DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002). 119-128


UDK.630* 226 (001)


PROBLEM PREVOĐENJA BUKOVIH PANJAČA U VISOKE ŠUME


PROBLEM OF THE CONVERSION OF BEECH COPPICES
INTO HIGH FORESTS OF BEECH


Konrad PINTARIĆ*


SAŽETAK: U raduje obrađen problem prevođenja bukovih panj ača (Tagus
sylvatica L.) u visoku šumu. Na temelju provedenih istraživanja, zaključeno
je daje u ovim šumama stanje vrlo loše, jer je proizvodni potencijal staništa
slabo iskorišten, a postojeća proizvodnja drveta po kvaliteti jako loša,
što znači daje glede proizvodnog potencijala staništa, vrijednost proizvodnje
vrlo niska, tako da je potrebno poduzeti šumsko-uzgojne mjere kako bi se u
što kraćem vremenu stanje popravilo.


Analize su pokazale da i pored loše kvalitete stabala, postoji, iako mali
broj, kvalitetnih stabala i jedinki sjemenog porijekla, da stabla ovih šuma
mogu biti početni materijal za prevođenje u produktivniju i vredniju visoku
bukovu šumu. Ove šume su u prosjeku stare 60 do 70 godina, i do kraja
produkcijskog razdoblja od oko 120 godina uz primjenu Schaedelin-ove
selektivne prorede može se očekivati bukva relativno dobre kvalitete, barem
onakve kakva je danas u visokim šumama bukve.


Već prve prorede pokazale su da se stanje popravilo, čak više nego što su
to brojke pokazivale, i da će se redovitim prorjeđivanjem u idućih 50 do 70
godina (5-6 zahvata proreda) dobiti zadovoljavajuća kvaliteta drveta.


U raduje na kraju predloženo nekoliko mjera koje bi u relativno kratkom
vremenu mogle dovesti do ostvarenja postavljenog cilja.
Ključne riječi: Bukva, panjača, prevođenje, visoka šuma


UVOD


Ranija istraživanja o stanju šuma u Bosni i Hercenost
proizvodnje vrlo niska, uglavnom je to ogrjevno
govini su pokazala daje u njima stanje nezadovoljavadrvo
lošije kvalitete.
juće, te da je potrebno poduzeti odgovarajuće mjere


Ove su panjače u prošlosti bile vrlo vrijedne visoke


kako bi se to stanje popravilo, odnosno da se proizvod


šume, ali se gospodarenju u njima nije poklanjala po


ni potencijal staništa optimalno koristi, i da se u datim


trebna pozornost, te su nekontroliranom sječom pre


uvjetima nastoji proizvesti maksimalna količina


tvorene u nekvalitetne i slabo produktivne panjače.


kvalitetnog drveta.


Melioracijom ovih šuma počelo se još prije 100 godiDugoročnim
planom razvoja šumarstva u Bosni i na, i prve mjere su bile resurekcijske sječe te sječa loše
Hercegovini (Izetb ego vi ć i dr, 1985) predložene su formiranih izbojaka (Pataky, 1953). Nakon Drugog
mjere kako bi se postojeće stanje poboljšalo. Između svjetskog rata počelo se s melioracijom ovih šuma, ali
ostalog, planirana je melioracija panjača, koje se nalakako
je tada glavni zadatak bio pošumljavanje čistina i
ze na preko 900 tisuća hektara, odnosno oko 34 % šuneobraslih
površina, taj vid šumsko-uzgojnih radova
ma i šumskog tla. Ove šume najčešće se nalaze na najgotovo
je potpuno zanemaren. Najveći zamah u melioboljim,
produktivnijim tlima, tako da im je sada vrijed-raciji bukovih panjača u Bosni i Hercegovini bio je u
razdoblju od 1959. do 1960. godine, kada je "čišćenje"
provedeno na velikim površinama, uz istovremeno


Dr. se. Konrad Pintarić, Šumarski fakultet u Sarajevu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 6     <-- 6 -->        PDF

K. Pintarić: PROBLEM PREVOĐENJA BUKOVIH PANJAČA U VISOKE ŠUME
Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 119-128
podsijavanje sjemena jele na većim ili manjim površiNa
području BiH obrađeno je više projekata koji su
nama. Uspjeh je bio različit. Gdje su radovi sustavno se odnosili na visoke čiste i mješovite sastojine bukve,
nastavljeni provođenjem mjera njege, uspjeh nije izojele
i smreke, običog i crnog bora te šume hrasta kitstao
(npr. Nevesinje i Sanski Most) ali, nažalost, u venjaka.
Na temelju tih istraživanja trebalo je ustanoviti


ćini slučajeva radovi nisu nastavljeni, tako daje i željepostojeće
stanje te predložiti odgovarajuće mjere, što
ni cilj izostao (Stojanović idr. 1986 a i 1986 b). je i učinjeno.


1. PROBLEM
U Bosni i Hercegovini, od ukupne površine zemlje
koja iznosi 5 113 000 hektara, na šume i šumska tla otpada
2 701 000 hektara šuma i šumskog tla, odnosno
oko 52,8 % od ukupne površine zemlje, što je gotovo
najveći postotak u Europi. Od te površine na visoke šume
otpada 46,9 %, na panjače 34,3 %, na neobrasle površine
sposobne za pošumljavanje 14,7 % i na neproduktivna
tla 4,1 %. Od ukupne površine bukovih panjača,
koja iznosi 927 000 hektara, otpada na panjače,
hrasta kitnjaka 218 000 hektara (23,5 %), na panjače
bukve 351 000 hektara (38,9 %), na panjače termofilnih
hrastova 316 000 hektara (34,1 %) i na ostale panjače
42 000 hektara (4,5 %) (P i n t a r i ć, 1997).


Današnje stanje šumskog fonda u visokim šumama,
a posebice u panjačama je nezadovoljavajuće, jer je
proizvodni potencijal staništa nedovoljno iskorišćen,
što se ogleda u niskom volumenu i posebno nezadovoljavajućoj
kvaliteti stabala koja trebaju i u buduće biti
proizvođači (nekvalitetnog) drveta.


Prema istraživanjima Matica i dr. (1971), u visokim
šumama bukve svako drugo stablo bukve spada u


"škart", a u visokim šumama četinjača i listača u "škart"
spada svako peto stablo četinjača i svako drugo stablo
listača (pretežno bukve).


U panjačama hrasta kitnjaka stanje je loše, na stoje
ukazao Pintarić (1999), koji je predložio i mjere koje
bi bile korisne da se stanje u tim šumama u što kraćem
vremenu popravi.


U panjačama bukve oko 77 % volumena drvne mase
otpada na III šumsko-uzgojnu kvalitetnu klasu, što
znači da se smatra "škartom", od koje se može očekivati
samo loše drvo, koje neće naći kupca na tržištu.


Razvrstavanje stabala po uzgojno-tehničkim i tehničkim
kvalitetnim klasama obradili su detaljno Drinić
i dr. (1980), gdje se mogu naći detaljno razrađeni
ovi pokazatelji.


Istraživanja koja su provedena u panjačama bukve
su multidisciplinarna, pa ćemo se na rezultate ovih istraživanja
osvrnuti kratko, dok je težište ovog priloga u
rezultatima istraživanja utjecaja prorede na prirast i
kvalitetu buduće sastojine.


OPĆENITO O KARAKTERISTIKAMA STANIŠTA PANJACA BUKVE I
O NJIHOVIM TAKSACIJSKIM ELEMENTIMA


Na osnovu podataka Inventure šuma na velikim površinama
(Matić i dr., 1971) utvrđeno je da se panjače
bukve:


1.
Nalaze na 60 do 140 m na nižim nadmorskim visinama
u odnosu na visoke šume bukve,
2.
Da se nalaze na blaže nagnutim terenima u odnosu
na visoke šume bukve,
3.
Da se povoljnije ekobiološke prilike u panjačama
bukve ogledaju u:
-
dužem trajanju vegetacijskog razdoblja,
-
višoj temperaturi zraka,
-
dubljim tlima,
-
bližem položaju u odnosu na prometnice i
prerađivačka središta.
Sve ovo uvjetuje da se na tim staništima može postići
veća i ekonomski opravdana proizvodnja drveta.
Da bi se ovaj obiman zadatak mogao obaviti, bilo je
potrebno proučiti prirodne i strukturne karakteristike
ovih šuma te njihovo zdravstveno stanje.


Zadatak prirodno-taksacijskih komponenata je da
se na temelju pedoloških i vegetacijskih istraživanja
ove šume svrstaju u osnovne i proizvodne tipove.


2.1. Osnovni i proizvodni tipovi panjača bukve u Bosni i Hercegovini
Prilikom klasifikacije istraživanih panjača bukve,
izdvojeni su sljedeći osnovni tipovi:


1.
Šume bukve na distričnom smeđem tlu iznad permkarbonskih
škriljaca i pješčara,
2.
Šume bukve i običnog graba na distričnom smeđem
tlu iznad permkarbonskih škriljaca i pješčara,
3.
Šume bukve na distričnom smeđem tlu iznad rožnjaka
i glinaca,


4.
Šume bukve na distričnom smeđem tlu iznad dijabaza,
rožnjaka i pješčara,
5.
Šume bukve na distrično-eutričnim smeđim tlima
iznad karbonatnih filita,
6.
Šume bukve na distrično-eutričnom smeđem tlu iznad
Jurskog fliša,


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 7     <-- 7 -->        PDF

K. Pintarić: PROBLEM PREVOĐENJA BUKOVIH PANJAČA U VISOKE ŠUME
Šumarski list br. 3-4, CXXV1 (2002), 119-128
7.
Šume bukve na ilimeriziranom tlu Eocenskog fliša, Osnovne vrijednosti pojedinih taksacijskih eleme8.
Sume bukve na ilimeriziranom (bujadično-vrištin-nata za sve istraživane panjače bukve u BiH su:
skom) tlu na vapnencima, - broj stabala po hektaru 957-2232(1506)
9.
Šume bukve na dubljim vapnenačkim tlima i - prsni promjer (cm) 11,9-16,1(14,1)
10.Šume bukve na plitkim vapnenačkim tlima (jedini
- volumen (krupno drvo mVha) 125- 196(169)
tip šume čije tlo u klimatskoj bilanci nije u moguć


-
uzgojno-tehnička kvalitetna klasa I II III
nosti podmiriti manjak vode).


Zastupljenost po volumenu drveta % 6,1 33,3 60,6
Uključujući navedene i osnovne taksacijske ele


Prema tomu, u I. uzgojno-tehničkoj kvalitetnoj kla


mente (broj stabala, prsni promjer, volumen i volumni


si nalazi se oko 92 stabla, u II. uzgojno-tehničkoj kvali


tečajni prirast) svi gore navedeni osnovni tipovi svrsta


tetnoj klasi 497, a u III. uzgojno-tehničkoj kvalitetnoj


ni su u tri proizvodna tipa:


klasi 922 stabla po hektaru.


-
Proizvodni tip I: Šume na distričnom smeđem tlu Ovom prilikom treba naglasiti da se na svim istraži(
osnovni tipovi :1, 2, 3 i 4), vanim plohama nalazi 52-406 (190) stabala po hektaru,
-
Proizvodni tip II: Šume na distrično-eutričnim tlikoja
potječu iz sjemena (sjemenog porijekla). Taksacijma
(osnovni tipovi 5, 6 i 7) ske karakteristike po pojedinim proizvodnim tipovima
-
Proizvodni tip III: Šume bukve na vapnenačkim tliprikazane
su u Tab. broj 1.
ma (osnovni tipovi 8, 9 i 10).
Tablica 1.Taksacijske karakteristike pojedinih proizvodnih tipova bukovih panjača
Table 1 Caracteristics of some productive types of beech coppices


Proizvodni tip
Productivee type
Broj stabala
Number of treess
Prsni promjer
b. h. D
Temeljnica
Basal area
Volumen krupnog drveta
Volume over 7 cm
Volumni tečajni prirast
krupnog drveta
Volume current incre
St/ha Cm MVha MVha MVha god
1 1398 14,2 22,1 165 9,3
II 1409 14,3 24,2 187 9,1
III 1666 13,2 22,7 154 8,9
Prosjek
average 1518 13,9 23,0 169 9,1


Zdravstveno stanje stabala nije zadovoljavajuće, jer U Tab. broj 2 prikazano je učešće pojedinih drvnih
su stabla najčešće zaražena mednjačom (Armilaria sortimenata u istraživanim panjačama bukve u BiH.
mellea), oko 30 %.


Tablica 2. Kvalitetna struktura sortimenata iz istraživanih bukovih panjača u Bosni
Table 2 Qualitative structure of the sortiments in the investigated beech coppices in Bosnia


Proivodni tip šume Ogrjevno drvo Celulozno drvo Pilanski trupci Otpadak
Praductive forest type Fuel wood Paper wood Timber wood Fallin off
I 20,5 % 29,4 % 7,3 % 42,8 %
II 21,9% 25,7 % 6,9 % 45,5 %
III 23,7 % 34,7 % 3,4% 38,2 %


Kako se vidi, sruktura sortimenata iz ovih šuma je Na osnovi gore navedenih parametara, može se zavrlo
loša, jer blizu 50 % drvne mase otpada na otpadak. ključiti da provođenje njege šuma, prorede u istraživaU
panjačama bukve zastupljena su stabla i do 60 cm nim panjačama bukve ima svoje biološko i ekonomsko
prsnog promjera, ali prosječni prsni promjeri variraju opravdanje.
između 9,3 i 12,6 cm.


3. PODACI O POKUSNIM PRIMJERNIM PLOHAMA NA KOJIMA
JE PROVEDENA SELEKTIVNA PROREDA
3.1. Izbor ploha i metoda rada
Za ova istraživanja analizirane su panjače bukve vršine 254,34 m2, ako je gornja visina stabala bila iskoje
su bile stare 50-60 godina. Na tim plohama pod 15 m i primjerni krugovi radijusa 11 metara, povrpostavljeni
su primjerni krugovi radijusa 9 metara, po- šine 379,94 m2, ako je gornja visina stabala bila preko
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 8     <-- 8 -->        PDF

K. Pintarić: PROBLEM PREVOĐENJA BUKOVIH PANJAĆA U VISOKE SUME Šumarski list br. 3-4, CXXV1 (2002), 119-128
15 metara. Na tim primjernim plohama za svako stablo Za sve parametre prije i poslije prorede obračunate
izmjeren je prsni promjer i visina te IUFRO-klasifikaci-su prosječne vrijednosti i standardna devijacija. Mjereja
stabala (Pintarić , 1969). Pri izvođenju proreda prina
su sva stabla iznad taksacijskog praga od 5 cm.
mijenjena je Schaedelin-ova selektivna proreda, jer su
pored bioloških svojstava ugrađeni i ekonomski momenti
(Schaedelin, 1942).


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
U tablici broj 3 dani su osnovni podaci o pokusnim trična i eutrična smeđa tla, te smeđa tla na dolomitu i
plohama na kojima je provedena proreda. 14 primjernih vapnencu. Zastupljene su različite šumske zajednice
ploha raspoređene su u cijeloj Bosni i nalaze se na nadbukve,
od Luzulo Fagetum-a do Fagetum montanum
morskim visinama od 250 do 970 m.n.m., na matičnim illyricum. Od 14 primjernih ploha, sedam pripadaju
supstratima od filita, pješčara i laporca do vapnenca i I, dvije II i pet III proizvodnom tipu.
dolomita. Od tipova tla zastupljena su ilimerizirana, dis-


Tablica 3. Osnovni podaci za plohe na kojima su provedene prorede
Table 3 Fundamental dates of the plots on those where thinning is caried out


Ploha Proizv. tip Lokalitet Nadm. visina Ekspozicija Mat. supstrat Tip tla Šum. zajed.
Plot Prod, type Locality Altitude Exposition Bedrock Soil type For. associ
2 I Foča 830 NW Filit Ilimeriz. Luz. Fag.
4 I Travnik 970 E Filit Dist. smeđ. Luz. Fag.
7 I Zvornik 430 S Pješčar Dist. smeđ Luz. Fag.
11 I Teslić 250 N Glinci Dist. smeđ. Fag. illyr.
13 I Kot. Varoš 230 NE Glinci Ilimenzir. Fag. illyr.
16 I Teslić 240 NE Dijabaz Ilimcnzir. Fag. illyr.
17 I Teslić 270 NE Dijabaz Ilimenzir. Fag. illyr.
18 II Travnik 850 NE Filit Eut. smeđe Fag. mont.
26 II Lopare 250 N Pješčar Eut. smeđe Fag. smont.
29 111 Ključ 470 NW Vapnenac Luvisol Fag. smont.
30 III Bihać 650 NW Vapnenac Luvisol Fag. illyr.
34 III B. Petrovac 520 W Vapnenac Luvisol Fag. illyr.
35 III B. Petrovac 690 N Dolomit Luvisol Card. Fag.
36 III Vlasenica 950 N Vap. koluv. Luvisol Fag. illyr.
Tablica 4. Taksacijskee karakteristike osnovnih tipova istraživanih bukovih panjača
Table 4 Taxonomic caracteristics of fundamental types of investigated beech coppices


Osnovni tip šume Prsni promjer Vol. tečaj prirasta


Broj stabala Temeljnica Volumen drv. mase


Fundamental tipe Breast high Curent volume


Number of trees Basal area Wood volume


of forest diameter increment
St/ha cm MVha MVha MVha god.


Proizvodni tip I (Productive tipe I)
1 1310 11,5 22,1 231,4 11,32
2 1267 11,7 22,0 234,8 13,97
3 1675 9,8 20,5 213,4 12,31
4 1342 11,8 23,8 264,6 15,50


Prosjek 1398 11,1 22,1 236,0 13,25


Proizvodni tip II (Productive tipe II)
5 1211 12,6 24,6 280,2 13,25
6 1298 12,3 25,1 253,5 10,59
7 195 7 9,6 22,8 269,2 15,09


Prosjek 1489 11,3 24,2 267,6 12,98


Proizvodni tip III (Productive tipe III)
8 1454 11,6 25,1 253,8 25,67
9 1311 10,5 18,3 179,0 9,45
10 2232 9,3 24,8 227,0 13,20


Prosjek 1666 10,3 22,7 219,9 12,77
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 9     <-- 9 -->        PDF

K. Pintarić: PROBLEM PREVOĐENJA BUKOVIH PANJACA U VISOKE SUME Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 119-128
U Tab. broj 4 prikazane su osnovne taksacijske kalumni
tečajni prirast, a ako se želi dobiti volumen i vorakteristike
osnovnih tipova istraživanih panjača bukve. lumni prirast u krupnom drvetu, onda se podaci iz taNapomena:
Podaci o volumenu i tečajnom volum-blice moraju pomnožiti sa 0,7.
nom prirastu odnose se na sveukupni volumen i vo


4. 1. TAKSACIJSKI ELEMENTI
4. 1.1. Broj stabala
U Tab. broj 5 prikazanje broj stabala prije i poslije na gornju, proizvodnu etažu otpada 771 do 1304 stabla
prorede po etažama i proizvodnim tipovima. Prije pro- po hektaru, odnosno 71 % do 84 % od ukupnog broja
rede broj stabala varira od 1080 do 1539 po hektaru, a stabala.


Tablica 5 Broj stabala po etažama prije i poslije prorede
Table 5 Number of trees pro layers before and after thinning


Prije rorede - Before thinning Poslije prorede - After thinnins
Ploha Etaža Layer
Etaža Layer
Plot Gornja Srednja Donja Ukupno Gornja Srednja Donja Ukupno
Upper Middle Lower Total Upper Middle Lower Total
Stabala po hektaru
Proizvodni tip I (Productive type I)
7 Prosjek 1304 230 25 1559 951 166 15 1132
Standard 766 181 17 657 755 158 13 699
Proizvodni tip II (Productive type II)
2 Prosjek 771 213 96 1080 479 93 51 623
Standard 121 0,5 11,5 110,5 12 93 50 156
Proizvodni tip III (Productive type III)
5 Prosjek 1107 2 79 65 1451 789 202 43 1034
Standard 284 238 53 212 263 213 57 203


Poslije prorede broj stabala po proizvodnim tipovitaru.
U odnosu na sve etaže, jačina zahvata je bila 7%
ma varira od 623 do 1132 stabla po hektaru.Od toga do 19 %,a u gornjoj,proizvodnoj etaži 27 % do 29 %.
broja na gornju etažu otpada 479 do 951 stablo po hek


4.1.2. Temeljnica i volumen drvne mase
Temeljnica i volumen drvne mase prije i poslije 23,40 mVha, a poslije prorede između 15,06 i 16,55
prorede po proizvodnim tipovima prikazan je u Tab. mVha, što znači da je jačina zahvata po temeljnici bila
broj 6. Prije prorede temeljnica varira između 21,96 i 29 % do 31 %.


Tablica 6 Temeljnica i volumem drvne mase prije i poslije prorede
Table 6 Basal area and volume before and after thinning


Prije prorede - Before thinning Poslije prorede - After thi nning
Broj ploha Prsni promjer Temeljnica Volumen Prsni promjer Temeljnica Volumen
Numbers of plot b. h. d Basal area Volume b. h.d Basal area Volume
cm m2/ha mVha cm mVha mVha
Proizvodni tip I (Productive type I)
7 Prosjek 14,4 23,40 254 14,4 16,53 163


S.d. 2,49 5,18 2,49 2,13 4,73 73
Proizvodni tip II (Productive type II)
2 Prosjek 18,10 22,80 355 18,40 15,69 355


S.d. 0,35 1,83 23 2,60 0,48 23
Proizvodni tip III (Productive type III)
5 Prosjek 13,8 21,96 220 13,60 15,06 151


S.d. 1,23 4,92 62 1,78 4,51 51


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 10     <-- 10 -->        PDF

K. Pintanć: PROBLEM PREVOĐENJA BUKOVIH PANJACA U VISOKE SUME
Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 119-128
Prije prorede prsni promjeri (po temeljnici) variraPoslije
prorede volumen sveukupne drvne mase vaju
između 13,8 i 18,1 cm, a poslije prorede između rira između 151 i 199 mVha,odnosno 106 do do 140 m3
12,6 i 18,4 cm, što znači da poslije prorede nije došlo krupnog drveta po hektaru,sa variranjem jačine zahvado
znatnije promjene prsnog promjera, stoje obilježje ta između 31 % i 44 %. Ovako visoka jačina zahvata
Shhaedelin-ove selektivne prorede. uvjetovana je uklanjanjem debljih i najčešće nekva


Prije prorede volumen sveukupne drvne mase po prolitetnih
stabala, koja ometaju normalan rast kvalitetniizvodnim
tipovima varira između 220 i 355 mVha, odjih
tanjih stabala.
nosno između 154 i 250 m3 krupnog drveta po hektaru.


4.1.3. Vitalitet stabala
Vitalitet stabala prije i poslije prorede prikazan je u
Tab. broj 7. Prema vitalitetu sva stabla su svrstana u
sljedeće kategorije:


-
Vitalitet jak: krošnja stabla ispunjena je asimilacijskim
organima, koji po svojoj brojnosti ukazuju da
se stablo nalazi u optimalnim uvjetima rasta i daje
sposobno snažno reagirati ukoliko mu se stvore povoljni
uvjeti za rast,
-
Vitalitet normalan: asimilacijski organi na krošnji
su normalni po boji i gustoći, te se stoga stabla raz-
Tablica 7. Vitalitet stabala prije i poslije prorede
Table 7 Vitality of stems before and after thinning


vijaju normalno. Na promijenjene uvjete jedinka je


sposobna umjereno reagirati,
Vitalitet slab: krošnja s asimilacijskim organima
nema normalan izgled, što se ogleda u neprirodnoj
boji, malobrojnosti i veličini asimilacijskih organa.
Jedinka nije sposobna reagirati ili reagira slabo na
uzgojne zahvate.


Broj
ploha
Number
of plots
Jak-
Strong
Vitalitet stabala - Vitality of stems
Prije prorede - Before thinning Poslije prorede-After thinning
Normala Normal
Slab-
Week
Ukupno
Total
Jak-
Strong
Normalan
Normal
Slab-
Week
Ukupno
Total
Stabala po hektaru - Stems per hectar
Proizvodni tip I - Productive type I
7 Prosjek 689 490 380 1549 527 363 243 1133
S. D. 649 176 176 657 521 140 183 659
Proizvodni tip II - Productive type II
2 Prosjek 391 347 342 1080 233 230 159 623
S. D. 216 109 3,5 10,5 116,5 113 159 156
Proizvodni tip III - Productive type III


5 Prosjek 437 651 363


S.D. 260 100 87
Od ukupnog broja stabala po proizvodnim tipovima,
prije prorede na stabla s jakim vitalitetom otpada
391 do 689 stabala po hektaru, odnosno 30 % do 44 %,
što ukazuje na vrlo visok vitalitet. Na stabla sa slabim
vitalitetom otpada 25 % do 32 % stabala.


Poslije provedene prorede s jakim vitalitetom bilo
je 233 do 527 stabala po hektaru (32 % do 47 %), s


1451 325 501 198 1034


212 237 96 128 203


normalnim vitalitetom 230 do 501 stablo po hektaru
(32 % do 49 %).


Ako se usporedi stanje prije i poslije prorede, može
se zaključiti da se poslije prorede stanje nešto poboljšalo,
jer se u kategoriji jakog i normalnog vitaliteta povećalo
njihovo učešće.


4.1.4. Kvalitet debla
Kvaliteta debla je najznačajniji pokazatelj kvalitete
stabla, jer se od njega može očekivati i proizvodnja
određene kvalitete.


Prema kvaliteti debla, stabla su razvrstana u sljedeće
kategorije:


-
vrijedno deblo: najmanje 50 % volumena debla za
vrijeme korištenja dat će relativno najvrijednije sor


timente,
deblo normalnog kvaliteta: najmanje 50 % volumena
debla za vrijeme korištenja dat će deblo s normalnim
uvjetima kvalitete,
deblo sa greškama: manje od 50 % volumena
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 11     <-- 11 -->        PDF

K. Pintarić: PROBLEM PREVOĐENJA BUKOVIH PANJACA U VISOKE SUME
Šumarski list br. 3-4, CXXVI (2002), 119-128
debla za vrijeme korištenja odgovara normalnim 199 do 370 stabala po hektaru (9 % do 25 %), na stabla
uvjetima kvaliteta. normalne kvalitete debla 521 do 676 stabala po hektaru
(40 % do 48 %), dok ostatak otpada na stabla sa po


U Tab. broj 8 prikazano je stanje kvalitete debla po
greškama na deblu.


proizvodnim tipovima prije i poslije prorede.
Iz tablice je vidljivo da od ukupnog broja stabala
prije prorede na stabla vrijedne kvalitete debla otpada


Tablica 8. Kvalitet debla
Table 8 Stem quality


Kvalitet debla - Stem quality


Broj ploha Prije prorede - Before thinning Poslije prorede - After thinning
Number Dobar -Srednji -Loš -Ukupno Dobar -Srednji Loš -Ukupno
ofplots Good Middle Bad Total Good Middle Bad Total


Proizvodni tip I - Productive type I
7 Prosjek 262 676 621 1559 230 493 410 1133


S. D. 119 410 200 657 109 373 216 659
Proizvodni tip II - Productive type II
2 Prosjek 99 521 460 1080 81 305 237 623


S.D. 75 80 266 110 67 170 81 156
Proizvodni tip III - Productive type III
5 Prosjek 370 572 510 1452 304 406 324 1034


S.D. 316 176 229 212 292 116 246 203
Poslije provedene prorede stanje je bilo sljedeće: kvalitetom debla od 305 do 493 stabla po hektaru (39 %
Broj stabala s najvrijednijim deblom varira od 81 do do 49 %), što ukazuje da se poslije prorede znatno po304
po hektaru (13 % do 29 %), stabla sa normalnom pravilo relativno učešće stabala s vrijednim deblom.


4.1.5. Duljina krošnje
Duljina krošnje, odnosno čistoća debla od grana, - krošnja kratka: duljina krošnje ispod 1/4 visine
vrlo je bitan pokazatelj u proizvodnji drveta. stabla.
Prema duljini krošnje sva stabla razvrstana su u U Tab. broj 8 razvrstana su stabla po proizvodnim
sljedeće kategorije: tipovima i duljini krošnje prije i poslije prorede.


-
krošnja duga: duljina krošnje veća je od 1/2 visine Za nas su najinteresantnija stabla sa srednje dugom
stabla, krošnjom, jer se na temelju novijih istraživanja ova sta-
srednje duga krošnja: duljina krošnje 1/2 do 1/4 bla smatraju najvrijednija.
visine stabla,
Lablica 9. Duljina krošnje
Table 9 Crown length


Duljina krošnje - Crown length


Broj ploha Prije prorede - Before thinning Poslije prorede - After thinning
Number Duga Srednja Kratka Zbroj Duga Srednja Kratka Zbroj
ofplots Long Middle Short Total Long Middle Short Total


Broj stabala po hektaru - Number of treese per hectar
Proizvodni tip I - Productive type I
7 Prosjek 354 725 480 1559 202 559 372 1133


S.D 172 314 456 664 91 295 403 659
Proizvodni tip II - Productive type II
2 Prosjek 371 511 198 1080 219 226 177 623


S.D 70 191 151 110 46 39 149 156
Proizvodni tip III - Productive type III
5 Prosjek 491 545 416 1452 327 354 353 1034


S.D 157 127 225 212 192 701 193 203
125
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 12     <-- 12 -->        PDF

ft. Pintarić: PROBLEM PREVOĐENJA BUKOVIH PANJAČA U VISOKE ŠUME
Šumarski list br. 3-4. CXXVI (2002), 119-128


Prije prorede učešće stabala sa srednje dugom krošnjom
varira od 511 do 725 stabala po hektaru (38 % do
48 %), a poslije prorede 226 do559 stabala po hektaru
(34 % do 49 %). Može se zaključiti da ima dovoljno


stabala sa srednje dugom krošnjom,što je pokazatelj da
se može očekivati optimalna proizvodnja pod uvjetom
da se do kraja produkcijskog razdoblja poduzimaju
mjere njege (prorede).


5. RASPRAVA
U stručnoj šumarskoj literaturi dostaje prostora dano
unapređenju proizvodnje u šumarstvu BiH, koja ne
zadovoljava ni po količini ni po kvaliteti, posebice u
panjačama bukve, koje su u BiH zastupljene na površini
od preko 350 000 hektara (Matić i dr. 1969, Stojanović
idr. 1986a, 1986b,Pintarić, 1997). Većina
ovih šuma nalazi se u povoljnim ekološkim uvjetima,
posebno uvjetima tla. Čine se napori da se ove šume
prevedu u visoke mješovite šume listača. Međutim, iz
raznih razloga ovom radu se ne poklanja nikakva ili gotovo
nikakva pozornost, iako bi se u relativno kratkom
vremenu mogli očekivati pozitivni ekonomski učinci.


Provedene analize pokazale su da u panjačama bukve
postoje svi uvjeti za prevođenje u visoku šumu primjenom
selektivne prorede.


Visoka proizvodnost ovih šuma pokazala se u visokom
tečajnom volumnom prirastu, koji varira između
9,45 i 16,67 m3, u prosjeku 13,13 m3 sveukupne drvne
mase, odnosno između 6,6 do 11,7 m3, u prosjeku
9,19 m3 krupnog drveta po hektaru godišnje.


Istraživanja su pokazala da ima i izvjestan broj stabala
sjemenog (generativnog) porijekla, 52 do 286 po
hektaru (4% do 32 %), u prosjeku 192 stabla po hektaru.
Osim toga, zastupljene su i druge vrste drveća (javor, jasen,
brijest, lipa i dr.) sa 7-28, u prosjeku 27 stabala po
hektaru. Ove druge vrste nalaze se uglavnom u istim
debljinskim stupnjevima, kao i bukva (od 5 do 30 cm)
što vegetativnog, što generativnog, porijekla (Stojan
o v i ć i dr. 1986 b), a to je jamstvo za formiranje mješovite
visoke šume listača.


Svi parametri, koji su prilikom provođenja selektivne
prorede analizirani, pokazali su da se već nakon prve
selektivne prorede stanje u sastojini popravilo, što
se vidi u odgovarajućim tablicama (Tab. 6-9). Ukoliko
se nastavi s redovitim proredama svake desete godine,
može se očekivati da će na kraju produkcijskog razdoblja
od oko 120 godina proizvodnja drveta odgovarati
II/III bonitetu za visoke šume bukve.


Mišljenja sam da se pored standardne selektivne
prorede mogu primijeniti i druge vrste poreda, koje bi
mogle u kratkom roku dati zadovoljavajuće rezultate:


1.
Trajno obilježiti 250 do 300 relativno najkvalitetnijih,
ravnomjerno raspoređenih stabala po hektaru
(razmak između odabranih stabala 6-6,5 m). Potrebno
je posvetiti punu pozornost ovim odabranim
stablima uklanjanjem najštetnijih konkurenata (najviše
dva), bez obzira da li su dobri ili ne. Intervencija
pomaganja odabranih stabala, provodi se svakih
deset godina. Konačni učinak biti će isti ili sličan
kao i kod selektivne prorede. Na kraju proizvodnog
razdoblja od oko 120 godina uvodi se jedan od uobičajenih
načina prirodne obnove (npr. oplodna sječa
na većim ili manjim površinama).


2.
Ukoliko nam je cilj što brža prirodna obnova ovih
šuma, odabere se 50-60 relativno najboljih, ravnomjerno
raspoređenih stabala po hektaru (razmak između
odabranih stabala 13-14 m), a zatim se pristupi
intenzivnom oslobađanju krošanja samo ovih
stabala (dok ostala ostaju u sastojini radi zaštite tla),
kako bi što prije došlo do obilnog plodonošenja.
Krošnje ovih odabranih stabala moraju biti stalno
potpuno slobodne. U godini punog uroda (obilnog
plodonošenja), provodi se naplodni sijek, a tom se
prilikom obvezno posijeku sva stabla donje etaže
koja bi mogla ometati prirodnu obnovu i daljnji razvoj
prirodnog podmlatka. Radi uništavanja izbojne
snage panjeva posječenih stabala mogu se primijeniti
arboricidi, kao glifosati u koncentraciji od 3 %
do 5 % (Z e k i ć, 1983). Nakon što se pojavi prirodni
pomladak, provedu se 2-3 naknadna sijeka, a kada
prirodni pomladak dostigne visinu od oko 2 metra,
provodi se dovršni sijek.
Napominje se da pored ovih 50 do 60 stabala radi
uvođenja prirodne obnove ostaju sva stabla koje ne
ometaju odabrana stabla.


Na kraju, prema Leibundgut-u (Pintarić, 1999),
neizravna konverzija (prevođenje) u visoku šumu ima
prednost u odnosu na izravnu konverziju (rekonstrukciju)
u sljedećem:


-
niski troškovi prevođenja u visoku šumu,
-
mogućnost tretiranja većih površina u kraćem
razdoblju,
-
brže povećanje udjela vrijednijih sortimenata,
-
u doba nastupa obilnog plodonošenja, slobodan
izbor načina prirodne obnove i
-
znatno je smanjena opasnost od šumskih požara.
6. ZAKLJUČAK
Provedena istraživanja pokazala su da u Bosni i njače bukve otpada preko 350 000 hektara, od kojih se
Hercegovini na preko 900 000 hektara panjača, na pa- oko jedna trećina nalazi na dobrim stanišnim prilika
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 13     <-- 13 -->        PDF

K. Pintarić: PROBLEM PREVOĐENJA BUKOVIH PANJACA U VISOKE SUME
Šumarski list br. 3 4, CXXVI (2002), 119-128
ma, posebno na dubokim tlima, tako da je proizvodni
potencijal staništa slabo iskorišten, što se posebice odnosi
na slabu kvalitetu stabala.


Prijašnja istraživanja pokazala su da i pored toga
stoje kvaliteta stabala loša, u većini istraživanih panjača
bukve ima minimalni broj stabala koji bi mogao biti
osnova da se stanje u relativno kratkom vremenu poboljša.
Osim toga, zaključeno je da ima stabala bukve
sjemenog porijekla, kao i drugih vrsta listača, tako da
postoje realni uvjeti da se primjenom njege šuma ove
panjače prevedu u visoku mješovitu šumu listača.


Na određenom broju primjernih ploha provedena je
Schaedelin-ova selektivna proreda (visoka proreda-pozitivno
odabiranje) a rezulati su sljedeći:


1.
Prije prorede prosječan broj štaba bio je 1363 stabla
po hektaru, a provođenjem prorede jačina zahvata
bila je u prosjeku 33 %.
2.
Prosječni prsni promjer prije prorede bio je 15,4 cm,
a poslije prorede 15,5 cm, što znači da proredom
nije došlo do bitne promjene veličine prsnog promjera,
a stoje i karakteristično za ovu vrstu proreda.
3.
Prosječna temeljnica prije prorede bila je 22,9 mVha,
a poslije prorede 15,7 mVha, što znači da je jačina
zahvata po temeljnici bila 31 %.
4.
Prije prorede volumen sveukupne drvne mase bio je
276 mVha, odnosno 193 m3 krupnog drveta po hektaru.
Poslije prorede volumen sveukupne drvne mase
bio je u prosjeku 171 m\ odnosno 120 m3 krupnog
drveta po hektaru, s jačinom zahvata od 38 %.
5.
I kod vitaliteta stabala, jednog od značajnih pokazatelja
pri procjeni, nakon prve provedene prorede
došlo je do povećanja relativnog učešća stabala s
"jakim vitalitetom".
6.
Za buduću proizvodnju najznačajnije je učešće stabala
s kvalitetnim deblom. Nakon provođenja prorede
došlo je do relativnog povećanja broja stabala
s kvalitetnim deblom, što obećava da će se daljnjim
provođenjem proreda na kraju produkcijskog razdoblja
od oko 120 godina, učešće vrjednijih drvnih
sortimenata povećati.
7.
Rezultati istraživanja pokazali su da je nakon provedene
prorede došlo do relativnog povećanja broja
stabala sa srednje dugom krošnjom (duljina krošnje
1/2 do 1/4 visine stabla), što ukazuje da će i širina
goda biti u optimalnim granicama.
8.
Na kraju se preporučuje da se u početku radova na
njezi šuma trajno obilježi 200 do 250 ravnomjerno
raspoređenih stabala po površini (razmak između
odabranih stabala oko 7 metara) i da se u daljim proredama
stvaraju optimalni uvjeti za rast ovih odabranih
stabala uklanjanjem najštetnijih konkurenata.
9.
Kao posebnu metodu prevođenja panjača bukve u
visoku šumu, autor preporučuje odabiranje oko 50
relativno najboljih, ravnomjerno raspoređenih stabala
po hektaru (razmak između odabranih stabala
oko 14 m) i da se pristupi intenzivnom oslobađanju
krošanja ovih stabala, kako bi što prije došlo do
obilnog plodonošenja. U godini punog uroda pristupilo
bi se primjeni jednog od načina prirodne obnove
(npr. oplodna sječa na većim ili manjim površinama).
Napominje se da se ostala stabla ne sijeku
do uvođenja prirodne obnove i tek tada se pristupa i
njihovom postepenom uklanjanju.
Na temelju naprijed izloženog, može se zaključiti
daje u većini panjača bukve neizravna konverzija (njega
šuma) pri prevođenju u visoku mješovitu šumu listača
opravdana iz više razloga, od kojih su najznačajniji:


-
niski troškovi prevođenja u visoku šumu,
-
mogućnost tretiranja većih površina u kraćem
razdoblju,
-
brže povećanje udjela vrijednijih drvnih sortimenata
-
u doba nastupa obilnog plodonošenja, slobodan
izbor načina prirodne obnove
-
znatno se smanjuje opasnost od požara (u odnosu
na izravnu konverziju i unošenje četinjača.
7. LITERATURA
Bachmann , R. P, 1968: Untersuchungen zur VVahl
des Verjuengungszeitpunktes im Waldbau (dokt.
disert.), ETH, Zuerich disertacija broj 4171.


Leibundgut,H., 1984: Die Waldpflege. Bern-Stuttgart,
Haupt


Matić , S. et al., 1971: Stanje šuma u SR Bosni i Hercegovini
prema Inventuri šuma na velikim površinama
u 1964.-1968. godini. Šumarski fakultet
i Institut za šumarstvo u Sarajevu. Posebno izdanje
broj 7, Sarajevo.


Pataky, Lj., 1956: Melioracija šikara i drugih oblika
degradiranih niskih šuma. Institut za šumarstvo i
drvnu industriju NR BiH. knjiga III svezak 2,
Sarajevo.


Pintarić , K., 1969: Njega šuma, Sarajevo.


Pintarić , K., 1997: Forestry and Forest Reserves in
Bosnia and Herzegovina. COST Action 4, Forest
Reserves Research Network. Proceedings of the
invited Lectures. Ljubljana.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 14     <-- 14 -->        PDF

K. Pintarić: PROBLEM PREVOĐENJA BUKOVIH PANJAČA U VISOKE ŠUME Šumarski list br. 3 4, CXXVI (2002), 119-128
Stojanović , O. i dr., 1986a: Ekološko-proizvodne Stojanović , O. i dr., 1986b: Ekološko-proizvodne
karakteristike (proizvbodni potencijal), dugoro- karakteristike (proizvodni potencijal), dugoroččni
ciljevi i mogućnost proizvodnje drveta na ni ciljevi i mogućnost proizvodnje drveta na stastaništima
bukovih panjača hrasta kitnjaka u SR ništima bukovih panjača bukve u SR BiH. ŠuBiH.
Šumarski fakultet u Sarajevu, Istraživački marski fakultet u Sarajevu, Istraživački projekat,
projekat, Sarajevo. Sarajevo.


SUMMARY: The paper deals with the problem of conversion of beech coppices
into high forests in Bosnia and Herzegovina, where they take up
351,000 hectares. About one third of these forests occur in very good and
good soil conditions, but due to the very poor quality of the trees, the high
productive potential of the sites is not adequately utilised.


Despite the fact that the tree quality is very poor and the trees are frequently
attacked by the shoestring root rot fungus fArmillaria melleaj, there is
an adequate number of individuals of a relatively good quality. There are also
about 190 trees of seed origin per hectare and 27 trees of other species, which
gives good prospects that the application of tending treatments will convert
these beech coppices into high mixed deciduous forests within a relatively
short period.


In the sample plots subjected to selective thinning, the condition improved
after the first treatment. Continued thinning until the end of the productive
period (in 50-70 years) is expected to result in good production and quality of
the wood mass, leading to the application of one of the natural methods of
regeneration in these forests.


Thus, the current forests of poor quality will be converted into high mixed
deciduous forests in an economically justified manner.