 cm


21,74


4,66


18,79%


Temeljnica Volumen
Basal area Volume
0,494 m2 0,5083 m3


0,000345 0,05283


0,01875 0,22984


35,57 % 43,44 %


Po prinosnim tablicama, u starosti od 40 godina. Volumen
drven mase krupnog drveta je 205 m3 po hektaru,
a našoj plohi 356 m3 po hektaru, što za oko 74 % više.
Jačina zahvata po volumenu bila je 21,44 %.


Statistički podaci pojedinih taksacijskih elemenata
prikazanih u Tablici 2.


Nakon prorede
After thinning


Srednji prsni promjer
Mean diameter
25,50 cm


19,54


4,43


17,37%


Temeljnica Volumen


Basel area Volume


0,0525 ITT 0,545 m3


0,00329 0,050


0,01814 0,223


34,55 % 41,00%


Volumni tečajni prirast drvne mase. Volumni tešnje.
Za isto razdoblje po prinosnim tablicama (S c h o čajni
prirast drvne mase u razdoblju od 30 do 40 godiber
, 1987) postotak volumnog priraštaje 5,8 %, odnona
bio je 5,73 %, odnosno 20,34 m3 po hektaru godisno
12,3m3 po hektaru godišnje.


Tablica 3. Tečajni volumni prirast
Table 3 Current volume increment


Debljinski stupanj (Diameter class)


cm 11-15 16-20 21-25
mVha 0,017 4,619 5,281


Prosječni volumni prirast. Prosječni volumni prirast
je 8,9 m3 po hektaru godišnje, a po Prirasnim tablicama
(Schober , 1987) 7,3 m3 po hektaru godišnje.
Na našoj plohi je prosječni volumni prirast bio za 22 %
viši iako je broj stabala bio znatno manji.


26-30 31-35 36-40 Ukupno (Total)
7,276 2,734 0,425 20,341
3.33 Kvaliteta stabala


Prilikom premjera stabala na primjernim plohama
izvršena je i procjena kvaliteta po uzgojno-tehničkoj i
tehničkoj klasifikaciji stabala (D r i n i ć i dr. 1980).


Tablica 4. Učešće stabala po uzgojno-tehničkoj i tehničkoj klasifikaciji
Table 4 Participation of per silvicultural and tehnical classes


Prije prorede
Before thinning


Poslije prorede
After thinning


Uzgojno tehnička kvalitetna klasa
Silvicultural quliti class of stems
I II III 1.
Tehnička kvalitetna klasa stabla
Tehnical qualiti classes of stems
2. 3. 4.
N 437 144 119 550 56 81 13
% 62,5 20,1 17,4 78,4 8,0 11,6 1,8
N 412 94 6 475 20 17 0
% 80,4 18,4 1,2 92,8 3,9 3,3 0
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 19     <-- 19 -->        PDF

S, Korčić: UTJECAJ PROREDE NA PRIRAŠĆIVANJA DRVNE MASE PO KOLIČINI I KAKVOĆI NA ... Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002). 129-136


U Tab. broj 4 prikazano je učešće stabala po uzgojno-
tehničkim i tehničkim kvalitetnim klasama prije i
poslije prorede. Vidi se daje već prvom proredom došlo
do povećanja relativnog udjela kvalitetnijih stabala.
Dok je prije prorede 62,5 % stabala svrstano u I uzgojno-
tehničku kvalitetnu klasu, poslije prorede relativni
se udjel ovih stabala povećao na 80 % i znatno je manji
udjel nekvalitetnih stabala. Poslije prorede povećao se
i udjel stabala I. tehničke kvalitetne klase.


Ovaj utjecaj prorede na povećanje kvalitete još je
veći, ako se ima u vidu da se poboljšao i razmak oda


branih stabala, što će omogućiti i ravnomjerniji debljinski
prirast po stablu.


3.4. Visine
Srednja sastojinska visina je 19,7 m, a srednja visina
dominantnih stabala 20,9 m. Upoređujući ove podatke
sa već ranije spomenutim Prirasnim tablicama, u našem
slučaju je srednja sastojinska visina veća za 22 %, a
srednja visina dominantnih stabala za 21 %. Prema provedenoj
analizi 18 stabala, visine u pojedinim starostima
su prikazane u tablici broj 5.


Tablica 5. Visine stabala u određenoj starosti prema analizi stabala
Table 5 Height of the stems in givenage after the stems analysis


Vrsta drveća - Tree species


Obični bor- Scotch pine


Tečajni visinski prirast (m) - Curent high increment (m)


Prosječni visinski prirast (m) - Mean hight increment (m)


3.5. Stupanj vitkosti
Za stabilnost stabala u sastojini posebice je
značajan stupanj vitkosti, koji prema rezultatima
istraživanja u letvicama običnog bora ne bi trebao biti
veći od 90. U Tab. broj 6 prikazani su stupnjevi vitkosti


Tablica 6. Stupanj vitkosti po debljinskim klasama
Table 6 Grade of slendernes pro diameter clasess


11-15


Visina (m) - Height (m)


14,10
Prsni promjer - BHD 15,0
Stupanj vitkosti - Grade of slendernes 94


3.6. Rezanje grana
Rezanje grana kao dopunska šumsko-uzgojna mjera
vrlo je značajna, ukoliko se želi proizvesti maksimalna
količina najkvalitetnije drvne mase. To je najbolje
ilustrirano mnogobrojnim radovima (Pintarić :


Kvalitetna klasa Cista polučista I
% 1,80 4,45


Vidljivo je da su tri najvrednije kvalitetne klase dasaka
zastupljene sa svega 13,1 %. Na osnovi toga, a u
cilju poboljšanja kvalitete drvne mase, autori preporučuju
najeli blagovremeno rezanje grana.


Mayer -We gelin/Pintarić (1969), u razmatranju
opravdanosti rezanja grana zaključuje se da se pored
koristi od provođenja proreda, dodatnim rezanjem
grana može povećati vrijednost drvne mase na dijelu
na kojem su rezane grane za daljih 100 % Wolfart


Starost (godina) -Age (years)
10 20 30 40
Visina (m) - Height (m)
4,3 10,2 14,7 18,8
0,43 0,59 0,45 0,41
0,43 0,51 0,49 0,47


po debljinskim stupnjevima.Vidi se da stabla koja pripadaju
dominantnom sloju (preko 21 cm prsnog promjera)
nisu ugrožena, ili bar znatno manje ugrožena od
snijega i vjetra.


Debljinski razred (cm) - Diameter (cm)


16-20 21-25 26-30 31-35 36-40
18,80 19,28 21,09 21,12 21,12
18,7 23,0 28,0 32,2 36,0
101 84 75 66 59


1964, 1969, 1977). Plavišić i Golubović (1964)
ustanovili su daje u Gorskom Kotaru u prebomim šumama
jele i bukve, kvaliteta jele nezadovoljavajuća,
što se vidi i iz učešća okrajčanih dasaka u pojedinim
kvalitetnim klasama:


II III IV V
6,85 21,59 61,26 4,05


(Pintarić , 1969) uspoređujući vrijednost pojedinih
klasa drvne mase, za obični bor zaključuje da u odnosu
na prosječnu vrijednost pilanskog trupca običnog bora,
vrijednost najkvalitetnijeg trupca stoji u odnosu 1:8 i
Hilf (Pintarić, 1969) navodi da se u budućnosti
može očekivati dobar plasman i povoljna cijena samo
kod debljih kvalitetnijih drvnih sortimenata, te preporučuje
rezanje grana na vrijeme.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 129-136


Š. Korčić: UTJECAJ PROREDE NA PRIRAŠČIVANJA DRVNE MASE PO KOLIČINI I KAKVOĆI NA


Leibundgu t (1984) za praktično provođenje rezanja
grana preporučuje:


Izbor sastojina. Rezanje grana treba ograničiti samo
ne one sastojine kod kojih stvarno postoji vjerojatnost
da dođe do bitnog povećanja vrijednosti drveta. Zato
dolaze u obzir samo lijepi i zdravi letvici na dobrim
uvjetima staništa. Značajno je da se i kasnije prepoznaju
stabla, jer su rezanjem grana najkvalitetnija i obilježena.


Izbor letvika na kojima će se rezati grane. Izbor je
znatno olakšan ako se ranije provodila selektivna proreda.
U pitanju su najčešće već ranije odabrana stabla, a
medu njima se nalaze stabla na kojima će se rezati grane.
Sklop krošanja treba još uvijek biti potpun. Stoga je


Tablica 7. Broj stabala na kojima se režu grane
Table 7 Number of stems on what will be branches prunde


Autor


Tschermark
Tschermark
Leibundgut
Leibundgut
Mayer-Wegelin
Mayer-Wegelin


Autor
Tschermark
Tschermark
Leibundgut
Leibundgut


Visina do koje se režu grane
Height of pruned branches
m
5
8
5
8
5
8


Visine do koj i će se rezati grane
4
5
8
8


Mayer-Wegelin 4


Mayer-Wegelin 8


U načelu, može se prihvatiti rezanje grana 500
stabala po hektaru, ako se grane režu do visine od 5
metara i 400 stabala ravnomjerno raspoređenih po
hektaru, tada se grane režu do visine od 8 metara.


Prsni promjeri stabala na kojima će se rezati grane.
Prema Mayer-Wegelin-u (P i n t a r i ć, 1969) prsten čist
od uraslih grana mora biti najmanje 10-12 cm. Prema
tome, ako se žele uzgajati stabla glavne sastojine do
40 cm prsnog promjera, gornja granica je oko 15 cm,
ako se žele uzgajati stabla do 45 cm prsnog promjera,


održavanje punog sklopa još uvijek neophodno. Jedino


kod ariša sklop može biti rijeđi, jer je potrebno da se


njegova krošnja slobodno razvija (da nije stiješnjena).


Isti autor preporučuje da se rezanje grana ograniči


samo na određen broj stabala. Odabrana stabla moraju


biti odlične kvalitete, tako da je korisno prethodno ih


trajno obilježiti.


Glede broja stabala na kojima će se rezati grane postoje
različita mišljenja, a razlike su uvjetovane vrstom
drveća, bonitetom staništa i visinom do koje se želi rezati
grane. Neki od autora preporučuju sljedeći broj
ravnomjerno raspoređenih stabala na kojima će se rezati
grane.


Broj stabala po hektaru Prosječni razmak stabala
Number of stems per ha Mean distance of stems


komada - stems m


400 5,0


250 6,3


500 4,5


400 5,0


650 4,0


350 5,5


Broj stabala po hektaru Pros ečni razmak stabala
400 5 m x 5 m
250 6mx 6m
500 4,5 m x 4,5 m
400 5 m x 5 m
500 4,5 mx 4,5 m
400 5 m x 5 m


gornja granica prsnog promjera stabla na kojima se
režu grane je 20 cm. Ako se žele uzgajati stabla od
50 cm prsnog promjera, gornja granica je 25 cm. Kod
debljina preko 25 cm prsnog promjera, rezanje grana
nije ekonomski opravdano.


Troškovi rezanja grana. To je odlučujući pokazatelj
ekonomičnosti ove šumsko-uzgojne mjere. Mayer-Wegelin
(P in tari ć, 1969) daje sljedeće podatke o utrošenom
vremenu za rezanje grana:


Visine do koje se režu grane (m)
2 4 6 8Vrsta drveća potrebno je utrošiti minimum minuta
Smreka 2,8 5,0 10,0 16,5Duglazija 3,9 7.8 14,0 21,0Obični bor 2,2 3.9 7,1 13,5


10 12
25,0
33,0
20,0
52,0


Ako je npr. kod običnog bora predviđeno rezanje ra, potrebno je utrošiti 7,1 minuta x 400 stabala, što
grana na 400 stabala po hektaru do visine od 5-6 metaznači
2840 minuta ili 47 sati ili 7 radnih dana. Ako je
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Š. Korčić: UTJECAJ PROREDE NA PRIRAŠĆIVANJA DRVNE MASE PO KOLIČINI I KAKVOĆI NA Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002). 129-136


planirano rezanje grana na 500 stabala po hektaru, po- Na području J.P. "Šumska uprava Cazin" do 2000.
trebno je utrošiti oko 8,5 dana po hektaru. godine postoje zasadi četinjača na sljedećim površinama:


Vrsta drveća


obični bor
crni bor
smreka
ostale četinjače
Ukupno


Srednji prsni promjer iznad


10 cm
412,4 ha
833,9 ha
135,1 ha
155,1 ha
1536,5 ha


Ukupno na prostoru J.P. Unsko-sanske šume zasađeno
je četinarskih kultura:


Š.G.P. Srednji prsni promjer iznad 10 cm
"Unsko" 1766,10 ha
"Sansko" 292,14 ha
"Kjučko" 1325,40 ha
"Petrovačko" 116,60 ha
J.P"U/S šume" 3500,24 ha


U idućem vremenu je svake godine, na temelju proste
i proširene produkcije, predviđeno pošumljavanje
oko 750 hektara godišnje (oko 30 % četinjače i oko
20 % listače) tako da postoji osnova da se redovno i dugoročno
pristupi njezi šuma uz dodatno rezanje grana.


Za ovu svrhu izradilo se 76,3 m3 krupnog drveta po
hektaru, neto drvna masa 52,5 m3 izrezalo se horizontalno
tračnom pilom Miraz LT ho super. Od čega su se
dobili sljedeći sortimenti: (Tab. 8)


Ukupni izravni troškovi bili su 882,91 KM (DM), a
vrijednost proizvoda 4 070,69 KM (DM). Ekonomičnost
(vrijednost proizvodnje: direktni troškovi) je 4,61,
što znači da u ovim i sličnim sastojinama provođenje
prorede ima svoje ekonomsko opravdanje.


Srednji prsni promjer ispod


10 cm
736,2 ha
268,4 ha
353,2 ha


67,8 ha
1425,6 ha


Srednji prsni promjer ispod 10 cm
3768,96 ha
2987,70 ha
1171,50 ha
206,80 ha
8134,96 ha


Ukupno
1148,6 ha
1102,3 ha
488,3 ha
222,9 ha
2962,1 ha


5535,06 ha
3279,84 ha
2496,90 ha


323,40 ha
11635,20 ha


Tablica 8. Sortimenti dobiveni rezanjem
Table 8 Assortments obtained by sawing


Sortiment
Grede 12 x 14
Grede 10x12
Štafle 5x 8
Daske 24 mm
Celulozni otpad
Piljevina i ostali sitni otpad
Ukupni rezani sortiment
Jamsko drvo
Celulozno drvo
Sveukupno


m3 %
4,43 8,44
5,03 9,58
5,82 11,09
1,55 2,95
14,71 28,02
1,57 2,99
33,11 63,07
11,74 22,36
7,65 14,57
52,50 100,00


ZAKLJUČAK


U zasadu običnog bora (Pinus sylvestris L.) starom
40 godina u odjelu 30 Gospodarska jedinica "Gata"
(Cazin), provedena je Selektivna proreda na temelju
koje se može zaključiti sljedeće:


1.
Zasad je osnovan kao plantaža sa produkcijskim razdobljem
od 20 godina, s ukupnom proizvodnjom od
400 m3 po hektaru. Prethodno je tlo pripremljeno (krčenje,
duboko oranje gnojeno mineralnim gnojivima).
Prvobitni razmak sadnje bio je 8 metara između
redova i 2,5 metra između sadnica u redu s međukulturom
leguminoza (grah, leća). Nakon dvije godine
od sadnje napušten je ovaj koncept, i međuprostor se
popunjava s tri reda sadnica običnoga bora, tako da
je gustina sadnje bila 2000 sadnica po hektaru. Nakon
10 godina prosječen je svaki treći red.
U vrijeme kada su počela istraživanja, u starosti od
40 godina, prije prorede je bilo 700 stabala po hektaru sa
356 m3 krupnog drveta po hektaru, s prosječnim volumnim
prirastom od 8,9 m3 po hektaru godišnje i tečajnim
volumnim prirastom u zadnjih 10 godina (30-40 godina)
od 20,3 m3 krupnog drveta po hektaru godišnje.


Provedena je selektivna proreda (visoka proredapozitivno
odabiranje), i tom je prilikom prosječeno
76,3 m3 krupnog drveta po hektaru.


Pomaću horizontalne tračne pile Miraz LT 40 super
izrezani su pilanski trupci s minimalnim promjerom od
15 cm. Analiza je pokazala daje ekonomičnost 4,61,
što znači da je u ovim i sličnim sastojina provođenje
prorede ekonomski opravdano.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 22     <-- 22 -->        PDF

S. Korčić: UTJECAJ PROREDE NA PRIRASCIVANJA DRVNE MASE PO KOLIČINI I KAKVOĆI NA . Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 129-136
U istim ili sličnim sastojinama preporučuje se reza- nomski opravdana, što će dovesti do znatnijeg učešća
nje suhih grana koje se nalaze na jednoj trećini visine najvrednijih sortimenata (furnirsko drvo),
stabla (oko 7m), jer se pokazalo da je ova mjera eko-


LITERATURA
Čirić , M., (1989): Pedeologija, III izdanja, Sarajevo Pintarić , K., (1977): Njega šuma, Sarajevo.


Drinić, P. i dr., (1980): Tablice taksacionih elemenaPintarić,
K., (1977): Dali rezanje grana kao dodatna
ta visokih i izdanačkih šuma u SR Bosni i Hermjera
u poboljšanju kvaliteta proizvedene drvne
cegovini, Sarajevo, H. mase ima svoje ekonomsko opravdanje. Šumar


ski list, sv. 10-12, Zagreb.


Helge Bryhdam , (1985): Uticaj inteziteta prorede na
proizvodnju mase i celulozno drvo, Sarajevo. Pranj ić, A., (1986): Biometrika.


Jeftić , M , (1985): Danske prorede, osnovne karakteStefan
o vić , V. i dr., (1983): Ekološko-vegetacijska
ristike i način izvođenja. Simpozijum "Prorede i rejonazaciju Bosne i Hercegovine,Sarajevo.


celulozno drvo" Sarajevo. Stefan o vić , V., (1977): Fitocenologija sa pregleJeftić
, M., (1985): Danske prorede, osnovne karaktedom
šumskih fitocenoza Jugoslavije, Sarajevo.


ristike i način izvođenja. Jugoslovenski poljo-Vidaković , M., (1982): Četinjače, morfologija i vaprivredno-
šumarski centar, Informacije 1/85,


rijabilnost, Zagreb.
Beograd.


Leibundgut,H.,(l984): Die Waldpflege, Stuttgart.


Pintarić , K., (1964): Rezanje grana kao uzgojna
mjera za proizvodnju kvalitetnije drvne mase.
Narodni šumar, sv. 3-4, Sarajevo.


SUMMARY: Schaedlin s Selective Thinning was carried out in a 40-yearold
culture of Scots pine (Pynus sylvestris L.) in Compartment 30, Management
Unit "Gata" (Cazin Forest Office). Based on the analysis of natural
conditions of the climate, soil and all taxational elements after thinning, as
well as the quality of the trees before and after thinning, it has been concluded
that thinning was justified both biologically and economically. Its aplication
in the future period until the planned production period of 100-120 years,
with removing dry branches at the end of the thinning operation, will guarantee
the production of high quality wood mass of Scots pine.