DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 155-163
UDK 630* 449


FITOPLAZMATSKE BOLESTI ŠUMSKOG DRVEĆA


PHYTOPLASMA DISEASES OF FOREST TREES


Nikola JURETIĆ*, Martina ŠERUGA*, Dijana ŠKORIĆ*


SAŽETAK: Od 1967. godine poznati su novi prokariotski mikroorganizmi
koji uzrokuju biljne bolesti. To su fitoplazme - mikroorganizmi koji su ranije
bili poznati pod nazivom "mikoplazmama slični organizmi" (mycoplasma
like organisms, MLOs). Ti mikroorganizmi uzrokuju bolesti na mnogim biljnim
vrstama. Fitoplazme se razlikuju od bakterija u prvom redu po tome što
nemaju staničnu stijenku, i što se ne mogu kultivirati in vitro. U prirodi se
fitoplazme prenose insektima, a domaćini su im i zeljaste i drvenaste biljke.
Nađene su i na šumskim drvenastim vrstama na kojima uzrokuju karakteristične
bolesti. U članku su prikazane osnovne osobine fitoplazmd te metode s
pomoću kojih se one detektiraju i identificiraju. Uz pregled fitoplazmatskih
bolesti šumskog drveća u svijetu, u članku je riječ i o dosadašnjem istraživanju
fitoplazmd u Hrvatskoj. Spomenuta je mogućnost zaraze šumskog drveća
spiroplazmama - prokariotskim mikroorganizmima koji jako sliče fitoplazmama,
a koji su zasad nađeni samo u zeljastim biljkama.


Ključne riječi: fitoplazme, šumsko drveće, spiroplazme, bolest, provodno
tkivo


UVOD - Introduction


Opće je poznato da je i šumsko drveće podložno traživane fitoplazmatske bolesti zeljastih biljaka te one
različitim bolestima. Uz viruse, a vjerojatno i viroide, koje napadaju vinovu lozu i neke voćke (Panjan
šumske drvenaste biljke napadaju i brojni različiti 1948; Miličić 1964; Grbelja i Lj ubešić 1975).
mikroorganizmi. Medu tim mikroorganizmima su i Sto se tiče istraživanja fitoplazmatskih bolesti šumskog
prokariotski organizmi koji sliče mikoplazmama -drveća u nas, može se reći da su učinjeni tek prvi koraci,
organizmima za koje se već dugo zna da napadaju krai
to zahvaljujući članovima Virološkog laboratorija Prilješnjake.
Ti prokariotski biljni patogeni zbog velike rodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, koji su
sličnosti s mikoplazmama donedavno su bili poznati nedavno detektirali fitoplazme i u nekim drvenastim
pod nazivom mikoplazmama slični organizmi te su se šumskim vrstama. Povezano s tim, u ovom ćemo članku
označavali kraticom MLOs (od engl. mycoplasma like dati kratak pregled činjenica do kojih se dosad došlo u
organisms). Godine 1994. MLOs - organizmi su dobili sveukupnom istraživanju fitoplazma i fitoplazmatskih
naziv fitoplazme (Sears iKirkpatrick 1994). bolesti, posebice onih koje se odnose na fitoplazme ot


krivene u šumskom drveću. Ukazujući na važnost fito


Fitoplazmatske bolesti istražuju u svijetu mnogi


plazmatskih bolesti šumskog drveća, namjera nam je


fitopatolozi. Za razliku od toga, istraživanje tih bolesti u


potaknuti naše fitopatologe da više pozornosti, nego što


nas tek je sporadično: najviše su dosad u Hrvatskoj is


je to bio slučaj do sada, posvete tim biljnim bolestima.
Istraživanja fitoplazma zasigurno su danas opravdana
jer je nesumnjivo da i fitoplazmatske bolesti, zajedno s
drugim stresnim čimbenicima, pridonose današnjem


* Prof. dr. se. Nikola Juretić, propadanju šuma. U ovom ćemo članku spomenuti i
* Martina Šeruga, dipl. ing.,
spiroplazme, najuže srodnike fitoplazma, kao moguće


* Dr. se. Dijana Skorić, Biološki odsjek PMF-a, Marulićev trg
20/11, 10 000 Zagreb. uzročnike bolesti šumskog drveća.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 42     <-- 42 -->        PDF

N. Juretić. M. Šeruaa. D. Škorić: FITOPLAZMATSKE BOLESTI ŠUMSKOG DRVEĆA Šumarski list br. 3-4, CXXV1 (2002). 155-163
OSNOVNI PODACI O FITOPLAZMAMA
Basic data on phytoplasmas


Fitoplazme su, kako je naprijed rečeno, mikroorganizmi
koji jako sliče mikoplazmama - prokariotskim organizmima
za koje se od 1898. godine zna da napadaju
animalne organizme: mikoplazme napadaju čovjeka i
druge kralješnjake na kojima najčešće uzrokuju ozbiljne
upale pluća (pneumonije). Dugo se nije znalo postoje
li slični organizmi koji bi napadali biljke. No, odavno su
biljni patolozi, osobito virolozi, istražujući virusne bolesti
biljaka, zapazili neke posebne biljne bolesti za koje
su držali, unatoč tomu što su se razlikovale od tipičnih
virusnih bolesti, da ih uzrokuju neki nepoznati virusi.
Međutim, nikako im nije polazilo za rukom identificirati
te "viruse". Teškoća je bila u tome što iz takvih bolesnih
biljaka nisu uspijevali izolirati virusne čestice.
Ne sumnjajući u virusnu etiologiju tih bolesti,smatrali
su da su ti virusi jako nepostojani pa da se stoga pri izoliranju
raspadaju. Najznačajnija je takva bolest žućenje
listova (žutice) ili pozelenjavanje cvjetnih dijelova te
sterilnost cvjetova (bolest stolbur). Godinama su biljni
virolozi istraživali te bolesti i govorili o tzv. virusima
žutica odnosno virusu stolbura. To je trajalo sve do
1967.godine, dok japanski istraživač Y. Do i sa suradnicima
nije otkrio da se u takvim bolesnim biljkama nalazi
mnoštvo jednostaničnih mikroorganizama (si. 1) koji
gotovo začepe provodne dijelove žila (sitaste cijevi)
preko kojih biljka opskrbljuje svoja tkiva hranivima
stvorenim fotosintezom (Doi i sur. 1967). Eksperimentalno
je potvrđeno da ti mikroorganizmi, a ne virusi, uzrokuju
na biljkama žutice i bolest stolbur. Ti su mikroorganizmi
po svemu jako nalikovali mikoplazmama, pa
su im zbog toga i dali ime organizmi slični mikoplazmama.
Kako je već spomenuto, danas te prokariotske organizme
znamo pod nazivom fitoplazme.


SI. 1. Elektronskomikroskopska snimka fitoplazma (F) u sitastoj
cijevi vrste Vinca rosea (poprečni presjek); manja slika
desno dolje - fitoplazme povećano.


Fig. 1. Electron micrograph of phytoplasmas (F) in phloem cell
(cross section) of Vinca rosea: inset, phytoplasmas enlarged.


Prema suvremenoj klasifikaciji organizama, prema
kojoj su organizmi podijeljeni u tri carstva (Bacteria,
Archaea, Eucaria), fitoplazme pripadaju carstvu Bacteria
(pravi prokarioti) čiji su tipični predstavnici prave
bakterije (Eubacteria). Među više razreda unutar
Eubacteria nalazi se i razred Mollicutes, koji obuhvaća
više prokariotskih rodova među kojima i rod Mycoplasma
(mikoplazme), čiji predstavnici napadaju animalne
organizme, ali i rod Phytoplasmae (fitoplazme),
čiji predstavnici napadaju biljke. Dakle, fitoplazme o
kojima je u ovom članku riječ pripadaju istom razredu
organizama kojemu i mikoplazme.


Svi pripadnici razreda Mollicutes predstavljaju najmanje
poznate žive stanice koje danas znamo, što
znači da su manje i od najsitnijih tipičnih bakterija
(Gibbs i Harrison 1976; Gundersen i sur.
1994) i jednostavnije su građe od pravih bakterija. Za
razliku od bakterija, ti organizmi nemaju staničnu stijenku.
Na površini njihove stanice nalazi se samo troslojna
lipoproteinska membrana debela oko 10 nm.
Stanice mikoplazma i fitoplazma promjenljiva su oblika,
ali su ipak najčešće okruglaste (si. 1). Promjer im
se kreće od 200 do 1100 nm. To su organizmi koji se
građom najviše približavaju bakterijama tipa Clostridium.
Karakteristično je za njih da ne mogu sintetizirati
peptidoglikan (spoj izgrađen od N-acetilglukozamina
i N-acetil-muraminske kiseline, čijom polimcrizacijom
nastaje mukopeptid koji je bitni sastojak bakterijske
stanične stijenke). Mikoplazme imaju ribosome
bakterijskog tipa te obje nukleinske kiseline - DNA i
RNA. Njihova DNA ima oblik dvolančane prstenaste
molekule, čija je molekulska masa oko 5xl0!, što je
gotovo upola manje od genoma većine bakterija. Mikoplazme
i fitoplazme otporne su na penicilin (jer nemaju
staničnu stijenku), ali ne i na tetraciklinske antibiotike.
Zanimljivo je spomenuti da se u razmatranjima
koja se bave molekularnom evolucijom organizama
navodi daje moguće da su pripadnici razreda Mollicutes
vjerojatno oni organizmi kod kojih je prvi put
nasljedna tvar umjesto molekule RNA postala molekula
DNA. Naime, molekularna evolucija drži da su u
prapovijesti života prvi organizmi za nasljednu tvar
imali molekulu RNA, koja je kasnije, u tijeku evoluci


je, svoju ulogu nasljedne tvari prepustila molekuli
DNA. Neki su mišljenja da se ta "primopredaja" nasljedne
funkcije zbila upravo kod pripadnika razreda


Mollicutes.


Unatoč velikim sličnostima koje u pogledu građe
postoje između mikoplazma i fitoplazma, među tim organizmima
postoje značajne fiziološke razlike. Na primjer,
mikoplazme ne mogu zaraziti biljke, a fitoplazme
ne mogu zaraziti kralješnjake. Razlika među nji
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 43     <-- 43 -->        PDF

N. Juretić, M. Šeruga, D. Škorić: FITOPLAZMATSKE BOLESTI ŠUMSKOG DRVEĆA Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 155-163
ma je i u tome što biljne fitoplazme dolaze unutar
stanice domaćina (intracelularno), dok mikoplazme
dolaze izvan stanica domaćina (ekstracelularno). Razlika
je i u načinu prijenosa u prirodi: dok se mikoplazme
prenose probavnim traktom, fitoplazme se rasprostranjuju
u prirodi različitim vrstama člankonožaca, u
prvom redu nekim kukcima koji se hrane biljnim sokom
(Tsai 1979). Značajna je razlika između miko


plazma i fitoplazma i u tome što se mikoplazme mogu,
a fitoplazme ne mogu kultivirati in vitro, npr. na agarskoj
podlozi, pa otuda i velike teškoće u istraživanju
fitoplazma.


Fitoplazme uzrokuju različite bolesti i na zeljastim i
na drvenastim biljkama. Najčešće u biljkama ti mikroorganizmi
okupiraju provodne elemente, osobito
floem.


KAKO SE FITOPLAZME OTKRIVAJU U BILJKAMA?
Methods in phytoplasma detection


Razvijeni su različiti postupci kojima se fitoplazme
detektiraju. Ti se izuzetno sitni mikroorganizmi mogu
u biljci otkriti elektronskomikroskopskom analizom
ultratankih presjeka floemskog tkiva (si. 1). Fitoplazmatsku
zarazu moguće je utvrditi i fluorescentnim mikroskopom:
presjeci floemskog tkiva obraduju se fluorescentnim
bojama koje se vežu na fitoplazmatsku
DNA; pod utjecajem UV-zraka te boje fluoresciraju
prepoznatljivom svjetlošću. U tu svrhu najčešće se
koristi tzv. DAPI-test, u kojem se kao boja koristi 4´,
6-diamidin-2-fenilindol 2 HC1. Pod utjecajem UVzraka
obojena fitoplazmatska DNA se u sitastim cijevima
vidi u obliku plavobijelih nakupina (Sinclair i
sur. 1996).


Razlikovanje pojedinih fitoplazma i njihova klasifikacija
osnivala se ranije na specifičnom prijenosu
vektorima, krugu domaćina i na osnovi karakterističnih
simptoma na nekim domaćinskim biljkama. No,
prije desetak godina u detekciju i identifikaciju fitoplazmatskih
bolesti uvedene su molekularne tehnike.
Načelno, tim se tehnikama otkrivaju i uspoređuju geni
koji su zajednički različitim fitoplazmama (konzervirani
geni). Najčešće se otkriva i uspoređuje fitoplazmatski
gen koji kodira 16 S ribosomsku RNA. Taj gen
imaju sve fitoplazme, ali stoje važno nemaju ga biljke
(Seemiiller i sur. 1994; Lee i sur. 1993). Najprije
se lančanom reakcijom polimeraze (metoda PCR) uz
korištenje specifičnih početnica umnožava (amplificira)
nukleotidni slijed koji kodira 16 S ribosomsku
RNA. Kad se dobije u zadovoljavajućim količinama,
nukleotidni slijed (gen) analizira se tako, da se specifičnom
endonukleazom cijepa na manje segmente. Karakteristično
je da će se gen jedne fitoplazme pod utjecajem
određene endonukleaze cijepati na posve određeni
broj segmenata koji će biti različitih, ali posve
određenih duljina. Nakon cijepanja endonukleazom,
dobiveni nukleotidni segmenti se separiraju gel-elektroforezom
te se analizira njihov polimorfizam (tzv.
metoda RFLP). Ako se u elektroforezi usporede nukleotidni
segmenti npr. dviju fitoplazma koje pripadaju
dvjema različitim fitoplazmatskim skupinama, vi


djet će se da one imaju različite RFLP-profile, tj. razlikovat
će se po elektroforetskim vrpcama (si. 2).


SI. 2. Razlikovanje (identifikacija) fitoplazma pomoću elektroforeze,
i to na osnovi utvrđivanja različitih dužina fragmenata
gena za 16S rRNA koji su dobiveni cijepanjem istim
restrikcijskini enzimom. (S - kontrola, A, B, C, D - istraživani
uzorci, bp - parovi baza).


Fig. 2. Differetiation of phytoplasmas based on restriction fragment
length polymorphisms of the 16S ribosomal RNA
gene; this gene (DNA) was amplified by polymerase chain
reaction (using specific primers) and digested by restriction
endonucleases. DNA bands were separated by acrylamid
gel electrophoresis. (S - control phytoplasma, A, B, C, D samples
of investigated phytoplasmas, bp - base pairs).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 44     <-- 44 -->        PDF

N. Jurctić. M. Seruga. D. Škorić: F1TOPLAZMATSKE BOLESTI ŠUMSKOG DRVEĆA Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 155-163
OPĆENITO O FITOPLAZMATSKIM BOLESTIMA
Generally on phytoplasma diseases


Od 1967. godine kad su fitoplazme prvi put
otkrivene (Doi i sur. 1967), ti su patogeni nađeni u
mnogim zeljastim i drvenastim biljkama. Prema Marwitzu
(1990) fitoplazme su otkrivene u preko 400
biljnih vrsta, iz otprilike 100 različitih botaničkih porodica.
No, prema najnovijim podacima ti su biljni patogeni
otkriveni u preko 600 biljnih porodica. Osobito
je velik broj fitoplazmatskih bolesti opisan na zeljastim
biljkama. U novije se vrijeme sve više tih bolesti
otkriva i u drvenastim biljkama.


Fitoplazme uzrokuju nekoliko karakterističnih biljnih
bolesti. Moguće je da pod utjecajem fitoplazma listovi
požute, pa se te bolesti nazivaju žuticama (si. 3). U SI. 4. Pod utjecajem fitoplazme cvjetni dijelovi vrste Gossypiumnekim slučajevima biljke izrazito zakržljaju. Kod nekih sp. (pamuk) pozelenjavaju i poprimaju oblik lista (filodiji)
biljaka fitoplazme uzrokuju pozelenjavanje latica te tvore čuperke lisnih izbojaka (desno zdrava biljka).
Fig. 4. Gossypium sp. with "cotton virescence" caused by phyto


(virescencija) tako da se one transformiraju u obične


plasma: note greening and phyllody of floral parts, and


listiće (filodije). Takvi cvjetovi postaju sterilni (si. 4).


elongation and development of flowers into leafy sprouts


Nerijetko glavni simptom fitoplazmatske bolesti jest (right, a normal flower).
tzv. sindrom vještičine metle; taj je simptom dobio naziv
po tome što se na stablu bolesnih biljaka vide guste
nakupine bočnih izbojaka koje sliče metličastim tvorbama
(si. 5; 6 E, D; 7). Do takvog nakupljanja izbojaka
dolazi zbog izrazito jake proliferacije bočnih grančica
na stabljici (stablu). Na drvenastim biljkama fitoplazme
mogu uzrokovati, osim žutica i sindroma vještičine
metle, i prozirnost krošnje (si. 8) te ranije otpadanje lišća
(si. 6 B, C). Istraživanja su pokazala da fitoplazmatske
infekcije mogu kod nekih drvenastih vrsta znatno
smanjiti prirast drvne mase. To je opaženo npr. kod zaraženih
primjeraka bijelog i zelenog jasena (si. 9) iako


SI. 3. Dvije grančice vrste Fraxinus americana čiji su listovi žuti i
smanjeni: zbog proliferacije bočnih grančica stvorene su
metličaste tvorbe, bolest poznatu pod nazivom sindrom
vještičine metle; lijevo gore zdravi list radi usporedbe.


Fig. 3. Ash witches´ broom: Fraxinus americana showing chloroSI.
5. Metličaste tvorbe na stablu vrste Carya pecan koje je inficisis,
diminished leaf size and branch proliferation; backrano
fitoplazmom.
ground left, healthy leaf. Fig. 5. Witches´ broom in Carya pecan infected by phytoplasma
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 45     <-- 45 -->        PDF

N. Juretić. VI. Šcruga, D. Škorić: FITOPLAZMATSKK BOLESTI ŠUMSKOG DRVEĆA Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 155-163
je osjetljivost pojedinih stabala iste vrste na fitoplazmatsku
infekciju varirala (Sinclair i sur. 1993).


Simptomi koje uzrokuju fitoplazme posljedica su
djelovanja fitoplazmatskih toksina i hormonalnih poremećaja
u biljci. Osim toga, fitoplazme se mogu u
biljnoj stanici toliko razmnožiti da ih je u sitastim cijevima
toliko da spriječe protok hranjivih tvari pa je neminovna
posljedica žućenje listova. Fitoplazme se u
inficiranoj biljci ne šire u sva tkiva: gotovo da isključi-


Sl. 6. Simptomi bolesti koje na jasenu uzrokuju fitoplazme: A zdravo
stablo bijelog jasena u jesenskim bojama; B, C, D, F
- simptomi koje na bijelom jasenu uzrokuju fitoplazme: B čuperci
lišća na usporeno rastućim granama, C - poremećeni
rast grana, D - tipične metličastc tvorbe u kojima se
umjesto normalnih složenih listova pojavljuju jednostavni
listovi, E - metličastc tvorbe na stablu zelenog jasena, F metličaste
tvorbe uzrokovane fitoplazmatskom zarazom i
pucanje kore koje je posljedica oštećenja kambija nastalog
zbog niskih temperatura.


Fig. 6. A - Healthy white ash in autumn color; B, C, D, E, F - symptoms
of ash yellows: B - tufted foliage on slowly growing
twigs of white ash, C - deliquescant branching on white ash,
D -witches´-brooms with simple leaves on white ash sapling,
E - witches´-brooms on green ash, F - witches´-brooms
and split bark caused by frost damage to the cambium of a
white ash.


vo dolaze u provodnom tkivu, i to najviše u floemu (si-
taste cijevi) i floemskom parenhimu (si. 1).


Već je spomenuto da se fitoplazme u prirodi prenose
raznim člankonošcima, u prvom redu insektima koji
se hrane biljnim sokom (neke cikade, stjenice i lisne
buhe). Može ih prenositi i parazitska biljka vilina kosa
(Cuscuta spp.). Osim toga fitoplazme je moguće prenijeti
i cijepljenjem.


Što se tiče zaštitnih mjera u suzbijanju fitoplazmatskih
bolesti, najvažnije su preventivne mjere: selekcija
zdravog sadnog materijala, suzbijanje prenositelja
(vektora) i stvaranje na njih otpornih biljnih kultivara.
Moguće su (uz uvjet isplativosti) i terapijske mjere:
upotreba tetraciklinskih antibiotika te držanje zaraženih
biljaka duže vrijeme na 40 °C (fitoplazme su razmjerno
termolabilni organizmi).


SI. 7. Metličaste tvorbe na jorgovanu koje uzrokuju fitoplazme:


A - čuperci lišća i sušenje grana, B - metličaste tvorbe koje


čine grane u blizini vrata korijena.
Fig. 7. Lilac witches´-broom on lilac: A - tufted foliage and die


back, B - dense brooms near the root collar.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 46     <-- 46 -->        PDF

N. Juretić. M. Šeruga, D. Skorić: FITOPLAZMATSKE BOLHST1 ŠUMSKOG DRVEĆA Šumarski list br. 3-4. CXXVI (2002), 155-163
ŠUMSKO DRVEĆE NA KOJEMU SU DO SADA U


SVIJETU NAĐENE FITOPLAZME


Phytoplasmas found in forest trees of the world
Do sada su fitoplazme nađene u šumskom drveću blage i da one rijetko same uzrokuju propadanje drveća
koje pripada u 16 biljnih porodica, odnosno u 25 bilj(
Hibben iFranzen 1989; Griffiths i sur. 1994).
nih rodova (Mittempergher i sur. 2000; vidi tabliNo,
fitoplazmatske infekcije oslabljuju biljke koje
cu). Što se tiče izražajnosti fitoplazmatskih bolesti na zbog toga postaju znatno osjetljivije na druge biotičke i
šumskom drveću, može se reći da su najčešće te bolesti abiotičke stresove.


Tablica 1. Šumsko drveće u kojem su otkrivene fitoplazme *
Table 1 Forest trees in which phytoplasmas have been detected *


Porodica Vrsta Geografsko područje Autori
Quercus spp. Europa 1987, Ploaie i sur.; 1994, Ahrens i Seemuller
Fagaceae Castanea spp. Japan 1974, Okudaisur.
Fagus sylvatica Europa 1988, Parameswaran i Liese
Salicaceae Populus spp.
Salix spp.
Europa
Italija
1986, Sharma i sur; 1997, Berges i sur.
1972, Holmes i sur; 1989, Seemuller
Betulaceae Alnus spp. Europa 1991, Lederer i sur; 1994, Marcone i sur.
Fraxinus spp. Sj. Amerika 1971, Hibben lVVolanski
Oleaceae Ligustrum spp. Daleki istok 1989, ChaeiiKim
Syringa spp. Sj. Amerika 1986, Hibben i sur.
Ulmaceae Ulmus spp.
Celtis spp.
SAD, Europa
Europa
1981, Sinclair; 1981, Piši i sur.
1996, Bertaccini i sur.
Juglandaceae Juglans spp.
Carya illinoensis
SAD
SAD
1976, Seliskar
1974, Seliskar i sur.
Leguminosae Robinia pseudoacacia
Cercis siliquastrum
SAD, Italija
Italija
1973, Seliskar i sur; 1989, Seemuller
1999, Del Serrone i Pilotti
Myrtaceae Eucalyptus spp. Indija, Italija
Srednji istok
1980, Ragozzino i Cristinzio
1987, Ali i sur; 1996, Marcone i sur.
Caprifoliaceae Sambucus spp. Europa 1992, Lederer i Seemuller
Bignoniaceae Paulownia spp. Daleki istok 1967, Don sur.
Moraceae Morus spp. Daleki istok 1967, Doiisur.
Rhamnaceae Zizyphus juyuba Koreja, Indija 1979, La i Chang
Meliaceae Melia azedarach J. Amerik 1989, Brune
Santalaceae
Pinaceae
Santalum album
Pinus spp.
Larix decidua
Indija
Španjolska, Afrika
Europa
1989, Huli i sur.
1988, Castro i sur.; 1989, Gopo i sur.
1976, Nienhaus i sur.
Cupressaceae Chamaecyparis spp.
Callitris spp.
Kina
Kina, Afrika
1990, Ding i Chen
1989, Gopo i sur.


Prema Mittempergher i sur. (2000)


ISTRAŽIVANJA FITOPLAZMA U HRVATSKOJ


Investigations of phytoplasmas in Croatia
Istraživanja fitoplazma u Hrvatskoj započela su čegodina
istražuju se mikoplazme vinove loze i voćaka
trdesetih a intenzivirala se šezdesetih godina prošlog (Šarić 1977), posebno jabuke i kruške (Šarićstoljeća. Počelo se s istraživanjima fitoplazma zeljastih Cvj etković 1985). U najnovije vrijeme pojačano se
biljaka, i to istraživanjem fitoplazmatske bolesti duhau
našoj zemlji istražuju fitoplazme vinove loze, koje na
na poznate pod nazivom stolbur (Panj an 1948). Natoj
važnoj kulturi uzrokuju izrazito žućenje lista (žutica
kon toga uslijedila su istraživanja fitoplazmatskih bovinove
loze; Seru ga i sur. 2000). Cilj tih istraživanja
lesti nekih drugih biljaka (M i 1 i č i ć 1964; P1 a v š i ć -je utvrditi geografsko rasprostranjenie fitoplazmatskih
B a n j a c 1967). Detaljno su istraživane fitoplazmatske bolesti na vinovoj lozi u nas, te na osnovi molekularnobolesti
djeteline (Grbelja i Ljubešić 1975) i rajčibioloških
osobina klasificirati nađene fitoplazme u poce
(Panj an i sur. 1970). Sedamdesetih i osamdesetih stojeće klasifikacijske skupine (S ine 1 air i sur. 1996;
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 47     <-- 47 -->        PDF

N. Jurctić. M. Seruga, D. Škorić: FITOPLAZMATSKE BOLESTI ŠUMSKOG DRVEĆA Šumarski list br. 3 4. CXXVI (2002), 155-163
Gunderse n i sur. 1994). U Virološkom laboratoriju našem šumskom drveću. Preliminarni detekcijski posPrirodoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u tupci pokazali su da su fitoplazme u nas prisutne i u neZagrebu
počela su nedavno i istraživanja, čiji je cilj kim šumskim drvenastim biljkama. Rezultati tih istrautvrditi
u kojoj su mjeri fitoplazme rasprostranjene u živanja u pripremi su za tisak.


SPIROPLAZME KAO MOGUĆI UZROČNICI BOLESTI ŠUMSKOG DRVEĆA
Spiroplasmas as possible pathogens of forest trees


Kad se govori o fitoplazmama i fitoplazmatskim
bolestima, obično se spominju i spiroplazme koje također
napadaju biljke. Spiroplazme na biljkama uzrokuju
bolesti koje jako sliče onima fitoplazmatske etiologije.
Ti su mikropatogeni otkriveni 1972. godine, kada je
jedna skupina američkih istraživača, koja je istraživala
fitoplazme, otkrila u oboljelim primjercima naranče i
kukuruza naročite prokariotske mikroorganizme, koji
su imali oblik dugačkih spiralnih niti: izgledali su poput
neke izdužene opruge (si. 10 A, B, C). Zbog takvog
izgleda dali su im ime spiroplazme. Zapaženo je da se
ti mikroorganizmi odlikuju zanimljivom osobinom -SI. 9. Pad prosječnog prirasta drvne mase stabala jasena koja su


pokretljive su. Ako se nadu u tekućem mediju, zmijoli-bila inficirana fitoplazmama (W - bijeli jasen, G - zeleni
jasen) u SAD-u. Praćenje radijalni rast u odnosu na zdrava


ko se i brzo kreću. Unatoč nekim specifičnostima, spi


stabla u istoj populaciji; nepoznata je godina kad su stabla


roplazme imaju mnogo zajedničkog s mikoplazmama.


početno inficirana (prema Sinclairu i sur. 1996).
U taksonomskom pogledu spiroplazme se danas zajedFig.
9. Decline in relative radial growth of phytoplasma-infected
no s mikoplazmama i fitoplazmama svrstavaju u poseash
trees in USA (W - white ash, G - green ash). Average


growth rates of infected trees are plotted as proportions of


ban rod razreda Mollicutes.


the average growth rates of healthy trees in the same populaEvo
nekih osnovnih karakteristika pripadnika roda tion. The year when each tree became infected is unknown.
Spiroplasma. Svim je članovima tog roda svojstveno
da su spiralna oblika. U tom se pogledu razlikuju od
svih drugih rodova razreda Mollicutes, No, spiralan
oblik poprimaju spiroplazme samo ako se drže u tekućem
mediju. U drugim okolnostima one nemaju taj
oblik; u polukrutom mediju, npr. u agarskom gelu, one
su uglavnom izdužene, ali bez spiralne grade. U krutom
mediju one poprimaju okruglast oblik i po tome nalikuju
mikoplazmama i fitoplazmama. Spiroplazme su duge
od 200-3000 nm, a širina im se kreće od 50-400 nm.


SI. 8. Šumarak bijelog jasena u kojem se vide stabla sa svjetlijim
(žutim) lišćem i prorijeđenim krošnjama (strelica) - simptomima
koje su uzrokovale fitoplazme.


Fig. 8. White ash with ash yellows on an old-field site: diseased
trees display dieback or thin crowns with light green foliage.


SI. 10. Elektronskomikroskopska snimka spiroplazma: A-C
spiroplazme različito kontrastirane; D - spiroplazma (sp) s
adsorbiranim virusnim česticama (v) koje imaju oblik
bakteriofaga.


Fig. 10. Electron microscope photographs of spiroplasmas; D spiroplasm
(sp) with absorbed virus particles (v) which
are similar to phage particles.


161
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 48     <-- 48 -->        PDF

N. Juietic. M. Seruga. D. Škorić: F1TOPLAZMATSK.E BOLhSTl ŠUMSKOG DRV
Sve spiroplazme zahtijevaju u svom rastu sterole. Njihov
je genom nešto veći od genoma fitoplazma. Spiroplazme
se mogu, poput bakterija i mikoplazma, kultivirati
na umjetnim podlogama. Međutim, do danas nije
pronađen medij na kojem bi rasle sve spiroplazme. To
je velika prepreka u nastojanjima da se one podrobnije
istraže. Do danas je uspjelo detaljno analizirati samo
jednu spiroplazmu. To je vrsta Spiroplasma citri nađena
u oboljelim jedinkama naranče (Fletcher 1983). Ona
se serološki razlikuje od svih fitoplazma, ali je serološki
usko srodna sa spiroplazmom izoliranom iz kukuruza.
Zanimljivo je da spiroplazme kao i fitoplazme napadaju
virusi (si. 9 D).


Bolesti koje na biljkama uzrokuju spiroplazme teško
je razlikovati od onih koje uzrokuju fitoplazme. Na
koje sve načine spiroplazme negativno utječu na biljni
organizam, još uvijek nije poznato. U svakom slučaju,
one kao i fitoplazme narušavaju hormonalnu ravnotežu


ZAKLJUČAK
Fitopatologija je u fitoplazmama dobila novo izazovno
područje. Ti najjednostavniji mikroorganizmi
napadaju i zeljaste i drvenaste biljke. Nađene su i na
mnogim šumskim drvenstim vrstama na kojima uzrokuju
dosta karakteristične bolesti.
Istraživanja fitoplazma započela su u nas još prije
50 godina, ali su ona bila uglavnom sporadična i više
fundamentalnog a ne primijenjenog karaktera. Danas
se u nas najviše istražuju fitoplazme vinove loze, a u


LITERATURA
Doi,Y., Teranaka, M., Yora, K., Asuyama, H.
1967: Mycoplasma - or PLT group-like microorganisms
found in phloem elements of plants infected
with mulberry dwarf, potato witches´ broom,
aster yellows, or paulownia witches´ broom.
Ann. Phytopathol. Soc. Jpn. 33, 259-266.
Fletcher, J. 1983: Brittle root of horseradish in Illinois
and the distribution of Spiroplasma citri in
the United States. Phytopatology 73, 354-357.
Grbelja, J., Ljubešić,N. 1975: Clover phyllody disease
in Yugoslavia. Acta. Bot. Croat. 34, 25-31.
Gibbs,A., Harrison, B. 1976: Plant virology. Edward
Arnold, London.
Griffiths, H. M., Sinclair, W. A., Davis, R. E.,
Lee, I.-M., Dally, E.L., Guo, Y.-H., Chen,
TA., Hibben,C. R. 1994: Characterization of
mycoplasmalike organisms from Fraxinus, Syringa,
and associated plants from geographically
diverse sites. Phytopatology 84, 119-126.
Gundersen, D. E., Lee, I.-M., Rehner, S. A.,
D a v i s, R. E., K i n g s b u ry, D. T. 1994: Phylo


ĆA
Šumarski list br. 3-4. CXXV1 (2002). 155-163


koja kontrolira rast i razvoj biljke. Obično se na bolesnim
biljkama opaža žućenje listova, skraćenje stabiljke,
zastoj u rastu, prekid normalne faze mirovanja biljke
te pojava dodatnih izbojaka na stabljici i korijenu.
Najvjerovatnije je da spiroplazme mijenjaju metabolizam
giberelina. Ako se biljci kukuruza, koja pokazuje
simptome spiroplazmatske bolesti (zastoj u rastu, žućenje)
doda giberelinska kiselina, biljke će početi normalno
rasti. Međutim, biljke ipak nisu izliječene, jer se
i nadalje na njima opažaju drugi simptomi zaraze po
kojima se vidi daje spiroplazma i ostala u biljci. Je li
zastoj u rastu kukuruza, koji uzrokuje spiroplazma, posljedica
razgradnje giberelina u biljci ili je to možda
posljedica smanjivanja biosinteze hormona rasta, to još
uvijek ostaje zagonetkom. Zasad spiroplazme nisu nađene
na šumskom drveću, ali je vjerojatnost da i na njima
parazitiraju vrlo velika. Upravo zbog toga šumarski
fitopatolozi trebaju i o tome voditi računa.


- Conclusion
najnovije vrijeme fitoplazme su otkrivene i u našim


šumskim drvenastim vrstama.


Iako većina fitoplazmatskih bolesti ne uzrokuje
uginuće zaraženih biljaka, inficirane biljke su mnogo
osjetljivije na učinke drugih stresova. Kad je riječ o suvremenom
"umiranju" šuma, vjerojatno da i fitoplazme
mogu biti sastavni dio kompleksa čimbenika koji
dovode do te pojave.


-
References
geny of mycoplasmalike organisms (phytoplasmas):
A basis for their classification. J. Bacterid.
176,5244-5254.
Hibben,C. R., Franzen,L. M. 1989: Susceptibility
of lilacs to mycoplasmalike organisms. J. Environ.
Hortic. 7, 163-167.
Lee, I. - M., Hammond, R., Davis, R. E., Gundersen,
D. E. 1993: Universal amplification
and analysis of pathogen 16S rDNA for classification
and identification of mycoplasmalike organisms.
Phytopathology 83, 834-842.
Marwitz , R. 1990: Diversity of yellows disease
agents in plant infections. Zentralbl. akteriol. 20,
431-434.
M i 1 i č i ć, D. 1964: Anomalije cvijeta stolburskog duhana.
Acta Bot. Croat. 23, 27-50.
Mittempergher, L., Tegli, S., Bertolli, E.,
S falanga, A., Bertaccini, A., Surico, G.
2000:1 fitoplasmi negli alberi forestali con particolare
riferimento all´olmo. Petria 10, 157-160.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 49     <-- 49 -->        PDF

N. Juretić, M. Šeruga, D. Škorić: F1TOPLAZMATSKE BOLESTI ŠUMSKOG DRVEĆA Šumarski list br. 3-4. CXXVI (2002), 155-163
Panj an, M. 1948: Stolbur. Biljna proizvodnja organisms on radial growth of naturally infected
143-148. green, white, and velvet ash. Can. J. Res. 23,
Plavšić-Banjac , B. 1967: Anatomske karakteri2467-
2472.


stike biljaka inficiranih stolburom. Rad JAZU Šarić , A. 1977: Neke mikoplazmoze voćaka i vinove
345,237-270. loze. Zaštita bilja. 6, 235-256.


Sears, B. B., Kirkpatrick, B. C. 1994: Unveiling Šarić, A., Cvjetković, B. 1985: Nalaz mikoplazthe
evolutionary relationships of plant-pathomama
sličnih organizama u jabuci sa simptomigenic
mycoplasmal ike organisms. ASM News ma proliferacije i kruški sa simptomima propada60,307-
312. nja. Poljoprivredna znanstvena smotra 68, 61-67.


Seemuller, E., Schneider, B., Maurer, R., Šeruga, M., Ćurković Perica, M., Škorić, D.,
Ahrens, U., Daire, X., Kison, H., Lo-Kozina, B., Mirošević, N., Šarić, A.,
renz, K. - H., Firrao, G., Avinent, L., Bertaccini, A., Krajačić, M. 2000: GeoSears
, B. B., Stackebrandt , E. 1994: Phy-graphical distribution of Bois Noir phytoplaslogenetic
classification of phytopathogenic mol-mas infecting grape-vines in Croatia. J. Phytolicutes
by sequence analysis of 16 S ribosomal pathology 148, 239-242.
DNA. Int. J. Syst. Bacteriol. 44, 440-446.


Tsai, J. H. 1979: Vector transmission of mycoplasmal


Sinclair, W. A., Griffiths, H. M, Davis, R. E. agents of plant diseases. Pages 265-307 in: The
1996: Ash yellows and lilac witches´-broom: Mycoplasmas. Vol. III. Plant and Insect Mycophytoplasmal
diseases of concern in forestry and plasmas. R.E Whitcomb and J. G. Tully, eds.
horticulture. Plant Disease 80, 468-475. Academic Press, New York.


Sinclair, W. A., Griffiths, H. M, Treshow, I.
1993: Impact of ash yellows micoplasmalike


SUMMARY: Phytoplasmas, formerly called mycoplasmalike organisms
(MLOs) have been known to be the causal agents of plant diseases since 1967
(Doi i sur. 1967). So far phytoplasmas have been isolated from more than 600
plant species. Phytoplasmas, mycoplasmas and spiroplasmas are similar
organisms which represent the smallest free-living procaryotes. These three
microorganisms lack a rigid cell wall and are bound only by a triple-layer
unit membrane. They are very pleomorphic. Phytoplasmas and spiroplasmas
occur mostly in the phloem tissue of plants. Syndromes of phytoplasmas and
spiroplasmas are phyllody, virescense and dwarfing. Phytoplasmas have been
detected in forest trees belonging to at least 25 genera. Most of the trees are
only slightly affected and tolerate the infection until other interacting stress


factors cause loss of vigour and dieback. Earlier phytoplasma detection and
identification were based on electron and fluorescence microscopy. However,
nowadays detection and identification are possible by several DNA-based
techniques, among which those involving the polymerase chain reaction
(PCR) have become very popular because of high sensitivity.


Key words:phytoplasmas, forest trees, spiroplasmas.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 50     <-- 50 -->        PDF

GeoTeha