DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 31     <-- 31 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002). 145-153


UDK 630* 561


OSOBITOSTI DEBLJINSKOG RASTA I PRIRASTA STABALA U SASTOJINAMA
POLJSKOG I UNEŠENOG AMERIČKOG JASENA NA
PODRUČJU SREDNJE POSAVINE


THE CHARACTERISTICS OF DIAMETER GROWTH AND INCREMENT OF
TREES IN THE STANDS OF NARROW-LEAVED ASH AND
INTRODUCED WHITE ASH IN CENTRAL POSAVINA


Juro ČAVLOVIĆ* & Dario KREMER*


Sažetak: Dvije srednjedobne mješovite sastojine poljskog i američkog jasena,
starosti 54 i 50 godina na području šumarija Nova i Stara Gradiška,
bile su objekt istraživanja. Snimanjem strukture sastojina na lokalitetu šumarije
Nova Gradiška, u sastojini staroj 54 godine koja se nalazi na nadmorskoj
visini od 94 m, utvrđenje srednjesastojinski promjer od 30,9 cm, dok je na lokalitetu
šumarije Stara Gradiška na nadmorskoj visini od 104 m izmjeren
srednjesastojinski promjer od 22,7 cm.


U istraživanim sastojinama uzeti su uzorci izvrtaka duljine do 12 cm za
poljski i američki jasen sa stabala koja pripadaju debljinskom stupnju srednje
plošnih stabala. Izvrtci su analizirani na način da je mjerena širina svakog
pojedinog goda na desetinku milimetra, te debljina kore. Na temelju rezultata
dobivenih analizom izvrtaka dobiveno je kretanje širine godova za pojedina
stabla, kao i kretanje prosječne širine godova unutar pojedinog uzorka u zadnjih
35 ili više godina. Isto tako su na temelju analize izvrtaka dobiveni dijelovi
krivulje rasta promjera srednjeg stabla sastojine za svaku istraživanu
vrstu. Metoda je opisana u radu.


Rezultati su pokazali daje u prvom razdoblju života, prvih 15 godina, rast
promjera kod obje vrste podjednak, poslije čega dolazi do bržeg rasta promjera
poljskog jasena u odnosu na američki jasen, dakle debljinski prirast
poljskog jasena je veći tijekom istraživanog razdoblja, što upućuje na bolje
uvjete uspijevanja za domaći poljski jasen.


Klj učne r ij eči: poljski jasen, američki jasen, rast promjera srednjeg
stabla, debljinski prirast


1. UVOD, PROBLEM I CILJ ISTRAŽIVANJA
Introduction and aim of research
Američki bijeli jasen (Fraxinus americana L.) pri- ljen u Lipiku 1877. godine, nalazi u herbariju Botaničsutan
je u Hrvatskoj više od 110 godina. Prvi ga sporni- kog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
nje Ettinge r (1889) navodeći drvenaste vrste koje Sveučilišta u Zagrebu. Ettinge r (1892) u popisu vrsrastu
u perivoju Maksimir u Zagrebu. Druga sjeverno- ta Botaničkog vrta kr. sveučilišta Franje Josipa I u Zaamerička
vrsta jasena introducirana u Hrvatsku je pen- grebu navodi i američki bijeli jasen i pensilvanski jasilvanski
jasen (F. pennsylvanica Marshall) čiji se je- sen. Prva pošumljavanja nizinskih šuma američkim bidan
herbarski primjerak izbojka s plodovima, prikup- jelim jasenom preporuča Kozara c (1898) i negdje


od tog vremena počinje unos ove vrste u Hrvatsku, na


staništa šdJe niJe mo§ a o


*Doc.dr.sc.JuroČavlović, Mr. se. Dario Kremer °Pstat i Poljski jasen (ili obični
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25 jasen, jer tada F. angustifoha Vahl još nije razlučivan
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 32     <-- 32 -->        PDF

J. Čavlović & D. Kremer: OSOBITOSTI DEBLJINSKOG RASTA I PRIRASTA STABALA U SASTOJINAMA... Šumarski list hr. 3-4, CXXVI (2002). 145-153
od F. excelsior L.). O sadnji američkog bijelog jasena u
Posavini pišu Perušić (1925) iStrepački (1931).
Zajedno s američkim bijelim jasenom saden je i pensilvanski
jasen, pa tako Dekan i č (1974) piše da su u
bare jugoistočne Slavonije, u kojima se dulje vrijeme
zadržavala voda, sadeni američki bijeli jasen i pensilvanski
jasen. Sadnice ovih dviju vrsta uzgajane su u


šumskim rasadnicima. Dekanić također navodi da su
podizane i mješovite kulture euroameričkih topola i bijelih
vrba s poljskim jasenom, američkim bijelim jasenom
i crnom johom. Kremer (2001) je utvrdio da su
u našim nizinskim šumama i danas prisutne obje sjevernoameričke
vrste jasena koje se vode pod imenom
"američki jasen".


Istraživanja u sastojinama poljskog jasena kod nas
vršena su unutar više područja (Anič 1997, 2001;
Benić 1955, 1956; Dekanić 1970; Fukarek 1960;
Glavaš 1959;Matić 1971; Plavšić 1970;Plavšić
&Klepac 1960; Prpić 1966). Novije istraživanje
odnosa prirasta poljskog i američkog jasena u mje


2. OBJEKT ISTRAZIW
Predmet ovog rada predstavljaju dvije mješovite sastojine
poljskog i unešenog američkog jasena, i to jedna
na području šumarije Nova Gradiška, a druga na području
šumarije Stara Gradiška.


Prva sastojina, odsjek 48c, nalazi se u šumskom predjelu
Krasno, gospodarska jedinica "Ključevi". Uz površinu
sastojine od 7,52 ha, navodimo iz Osnove gospodarenja
za gospodarsku jedinicu "Ključ" od 1999. do
2008. sastojinske i stanišne elemente kao obrast: 0,85;
starost: 54 godine; ekološko-gospodarski tip: II-G-30;
uređajni razred: sjemenjače jasena; ophodnja: 90 godina;
nadmorska visina: 94 m; sklop: potpun do nepotpun;
razvedenost zemljišta: depresija; tip tla: močvarno glejno
(euglej) - amfiglej; fltocenoza: šuma poljskog jasena
s kasnim drijemovcem. Sastojina je nastala sadnjom
poljskog i američkog jasena 1947. godine. Uz stabla
američkog jasena u sastojini pridolaze poljski jasen,


3. METODA RAD
Metoda rada sastojala se od terenskog prikupljanja i
izmjere podataka, te analize, obrade i prikaza podataka.


Terenski rad sastojao se u izmjeri sastojinskih elemenata
i uzimanju uzoraka izvrtaka. Nakon što su dobiveni
podaci o promjerima srednjih stabala za obični i američki
jasen na oba objekta, s uzorka stabala koja pripadaju
promjeru srednje plošnog stabla, uzeti su izvrtci duljine
od 7 do 12 cm radi dobivanja uvida u rast stabala tijekom
stoje moguće duljeg razdoblja.


Izvrtci su analizirani na način da je mjerena širina
svakog pojedinog goda na desetinku milimetra, te
debljina kore.


šovitim sastojinama nalazimo kod Kremera (2001).
O debljinskom prirastu američkog jasena na području
Amerike postoje brojna istraživanja (Clausen 1984;
Han at ali 1991; Hornbeck at ali 1988; Pačala at
ali 1994; Sinclair at ali 1993).


U raduje cilj utvrditi osobitosti rasta i prirasta promjera
srednjih predstavnika populacije stabala poljskog
i američkog jasena u mješovitim sastojinama, kao
i usporediti rast i prirast istraživanih dviju vrsta u pojedinim
razdobljima života.


Kako tečajni debljinski prirast zadnjeg razdoblja
(zadnjih 10 godina) ne može dati potpunu informaciju
o obilježjima rasta i prirasta (Kremer 2001), jedan od
ciljeva rada bio je istražiti mogućnost dobivanja zadnjeg,
najvećeg dijela krivulje rasta prsnog promjera
srednjesastojinskog stabla, ali na temelju izvrtaka koji
će se uzeti sa više stabala koja padaju u debljinski stupanj
srednjeplošnog stabla poljskog i američkog jasena
u istraživanim mješovitim sastojinama.


[JA - Object of research


hrast lužnjak, bijela topola i bijela vrba. U sjevernom dijelu
sastojine prevladava američki jasen, a u južnom dijelu
poljski jasen.


Odsjek 29d čini drugu sastojinu, koji se nalazi u
šumskom predjelu Ražljevo u gospodarskoj jedinici
"Podložje". Podaci o sastojini i staništu slijede kako je
navedeno prema Osnovi gospodarenja za gospodarsku
jedinicu "Podložje" od 1999. do 2008. g., površina
11,98 ha; obrast: 0,92; starost: 50 godina; ekološko-gospodarski
tip: II-G-30; uređajni razred: sjemenjače jasena;
ophodnja: 90 godina; nadmorska visina: 104 m;
sklop: potpun; razvedenost zemljišta: vlažna greda; tip
tla: močvarno glejno (euglej) - amfiglej. Sastojina je nastala
umjetnim putem nakon neuspjele oplodne sječe.
Uz poljski i uneseni američki jasen u sastojini se nalaze
stabla hrasta lužnjaka, običnog graba, bijele topole, crne
johe, bijele vrbe, poljskog brijesta i brijesta veza.


- Method of work
Na temelju analiziranih podataka svakog pojedinog
uzorka izvrtaka, dobiveno je kretanje širine goda pojedinačnih
stabala od godine izmjere prema unazad.
Unutar svakog uzorka određeno je i kretanje prosječne
širine goda za svaku pojedinu godinu.


Rast srednjeg promjera stabala poljskog i američkog
jasena u istraživanim sastojinama dobiven je upravo
iz kretanja prosječne širine goda unutar pojedinog
uzorka izvrtaka. Za svaki pojedini izvrtak (stablo), rast
promjera "završio" je u trenutku izmjere (uzimanja) izvrtka
(kraj 2001. godine). Zato su nepotpune krivulje
rasta promjera prikazane na način da se završavaju u
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 33     <-- 33 -->        PDF

J. Cavlović & D. Kremer: OSOBITOSTI DEBL.IINSKOG RASTA I PRIRASTA STABALA U SASTOJINAMA.. Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 145-153
istoj "vremenskoj točki" (2001. godina), bez obzira na izvrtci, umanjenog za dvostruku prosječnu širinu kore i
različitu "starost prosječnih" stabala. Krivulje rasta ukupne dvostruke širine godova (dužine) izvrtka. Vripromjera
dobivene su na način da su najprije udvostrujednost
prsnog promjera na kraju sljedećeg petogodišta
čene vrijednosti kretanja prosječne širine goda. Definiodređivana
je tako da se vrijednosti promjera na kraju
rana su 5-godišnja razdoblja od godine izmjere prema prethodnog petogodišta dodaje dvostruka širina sljedeunazad,
ovisno o tome koliko je vremensko razdoblje ćih 5 godova. I tako dalje, sve do kraja zadnjeg petogo"
zahvaćeno" izvrtcima. Vrijednost promjera prosjedišnjeg
razdoblja, godine mjerenja.
čnog stabla prve granice petogodišnjeg razdoblja na Na primjer ako je:
vremenskoj osi obuhvaćenoj izmjerom, dobivena je dio izvrtka "od centra prema kori" s naznačenim
tako da se dvostrukoj širini godova (1, 2, 3 ili 4 goda) granicama 5-godišnjih razdoblja (2001, 1996, 1991,
koji se nalaze prije godine koja označava početak pr1986,
1981, 1976, 1971), s vrijednostima dvostruke ši


vog punog petogodišta na izvrtku, dodaje razlika izmerine
goda
đu prosjeka prsnih promjera stabala s kojih su uzimani


1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969
0,35 0,38 0,40 0,63 0,60 0,68 0,75 0,71 0,70 0,81 0,60 0,63 0,65


E2ir = 15,44cm - ukupna dvostruka širina godova (dvostruka dužina izvrtka)


D- 31,19 cm - prosjek prsnih promjera stabala s kojih su uzeti izvrtci


d.k. = 0,73 cm - prosječna debljina kore
dl9JI= (D-2d.k. - S2ir) + 2irm9 + 2irim + 2irim = (31,19-1,46-15,44) +0,65+ 0,63 +0,60-d197I=14,89 cm
d/976 = dmi + 2irl972 + 2irim + 2irl974 + 2irI975 + 2irl976 = 14,89 + 3,65 = d1976 = 18,54 cm


Krivulja debljinskog priraštaje dobivena derivacijom krivulje rasta.


4. REZULTATI S RASPRAVOM - Results and discusion
U tablicama 1 i 2 i slici 1 prikazana je struktura isminira
prsnim promjerima i visinama. Dok je broj statraživanih
sastojina s obzirom na raspodjelu stabala i bala poljskog jasena u odsjeku 48c slabo zastupljen u
temeljnice po debljinskim stupnjevima. Iako je razlika odnosu na američki jasen, značajnije je zastupljen u
u starosti samo 4 godine, na slici se uočava značajna sastojini 29d. Prostorni raspored stabala u ovim sastorazlika
u strukturi ovih dviju sastojina. Srednji promjer jinama takav je da poljski i američki jasen dolaze u odsvih
stabala u odsjeku 48c iznosi 30,86 cm, a u odsjeku vojenim skupinama.
29d svega 22,71 cm. Poljski jasen u obje sastojine do


Tablica 1. Struktura sastojine po ha-G.j. "Ključevi", odsjek 48c
Table 1 Structure of the stand per ha-M.u. "Ključevi", compartment 48c


Prsni promjer Poljski jasen Američki jasen Hrast lužnjak Bijela topola Bijela vrba Ukupno
N G N G N G N G N G N G
cm kom. m2 kom. m2 kom. m2 kom. m2 kom. m2 kom. m2
12,5 3 0,04 22 0,27 25 0,31
17,5 10 0,24 24 0,58 5 0,12 39 0,94
22,5 8 0,32 23 0,91 1 0,04 15 0,60 47 1,87
27,5 6 0,36 25 1,48 21 1,25 52 3,09
32,5 5 0.41 17 1,41 1 0,08 15 1,24 38 3,15
37,5 4 0,44 11 1,21 12 1,33 27 2,98
42,5 4 0,57 6 0,85 1 0,14 2 0,28 3 0,43 16 2,27
47,5 3 0,53 2 0,35 3 0,53 8 1,42
52,5 1 0,22 1 0,22
57,5 3 0,78 3 0,78
62,5 1 0,31 1 0,31 3 0,92 5 1.53
67,5 1 0,36 1 0,36
72,5 2 0,83 2 0,83
Ukupno 48 4,21 128 6,72 4 0,89 10 2,42 74 5,49 264 19,74
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 34     <-- 34 -->        PDF

J. Cavlović & D. Kremer: OSOBITOSTI DEBLJ1NSKOG RASTA I PRIRASTA STABALA U SASTOJINAMA.. Šumarski list br. 3 4, CXXV1 (2002), 145-153
Tablica 2. Struktura sastojine po ha-G.j. "Podložje", odsjek 29d
Table 2 Structure of the stand per ha-M.u. "Podložje", compartment 29d


Prsni promjer Poljsl< i jasen Američki jasen Hrast 1užnjak Ostalo Ukupno
N G N G N G N G N G
cm kom. m: kom. m: kom. m2 kom. m2 kom. m2
12,5 53 0,65 57 0.70 6 0,07 13 0,16 129 1,58
17,5 42 1,01 68 1,64 7 0,17 6 0,14 123 2,96
22,5 44 1,75 49 1,95 6 0,24 3 0,12 102 4,06
27,5 63 3,74 26 1,54 5 0,30 1 0,06 95 5,64
32,5 45 3,73 5 0,41 3 0,25 53 4,40
37,5 12 1,33 1 0,11 13 1,44
42,5 2 0,28 1 0,14 3 0,43
47,5 1 0,18 1 0,18 2 0,35
52,5 0 0,00 0 0,00
57,5 1 0,26 1 0,26
263 12,93 205 6,24 30 1,46 23 0,48 521 21,11


Slika 1. Prikaz strukture istraživanih sastojina po vrstama drveća i broju stabala
Figure 1 Structure of the stands per tree species and number of stems


Slike 2 do 5 pokazuju kretanje širine godova tijekom
zadnjih 35 godina za promatrane uzorke srednjesastojinskih
stabala poljskog i američkog jasena na dva
istraživana lokaliteta. Na slikama je isto tako prikazano
kretanje prosječne širine goda unutar pojedinog uzorka
stabala (izvrtaka).


Na slici 6 uočljiv je trend smanjenja prosječne širine
goda kod sva 4 uzorka, od 1966. godine. Kod američkog
jasena, na lokalitetu Stara Gradiška, uočljiva je 1979.
godina, gdje je zaustavljen taj trend, nakon čega dolazi
do manjeg rasta širine goda i zadržavanja na stalnoj vrijednosti
od oko 1,3 mm. Kod ostala 3 uzorka taj trend
opadanja prosječne širine goda se zaustavlja 1983. godine,
nakon čega trend kretanja širine goda postaje višemanje
konstantan. Posebno je karakteristično kretanje
prosječne širine goda srednjesastojinskih stabala poljskog
jasena na lokalitetu šumarije Nova Gradiška. Jasno
su izražene minimalne širine goda 1983., 1993. i po sve


mu sudeći to bi bila i 2003. godina, nakon kojih dolazi
do naglog skoka širine goda. To bi se moglo objasniti
zahvatima njege sastojine proredama koji su provedeni
u navedenim godinama i na koje je poljski jasen tako
očito reagirao sa širinom goda.


Slika 7 prikazuje dijelove krivulja rasta promjera
srednjih stabala poljskog i američkog jasena na istraživane
dvije lokacije u zadnjih 35 godina, koje su dobivene
iz uzoraka izvrtaka uzetih sa srednjesastojinskih
stabala na način opisan u metodi rada. Ovdje se može
uočiti nekoliko odnosa. Krajnje vrijednosti na krivuljama
rasta promjera odgovaraju vrijednostima promjera
srednjesastojinskih stabala (srednjem promjeru stabala
s kojih su uzeti izvrtci), umanjene za dvostruku debljinu
kore.


Nadalje, ako se radi gotovo o jednakoj starosti sastojina,
uočljive su značajne razlike u razvoju promjera
i postizanja konačnog promjera 2001. godine, unutar
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 35     <-- 35 -->        PDF

J. Čavlović & D. Kremer: OSOBITOSTI DEBUINSKOG RASTA I PRIRASTA STABALA U SASTOJINAMA... Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 145-153
r-c^ — c*^>nr--^~r* _)ir">r--o —H-( in r— o —´


— — _ — ^^_„^_ — ^ ^ -^ — — _, _ CN


Vrijeme - Time (godine - years)
Slika 2. Kretanje širine godova istraživanog uzorka stabala i prosječne širine godova za poljski jasen


- šumarija Nova Gradiška
Figure 2 Trends in ring widths of the studied tree sample and average ring width of narrow-leaved ash
- Forest office Nova Gradiška
Tt^DDOOrN^t-^COCOrNl^vOOOOfN^TOOCO


\0^0sot--r--r-t--r-ococooocooc*. c^ov ovo^o


0s 0s O^ O O Q~ ^ CT* CT* O*. O O^ C^ O*. 0s CT< O^ O


__ _ — ^ „ ^ _^ ^ ^ _^ — __ _^ — ^_ __ — — r^l


Vrijeme - Time (godine - years)


Slika 3. Kretanje širine godova istraživanog uzorka stabala i prosječne širine godova za američki
jasen - šumarija Nova Gradiška
Figure 3 Trends in ring widths of the studied tree sample and average ring width of white ash


- Forest office Nova Gradiška
iste vrste. Tako je razlika krajnjih vrijednosti promjera ška bila svega 0,33 cm u korist poljskog jasena, da bi se
na krivulji rasta kod poljskog jasena 5,43 cm, a kod ona tijekom vremena sve više povećavala i na kraju doameričkog
jasena 5,73 cm, u korist sastojine na lokalisegla
vrijednost od 6,2 cm. To govori u prilog puno botetu
u šumariji Nova Gradiška. To se može dijelom ljim uvjetima za rast i razvoj poljskog jasena na tom
objasniti u značajnoj razlici struktura sastojina kao staništu. Slično je i u sastojini na području šumarije
posljedica gospodarenja i staništa. Sigurno je da na to Stara Gradiška. U početku je razlika u promjeru izmeima
značajan utjecaj stanište. Sastojina na lokalitetu đu poljskog i američkog jasena bila 0,92 cm u korist
šumarije Stara Gradiška je po nadmorskoj visini viša poljskog jasena. Razlika u promjeru već nakon 5 godiza
10 m i vjerojatno su tu uvjeti za rast i razvoj obiju na vrlo se brzo povećala, te na kraju postigla iznos od
vrsta manje povoljni. 6,5 cm. Iz toga se isto tako vidi da su i na ovom staniAko
se promatraju odnosi krivulja rasta između štu, koje je općenito nepovoljnije za obje vrste u odno


dviju vrsta untar iste sastojine, može se vidjeti da su su na stanište na lokalitetu šumarije Nova Gradiška,
oni slični u obje sastojine, samo što su pomaknuti po povoljniji uvjeti za rast i razvoj poljskog jasena u odosi
y. Interesantno je daje na početku, 1966. godine u nosu na američki jasen.
petnaestoj godini života, razlika u promjeru poljskog i Iz krivulja rasta promjera dobivene su krivulje debameričkog
jasena na lokalitetu šumarije Nova Gradi-ljinskog tečajnog prirasta (Slika 8). Na slici se može
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 36     <-- 36 -->        PDF

J. Čavlović & D. Kroner: OSOBITOSTI DEBLJINSKOG RASTA 1 PRIRASTA STABALA U SASTOJINAMA... Šumarski list br. 3-4, CXXV1 (2002), 145-153
>L 0 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^


^f^©ooocN*3"*©ooocjrr^oooocNrt-*L>oc©


\0 sO O I— t— t— C— I— 3C OC OO OC 3C O* C^ 0s ^ o o


-1-1ss-1sss


Qv o O O"* 0 0. O G"< 0 o** o* 0. C* O"* 0 o^ o^ o^ o


— — ^_^_^ — — — — ^ — — — ^__rNl


Vrijeme - Time (godine - years)


Slika 4. Kretanje širine godova istraživanog uzorka stabala i prosječne širine godova za poljski jasen


- šumarija Stara Gradiška
Figure 4 Trends in ring widths of the studied tree sample and average ring width of narrow-leaved
ash - Forest office Stara Gradiška


Vrijeme-Time (godine - years)


Slika 5. Kretanje širine godova istraživanog uzorka stabala i prosječne širine godova za


američki jasen - šumarija Stara Gradiška


Figure 5 Trends in ring widths of the studied tree sample and average ring width of white ash


- Forest office Stara Gradiška
vidjeti da su stabla poljskog i američkog jasena na poAko
se uspoređuje debljinski prirast između lokaliteta
dručju šumarije Stara Gradiška postigla maksimum teunutar
jedne vrste, vidi se daje debljinski prirast značajnog
debljinskog prirasta prije stabala poljskog i čajno veći u sastojim na području šumarije Nova Graameričkog
jasena na području šumarije Nova Gradidiška,
za oko 0,1 cm. U razdoblju zadnjih 20 godina,


ška. Uočljiv je i drugi maksimum debljinskog prirasta, poljski jasen u sastojini na području šumarije Nova
i to kod poljskog jasena oko 1983. godine, a kod ameGradiška
po debljinskom prirastu se značajno izdvaja
ričkog jasena oko 1993. godine. od ostalih istraživanih uzoraka.


Nadalje, može se vidjeti daje poljski jasen dominantniji
po debljinskom prirastu od američkog jasena.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 37     <-- 37 -->        PDF

J. Cavlović & D. Kremer: OSOBITOSTI DEBLJINSKOG RASTA I PRIRASTA STABALA U SASTOJINAMA... Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 145-153
Slika 6. Kretanje prosječne širine godova poljskog i američkog jasena u istraživanim sastojinama
Figure 6. Trends in average ring widths of narrow-leaved and white ash of the studied stands


30


Slika 7. Krivulje rasta promjera srednjesastojinskih stabala poljskog i američkog jasena


Figure 7 Growth curves of mean stand diameter of narrow-leaved and white ash trees


Slika 8. Krivulje prirasta promjera srednjesastojinskih stabala poljskog i američkog jasena
Figure 8 Radial increment curves of mean stand diameter of narrow-leaved and white ash trees
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 38     <-- 38 -->        PDF

J. Čavlović & D. Kroner: OSOBITOSTI DEBLJ1NSKOG RASTA I PRIRASTA STABALA U SASTOJINAMA.. Šumarski list br. 3-4. CXXV1 (2002), 145-153
5. ZAKLJUČAK - Conclusion
Moguće je, na način opisan u radu, dobiti krivulje
rasta, razvoja i prirasta prsnog promjera prosječnog sastojinskog
stabla, vađenjem izvrtaka sa uzoraka stabala
koja se nalaze u debljinskom stupnju srednjesastojinskog
stabla. Takva krivulja rasta, temeljena na većem
broju jedinki, puno bolje predstavlja osobitosti rasta i
razvoja prosječnih stabala sastojine nego krivulja rasta
temeljena na jednom stablu. Prema tomu, kada je cilj
utvrditi obilježja rasta i prirasta promjera jednodobne
sastojine, bolje je uzeti uzorak izvrtaka sa srednjesastojinskih
stabala, nego obarati stabla za totalnu analizu.


Pomoću opisane metode, praćenjem kretanja prosječne
širine goda srednjesastojinskih stabala, moguće
je istražiti događaje koji su utjecali na promjene u debljinskom
prirastu, te način na koji su srednjesastojinska
stabla reagirala na utjecajne čimbenike na rast i prirast
promjera stabala.


Razlike u rastu promjera i postizanju konačne vrijednosti
promjera srednjesastojinskih stabala unutar
iste promatrane vrste, ukazuju na utjecaj strukture sastojine
koja se vjerojatno različito razvijala kod promatrane
dvije sastojine. Isto tako, s obzirom da se sastojine
nalaze u različitim stanišnim uvjetima, može se
reći da je tu značajan utjecaj i stanišnih čimbenika.
Kako se radi samo o 4 godine razlike u starosti između


sastojina, ne može se govoriti o starosti sastojine kao
značajnom čimbeniku.


Unutar istih stanišnih uvjeta, rezultati su jasno pokazali
da stabla poljskog jasena puno bolje uspijevaju,
odnosno da u dobi od oko 50 godina značajno dominiraju
po promjeru u odnosu na uneseni američki jasen.


S obzirom da nakon prvih 15 godina života sastojine
gotovo da i nije bilo razlike u promjeru između poljskog
i američkog jasena, može se reći da u prvom razdoblju
života sastojine obje vrste podjednako uspijevaju,
poslije čega dolazi do postupnog zaostajanja u razvoju
promjera američkog jasena.


Prvi maksimum tečajnog debljinskog prirasta dogodio
se prije kod obje vrste na području Stare Gradiške,
na manje povoljnom staništu. Poljski jasen je dominantniji
po debljinskom tečajnom prirastu od američkog,
posebno na lokalitetu šumarije Nova Gradiška.


S gledišta proizvodnje volumnog prirasta po količini
i kvaliteti, kao i proizvodnje i svih općih dobara
šume, jasno je da domaći, poljski jasen ima dominantnu
ulogu. Međutim, s obzirom na svoja obilježja rasta i
prirasta, uneseni američki jasen je imao i može zadržati
svoj značaj kao pionirska vrsta koja treba popravljati
uvjete na teškim i ekstremnim staništima za dolazak i
uspijevanje poljskog jasena.


6. LITERATURA - References
Anić, I., 1997: Regeneration of narrow-leaved ash
stands {Fraxinus angustifolia Vahl) in Central
Croatia. Glas. šum. pokuse 34: 1-40.


Anić, I., 2001: Uspijevanje i pomlađivanje sastojina
poljskog jasena {Fraxinus angustifolia Vahl) u
Posavini. Disertacija. Šumarski fakultet, Zagreb,
197 pp.


Benić , R., 1955: Širina goda kao činilac kakvoćepoljske jasenovine. Šumarstvo, 534-545, Beograd.


Benić, R., 1956: Istraživanja o učešću i nekim fizičkim
svojstvima bijeli i srži poljskog jasena.
{Fraxinus angustifolia Vahl). Glas. šum. pokuse,


12: 13-104.
Clausen , K. E., 1984: Survival and early growth of
white ash provenances and progenies in 19 plantations.
Canadian Journal of Forest Research.
14:6,775-782.
Dekanić , I., 1970: Šumsko uzgojna svojstva poljskog
jasena {Fraxinus angustifolia Vahl). Šumarstvo
1/2: 3-9, Beograd.
Dekanić , I., 1974: Značajke uzgoja šuma jugoistočne
Slavonije. Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva
jugoistočne Slavonije, JAZU Centar za


znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci - Slavonski
Brod, pp. 11-41.
[


ttinger, J., 1889: Priegled drveća i grmlja od osobite
vrsti, koje raste u perivoju Maksimir. Šum.
list. 13(3): 112-119.


\ ttinger, J., 1892: Botanički vrt kr. sveučilišta Franje
Josipa I u Zagrebu. Šum. list 16 (9-10): 409-422.


\ ukarek, P, 1960: Poljski jasen i njegova morfološka
varijabilnost Fraxinus angustifolia Vahl
(= Fr. oxycarpa Willd). Glas. šum. pokuse, 14:
133-258.´


G avač, V, 1959: O šumi poljskog jasena sa kasnim
drijemovcem {Leucoieto-Fraxinetum angustifoliae
ass. nov.). Šum. list 83 (1-3): 39-45.


Han,Y., Castello, J. D. & Leopold, D. J., 1991:
Ash yellows, drought, and decline in radial
growth of white ash. Plant-Disease. 75: 1, 18-23.


Hornbeck, J. W, Smith, R. B. & Federer, C. A.,
1988: Growth trends in 10 species of trees in
New England, 1950-1980. Canadian Journal of
Forest Research. 18: 10, 1337-1340.


K ozarac , J., 1898: Amerikanski jasen {Fraxinus
americana L.). Šum. list 22(11-12): 451-453.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 39     <-- 39 -->        PDF

J. Cavlović & D. Kroner: OSOBITOSTI DEBLJINSKOG RASTA I PRIRASTA STABALA U SASTOJINAMA.. Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 145-153
Kremer , D., 2001. Zastupljenost američkog bijelog Prpić , B., 1966: Korijenov sistem poljskog jasena
jasena (Fraxinus americana L.) i pensilvanskog (Fraxinus angustifolia Vahl) u različitim tipovijasena
(Fraxinuspennsylvanica Marshall) u Poma
posavskih nizinskih šuma. Doktorska diserkuplju,
Posavini i dijelu Podunavlja. Magistartacija.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
ski rad, Šumarski fakultet, Zagreb, 227 pp. Zagreb, 101 pp.


Matić, S., 1971: Prirodno pomlađivanje poljskog Sinclair, W. A., Griffiths, H. M. & Treshow,
jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Posavini. M., 1993: Impact of ash yellows mycoplasma-


U: J. Kovačević & Z. Racz (ur.), Savjetovanje o like organisms on radial growth of naturally inPosavini,
Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u fected white, green, and velvet ash. Canadian
Zagrebu, Zagreb, pp. 343-346. Journal of Forest Research. 23: 12, 2467-2472.
Pačala, S. W., Canham, C. D., Si lander, J. A. Jr. Strepački, V, 1931: O rentabilitetu odvodnjavanja


& Kobe , R. K., 1994: Sapling growth as a bara u slavonskim šumama. Šum. list 7 (55):
function of resources in a north temperate forest. 308-311.
Canadian Journal of Forest Research. 24: 11,


Osnova gospodarenja za Gospodarsku jedinicu "Klju2172-
2183.


čevi" od 1999. do 2008. godine. "Hrvatske šuPerušić
, A., 1925: Krajiške Imovne Općine. Šum. me" p. o. Zagreb, Uprava šuma Nova Gradiška,
list 11(49): 631-641. Odjel za uređivanje šuma, šumarija Nova GradiPlavšić
, M., 1960: Prilog istraživanjima u čistim i ška, Nova Gradiška, 1999.


mješovitim sastojinama poljskog jasena (FraxiOsnova
gospodarenja za Gospodarsku jedinicu "Po


nus angustifolia Vahl). Glas. šum. pokuse, 14: dložje" od 1999. do 2008. godine. "Hrvatske šu


259-313. me" p. o. Zagreb, Uprava šuma Nova Gradiška,
Plavšić , M., & Klepac , D. : 1960: Strukturni Odjel za uređivanje šuma, šumarija Nova Gradiodnosi
posavskih šuma obzirom na broj stabala, ška, Nova Gradiška, 1999.
temeljnicu i drvnu masu. Glas. šum. pokuse, 14:
314-358.


ZAHVALA - Acknowledgement
Na velikoj pomoći pri obavljanju terenskih istraži- Nova Gradiška, te Uprave šuma Nova Gradiška,
vanja zahvaljujemo se djelatnicima šumarija Stara i


SUMMARY: The research was carried out in two middle-aged mixed stands of
narrow-leaved ash and white ash aged 54 and 50 years in the area of the forest
offices Nova and Stara Gradiška. The recordings of stand structures in the locality of
the forest office of Nova Gradiška showed the mean stand diameter of 30.9 cm in the
54-year-old stand at an altitude of 94 m. In the locality of the forest office Stara Gradiška
situated 104 m above sea level, the mean stand diameter was 22.7 cm.


Samples of increment cores of 12 cm in length were taken for narrow-leaved ash
and white ash from the trees belonging to the diameter degree of mean basal area
trees. The increment cores were analysed by measuring the width of every individual
ring by a tenth of the millimetre. The thickness of the bark was also measured. The
results obtained from the analysis of the increment cores gave the trends in ring
widths for individual trees, as well as the trends in average ring widths within individual
samples in the last 35 or more years. Also, on the basis of the increment core
analysis, parts of the diameter growth curve of the mean stand tree for every studied
species were obtained. The method is described in the paper.


According to the results, the diameter growth was equal in both species in the first
period of life, that is, in the first 15 years, followed by a more rapid growth in the
diameter of narrow-leaved ash in relation to white ash. In other words, the diameter
increment of narrow-leaved ash was higher during the studied period, which indicates
better conditions for the growth of the autochthonous narrow-leaved ash.


Key words: narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl), white ash (F. americana L.)
growth of mean stand diameter; radial increment