DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002). 137-143
UDK 630* 979 + 469 (001)


LATENTNA STRUKTURA MIŠLJENJA STUDENATA ŠUMARSTVA
O GLOBALIZACIJI U HRVATSKOJ


THE LATENT STRUCTURE OF THE OPINIONS OF FORESTRY
STUDENTS INVOLVING GLOBALISATION IN CROATIA


Anđelka ŠAJKOVIĆ*


SAŽETAK: Globalizacija predstavlja proces koji se širi globalno kroz visoke
tehnologije, otvorene granice, internet i ne može se događati u izoliranom
društvu ili jednoj državi kao što se događala industrijalizacija. Zbog
toga su potrebne nadnacionalne institucije, kako bi se uspostavio određeni
pravni poredak na globalnoj razini. Sve više se šire multinacionalne kompanije,
što daje određene mogućnosti državama, protokom robe, kapitala i ljudi,
te posljedice globalizacijskih procesa kao što je kulturna unifikacija, iskorištavanje
prirodnih resursa i migracijski procesi.


Empirijsko istraživanje proveli smo u listopadu 2001. g. kod studenata Šumarskog
fakulteta, pokušavši utvrditi što studenti misle, na razini latentnih dimenzija,
o mogućnostima i posljedicama globalizacije u Hrvatskoj. Pomoću
anketnog upitnika sa 36 tvrdnji, anketirali smo 173 ispitanika. Faktorskom
analizom pomoću scree testa izdvojili smo pet faktora koji predstavljaju latentne
dimenzije mišljenja studenata: 1. Neminovna budućnost Hrvatske je u
globalizaciji-neoliberalisitčka tendencija; 2. Izrazito negativne posljedice
globalizacije s uništavanjem prirodnog okoliša; 3. Tranzicijski radikalizam tendencija
prema zatvorenoj Hrvatskoj zbog negativnih učinaka globalizacije
na naciju, urbanizaciju i prirodu; 4. Neoliberalizam -jačanje nadnacionalnih
institucija; 5. Konfliktnost Zapadne civilizacije i posljedice globalizacije.


Ključne riječi: globalizacija, globalizacija u Hrvatskoj, ekologija,
ekonomija, kultura


UVOD - Introduction


Globalizacija je započela već procesom industrijaIndustrijalizacija
i modernizacija mogle su se odvilizacije
u kasnom 18. stoljeću, kroz koji je tvornička i jati u izoliranom društvenom sustavu kao stoje nacijaindustrijska
djelatnost postala glavnim oblicima drušdržava,
ili u bilo kojem dijelu svijeta. Međutim glotvene
proizvodnje, (Šporer, 2001) Proces se nastavbalizacija
je proces industrijalizacije i modernizacije
lja kroz modernizaciju u kojoj društvo postaje kom-koji se širi globalno putem visokih tehnologija i inpleksnije,
kroz urbanizaciju i diferencijaciju gdje se i formatizacije. Informacijska tehnologija omogućila je
proizvodnja i društvena organizacija temelje na znanoglobalizacijske
procese kroz kompjuterizaciju, satesti.
Zemlje koje su zaostajale u tima procesima, prozlitske
komunikacije i internet. Kroz internet struje kavane
su "zemlje trećeg svijeta". Sljedeća faza razvoja pital, trgovina i novac. Internet omogućava kulturnu
poznata je pod nazivom "postindustrijsko društvo", unifikaciju, (Šporer, 2001). Informatička globalizakoji
predstavlja prijelaz od industrije na tercijarni sekcija
zahtijeva usvajanje angloameričkog "koda", jer
tor, (Šporer, 2001). "globalizacija danas govori engleski" (Heršak ,
2001). Na taj način svaka je obavijest pod jakom dominacijiom
angloameričkih kulturnih obrazaca i mo


* Dr. se. Anđelka Šajković, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagregućnosti
usvajanja.


bu, Svetošimunska 25, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 24     <-- 24 -->        PDF

A. Šajković: LATENTNA STRUKTURA MIŠLJENJA STUDENATA ŠUMARSTVA 0 GLOBALIZACIJI U Šumarski list br. 3- 4. CXXVI (2002), 137-143
Otvorenost predstavlja glavnu karakteristiku globalizacije
kroz multinacionalne kompanije i međunarodne
trgovine zbog smanjenja troškova prijevoza i komunikacija.
Stoga se može reći da globalizacija rastače
strukturu državnosti, posljedično države gube dio svog
autoriteta i autonomije, ali ipak nacionalne države još
su uvijek posrednici između lokalne i globalne razine.


Ipak, nestaje etos ili običajnost nacije, i javlja se
samo pravni oblik kumunikacije (Cifrić 2000). Globalizacija
je u rukama svjetske moći nekolicine najrazvijenijih
država i međunarodnih korporacija koje diktiraju
komunikacije među nacijama. Tržište povezuje
svijet kroz globalnu racionalnost, zbog čega su potrebne
nadnacionalne institucije koje će funkcionirati na
pravnim načelima, jer običajna i etička pravila više ne
vrijede. Stoga je globalizacija dovođenje "kaosa" u stanje
reda pomoću nadnacionalnih institucija koje funkcioniraju
na pravnim načelima, (C i f r i ć, 2000).


Prema nekim shvaćanjima, globalizacija označava
dominaciju čovjeka nad prirodom ili ponovno antropocentrizmu
(Pravdić, 2000) kao i u vrijeme moderne,
i bit će narušena biološka raznolikost, odnosno životinjska
raznolikost i bioraznolikost šuma, sada uz lomljenje
prirode (Kirn, 2000). Lomljenje prirode predstavlja
metaforu za znanstvenotehnološko preoblikovanje
i iskorištavanje prirode novim spoznajama u području
genske tehnologije i moderne biotehnologije.


R i f k i n smatra da će se kroz biotehnološku revoluciju
preoblikovati globalno gospodarstvo, što će najvjerojatnije
utjecati na Zemljin okoliš, (Rifkin,
1999). Pomoću genetičkog inženjeringa koji omogućuje
korporacijama, vladama i znanstvenicima da manipuliraju
prirodom, čime zapravo pomažu novi ustroj
razvojnih procesa u svim oblicima života. Stoga se
transnacionalne kompanije prebacuju u biološku sferu
kako bi mogle kontrolirati globalno tržište. S potpunim
otvaranjem granica i slobodnom trgovinom, gotovo
potpuno nestaju sve barijere u stvaranju nove vrste glo


METODOLOGIJA


Istraživanje je provedeno u listopadu 2001. g., metodom
ankete na uzorku od 173 ispitanika Šumarskog
fakulteta svih godišta prisutnih studenata na nastavi u
vrijeme anketiranja što iznosi 22 % od ukupno svih studenata
(N = 772). Anketiranjem je obuhvaćeno 28.3 %
ženskih ispitanika i 71.7 % muških ispitanika. Anketni
upitnik sasojao se od 36 tvrdnji s mogućim odgovorima
"ne slažem se"; "nemam mišljenje"; "slažem se". Tvrdnje
su se odnosile na pojam globalizacije, moguće posljedice
globalizacije i mogućnosti i posljedice globalizacije
u Hrvatskoj.


balne trgovine koja trguje "proizvodima života" svake


vrste, (Rifkin, 1999).


Postoje tri tipološka stajališta o globalizaciji: neoli


beralno, reformističko i radikalno (Kalanj, 2001).


Neoliberalno stajlište smatra da se globalnim tržištima


treba dopustiti djelovanje bez ikakvih formalnih ogra


ničenja, što znači bez državnih granica i bilo kakvih


drugih državnih ograničenja koja bi sputavala kretanje


novca, dobara i usluga i kapitala. To uključuje smanje


nje državnih izdataka koja jamče socijalno blagostanje,


proklamira se privatizacija kao mjera kojom s sužava


državno vlasništvo i ukidanje državne kontrole cijena i


nadnica. Ovaj pristup predstavlja vladajući koncepcij


ski i politički okvir suvremene globalizacije, koji je u


službi moći današnjih dominatnih zemalja i njihovih


klasa, (Kalanj, 2001).


Druga dva stajališta, reformističko i radikalno, po


kušavaju zaštiti socijalne slojeve od neobuzdanog ka


pitalizma i zaustaviti globalizacijske procese.


U tranzicijskim zemljama djeluje tranzicijski reformizam
prema kojem se refomističkim putem nastoje
izvesti socijalnoliberalni zahvati, pri čemu slijedi sužavanje
naslijeđenih ili novostečenih socijalnih povlastica
i prava koja se ne uklapaju u globalna mjerila razvijenosti,
(Kalanj, 2001). Zbog sužavanja socijalnih
povlastica u tranzicijskim zemljama javljaju se mišljenja,
označena standardiziranim termina kao i drugdje u
svijetu, kao što je antiglobalizam, antiglobalizacijski
pokreti, antiglobalizacijske grupe, alternativa globalizaciji.
Dalje, globalizacija označava dominaciju nadnacionalnih
institucija sa smanjenjem ili gotovo nestankom
države-nacije.


Kako je Hrvatska također tranzicijska zemlja koja


se nastoji prilagoditi globalizacijskim procesima, zani


malo nas je kakvo mišljenje imaju o tome studenti šu


marskog odsjeka, i jesu li upoznati s tim problemom s


obzirom da pripadaju prirodnom usmjerenju.


- Working method
Izvršena je faktorska analiza a prije same faktorizacije
Bartettovim testom utvrđena je značajnost korelacijske
matrice koji je iznosio 1794.148. Pogodnost korelacijeske
matrice za faktorizaciju utvrđena je KaiserMeyer-
Olkinovim testom adekvatnosti uzorkovanja
koji je iznosio .673. Pri odabiru faktora za ekstrakciju
rabili smo scree test. Zadržane komponente rotirane su
u smjeru varimax pozicije.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Results of investigation


Evidentni rezultati pokazali su da se studenti nisu žave-nacije sa jačanjem državnih granica (55.3 % ), da
složili s tvrdnjama: daje globalizacija jačanje uloge dr- globalizacija znači značajan suverenitet nacionalne dr
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 25     <-- 25 -->        PDF

A. Šajković: LATENTNA STRUKTURA MIŠLJENJA STUDENATA ŠUMARSTVA 0 GLOBALIZACUI U ... Šumarski list br. 3-4. CXXVI (2002). 137-143
Tablica 1. Distribucija frekvencija
Table 1 Distribution of frequencies


Procijenite stupanj slaganja sa svakom od navedenih tvrdnji


Globalizacija je


1 Slabljenje uloge države-nacije s jačanjem nadnacionalnih institucija
2 Jačanje uloge države-nacije s jačanjem državnih granica
3 Globalizacija znači značajan suverenitet nacionalne države
4 Globalizacija znači biti član kozmopolitske zajednice
5 Globalizacijom se gube kulturni korijeni i identitet


Moguće posljedice globalizacije


Globalizacija uzrokuje sukob svjetskih civilizacija utemeljenih na


6


konceptima najvećih svjetskih religija
7 Zapadna civilizacija je u konfliktu sa sobom
8 Zapadna civilizacija je narcisoidna
9 Terorizam je rezultat globalizacije


10 Teroristički akt širenja bedrenice uperen je protiv globalizacijskih procesa
11 Multikulturno obrazovanje potrebno je u rješavanju konflikta


Mogućnosti i posljedice globalizacije u Hrvatske


12 Hrvatska kao zemlja u tranziciji može pratiti globalne procese
13 Globalizacijom u Hrvatskoj nestat će popotpuno narodna kultura
14 Sva seoska naselja prerast će u gradska


U Hrvatskoj bi došlo do stvaranja multikulturnog društva s nacionalnom pripadnošću


15


bez vanjskih granica( regionalna pripadnost, Česi, Slovaci, Talijani, Nijemci itd i Hrvati)
16 Globalizacija će dovesti do odlaska visokostručnih kadrova iz Hrvatske (odljev mozgova^
Globalizacija će dovesti do dolaska radnika iz istočnih zemalja u Hrvatsku


17


(Srbija, Rumunjske, Rusije itd.)
Hrvatska će postati europska država sa slabim granicama uz protok stranog kapitala,


18


ljudi različitih kultura
Hrvatskom društvu potrebna je globalizacija, jer ćemo tada pripadati određenom bloku


19


i biti sigurniji
Hrvatskoj nije potrebna globalizacija i slabljenje vlastitih granica, jer bi to značilo njen


20


nestanak i nestanak hrvatske nacije
Zbog slobodne trgovine koja teži profitu, globalizacija dolazi u sukob s etikom


21


zaštite okoliša
Treba se koristiti internetom i prihvatiti svaku poslovnu suradnju s bilo kojom


22


državom svijeta
Na globalnoj razini treba se sporazumijevati s jedinstvenim (službenim) jezikom


23


(npr. Engleskim)
24 Globalizacija će omogućiti svakom čovjeku da može pronaći odgovarajući posao.
25 Kroz globalizaciju Hrvatska će postati bogata zemlja
26 Hrvatska će postati ravnopravni dio svijeta - globusa
27 Globalizacija označava dominaciju čovjeka nad prirodom
28 Nestat će raznolikost ( biodiverzitet) biljnog svijeta
29 Globalizacija će narušiti raznolikost (biodiverzitet) životinjskog svijeta


Zbog stjecanja materijalne dobiti počet će jače iskorištavanje šumskog


30


bogatstva Hrvatske
31 Većom izgradnjom kapitalnih objekata narušit će se prirodni okoliš
Sve većom primjenom gen-tehnologija doći će do narušavanja cijelog


32


ekosustava Hrvatske
33 Sve životinje postati će poput ovce Dolly
Globalizacija će putem visoke tehnologije omogućiti očuvanje izumirućih


34


životinjkih vrsta
35 Globalizacija će putem visoke tehnologije omogućiti očuvanje izumirućih biljnih vrsta
36 Fenomen kravljeg ludila posljedica je globalnog procesa


Ne slažem
se%


18.6


55.3


52.1


13.5


38.0


30.6


28.8


19.6


30.6


36.0


11.0


51.5


51.8


69.5


35.5


24.4


34.5


25.4


40.4


50.0


22.2


36.6


28.5


42.4


47.7


43.6


41.9


40.1


41.5


23.8


18.0


24.1


50.9


37.8


36.0


27.5


Nemam
mišljenje %


29.1


30.6


33.1


31.2


19.9


23.5


31.8


39.9


23.1


30.2


16.9


16.4


17.9


18.6


41.4


25.0


18.1


20.1


26.3


26.7


21.1


15.7


18.0


31.4


37.2


34.9


26.7


25.6


21.6


19.8


16.3


28.2


28.7


32.6


33.7


29.8


Slažem
se%


52.3


14.1


14.8


55.3


42.1


45.9


39.4


40.5


46.2


33.7


72.1


32.2


30.4


12.0


23.1


50.6


47.4


54.4


33.3


23.3


56.7


47.7


53.5


26.2


15.1


21.5


31.4


34.3


36.8


56.4


65.7


47.6


20.5


29.7


30.2


42.7


139
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 26     <-- 26 -->        PDF

A. Šajković: LATENTNA STRUKTURA MIŠLJENJA STUDENATA ŠUMARSTVA 0 GLOBAL1ZACIJI U Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002). 137-143
žave (52.1 %), da Hrvatska kao zemlja u tranziciji može
pratiti globalne procese (51.5 %), da će kroz globalizaciju
potpuno nestati narodna kultura (51.8 %), da
će sva seoska naselja prerasti u gradska (69.5 %), da
Hrvatskoj nije potrebna globalizacija jer bi to značilo
nestanak nacije (50.0 %) i da će sve životinje postati
poput ovce Dolly (50.9 %)


Neslaganje s navedenim tvrdnjama studenata ukazuje
da su informirani o samom pojmu globalizacije i
smatraju da zapravo Hrvatska ne može pratiti globalizacijske
procese iako su joj potrebni. Zatim, studenti
smatraju da se kroz globalizaciju neće promijeniti životinjski
svijet i da neće nestati sva seoska naselja što
bi se moglo tumačiti vezanošću studenata za selo i životinjski
svijet i stoga ne mogu prihvatiti eventualno
njegovo mijenjanje.


Tablica 2. Promax struktura
Table 2 Promax structure


Var.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36


Faktor 1
-.321
.251
.431
.000
-.203
.000
-.117
-.237
.000
.239
.160
.344
-.196
.113
.000
-.239
.000
.000
.573
-.357
.000
.217
.000
.659
.669
.713
-.151
-.149
-.124
.000
-.299
-.445
-.320
.718
.722
-.160


Faktor 2
.000
.000
.000
.000
.302
.120
.000
.139
.260
.117
.000
.000
.290
.244
.252
.508
.434
.000
-.123
.180
.459
.000
.332
.000
.000
-.228
.541
.676
.786
.737
.551
.480
.636
-.217
-.210
.398


Faktor 3
.109
.177
.000
-.322
.744
.389
.146
.153
.244
.289
.000
.000
.739
.506
.104
.109
.000


-.118
-.477
.746
.000
.232
.000
-.159
-.158
-.231
.231
.402
.395
.128
.199
.234
.554
.000
.000
.271


Faktor 4
.619
-.623
-.451
.517
.000
.000
.000
.150
-.103
.000
.539
.266
-.118
-.178
.251
.178
.162
.343
-.170
.000
.280
.102
.388
-.199
-.166
.000
.000
-.226
.000
.000
.187
.272
.000
.115
.188
.106


Faktor 5
.000
.000
-.220
.186
.195
.331
.530
.501
.456
.279
-.120
-.306
.198
.000
.000
.390
.411
.289
-.221
.000
.185
-.266
-.357
-.216
-.147
-.163
.202
.000
.000
.000
.122
.000
-.188
.168
.124
.413


Studij: 1 Šumarstvo
Study: 1 Forestry


Broj komponente


Component Number


Grafikon 1. Scree test
Graph. 1 Scree Plot


Studenti su se složili s tvrdnjama u 50 % i više slučajeva
daje globalizacija slabljenje uloge države nacije
s jačanjem nadnacionalnih institucija (52.3 %), da
globalizaicja znači biti član kozmopolitske zajednice


(55.3 %), daje multikulturno obrazovanje potrebno u
rješavanju konflikata (72.1 %), da će globalizacija dovesti
do odlaska visokostručnih kadrova iz Hrvatske
(50.6 %), da će Hrvatska postati europska država sa
slabim granicama uz protok stranog kapitala i ljudi
različitih kultura (54.4 %), da zbog slobodne trgovine
koja teži profitu, globalizacija dolazi u sukob s etikom
zaštite okoliša (56.7 %), da će zbog materijalne dobiti
početi jače iskorištavanje šumskog bogatstva Hrvatske
(56.4 %) i da će zbog veće izgradnje kapitalnih objekta
biti narušen prirodni okoliš (65.7 %)
Kao moguće posljedice globalizacije studenti su izdvojili
mogućnost odlaska visokostručnih kadrova.
Studenti smatraju, da će kao moguće ekološke posljedice
globalizacije biti sukob s etikom zaštite okoliša uz
koje se veže jače iskorištavanje šumskog bogatstva i
veća izgradnja kapitalnih objekata. To ukazuje na njihovu
bojazan za šume i prirodni okoliš. Stoga možemo
reći da su studenti pokazali izrazitu senzibilnost prema
globalizacijskim procesima.


U sljedećem postupku izvršili smo faktorsku analizu
i pomoću scree testa izvršili odabir faktora s korelacijama
većim od .40. Na taj smo način dobili latentne
ili prikrivene dimenzije mišljenja.


U prvom faktoru ekstrahirali smo 8 varijabli s korelacijama
iznad 0.40. Prema izdvojenim možemo reći da
na razini latentnog mišljenja studenti šumarskog odsjeka
smatraju da će globalizacija kroz visoku tehnologiju
omogućiti očuvanje izumirućih biljnih i životinjskih
vrsta, zatim da će Hrvatska postati ravnopravan dio
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 27     <-- 27 -->        PDF

A. Šajković: LATENTNA STRUKTURA MIŠLJENJA STUDENATA ŠUMARSTVA GLOBALIZACIJI U ... Šumarski list br. 3 -4. CXXVI (2002). 137-143
Tablica 3.-Table 3 F 1
Tablica 4. - Table 4 -F 2


r


Globalizacija će putem visoke tahnologije


1.
.772
omogućiti očuvanje izumirućih biljnih vrsta


Globalizacija će putem visokih tehnologija


2.
omogućit očuvanje izumirućih .718
životinjskih vrsta
3.
Hrvatska će postati ravnopravan dio svijeta .713
Kroz globalizaciju Hrvatska će postati
4.
.669
bogata zemlja


Globalizacija će omogućiti svakom čovjeku


5.
.659
pronalaženje odgovarajućeg posla


Hrvatskoj treba globalizacija jer ćemo tada


6.
.573
pripadati određenom bloku i biti sigurniji


Sve većom primjenom gen-tehnologija doći će


7.
-.445
do narušavanja cijelog ekosustava Hrvatske


Globalizacija znači značajna suverenitet


8.
.431
nacionalne države


svijeta i bogata zemlja. Nadalje, studenti smatraju da će
globalizacija omogućiti svakom čovjeku pronalaženje
odgovarajućeg posla, da Hrvatskoj treba globalizacija,
jer ćemo tada pripadati određenom bloku i biti sigurniji.
S tvrdnjom, sve većom primjenom gen-tehnologija doći
će do narušavanja cijelog ekosustava Hrvatske, studenti
se nisu složili, na što ukazuje negativna korelacija, ali
su se složili s pogrešnom tvrdnjom koju smo stavili u
namjeri da možemo utvrditi da li su upoznati s pojmom
globalizacije (Globalizacija znači značajan suverenitet
nacionalne države). Dakle, možemo reći da studenti
vide Hrvatsku kao bogatu zemlju i kao siguran dio svijeta,
što znači da će pripadati svjetskom društvu i biti
dio svjetskog tržišta. Prvi faktor definirali smo kao


neminovna budućnost Hrvatske je u globalizaciji neoliberaralistička
tendencija.


U drugom faktoru izdvojeno je deset pozitivno koreliranih
varijabli. Možemo reći da studenti smatraju da
će globalizacija narušiti raznolikost životinjskog i biljnog
svijeta, zatim da će zbog materijalne dobiti početi
jače iskorištavanje šumskog bogatstva Hrvatske, a sve
će životinje biti klonirane. Dalje, prema mišljenju ispitanika,
globalizacija označava dominaciju čovjeka nad
prirodom, a doći će do veće izgradnje objekata, što će
narušiti prirodni okoliš. Ispitanici smatraju da će globalizacija
dovesti do odljeva mozgova, zatim da će doći
do dolaska radnika iz istočnih zemalja u Hrvatsku. Postoji
mišljenje kod ispitanika, da zbog slobodne trgovine
koja teži profitu globalizacija znači sukob s etikom
zaštite okoliša i da bi moglo doći sa sve većom primjenom
gen-tehnologija do narušavanja cijelog ekosustava
Hrvatske. Iz navedenog vidimo da se studenti pribojavaju
posljedica globalizacije, počevši od ekoloških pa
do ekonomskih s izrazito negativnim i nesagledivim posljedicama
po hrvatsko društvo. Drugi faktor definirali
smo kao izrazito negativne posljedice globalizacije s
uništavanjem prirodnog okoliša Hrvatske.


r
1. Globlizacija će narušiti raznolikost
životinjskog svijeta .786
2. Zbog stjecanja materijalne dobiti počet će jače
iskorištavnje šumskog bogatstva Hrvatske
.737
3. Nestat će raznolikosti biljnog svijeta .676
4. Sve će životinje postati poput ovce Dolly .636
5. Većom izgradnjom kapitalnih objekata narušit
će se prirodni okoliš
.551
6. Globalizacija označava dominaciju čovjeka
nad prirodom
.541
Globalizacija će dovesti do odlaska
7. visokostručnih kadrova iz Hrvatske .508
(odljev mozgova)
8. Sve većom primjenom gen-tehnologija doći će
do narušavanja cijelog ekosustava Hrvatske .480
Zbog slobodne trgovine koja teži profitu
9. globalizacija dolazi u sukob s etikom .459
zaštite okoliša
10. Globalizacija će dovesti do dolaska radnika
iz istočnih zemalja .434


U trećem faktoru ekstrahirali smo sedam varijabli sa
statistički značajnim korelacijama. Prema izdvojenim
tvrdnjama možemo reći da postoji prikriveno mišljenje
među studentskom populacijom da će kroz globalizacijske
procese sve životinje postati poput ovce Dolly, odnosno,
bit će klonirane i Hrvatskoj ne treba globalizacija
i slabljenje granica, jer bi to značilo njen nestanak i
nestanak nacije. Zatim nestat će narodna kultura, a sva
seoska naselja prerasti će u gradska i nestat će raznolikosti
biljnog svijeta. Varijablu s negativnom korelacijom
tumačili smo negacijom, što znači da Hrvatskoj ne
treba globalizacija, jer tada nećemo biti sigurniji pripadanjem
određenom bloku prema mišljenju dijela studentske
populacije. U ovom faktoru došle su do izražaja
izrazito negativne posljedice po hrvatsko društvo i
to, od genetičkih pa do političkih s gubitkom vlastitih
granica i do gubljenja narodne kulture i seoskih naselja


Tablica 5. - Table 5 -F 3
r


1.
Sve životine postati će poput ovce Dolly .554
Hrvatskoj ne treba globalizacija i slabljenje
2.
granica jer, bi to značilo njen nestanak i .746
nestanak nacije
Globalizacijom se gube kulturni korijeni
3.
.744
i identitet


Globalizacijom će nestati narodna kultura


4.
.739
u Hrvatskoj


5.
Sva seoska naselja prerasti će u gradska .506
Hrvatskoj treba globalizacija jer ćemo
6.
tada pripadati određenom bloku -.477
i biti sigurniji
7.
Nestati će raznolikosti biljnog svijeta .402
141
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 28     <-- 28 -->        PDF

A. Šajković: LATENTNA STRUKTURA MIŠLJENJA STUDENATA ŠUMARSTVA 0 GLOBALIZACIJI U Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 137-143
te stoga studenti smatraju, da bi se Hrvatska trebala zatvoriti
od svih global izacijskih procesa ne bi li sačuvala
svoj identitet. Dakle, ovdje imamo gotovo u čistom
obliku tranzicijski radikalizam. Treći faktor definirali
smo kao tranzicijski radikalizam-tendencija prema
zatvorenoj Hrvatskoj zbog negativnih učinaka glob


alizacije na naciju, urbanizaciju i prirodu.
Tablica 6. Table 6 F
4
r
1. Globalizacija je jačanje uloge države-nacije s
jačanjem državnih granica -.623
2. Globalizacija je slabljenje uloge države-nacije
s jačanjem nadnacionalnih institucija .619
3. Multikulturno obrazovanje je potrebno u
rješavanju konflikata
.539
4. Globalizacija znači biti član kozmopolitske
zajednice .517
5. Globalizacija znači značajan suverenitet
nacionalne države -.454


U četvrtom faktoru izdvojili smo pet varijabli od kojih
su dvije negativno korelirane pa ćemo ih tumačiti u
negacijskom smislu, što znači da studenti zapravo znaju
smisao globalizacije. Kroz ovaj faktor studenti su izrazili
svoje mišljenje daje uslijed ili zbog globalizacijskih
procesa zapadno društvo postalo i previše narcisoidno,
naime to društvo se počinje širiti kroz multinacionalne
kompanije i osvajanje tržišta što ga zapravo dovodi u
konfliktnu situaciju sa sobom jer bi cijeli svijet trebao
postati dio zapadnog društva (westernizacija), što dovodi
do određenih posljedica i neprihvaćanja takvog razmišljanja.
Dakle, prema mišljenju studenata globalizacija
je slabljenje uloge države-nacije s jačanjem nadna


cionalnih institucija i potrebno je multikulturno obrazovanje,
jer globalizacija znači biti član kozmopolitske
zajednice. U ovom faktoru postoji neoliberalistička tendencija
sa slabljenjem uloge države nacije sa svim posljedicama
od kulturnih pa do političkih, a s druge strane
s jačanjem nadnacionalnih institucija da bi moglo
djelovati "svjetsko društvo". Četvrti faktor definirali
smo kao neoliberalizam-jačanje nadnacionalnih institucija
s multikulturnim obrazovanjem što znači


biti član kozmopolitske zajednice.


Tablica 7. Table 7 -F 5


1.
Zapadna civilizacija je u konfliktu sa sobom
2.
Zapadna civilizacija je narcisoidna
3.
Terorizam je rezultat globalizacije
Fenomen kravljeg ludila je posljedica
4.
globalnog procesa


r
.530
.501
.456


.413


Peti faktor sastoji se od četiri pozitivno korelirane
varijable. Prema sadržaju varijabli možemo reći da postoji
mišljenje kod studenata daje Zapadna civilizacija
u konfliktu sa sobom, zatim daje narcisoidna, dok su
terorizam i kravlje ludilo posljedica globalizacije.
Kroz ovaj faktor studenti su izrazili svoje mišljenje da
je uslijed ili zbog globalizacijskih procesa, zapadno
društvo postalo i previše narcisoidno, naime to društvo
se počinje širiti kroz multinacionalne kompanije i
osvajanje tržišta, što ga zapravo dovodi u konfliktnu
situaciju sa sobom, jer bi cijeli svijet trebao postati dio
zapadnog društva (westernizacija), što dovodi do određenih
posljedica i neprihvaćanja takvog razmišljanja.
Peti faktor definirali smo kao konfliktnost zapadne
civilizacije i posljedice globalizacije.


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA - Conclusions


Možemo reći da su studenti šumarstva prema izdvojenim
faktorima pokazali sljedeće orijentacije kroz
latentnu strukturu mišljenja prema globalizacijskim
procesima:


1.
Neminovna budućnost hrvatske je u globalizacijineoliberalistička
tendencija
2.
Izrazito negativne posljedice globalizacije s uništavanjem
prirodnog okoliša hrvatske
3.
Tranzicijski radikalizam - tendencija prema zatvorenoj
hrvatskoj zbog negativnih učinaka globalizacije
na naciju, urbanizaciju i prirodu
4.
Neoliberalizam -jačanje nadnacionalnih institucija
sa multikulturnim obrazovanjem, što znači biti član
kozmopolitske zajednice
5.
Konfliktnost zapadne civilizacije i posljedice globalizacije
Prema izdvojenim faktorima možemo zaključiti da
studenti kao latentno mišljenje izražavaju da je nemi


novna budućnost Hrvatske u procesima globalizacije
koju nikako ne može izbjeći, što bi se moglo objasniti
tvrdnjom da studenti smatraju neminovnost prihvaćanja
neoliberalizama, ali s izrazito negativnim posljedicama
sve do uništavanja prirodnog okoliša cijele Hrvatske.
Zbog negativnih učinaka na naciju, odnosno do
njenog nestanka, zatim do potpune urbanizacije i uništenja
prirode, studenti su se na razini latentnog mišljenja
opredijelili prema orijentaciji zatvorene Hrvatske,
što bi značilo njihovu orijentaciju prema tranzicijskom
radikalizmu. Međutim, studenti smatraju da sa jačanjem
nadnacionalnih institucija i multikulturnim obrazovanjem
znači biti član kozmopolitske zajednice, pa
možemo reći da postoji orijentacija prema neoliberalizmu.
Na razini latentnog mišljenja studenti su pokazali
orijentaciju da je zapadna civilizacija u konfliktu
sa sobom, što se može tumačiti da zapadna civilizacija
gleda isključivo vlastite interese u procesima globalizacije,
dok se s druge strane već vide njene posljedice.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 29     <-- 29 -->        PDF

A. Sajković: LATENTNA STRUKTURA MIŠLJENJA STUDENATA ŠUMARSTVA 0 OLOBALIZACIJI U Šumarski list hr. 3-4, CXXVI (2002), 137-143
Prema navedenom možemo reći da će prema midruštva
bez narodne kulture i s velikim ekološkim pošljenju
studenata Hrvatska neminovno morati proći sljedicama, jer multinacionalne kompanije zapravo ne
globalizacijske procese i postati dio "svjetskog drušzanima
ekološka problematika već isključivo širenje
tva" (Beck, 2001) sa svim prednostima i posljedicatržišta.
Stoga možemo reći da prema mišljenju studema,
od izlaska na svjetsko tržište pa do nadnacionalnih nata, globalizacijski procesi bi mogli imati za hrvatsko
institucija. Dakle, drugim riječima, morati će s odreći društvo i suviše visoku cijenu. Zbog toga se studenti
dijela svog nacionalnog identiteta u smislu gubljenja vjerojatno i pribojavaju globalizaciskih procesa i iskadržavnih
granica. Sa dolaskom stranog kapitala i protozuju
visoku senzibilnost u odnosu na te procese.
kom ljudi također će doći i do stvaranja multikulturnog


LITERATURA - REFERENCES


Beck, U. (2001), Stoje globalizacija? Globalizacija, Kalanj, R. (2001): Tri stajališta o globalizaciji, Glopriredio
A. Milardović PAN LIBER. Osijek-balizacija i njene refleksije u Hrvatskoj, priredio
Zagreb-Split. Str. 63-69 M. Meštrović, Ekonomski institut, Zagreb.


Candland,C. i Sil,R. (2001): The Politics of Labor 203-219 str.
in a Global Age, Oxford Universty Press Inc., Kalanj , R. (2000): Ideje i djelovanje , Hrvatsko socioNew
York. 353 str. loško društvo-Zagreb i Zavod za sociologiju Fi


Cifrić , I. (2000): Moderno društvo i svjetski etos, lozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb. 253 str.
Hrvatsko sociološko društvo-Zagreb i Zavod za Kirn , A.(2000): Održivi razvoj i environmentalističke
sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zavrijednosti,
Znanost i društvene promjene (ur. I.
greb. 262 str. Cifrić), Hrvatsko sociološko društvo-Zagreb i


Cifrić , I. (priredio) (2000): Znanost i društvene proZavod
za sociologiju Filozofskog fakulteta u
mjene, Hrvatsko sociološko društvo-Zagreb i Zagrebu, Zagreb. 243-263 str.
Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Pravdić , V. (2000): Gospodarenje okolišem: raskoZagrebu,
Zagreb. 520 str. rak između globalizacie i etike, Socijalna ekolo


Heršak , E. (2001): Globalizacija i hrvatski kod, Glogija,
Vol.9, No. 1-2, Hrvatsko sociološko drubalizacija
i njene refleksije u Hrvatskoj, priredio štvo, Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta


M. Meštrović, Ekonomski institut, Zagreb. Sveučilišta u Zagrebu. 113-123 str.
83-95 str. Rifkin, J. (1999): Biotehnološko stoljeće: trgovina geHurrell,
A . i Woods , N. (1999): Inequality, Globanima
u osvit vrlog novog svijeta, Naklada Jasenlization,
and World Politics, Oxford Universty ski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo. 312 str.
Press Inc., New York. 353 str. Sporer , Š. (2001): Protuslovlja globalizacije, Globa


Lay, V. (2001): Ekološka bez/obzirnost, Globalizacija
lizacija i njene refleksije u Hrvatskoj, priredio
i njene refleksije u Hrvatskoj, priredio M. MeM.
Meštrović, Ekonomski onstitut, Zagreb. 3-25
štrović, Ekonomski institut, Zagreb. 111-123 str.


SUMMARY: Globalisation is process that expands globally via sophisticated technoligies,
open frontiers and the Internet, and unlike industrialisation, it cannot take place in an isolated
society or a country. For this reason, supranational institutions are needed in order to establish a
legal system at a global level. Multinational companies are expanding, whish offers various possibilities
to the states through the flow of goods, capital and people, and so are the consequences of
globalisation processes such as cultural unification, exploitation of natural resources and migratory
processes.


An empirical survey was conducted (in octobar 2001.) among the students of the Faculty of
Forestry aimed of obtaining their opinion related to the possibilities and consequences of globalisation
in Croatia at the level of latent dimensions. A samble of 173 students was given a questionnaire
containing 36 statements. Using the factor analysis with the scree test, five factors were isolated
representing latent dimensions of students´ opinions: L The inevitable future of Croatia lies
in globalisation — neo-liberal tendency; 2. Distinctly negative consequences of globalisation
accompanied with the destruction of the environment; 3. Transitional radicalism-a tendency
towards closed Croatia due to negative effects of globalisation on the nation, urbanisation and
nature; 4. Neo-liberalism - the strengthening of supranational institutions; 5. The conflicting
nature of the Western civilisation and the consequences of globalisation.


Key
words: globalization, globalization in Croatia, ecology, the economy, culture
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 30     <-- 30 -->        PDF

INSTRUMENTI I OPREMA
U ŠUMARSTVU