DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 62     <-- 62 -->        PDF

gospodina Željka Rendu lica dipl. ing., odbija donošenje
Pravilnika zbog navodne kolizije dvaju spomenutih
zakona.


U drugom pak slučaju, zbog nekompetentnog tumačenja
odredbi članka 67. Zakona o šumama, od strane
pomoćnika ministra gospodina Željka R e n d u 1 i ć a
dipl. ing., na sjednici Upravnoga odbora održanoj 28.
veljače 2001., oštro i kao protuzakonito odbijeno je donošenje
Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za raspodjelu
sredstava za biološku reprodukciju šuma u
2001. godini, bez mogućnosti dodatnog usmenog obrazloženja.


O čemu se zapravo radi?


Nepotrebno je ispao sporan izvor financiranja utvrđen
točkom 3. st. 1. članka 67. Zakona o šumama


"naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma".
Naime, za nas operativce, bilo je nesporno, a to je
i nedvojbeno određeno člankom 70. Zakona o šumama
da se taj izvor sredstava za namjene utvrđene člankom


67. stavkom 2., a ta namjena mora biti "... u skladu sa
šumskogospodarskom osnovom, programima za gospodarenje
šumama...". Dakle, nema dvojbe da su bitni
radovi jednostavne i proširene biološke reprodukcije
šuma kumulativno zastupljeni u šumskogospodarskoj
osnovi područja.
To tim više, što je zakonodavac člankom 22. stavkom
1. točkom c/6 Zakona o šumama odredio da organ
upravljanja "Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb svojim aktom
utvrđuje kriterije za raspodjelu sredstava prema
namjenama, naravno u skladu sa zakonom. Ta vrlo jasna
i dalekovidna odredba Zakona o šumama, predvidjela
je da su u prirodi moguće stalne promjene, pa su i
moguće izmjene prioriteta. Nažalost, stabilnost podataka
o oštećenosti šuma i dinamika sanitarnih sječa nameće
kao prioritetne radove u gospodarenju šumama
sanaciju staništa i obnovu šuma koje se suše.


Naravno daje takva odluka Upravnog odbora rezultirala
sasvim izvjesnim razilaženjem u stavovima i razdorom
u odnosima između "Hrvatskih šuma" p.o. Za


greb i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Slijedio je
tada godinu dana dugi put od zahtjeva do službenog
obrazloženja spornih članaka Zakona o šumama, Odlukom
Hrvatskoga sabora donesenom 6. ožujka a objavljenom
u Narodnim novinama br. 22, od 8. ožujka 2002.


Iz Odluke je nedvojbeno jasno da su u oba slučaja,
dakle i kod čuvara šuma i u slučaju mogućnosti korištenja
sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma,
"Hrvatske šume" bile u pravu.


Prva asocijacija nakon objave Odluke i obrazloženja
u Narodnim novinama je legenda o epirskom kralju
Piru koji je u 3. stoljeću prije Krista, pobjedivši Rimljane
imao tolike žrtve, da je i pobjeda ustvari postala
poraz. Financijski, to je nedonošenje odluke izazvalo
nepotrebne a izrazito visoke troškove iz vlastitih sredstava
za prioritetne radove obnove i sanacije u području
jednodobnih šuma, dok je pogrešno preusko usmjerenje
sredstava naknade iz čl. 70. ZOS-a uvjetovalo
trošenje novca i na davno utvrđene a nepotrebne radove
u njezi šikara na priobalju. Riječ je o tako nužnim
izmjenama Pravilnika o uređivanju šuma, koje zahtijevamo
od 1998. i još ih nismo uspjeli ishoditi, unatoč
svim znanstveno-stručnim suglasnostima.


Nadalje, takvi odnosi uvredljivog nepovjerenja prema
struci u "Hrvatskim šumama" sustavno su razarali
tako nužno zajedništvo između Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva i "Hrvatskih šuma". Sume to "nose"
naravno s ožiljcima i u osjećaju daje stvarna situacija u
sukobu sa zdravim razumom. Netko u tim odnosima
mora biti mjerodavan posrednik, jer budemo li za svako
stručno i moralno nastojanje u dinamici gospodarskoga
života morali prizivati Hrvatski sabor, uništiti
ćemo šume.


Osobno mislim daje neznanje i nepoznavanje života
temeljni razlog isključivosti bez pokrića kod svih
ovih događanja, jer ono izaziva strah od svake, pa i
manje značajne odluke, posebno ako nikome drugome
ne vjerujemo.


Tomislav Starčević


OPĆENITO O STUDIJI "HE NOVO VIRJE - PRIHVATLJIVI REŽIM
PODZEMNIH VODA SA STAJALIŠTA ODRŽANJA
ŠUMSKIH EKOSUSTAVA"


U Šumarskom listu broj 7-8 (2001) u dva su se članka
(Be zak 2001, Prpić 2001) pojavili osvrti na studiju
"HE Novo Virje - prihvatljivi režim podzemnih voda
sa stajališta održanja šumskih ekosustava", koju je
izvelo projektantsko poduzeće Oikon d.o.o. iz Zagreba,
po narudžbi projektantskog poduzeća Elektroprojekt


d.d. iz Zagreba (kao projektanta HE Novo Virje), odnosno
Hrvatske Elektroprivede (HEP) kao krajnjeg korisnika
(Oikon d.o.o. 1999). U spomenutim člancima uočava
se nepotpuna informiranost autora o predmetnoj studiji.
Cilj ovog članka je potpuno i točno infomiranje hrvatske
šumarske javnosti o predmetnoj studiji.


Kronologija


S obzirom na to daje investitor planirane hidroelektrane
predvidio mogućnosti njezinog štetnog utjecaja na
šumske ekosustave (ponajprije na temelju ekspertize
Šumarskog fakulteta u Zagrebu iz Prethodne Studije
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 63     <-- 63 -->        PDF

utjecaja na okoliš (SUO), Prpić i dr. 1993), a tijekom
postupka usvajanja Konačne SUO obvezao se štetne
utjecaje spriječiti zaštitnim mjerama, ukazala se potreba
za izradom stručne podloge na temelju koje bi se odgovarajuće
zaštitne mjere osmislile i projektirale. Sukladno
tomu, cilj studije "HE Novo Virje - prihvatljivi režim
podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava"
bio je egzaktno odrediti prihvatljivi režim podzemnih
voda (u prostoru i vremenu), kao jednu od podloga
za konačno tehničko rješenje zaštite zaobalja. Taj je
zadatak izvršilo poduzeće Oikon d.o.o., nezavisno od
svih ostalih radova na SUO za HE Novo Virje (koje je
izvodilo ili koordiniralo poduzeće Elektroprojekt d.d.
kao projektant HE). Radovi na studiji trajali su ukupno
gotovo dvije godine, od razvoja idejnog rješenja u drugoj
polovici 1997. godine, preko prezentiranja idejnog
rješenja investitoru početkom 1998. godine, postavljanja
terenskog uzorka sredinom 1998. godine, dobave i
obrade relevantnih podloga u drugoj polovici 1998. godine,
terenskog uzorkovanja krajem 1998. i početkom
1999. godine, sve do obrade podataka i projektiranja
prihvatljivog režima zaključno sa sredinom 1999. godine.
Dobiveni rezultati prezentirani su na sastanku Komisije
za usvajanje SUO krajem 1999. godine, i to u sklopu
odgovora na pitanja postavljena tijekom Javnog uvida
SUO, te su kao takvi i tretirani unutar konačne SUO
prihvaćene od strane komisije.


Prostorni obuhvat


Iako to iz naslova naše studije nije jasno vidljivo, u
dogovoru s investitorom naše se istraživanje prostorno
ograničilo na šumu Repaš, ponajprije zbog toga što je
taj vrijedni šumski kompleks u neposrednoj blizini planirane
akumulacije, pa se na tome području može pretpostaviti
najveći negativni utjecaj HE na šumske ekosustave.
S druge strane, za to su područje postojali podaci
dugogodišnjeg monitoringa podzemnih voda (Državni
hidrometeorološki zavod i HEP), kao i detaljni
hidropedološki podaci prikupljeni u sklopu ranijih istražnih
radova za HE Đurđevac, što je bio nužan preduvjet
za izvođenje studije u okolnostima pionirskog
rada, dakle bez iskustva šumarske struke na sličnim
poslovima u prošlosti. Danas, nakon što postoje opsežne
referentne analize za šumu Repaš, moguće je izvesti
slične zadatke i na područjima s manje terenskih podataka.
Bitno je zaključiti da su iz navedenih razloga
rezultati naše studije (prostorne razdiobe prihvatljive
srednje mjesečne razine podzemne vode za svaki mjesec
u godini) prostorno ograničeni na šumu Repaš. Za
druge šumske ekosustave za koje se pretpostavlja negativan
utjecaj HE takvi rezultati za sada ne postoje,
niti su na bilo koji način pretpostavljeni u našoj studiji.


Metode


Opisano u najkraćim mogućim crtama, postupak
projektiranja prihvatljivog režima za šumu Repaš obu


hvatio je: 1) opsežno dendrokronološko istraživanje tehnologijom
dugih izvrtaka i digitalne izmjere (ukupno
330 izvrtaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), poljskog
jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) i crne johe
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), s ukupno 22 725 godova),
2) rekonstrukciju prostornih razdioba mjesečnih razina
podzemne vode tijekom zadnjeg stoljeća matematičkim
i geostatističkim modelima u funkciji vodostaja
rijeke Drave i relevantnih klimatskih čimbenika, 3) modeliranje
utjecaja mikroreljefa na temelju digitalnog
modela terena izvedenog iz topografskih planova mjerila
1 : 2000 uz ekvidistancu od 10 cm, s prostornom razlučivosti
(veličinom piksela) od 3 m, 4) modeliranje
prostorne i vremenske razdiobe hidropedoloških čimbenika
(kapacitet tla za vodu, visina kapilarnog uspona) u
funkciji teksture tla, dubine do podzemne vode i dubine
matičnog supstrata (šljunka), 5) rekonstrukciju klimatskih
čimbenika tijekom zadnjeg stoljeća (srednja mjesečna
temperatura zraka, mjesečna oborina, srednja mjesečna
dozračena Sunčeva energija, mjesečna potencijalna
evapotranspiracija), 6) razvoj geografskog informacijskog
sustava koji je objedinio sve relevantne podloge
(prirast, podzemnu vodu, mikroreljef, hidropedološke
čimbenike, klimatske čimbenike, prostornu kompeticiju
medu stablima), 7) izgradnju modela procjene prirasta u
funkciji okolišnih čimbenika metodama multivarijatne
statistike i neuronskih mreža, 8) simulacije prirašćivanja
za različite režime podzemne vode korištenjem spomenutih
modela za različite starosti sastojina (pri čemu
su klimatske varijable simulirane kao slučajni proces s
parametrima izvedenim iz stvarnih podataka, a ostale
varijable uzete kao vremenske konstante) i 9) projektiranje
graničnih režima podzemne vode koji osiguravaju
održanje šumskog ekosustava.


Ograničenja


Osnovna ograničenja naše studije su: 1) projektiranje
prihvatljivog režima samo na temelju prirasta gospodarskih
vrsta drveća (ne uzimajući u obzir npr. elemente
biodiverziteta pojedinih biljnih i životinjskih skupina)
i 2) projektiranje prihvatljivih razina, a ne i parametara
kakvoće podzemne vode. Korištenje prirasta kao
jedinog kriterija bilo je nužno zbog potrebe za orijentiranjem
istraživanja u prošlost i korištenjem postojećih
okolišnih podataka. Imajući na umu relativnu konzervativnost
dobivenih rezultata (sličnost projektiranog prihvatljivog
režima i recentne dinamike podzemne vode),
kao i činjenicu da su gospodarske vrste drveća ujedno i
najvažniji edifikatori istraživanih ekosustava, smatramo
daje prirast bio dovoljan kriterij za zadanu svrhu. Unatoč
tomu, u sklopu naše studije izradili smo i prijedlog
monitoringa šumskih ekosustava koji obuhvaća čitav
niz dodatnih kriterija stabilnosti ekosustava, s ciljem
kontrole naših rezultata, kao i s ciljem kontrole njihove
provedbe, što se tiče kakvoće podzemne vode, u sklopu
studije smo, unatoč relativno oskudnim podacima, do
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 64     <-- 64 -->        PDF

kazali da prirast pozitivno i statistički značajno korelira
s količinom otopljenoga kisika u podzemnoj vodi. Na
temelju toga preporučili smo da zbog ostanka na strani
sigurnosti, nakon eventualne izgradnje hidroelektrane
kakvoća podzemne vode treba ostati u okvirima do sada
mjerenih vrijednosti.


Konačni rezultati


Investitoru su kao rezultati radova isporučeni: glavni
izvještaj (koji osim opisa projektiranja prihvatljivog režima
sadrži i prijedlog dopunskih istraživanja), četiri
knjige priloga (dvije za dendrokronološku bazu podataka,
jedna za hidropedološku bazu podataka i jedna za
bazu klimatoloških podataka), te izolinije prihvatljivih
minimalnih i maksimalnih srednjih mjesečnih apsolutnih
razina podzemne vode u mjerilu 1 : 25 000 za područje
šume Repaš, i to za svaki mjesec u godini. Na temelju
zadnje navedene podloge, investitor u skladu s preuzetim
obvezama može osmisliti i projektirati zaštitne
mjere (npr. površinsku odvodnju) kojima bi, u slučaju
izgradnje HE Novo Virje, na području šume Repaš postigao
režim podzemne vode projektiran u našoj studiji i
time osigurao opstanak postojećih šumskih ekosustava.
Teorijski govoreći, iako je naša studija izvedena u sklopu
istražnih radova za HE Novo Virje, prihvatljivi režim
projektiran u njoj može poslužiti kao podloga za izgradnju
bilo kojeg hidrotehničkog objekta za koji se pretpostavlja
negativan utjecaj na šumu Repaš (nezavisno od
njegovog utjecaja u smjeru sniženja ili povišenja razina
podzemne vode). Osim toga, rezultati dobiveni u našoj
studiji mogu se dodatno iskoristiti unutar šumarske struke,
i to za egzaktno sagledavanje okolišnih uvjeta unutar
kojih se održava stabilnost nizinskih šumskih ekosustavima
na području Podravine, kao i za egzaktno sagledavanje
proizvodnosti šumskih staništa spomenutog područja
u funkciji vremena i okolišnih čimbenika.


Recenzije


Investitor je nakon primitka dovršene studije angažirao
dva nezavisna recenzenta (dr. se. Jakob Marti nović
dipl. ing. šum., znanstveni savjetnik Šumar


skog instituta Jastrebarsko u mirovini i dr. se. Zeljko
Španjol dipl. ing. šum., docent Šumarskog fakulteta)
koji su dali pozitivne recenzije. Nakon prezentacije rezultata
naše studije na Komisiji za prihvat SUO HE
Novo Virje, viša savjetnica Vera Cvek-Domljan
dipl. ing. šum., članica Komisije i predstavnica Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, inicirala je još jednu
recenziju studije, koja je povjerena dr. se. Karlu Bezaku
dipl. ing. šum. i koja je bila negativna. Naš odgovor
na tu recenziju pročitan je na sljedećoj sjednici
Komisije za prihvat SUO. Sve tri recenzije, kao i naš
odgovor na recenziju dr.se Karla B e z a k a, donosimo
u prilogu ovome članku.


Javna objava rezultata


Nakon prihvaćanja studije od strane investitora, iz
izravnih rezultata studije ili naknadnih obrada prikupljenih
podataka, objavili smo ukupno pet znanstvenih
radova, dva u časopisu kojeg citira ´Current
Contents´ (Antonić i dr. 2001a, Antonić i dr.
2001b), dva u časopisima s međunarodnom recenzijom
(Antonić i dr. 1999, Hatić i dr. 2000), te jedan u
stručnom časopisu (Antonić i dr. 2000). Tome treba
dodati i pregledni članak u Šumarskom listu (Antonić
2001), koji se u razmatranju ekologije hrasta
lužnjaka u Hrvatskoj u značajnoj mjeri koristi rezultatima
studije. Osim toga, trenutno su još četiri znanstvena
rada, tematski i sadržajno izravno povezana s našom
studijom, u pripremi za objavljivanje u inozemnim
znanstvenim časopisima.


Nakon prihvaćanja studije od strane investitora,
predstavili smo studiju i njezine rezultate na više predavanja
na znanstvenim i stručnim skupovima, između
ostalog i na stručnoj tribini Hrvatskoga šumarskog društva
u svibnju 2000. godine. U lipnju iste godine poduzeće
Oikon d.o.o. dobilo je prigodom Svjetskog dana
zaštite okoliša Priznanje od Ministarstva zaštite okoliša
i prostornog uređenja Republike Hrvatske za predmetnu
studiju, koje je predstavnicima poduzeća uručeno
na prigodnoj svečanosti na Brijunima.


LITERATURA


Antonić, O., Mark i, A. i Hatić, D. 1999: Modelling
of climatic variables as part of a dendroecological
study in the Repaš forest, Prekodravlje,
Croatia. Hrvatski meteorološki časopis 33/34,
39-51.


Antonić, O., Hatić, D., Križan, J., Bukovec,


D. i Borović , D. 2000: Projektiranje režima
podzemne vode kao preduvjeta opstanka nizinskih
šuma u području hidrorehničkog zahvata primjer
šume Repaša i HE Novo Virje. Hrvatske
vode 32, 205-223.
Antonić ,
O. 2001: Je li hrast lužnjak u Hrvatskoj
vrsta klimatogene rasprostranjenosti? Šumarski


list 1-2,45-56.
Antonić, O,, Hatić, D., Križan, J. i Bukovec,


D. 2001a: Modelling groundwater regime acceptable
for the forest survival after the building
of the hydro-electric power plant. Ecol. Modelling
138, 277-288.
Antonić, 0„ Hatić, D. i Pernar,R. 2001b: DEM-
based depth in sink as an environmental estimator.
Ecol. Modelling 138, 247-254.


Bezak, K. 2001: Prilog raspravi o prihvatljivom režimu
podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih
ekosustava. Šumarski list 7-8, 455-456.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Hatić, D., Antonić, O., Španjol,Ž. i Križan, J.
2000: Growth of old oak trees in Croatia: the
preliminary results of TGECC programme.
Glas. šum. pokuse 37.311-321.


Oikon d.o.o., 1999: HE Novo Virje - prihvatljivi režim
podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih
ekosustava (Glavni izvještaj). Oikon d.o.o., Zagreb.
220 pp.


Prpić, B., Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z.,


Vukelić, J., Vranković,A., Pernar, N. i
Oršanić , M. 1993: Prethodna studija utjecaja
na okoliš HE Novo Virje - Šumarska komponenta.
Zavod za istraživanja u šumarstvu Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 41 pp.


P rp i ć, B. 2001: Utjecaj vodotehničkih zahvata na stabilnost
sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur
L.) u Hrvatskoj u primjeru HE Novo Virje. Šumarski
list 7-8, 379-390.


PRILOZI


Recenzija dr. se. JakobaMartinovića


1.
Podaci o recenzentu: Dr. se. Jakob Martinović
znanstveno zanimanje: znanstveni savjetnik za područje
pedologije u mirovini
matični broj istraživača: 029041
adresa recenzenta: Zagreb, Braće Domany 4/14
Zaključak


Studija HE NOVO VIRJE - Prihvatljivi režim podzemnih
voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava
predstavlja znanstveno-istraživačkim metodama utemeljeno
djelo koje obrađuje u prvom redu prihvatljivi
režim podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih
ekosustava, a razmatra i šire odnose na relaciji podzemna
voda, vodni režim tla i prirast promatranog
šumskog drveća. Po koncepciji i metodama rada ova
studija ima pionirsko obilježje pa se s pravom može
očekivati da će imati usmjeravajući utjecaj na daljnje
proučavanje zamršene pedokronološke problematike
naših nizinskih šuma. Stoga djelo valja podržati i pozitivno
cijeniti, te autorima omogućiti u skraćenom obliku
tiskanje najvažnijih spoznaja studije.


Recenzija doc. dr. se. Željka S p a nj o 1 a


1.
Podaci o recenzentu: Doc. dr. se. Željko Španjol
Znanstveno zanimanje: Docent i predmetni nastavnik
iz predmeta Zaštita prirode i šumske melioracije
krša na šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Matični broj istraživača: 114526
Adresa recenzenta: Jarnovićeva 7/6, Zagreb
Zaključna misao


Projekt HE Novo Virje "Prihvatljivi režim podzemnih
voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava" na
temelju ispravnih šumarskih i prirodoslovnih postavki
egzaktno definira režim podzemnih voda sa stajališta
održivosti šumskih ekosustava. Autori su se koristili
primjerenim znanstveno-istraživačkim metodama na
dovoljno velikim i pouzdanim uzorcima svih istraživanih
varijabli.


U potpunosti je zadovoljen projektni zadatak postavljen
pred autore. Definirani su režimi podzemnih
voda koji su prihvatljivi sa stajališta održanja postojećih
šumskih ekosustava u šumi Repaš. Na temelju do


bivenih rezultata mogu se projektirati mjere zaštite
zaobalja. Definirani prihvatljivi režim podzemnih voda
jamči opstanak bogatstva ovog šumskog ekosustava.


S druge strane, kako je već u ovoj studiji istaknuto,
projektirani režim vjerojatno nije optimalan ni sa stajališta
šumarstva niti sa stajališta energetike, i u tom smislu
bilo bi prikladno izvesti predložena dopunska istraživanja.
Rezultati tih istraživanja mogli bi znatno doprinijeti
funkciji HE Novo Virje kao višenamjenskog objekta.


Recenzija dr. se. Karla B e z a k a


1. Podaci o recenzentu: dr. se. Karlo Bezak
Znanstveno zanimanje: viši znanstveni suradnik
Znanstveno područje: Biotehničke znanosti
Znanstvena grana: Uređivanje i zaštita
Matični broj istraživača: 3433
Adresa: Zagreb, Idrijska4
Zaključak


Autori studije "HE NOVO VIRJE - Prihvatljivi režim
podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih
ekosustava" u svojim istraživanjima koristili su se klasičnim
teorijama, suvremenim metodama i modernom
kompjutorskom tehnologijom. Rezultati istraživanja
sukladni su klasičnim, fenomenološkim teorijama, stoga
je i prihvatljiv režim podzemnih voda gruba aproksimacija
prirodne stvarnosti.


Predskazivanje budućeg prirasta i budućeg razvojnog
tijeka sastojinske strukture šuma kao i razvojnog
tijeka šumskog ekosustava složen je zadatak, praktično
nemoguć. Predskazivanja takve vrste rješava kvantna
teorija polja.


Istraživanje fundamentalnih zakonitosti rđstenja
kao temeljnog fenomena prirode odlučujuće je za predskazanje
prirasta i budućeg razvojnog tijeka sastojinske
strukture. Valna predodžba sustava rastenja vodi na
opći postupak o kvantiziranju. Dualizmom vala i korpuskule,
koji proniče čitavu prirodu, stavljene su granice
klasičnim teorijama. Kvantnom hipotezom, uz princip
korespodencije N. Bohra i princip neodređenosti


W. Heisenberga, može se slobodno zaključiti da je
predloženi režim podzemnih voda autora studije velika
neizvjesnost za budući razvojni tijek šumskog ekosustava
šireg područja HE - NOVO VIRJE.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Odgovor izvoditelja studije na recenziju dr. se.
Karla Bezaka


dr. se. Oleg Antonić dipl. ing. šumarstva
Institut Ruder Bošković, Bijenička 54, Zagreb
U Zagrebu, 22. veljače 2000.
Predmet: "HE NOVO VIRJE - Prihvatljivi režim podzemnih
voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava"
- odgovor na recenziju dr. se. Karla Bezaka
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
Avenija Vukovar 68., 10000 Zagreb


Očitujem se u svoje osobno ime (kao projektant voditelj),
kao i u ime ostalih projektanata na projektu o
recenziji naše studije "HE Novo Virje - Prihvatljivi režim
podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih
ekosustava", koju je izradilo projektantsko poduzeće
OIKON d.o.o. iz Zagreba. Recenziju je izradio dr. se.
Karlo Bezak dipl. ing. šumarstva, sukladno zahtjevu
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.


Recenzent je korektno opisao sadržaj naše studije.
Nadalje, recenzent je, u sklopu svog mišljenja, korektno
opisao problem i cilj istraživanja, metode istraživanja
i očekivane rezultate, obilno se pritom služeći formulacijama
iz naše studije. U dijelu recenzije koji se
odnosi na definiranje zavisne i nezavisnih varijabli, recenzent
ističe da je "prognoza budućeg debljinskog i
visinskog prirasta ključni problem u biotehničkoj znanosti".
Slažemo se daje to jedan od važnih problema u
šumarskoj znanosti.


Recenzent ističe daje "podjela nezavisnih varijabli
gruba aproksimacija ekoloških čimbenika koji utječu
na stanje drveća". Ne vidimo kako taksativna podjela
varijabli u skupine može biti aproksimacija ekoloških
čimbenika koji utječu na stanje drveća. Međutim, iz
daljnjeg teksta u recenziji dade se razabrati daje recenzentova
osnovna zamjerka našoj studiji tretman vremena
(starosti) kao varijable o kojoj, između cijelog niza
ostalih varijabli, prirast zavisi. Tako recenzent navodi
da "entiteti materije, vremena i prostora, sami po sebi
nemaju smisla". Moramo priznati da ne uviđamo vezu
te teze i našeg konkretnog istraživanja.


Dalje autor široko raspravlja o svojoj teoriji periodičnog
rasta i razvoja šuma, predstavljajući je kao alternativu
općeprihvaćenoj teoriji sigmoidnog rasta, koju
naziva Aksiomom i ističe potrebu za njezinom revizijom.
Naglašavamo kako nam je već dugo poznata recenzentova
teorija i kako pažljivo pratimo recenzentova
nastojanja tijekom zadnjeg desetljeća da dokaže njezinu
ispravnost. Iskreno mu želimo da u tome uspije. No jedini
nama poznati put do toga cilja uključuje vrednovanje
od strane međunarodne znanstvene zajednice.


Radeći na rješenju postavljenog nam zadatka, za
kojeg smatramo daje previše važan, stvaran i praktičan,
da bi na njemu iskušavali alternativne teorije, po


šli smo od znanstveno obilno podkrijepljenih teza, od
kojih je jedna sigmoidni rast. Zbog težine postavljenog
zadatka, na tim smo tezama morali graditi modele koji
su dijelom novina i u svjetskim znanstvenim razmjerima.
Ispravnost našeg pristupa i rezultata ilustrira činjenica
da samo pola godine nakon završetka projekta
imamo u tisku pet znanstvenih radova koji obrađuju
teme iz naše studije, od čega dva u časopisima koje citira
"Current Contents", a tri u časopisima s međunarodnom
recenzijom. Bojimo se da nam to ne bi pošlo za
rukom da smo u studiji koristili autorovu alternativnu
teoriju rasta, jednostavno zato što bi sam temelj našeg
rada bilo lako dovesti u pitanje.


Ipak, ukoliko recenzent uspije dokazati ispravnost
svoje teorije na znanstveno primjeren način, dakle objavljivanjem
u jednom od niza postojećih specijaliziranih
međunarodnih znanstvenih časopisa (kojima će, vjerujemo,
biti čast objaviti teoriju koja iz temelja mijenja
dosadašnje poglede), s radošću ćemo se, o vlastitom
trošku, prihvatiti revizije našeg modela u uvjerenju da
ćemo dobiti još bolje rezultate od onih koje smo dobili.
Iako procjenjujemo da su naši rezultati udovoljili postavljenom
projektnom zadatku, stojimo na stajalištu da
je problem opstanka nizinskih šuma u nas previše velik i
važan da se ne bi rješavao najboljim postojećim metodama.
Napominjemo još daje, tehnički gledano, zahvaćenje
hipotetskih periodičnih gibanja u kontekstu našeg
ekološkog modela izvodivo.


Zadržavajući se većinom u domeni svoje alternativne
teorije, recenzent ne komentira naše rezultate u modeliranju
prirasta kao funkcije okolišnih varijabli, posebno
glede podzemne vode, gdje zapravo leži težište
obrađivanog problema. Smatramo da su ti rezultati
obilno predstavljeni u našoj studiji, što omogućava njihovu
detaljnu analizu i kritiku. Zašto recenzent to ne
čini, nije nam poznato.


Recenzent tvrdi daje "neprihvatljiva definicija minimalnog
prirasta (koji osigurava preživljavanje biljaka)
kao faktor sigurnosti". Apsolutno se slažemo s recenzentom.
Upravo iz tog razloga taj kriterij prihvatljivosti
nismo ni koristili. Korišteni kriterij (nazvali smo
ga "modemi minimum") detaljno smo opisali i obrazložili
u našoj studiji, usporedivši isti s kriterijem "minimalnog
prirasta". Kriterij koji smo mi koristili recenzent
ne komentira iz nama nepoznatih razloga.


Recenzent tvrdi daje "definiranjem skupine okolišnih
varijabli Pojava primarnih štetnika i bolesti zanemarena
procjena stvarnog zdravstvenog stanja, procjena
oštećenosti, odnosno vitalnost istraživanih sastojina".
Sintagma "primarni štetnici i bolesti", po udžbeničkoj
definiciji, obuhvaća organizme koji napadaju potpuno
zdrava stabla, te ga tako i mi koristimo. Problem zdravstvenog
stanja i vitalnosti istraživanih sastojina, iako on
u biti ne korespondira s postavljenim projektnim zadat