DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Naših 200 000 ha prirodnih nizinskih šuma možemo
očuvati ako se uspješno dogovorimo s ostalim korisnicima
prostora. Mora se priznati da su energetika,
vodoprivreda i graditelji cesta donedavno bezobzirno
zanemarivali šumu, projektirajući i ostvarujući svoje
projekte bez dogovora sa šumarstvom.


Glede HE Novo Virje predstavnici šumarstva su
prije deset godina, kada se odustalo od HE Đurđevac i
započela rasprava o projektiranju te hidroelektrane,
upozorili na opasnosti koje prijete šumama ako se projekt
ostvari, te da će šumari biti protiv hidroelektrane s
odvodnim kanalom i akumulacijom s tako visokim
stupcem vode. Šumarsko protivljenje izazvalo je bezkompromisno
nametanje prvobitnoga projekta investitora,
te dovelo do etiketiranja fakultetskoga tima, nazvavši
njihova stajališta mitologijom.


HEP je, najvjerojatnije preko "Elektroprojekta",
izabrao izvoditelja studije i recenzente. Firma OIKON
obavila je svoj posao, a to isto su učinili i recenzenti.
HEP je tim načinom izravno utjecao na donošenje Konačne
studije o utjecaja na okoliš HE Novo Virje.


Antonić navodi da javna objava rezultata istraživanja
studije potvrđuje njezinu visoku vrijednost (dva u
časopisu kojega citira "Current Contens", dva u časopisu
s međunarodnom recenzijom i jedan u stručnom
časopisu). Pitanje je, međutim, da li bi radovi bili prihvaćeni
da su recenzenti znali koliki je broj stvarnih
podataka rada koji ima pretenziju utjecati na odluku o
vrlo rizičnom zahvatu u prostor, i kako se zapravo postavljaju
pokusi u šumarstvu.


U Antonićevu prilogu raspravi u ovoj rubrici ukazuje
se na povećano sušenje hrasta lužnjaka u šumi Repaš,


AKTUALNO


stoje objašnjeno izrazito sušnim razdobljem i erozijom
dna rijeke Drave nizvodno od HE Dubrava, uz napomenu
da bi vodoprivreda trebala pronaći način zaustavljanja
te pojave (P rp i ć, 2001). Autor smatra tu izjavu razlogom
minorizacije uloge šumarske struke u našem društvu.
To je, međutim, samo podsjećanje vodoprivrednih
stručnjaka na primjer koji su vidjeli prilikom stručne
ekskurzije vodoprivrednika, energetičara i šumara u dolinu
rijeke Rajne (nazočni hidroenergetičari HEP-a i nekoliko
uglednih vodoprivrednih stručnjaka) gdje su njemački
vodoprivrednici dodavanjem šljunka u korito
Rajne sanirali učinak erozije riječnoga dna.


Na kraju se postavlja pitanje jesu li pasivni i aktivni
vodoprivredni sustavi zaštite koje su preporučili projektanti
HE Novo Virje zaista učinkoviti, i gdje su iskušani?
Budući da pasivni sustavi zaštite u području uzvodnih
hrvatskih hidroelektrana na Dravi nisu zaštitili
šume, upitna je i aktivna zaštita te njezino eventualno
pozitivno djelovanje. Prema dosadašnjim spoznajama
šumarske znanosti, jedina mogućnost održavanja
odraslih lužnjakovih šumskih ekosustava je zadržavanje
recentnih vodnih odnosa. Kako je to vodotehničkom
pasivnom i aktivnom zaštitom upitno
zbog vrlo kompliciranoga sustava opskrbe stabala
dodatnom podzemnom vodom, treba odustati od
ostvarenja predloženoga projekta HE Novo Virje, a
za korekcije razina podzemnih voda treba prihvatiti
način vodoprivrednika u dolini rijeke Rajne.


Branimir Prpić


Okrugl i stol : "KOJA SU STRUČNA, ODGOVORNA I JAVNA ODREĐENJA
HRVATSKIH ŠUMARA O STRATEGIJI ŠUMARSTVA, RESTRUKTURIRANJU
"HRVATSKIH ŠUMA" I NOVOM ZAKONU O ŠUMAMA"


Kao što smo u prethodnom broju Šumarskog lista
najavili, nakon usuglašavanja, donosimo Zaključke i
prikaz dijelova rasprave s Okruklog stola.


Ono o čemu je u poticaju raspravi govorio pomoćnik
ministra Željko R e n d u 1 i ć, dipl. ing., već smo naveli, a
izlaganje Ivana Istoka, dipl. ing., nadopunjavamo shemom
poduzetih aktivnosti u svrhu izrade čim kvalitetnije
Nacionalne šumarske politike i strategije, što se tiče


restrukturiranja "Hrvatskih šuma", izlaganje Ivana Hodića,
prikazujemo u nešto skraćenom obliku, izostavljajući
one dijelove koji se odnose na vremenski slijed
događanja od ustroja javnog poduzeća do trgovačkog
društva. Mišljenja ogranaka HŠD-a, koji su iz tri, moglo
bi se reći šumarski najznačajnije hrvatske regije, iskazali
mišljenje svoga članstva u pisanom obliku, donosimo
gotovo u cijelosti kao značajan doprinos raspravi.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 78     <-- 78 -->        PDF

PROJEKT "NACIONALNA ŠUMARSKA POLITIKA I STRATEGIJA"
(Koordinatori: dr. se. Joso Gračan i Ivan Istok, dipl. ing.)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Ivan H o d i ć, dipl. ing., zamjenik direktora HŠ


RESTRUKTURIRANJE "HRVATSKIH ŠUMA"
RO. ZAGREB (temeljna polazišta i pregled do
sada provedenih aktivnosti)


Prva opredjeljenja sadašnjeg poslovodstva vezana
za restrukturiranje iskazana su još na kolegiju održanom
24. svibnja 2000., gdje je jednoglasno iskazana
potreba za pokretanjem procesa i definirana temeljna
načela. Od samog početka donesen je zaključak da se
čitav proces treba voditi javno i argumentima pridobiti
većinu struke, koja će biti nositelj promjena. Od tada se
svi dokumenti i informacije o svim aktivnostima objavljuju
javno putem Interneta i intraneta na web stranicama
HŠ.


Nakon toga u koordinaciji sa MPŠ dolazi do održavanja
radionica (prva radionica 7. lipnja 2000.).


Također u organizaciji MPŠ se realiziraju studijska
putovanja u zemlje koje su u tranziciji i koje također
provode reorganizaciju šumarstva, a u svrhu upoznavanja
sa njihovim iskustvima.


20. lipnja 2000. HŠD u okviru obilježavanja Dana
hrvatskoga šumarstva, pod pokroviteljstvom predsjednika
hrvatskog sabora Zlatka To mč i ća (i koji je imao
uvodno izlaganje) organizira u Gothe centru tematsku
raspravu pod naslovom "Hrvatsko šumarstvo za 21.
stoljeće". Tom su prilikom na temelju izlaganja većine
predstavnika ogranaka HŠD formulirani i zaključci
koji su u najvećem dijelu potvrdili ispravnost pristupa i
načela koje je iznijelo i poslovodstvo.
U suradnji s prof. Biskupom , pripremljena je i
odaslana i obrađena Anketa (upitnik) prema uzorcima
ciljanih skupina zaposlenika, u svrhu stjecanja uvida u
njihove stavove prema poduzeću, ocjenu sadašnjeg
stanja i mogućim putovima restrukturiranja. Anketa je
sastavljena na načelima statističke struke s mogućnošću
informatičke obrade prikupljenih podataka i dobivanja
pouzdanih zaključaka. Rezultat ankete potvrdio je
potrebu opstanka jedinstvenog decentraliziranog, tržišno
orijentiranog poduzeća, kao i ispravnost svih temeljnih
načela gospodarenja šumama.


Direktor HŠ Željko L e d i n s k i imenuje povjerenstvo
u HŠ koje treba koordinirati aktivnosti u procesu
restrukturiranja: Ivan Hodić - predsjednik, Tomislav
S t a r č e v i ć i Mladen S1 u n j s k i.


Poslovodstvo HŠ u suradnji sa HŠD, Šumarskim
fakultetom i Šumarskim institutom izrađuje "Temeljna
polazišta za reorganizaciju hrvatskog šumarstva i reorganizaciju
"Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb". Glede
činjenice da HŠ gospodare s 80 % šuma i šumskih
zemljišta u RH to ova dva procesa nije moguće
provoditi odvojeno. Ova načela upućena su Upravnom
odboru HŠ, koji ih razmatra i usvaja. Ovime aktivnosti
na restrukturiranju dobivaju i formalni karakter kroz
Odluke Upravnog odbora.


Iako je ovaj dokument svima poznat još jednom
navodimo najvažnije dijelove:


Strateške odrednice - temeljni ciljevi u gospodarenju
šumama i šumskim zemljištima u republici
Hrvatskoj


1.
Organizirati integralno gospodarenje šumskim ekosustavima
na čitavom području Republike Hrvatske,
na način da se osigura potrajnost, stabilnost
ekosustava, biološka raznolikost, produktivnost,
samoobnovljivost i maksimalna proizvodnja općekorisnih
funkcija šuma.).
2.
Gospodarenje šumskim ekosustavima mora se temeljiti
na poduzetničkim i profitabilnim načelima s organizacijskom
i financijskom odgovornošću proširenom
i na najniže organizacijske jedinice (šumarije).
3.
Novo ustrojstvo mora osigurati gospodarenje s manje
troškova i bitno većim prihodima, provedbom
razvoja svih (tzv. ostalih) djelatnosti.
4.
Cijeli proces mora osigurati socijalnu stabilnost.
5.
Gospodarenje šumama koje su po članku 52. Ustava
RH prirodno bogatstvo od interesa za RH i imaju
njezinu osobitu zaštitu, mora se učiniti neovisnim
od utjecaja svih drugih interesa koji su u suprotnosti
s temeljnim načelima gospodarenja šumama.
6.
Kod izrade novog ZoŠ-a obvezatno predvidjeti financijsko
vrednovanje općekorisnih funkcija šuma
iz kojih će se izvora dugoročno i stabilno financirati
gospodarenje šumama na Kršu i sanacija šuma i staništa
izložena sušenju, propadanju te sanacija ratom
stradalih i miniranih šuma.
7.
Nadzor nad provedbom svih propisa koji reguliraju
gospodarenje šumama povjeriti dobro ustrojenoj i
nezavisnoj inspekcijskoj službi pri nadležnom ministarstvu
.
Gospodarenje državnim šumama - načela projekta
novog poduzeća


1. Gospodarenje državnim šumama povjeriti posebnim
zakonom trgovačkom društvu - pravnom slijedniku
"Hrvatskih šuma" p.o. Zagreb na neodređeno
vrijeme, ustrojenog na načelima iz Zaključaka
Vlade od 21. prosinca 2000. i 22. veljače 2001.:
a.
jedinstveno poduzeće za šume s organizacijskom
i financijskom odgovornošću proširenom i
na najniže organizacijske jedinice (šumarije)
b.
privatizacija djelatnosti koje nemaju izravan
utjecaj na gospodarenje šumama
c.
zbrinjavanje viška zaposlenih riješe privatizacijom,
prirodnim odljevom zaposlenika, stimuliranjem
prestanka radnog odnosa otpremninama,
strogim nadzorom novog zapošljavanja
2.
Novo poduzeće ustrojiti sukladno Zakonu o trgovačkim
društvima, a u obliku koji će biti predložen
Projektom kao najpovoljniji.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 80     <-- 80 -->        PDF

3.
Vlasnik poduzeća je Država.
4.
Unutarnje teritorijalno ustrojstvo mora biti temeljeno
na ekološko-gospodarskim i ekonomski održivim
cjelinama uz poštivanje pozitivnih iskustava u
dosadašnjem gospodarenju, a što će biti predloženo
Projektom.
5.
U razdoblju predviđenom za realizaciju Projekta,
koje mora trajati do 5 godina, cilj ne smije biti maksimalizacija
profita već stabilnost poduzeća i socijalna
sigurnost zaposlenika u procesu restrukturiranja.
Ministarstvo imenuje na državnoj razini Povjerenstvo
koordiniranje i vođenje restrukturiranja hrvatskog
šumarstva i HŠ.


U proces restrukturiranja uključuje se i Svjetska
banka, s ciljem da kreditom podrži izradu Studije i njezine
provedbe, s dijelom prenamijenjenih sredstava od
kredita za obnovu šuma na Mediteranu (dio neutrošenih
sredstava). Ovime se prihvaćaju i načela izbora nositelja
izrade Studije kao i metoda rada.


Povjerenstvo koje je imenovao ministar definira i
Projektni zadatak za raspisivanje natječaja za izbor
konzultantske tvrtke i kao stoje poznato nakon provedenog
postupka odabrana je tvrtka Coillte iz Irske. U
biti to je tvrtka koja gospodari irskim državnim šumama,
a ima i djelatnosti konzultantskih usluga.


U međuvremenu Vlada RH donosi i određene zaključke
vezane za restrukturiranje:


Šumarstvo


Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
i Upravni odbor Hrvatskih šuma da izvrše restrukturiranje
Hrvatskih šuma prema sljedećim odrednicama:


-
jedinstveno poduzeće za šume s organizacijskom i
financijskom odgovornošću proširenom i na najniže
organizacijske jedinice (šumarije);
privatizacija djelatnosti koje nemaju izravan utjecaj
na gospodarenje šumama.
Izrada Studije


Nakon provedenog postupka izbora i potpisa s odabranom
konzultantskom tvrtkom počinje njihov rad na
izradi Studije restrukturiranja HŠ.


Jasno je da su konzultanti uvažili načela definirana
u Projektnom zadatku, kao i postojeće Zaključke koje
je donijela Vlada RH.


Njihov se posao provodi timski, gdje su članovi tima
specijalisti za pojedina područja. Rad teče određenim
slijedom: snimka postojećeg stanja, obrada svih
interesnih skupina i grupa (MPŠ, HŠ, zaposlenici, sindikat,
Dl, Ministarstvo zaštite okoliša, udruge za zaštitu
prirode), izrada sektorskih izvješća, te izrada jedinstvenog
međuizvješća iz kojeg se nazire osnovna koncepcija,
koje će biti dano na uvid Vladi RH.


Upravo smo sada u fazi izrade ovog međuizvješća i
ono će morati izazvati donošenje i političke odluke
Vlade da se nastavi s radom u predloženom pravcu.


Globalni okvir ovog međuizvješća koje predlažu
konzultanti usklađen je s dosadašnjim zaključcima
Vlade, potvrdio je temeljna opredjeljenja poslovodstva
HŠ i u skladu je sa stajalištima MPŠ.


Utvrđeno je da proces mora počivati na načelima :


Jedno poduzeće


komercijalno, tržišno orijentirano poduzeće, s ciljem
stvaranja dobiti do granice koja ne ugrožava načela
potrajnosti, očuvanja i unapređenja ekosustava


restrukturiranje provesti kao proces u uvjetima održavanja
socijalne stabilnosti.
Kroz radionice koje će se održati treba raspraviti i
predložiti:


problematika gospodarenja kontinentalnim (gospodarskim)
šumama
organizaciju gospodarenja šumama na kršu


korištenje nekomercijalnih funkcija šuma


kako razvijati i kontrolirati nova područja poslovanja


kako urediti odnos poduzeća i države
Glavna stajališta poslovodstva


Uz sve navedeno u Temeljnim polazištima želimo
navesti još:


Jedinstveno poduzeće u 100 % vlasništvu Države
(razlozi: osigurava ispunjenje propisa i zakonskih
obveza u gospodarenju šumama, osigurava mogućnost
sanacije ratnih šteta na područjima koja su bila
pod okupacijom, osigurava ravnopravnu poziciju u
odnosu na konkurente u okruženju na otvorenom
europskom tržištu, daje mogućnost vođenja dobre
socijalne politike u procesu racionalizacija itd.).


Temeljna organizacijska jedinica je šumarija i RJ, a
ostale razine su mjesta gdje se na najracionalniji način
obavljaju zajednički poslovi važni za funkcioniranje
poduzeća, i te razine su nositelji samo tih troškova,
to su mjesta investiranja, stvaranja proizvoda
na najučinkovitiji način (sa što manje troška i koji
će dati najbolji učinak na tržištu).


Studijom, na temelju analiza i simulacija dati optimalna
rješenja za obavljanje zajedničkih poslova.


Novo poduzeće - trgovačko društvo mora poslovati
po uređenim tržišnim načelima, umjesto da se drvna
sirovina prodaje po sustavu distribucije prava
kupnje po cjeniku koji odobrava Vlada.


Dobro gospodarenje šumama nije u sukobu sa zaštitom
prirode i ekosustava, ustvari dobro gospodarene
šume osim izravnih gospodarskih koristi proizvodi i
najviše opće korisnih funkcija. HŠ može u zaštiti prirode
ispuniti sve zadaće koje mu se propišu sigurno
bolje od novoformiranih ustanova koje su samo dodatni
trošak i nedovoljno stručno ekipirane.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 81     <-- 81 -->        PDF


JBR samo kao trošak poslovanja, planira se i troši
na šumariji, nema zajedničkog računa.


PBR jedinstven, jedan račun. Iz njega se financiraju
radovi i programi prema propisima ŠGO i ZOŠ-a.


OKFŠ uvjet za gospodarenje na Kršu.


Studijom potrebno utvrditi još uvijek nužnu razinu
solidarnosti u području BRŠ.
Kao stoje poznato, u Saboru su usvojene određene
izmjene ZOS-a koje su u funkciji preoblikovanja JP u
trgovačko društvo oblika d.o.o. Iako je to naoko mala
promjena, ona je po svom sadržaju velika, posebno u
dijelu odlučivanja, upravljanja i odgovornosti. Ona je u
funkciji olakšavanja i pojednostavljivanja provedbe
čitavog procesa restrukturiranja. Sigurno je da će se
nakon izrade Studije i donošenja Strategije morati izraditi
novi ZOŠ kao instrument njihove provedbe (navodno
do srpnja).


Na kraju želim reći da će za sve ono što bude dobro
i pokaže se uspješnim biti mnogo zaslužnih, a za moguća
rješenja koja neće biti prihvaćena ili popularna
snosit će odgovornost samo ova struka i ovo poslovodstvo.
Smatram stoga, da se ne možemo odmaknuti od
obveze i odgovornosti, da predložimo najbolja rješenja
za hrvatsko šumarstvo i borimo za te ciljeve. Ovo poslovodstvo,
dok je na ovim odgovornim mjestima, ne
može sebi priuštiti slobodu da govori sa svojih lokalnih
interesnih pozicija, jer snosi odgovornost za šumarstvo
u čitavoj RH.


Drago nam je da su ovdje i predstavnici MPS i konzultantske
tvrtke, koji će također moći odgovarati na
brojna pitanja koja sigurno imate


Ilija Gregorović , dipl. ing., predsjednik HŠD-a


Ogranak Vinkovci
Zaključci s rasprave Šumarskog društva Ogranak
Vinkovci održane 25. 1. 2002. gdje je bio prisutan
71 član društva, povodom aktualne teme: Strategija
razvoja, restrukturiranje "Hrvatskih šuma", Zakon


o šumama.
A/Nacionalna šumarska politika i strategija


1.
Šume i šumska zemljišta ostaju u vlasništvu Republike
Hrvatske, razvrstane na šume na kršu i gospodarske
šume (jednodobne i preborne).
2.
Gospodarske šume podijeliti na Šumsko-gospodarska
područja sadašnjih Uprava šuma što se u većini
slučajeva poklapa sa županijskim područjima.
3.
U gospodarskim šumama integralno (uzgoj, iskorišćivanje,
lovstvo) gospodariti po načelu potrajnosti
prihoda, poštivajući sljedeća načela:
a) održavanje biološke raznolikosti
b) produktivnost
c) sposobnost obnavljanja


4.
U jednodobnim šumama obnovu vršiti oplodnim
^J 15 %Xi i i.i. = II2CL .


sječama poštivajući sve ekološke zahtjeve današnje
civilizacije:
a) uz minimalnu i kontroliranu primjenu ekološki
prihvatljivih herbicida
b) oplodne sječe na većim površinama u funkciji
prirodne obnove šuma


5.
Gospodariti prema osnovama gospodarenja i etatnim
mogućnostima ne smanjujući proizvodnu šumsku
površinu (iznimku čini izdvajanje za infrastrukturu
od bitnog državnog interesa) uz naknadu za izdvojene
površine koja treba služiti za PBR ili kupnju
šuma i šumskih zemljišta.
6.
Liberalizirati tržište drva.
7.
Pašarenje i žirenje potpuno isključiti iz gospodarskih
šuma.
8.
Bolje koristiti sporedne šumske i sitne drvne proizvode.
9.
Dobit ostvarenu u poslovanju poduzeća koje gospodari
šumama pod točkom 2. dijeliti na sljedeći način:
a) poduzeću 50 %
b) jedinici lokalne samouprave 25 %
c) državnoj upravi 25 %
10.Radove u šumarstvu mogu izvoditi samo pravne i
fizičke osobe koje imaju kvalitativno i kvantitativno
licencirane šumarske kadrove.


11.Raspolaganje certifikatom pripada poduzeću koje
gospodari šumom.


Napomena: Ukoliko se ne prihvate prijedlozi iz točke
1. i 2. Nacionalne šumarske politike i strategije cjelokupan
prijedlog gubi smisao.


B/Restrukturiranje poduzeća za šume


1.
Šumsko gospodarskim područjem integralno gospodari
trgovačko društvo koje se podudara sa sadašnjim
upravama šuma u skladu točke 2. Strategije.
2.
Ustroj organizacije treba biti dvostupanjski:
a) Uprava šuma
b) Šumarija
Zbog ekonomičnosti i učinkovitosti moguće je
objedinjavanje zajedničkih poslova više poduzeća:
uređivanje i smjernice proizvodnje kroz uređivanje šuma;
razvojna služba; istraživanje i razvoj tržišta; marketing;
kontrola izvršenja propisa osnova i kontrola
kvalitete izvršenih radova;raspored sredstava PBR po
usvojenim programima; raspored troškova OKFŠ-a po
usvojenim programima.


3.
Nadležnosti Uprave šuma (trgovačkog društva) bile
bi : planiranje i odgovornost za izvršenje radova na
razini uprave šuma propisane ŠGOP i šumarije: organizacija
i kontrola proizvodnje (po količini i kva—
htett^-fta-razfni šumarija i radnih jedinica: evldencija
izvršenja na razini ŠGOP; upravljanje kapitalom.


4.
Nadležnosti šumarije bile bi: planiranje i odgovornost
za izvršenje radova na razini šumarije i RJ; veće
Zbog ekonomičnosti i učinkovitom moguće
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 82     <-- 82 -->        PDF

ovlasti i odgovornosti na razini šumarije i RJ: izbor
izvršitelja usluga,nabava,prodaje drvnih sortimenata,
planiranje investicija i odgovornost prema Upravi
šuma po točno utvrđenim kriterijima. Organizaciju
stručnog osoblja ustrojiti na referentskom sustavu:
upravitelj, pomoćnici za uzgoj i iskorišćivanje, referent
za mehanizaciju (po potrebi), inžinjeri operative
prema veličini šumarije. Ovakvim ustrojem je osigurana
motivacija, kvalitet i napredovanje.


5.
Gospodarenje etatom i izvršenje svih radova propisanih
SGOP i OG izvodi trgovačko društvo vlastitim
ili vanjskim kapacitetima.
C/Zakon o šumama


1.
Novim zakonom o šumama pravno regulirati pretpostavke
proizašle iz prethodnih točaka Strategije i
Restrukturanja poduzeće za šume.
2.
Državni nadzor nad šumama provesti kroz Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva.
Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Vinkovci ovim
stavom i prijedlozima smatra da će najbolje biti ostvaren
interes Republike Hrvatske bez pozivanja na "zelenu
religiju" i prividnu solidarnost kao zaštitnice trome i
neučinkovite dosadašnje organizacije.


Milan Presečan , dipl. ing., predsjednikHŠD-aogra


nak Bjelovar


Stavovi i prijedlozi o strategiji šumarstva, re


strukturiranju Hrvatskih šuma i novom zakonu o


šumama


A) Nacionalna šumarska politika i strategija


1.
Prirodni šumski ekosustavi, nedvojbeno uvjetuju
opstanak života na zemlji, pa su aktivnosti šumarske
struke na njihovom očuvanju i unapređenju, u
skladu s člankom 52. Ustava Republike Hrvatske,
od posebnog interesa, a šumski ekosustavi uživaju
njenu osobitu zaštitu. Načini upravljanja i održivog
korištenja šumskih ekosustava, na taj način postaju
bioetička pitanja cjelokupnoga društva i obveza
ukupnoga čovječanstva.
2.
Vlasništvo nad šumskim ekosustavima (šumama),
neovisno od vrste, mora u korištenju trajno biti
ograničeno i kontrolirano u pogledu osiguranja jednostavne
biološke reprodukcije, izvršenja stručnih
gospodarskih radova na načelima potrajnosti, prirodnosti,
bioraznolikosti i prirodne obnovljivosti.
3.
Dio viška vrijednosti (profita), ostvaren u gospodarenju
kod jednog dijela šumskih ekosustava, mora
se vratiti u šumske ekosustave na solidarnoj osnovi
u drugim dijelovima šumskogospodarskog područja.
Izuzimanje viška vrijednosti iz gospodarenja
šumskim ekosustavima, najizravnije umanjuje njihovu
vrijednost, narušava stabilnost i dugoročno
ugrožava proizvodnju općih dobara i drvne tvari.
4.
Zbog utvrđene i, nažalost, trajne ugroženosti šumskih
ekosustava (sušenja šuma i propadanja šumskih
staništa), nužno je osigurati sustavno, sveobuhvatno
i metodološki programirano opažanje (monitoring)
svih vrsta i stupnjeva ugroženosti šumskih
ekosustava.
5.
Gospodarenje (očuvanje i unapređenje) tako ugroženih
šumskih ekosustava, nalaže bitno veće angažiranje
struke, povećani intenzitet i opseg radova, te
kao posljedicu, bitno veće troškove gospodarenja,
posebno u očuvanju staništa i prirodne obnove. Iz
tih razloga, država mora poticajnim mjerama i dodatnim
izvorima financijskih sredstava osigurati
povećana ulaganja u očuvanje i unapređenje prirodnih
šumskih ekosustava.
6.
Državne šume u Hrvatskoj ne mogu biti predmetom
prodaje, zakupa niti bilo kakvog prometovanja, one
trajno moraju imati osobitu zaštitu države, biti u
njenom vlasništvu, i nikako ne mogu mijenjati vlasnika,
(ovdje je dodana točka 15) U vrlo strogim i
jasnim okvirima moguće je prometovanje (zamjena,
prodaja ili kupnja) izrazito malih čestica šuma i
šumskog zemljišta, izvan suvislih kompleksa državnog
posjeda, i to samo u cilju zaokruženja u
kompleks te radi racionalnijeg gospodarenja.
7.
Zbog nekontroliranog i prekomjernog iskorištavanja
privatnim šumama u Hrvatskoj mora se dugoročnim
poticajnim mjerama osigurati poboljšanje
gospodarenja i razvoj, stimulirajući;
-
gruntovno sređivanje i okrupnjivanje posjeda
-
osiguravanje stručno-savjetodavne pomoći vlasnicima
- udruživanje vlasničkih posjeda


- poticanje gospodarskih radova
- osiguravanje sredstava za BRŠ na osnovi površine
- sankcioniranje neizvršenja gospodarskih radova
-
otvaranja mogućnosti otkupa ili predaje u državno
vlasništvo.


8.
Prostornim planom Republike Hrvatske, nužno je jasno
i dugoročno određenje namjene prostora. Potrebno
je terenski, dugoročno i jasno razgraničenje šuma
i šumskog zemljišta od poljoprivrednog zemljišta namijenjenog
ratarskoj proizvodnji, voćarstvu, pašnjacima,
odnosno turističkoj infrastrukturi i dr. Izdvajanje
šumskog zemljišta (osim šuma) za druge namjene,
na temelju Prostornog plana RH, uz utvrđeni
opći interes, ne bi trebalo biti opterećeno naknadom.
9.
U šumskim ekosustavima, nakon donošenja Prostornog
plana, nužno je definitivno isključiti mogućnost
pašarenja, žirenja i brsta. Isto tako, pod trajnom kontrolom
mora biti stanišno dopustiv broj divljači.
10.Korištenje nedrvnih proizvoda (tzv. sporednih šumskih
proizvoda) mora biti usklađeno sa Zakonom o
zaštiti prirode, a njihovo sabiranje regulirano i kontrolirano
prema internim aktima Poduzeća za šume.


11. Sa šumskim ekosustavima u Republici Hrvatskoj
najracinalnije je gospodariti integralno, to znači da


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 83     <-- 83 -->        PDF

se unutar Poduzeća za šume organizira i gospodarenje
sa svim zaštićenim objektima prirode, gdje je
šumski ekosustav temeljni fenomen zaštite. U tom
smislu, Poduzeće za šume mora izvršiti popunu kadrovima
drugih potrebnih struka.


12.Nakon donošenja Prostornog plana RH, koji će odrediti
razdiobu prostora po namjeni, izdvajanje šuma
i šumskog zemljišta za drače namjene, potrebno
je ograničiti na iznimne i posebne državne interese,


o čemu bi odlučivao isključivo Hrvatski Sabor.
13.Sadržaj ove točke nalazi se u točki 6.
14. U području zakonodavstva, nužna je izrada potpuno
novih zakona, koji će kroz multidisciplinarni pristup
osigurati takvo usklađivanje zakona koji određuju
gospodarenje i održivo korištenje prostora i
dobara u prirodi, da se ne isprepliću obveze, prava i
odgovornosti.
15.U obrazovanju šumarskih kadrova potrebno je proširiti
udio disciplina koje otvaraju mogućnosti korištenja
mnogih proizvoda i usluga šume koji se sada još
ne koriste. Isto tako, potrebna su suvremenija znanja
vezana za tržišno gospodarstvo i marketing, te posebno
značajno područje odnosa s javnošću.
16.Uzgoj divljači, neovisno o tome je li riječ o otvorenim
lovištima, ograđenim lovištima ili uzgajalištima,
vrste i njihov broj mora biti prilagođen konkretnim
stanišnim uvjetima i ne smije ih remetiti. Sumskogospodarskom
osnovom, osnovom gospodarenja
gospodarskom jedinicom, odnosno programom
za gospodarenje šumama, bit će propisane vrste i
maksimalno mogući broj divljači po jedinici površine,
za svaku gospodarsku jedinicu. Štete na šumskim
ekosustavima moraju biti čimbenik ograničenja
broja divljači po jedinici površine.


17.U okviru integralnog gospodarenja
šumskim ekosustavima,
Poduzeće za šume mora se kadrovski
ekipirati radi gospodarenja i s vodama unutar šumskih
ekosustava. Tu svakako spada skrb i zaštita izvorišta,
vodozaštitni pojasevi, zaštita od erozije i
bujica. Prirodno je i nužno da se izmjenom Zakona
o financiranju vodnog gospodarstva šume izuzmu
iz obveze plaćanja slivne vodne naknade, jer to ni u
jednoj europskoj zemlji nije slučaj.
18.RH mora znati da je iza 2005. moguće povećanje
sječnog etata za oko 1 mil. m3, i to uglavnom u klasi
prostornog i sitnog tehničkog drveta. Zbog toga,
u razvoju novih grana djelatnosti u korištenju drveta,
osim kemijske prerade, treba naći prostor za povećanu
proizvodnju, ali i osigurati plasman i korištenje
drveta kao energenta (toplane, termoelektrane,
sustavi centralnih grijanja na drvo i si.).


19.U području zaštite šuma, nužna su istraživanja usmjerena
postupnom uspostavljanju biološke ravnoteže,
na primjer u pogledu odnosa brojnosti sitnih
glodavaca i njihovih predatora, ptica i insekata, kao
i uporabe bioloških preparata za zaštitu šuma od
štetnih insekata i bolesti.


20.Trajna obnova (na malim površinama), sastojina
izloženih sušenju nameće isto tako obvezu trajnog
osiguravanja sjemena glavnih vrsta drveća (lužnjak,
kitnjak, poljski jasen, bukva, jela i dr.). Zbog toga je
nužno nastaviti podizanje klonskih sjemenskih
plantaža.


21.Naturalnoj restituciji šumskog posjeda oduzetog od
privatnih vlasnika, crkve i si., mora prethoditi izrada
metodologije vrednovanja (bilanciranja) gospodarskih
ulaganja odnosno korištenja kroz sve vrijeme
gospodarenja.


22.Posebno je značajno i nužno, da se zasebnim zakonskim
aktom otvori mogućnost privatizacije nekih
djelatnosti u šumarstvu. Tu mislimo na izrazito veliku
mogućnost korištenja nedrvnih proizvoda i usluga
šumskih ekosustava.


B) Restrukturiranje poduzeća za šume


Tek kada bude raspravljena, usuglašena i usvojena
Nacionalna šumarska politika i strategija, bit će moguće
odrediti ciljeve restrukturiranja i unutarnje organizacije
hrvatskoga šumarstva. Poduzeću za šume, mora
se projektom restrukturiranja, osigurati provedba svih
odrednica Nacionalne šumarske politike i strategije.
Obzirom na činjenicu da je projekt restrukturiranja u
tijeku, a strategija nije utvrđena:


1.
Predlažemo takvo poduzeće koje današnjim upravama
šuma daje autonomiju financijskog, investicijsko-
razvojnog, poslovno neovisnog trgovačkog
društva u vlasništvu države.
2.
Radi poslovne sposobnosti u temeljni kapital Poduzeća
za šume moraju ući šume i šumska zemljišta,
sve dok država ima trajno vlasništvo nad Poduzećem.
3.
Predlažemo da današnje poduzeće HS, bude organizirano
- trostupanjski na načelu:
-
udruženje Hrvatske šume;
-
današnje Uprave šuma su trgovačka društva
(šumska gospodarstva);
-
današnje šumarije.
4.
Statutom novog Poduzeća mora se osigurati da svaka
šumarija ili RJ ima slobodu poslovne kreativnosti
u okvirima plana, prava, obveze, motivaciju i odgovornosti
za ostvarenje rezultata. Dosljednom provedbom
revirnog sustava mora se otvoriti prostor
suparničkim odnosima i tržišnoj utakmici na svim
razinama unutarnjeg ustroja.
5.
Do maksimuma treba otvarati prostor tehnološkoj i
poslovnoj kreativnosti kadrova, osigurati takvo nagrađivanje
koje će, uz prethodnu kontrolu, vrlo jasno
prepoznavati uspješnost i kvalitetne rezultate, i
to ozbiljno i motivirajuće potvrđivati po unaprijed
utvrđenim mjerilima osobne stimulacije, napredovanja
ili pak destimulacije.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 84     <-- 84 -->        PDF

6.
Kroz objektivno planiranje (maksimalno mogući
objektivan cjenik radova), nužno je osigurati odvojeno
praćenje izravnih i općih troškova. Uz rigoroznu
kontrolu kvalitete i količine uzgojnih radova,
potrebno je stimulirati smanjenje izravnih troškova
uz priznavanje planiranih stvarnih općih troškova
za razinu grupe ili jednako kategorizirane šumarije.
Oslobađanjem stručne i poslovne inicijative, treba
sustavno organizirati stručno kompetentan i stalan
nadzor (kontroling), koji će kolaudacijskim ocjenama
imati značajan utjecaj na stimulaciju ili destimulaciju
kroz plaću.
7.
Za jednodobne kontinentalne šume i raznodobne
(preborne) šume, nužno je uspostaviti sustav dugoročno
stabilnog osiguranja izvora za pokriće radova
JBRŠ-a, dok se izvori financiranja JBRŠ-a za krš
moraju naći izvan Poduzeća za šume.
8.
Jedinstvena i multidisciplinarno kadrovski bitno
ojačana Služba razvoja na razini Poduzeća za šume,
svojim programima mora biti u funkciji provedbe
strategije razvoja po utvrđenim prioritetima i mogućoj
dinamici izvođenja.
C) Zakon o šumama


Po donošenju Nacionalne šumarske politike, Projekta
restrukturiranja Poduzeća za šume, bit će moguće
donijeti odredbe novog Zakona o šumama. On mora
nedvojbeno i jasno omogućiti provedbu svih strateških
odredbi kroz restrukturirani oblik Poduzeća za šume.
Stručni potencijal "Hrvatskih šuma" mora se aktivno
uključiti i odgovorno sudjelovati u koncipiranju novog
Zakona o šumama. Zakon se ne smije baviti organizacijom
Poduzeća za šume. Predlažemo:


1.
U definiciji gospodarenja šumama, potrebno je termin
iskorištavanje šuma zamijeniti nazivom iskorištavanje
drvne tvari ili slično.
2.
Zakonom o šumama određuju se mjere zaštite, uzgoja
i održivog višenamjenskog korištenja šumskih
ekosustava na načelima zaštite okoliša i prirode,
maksimalne proizvodnje općih dobara, potrajnosti,
prirodnosti, bioraznolikosti i prirodne obnovljivosti.
3.
Biološku reprodukciju valja razvrstati na jednostavnu,
koja obuhvaća sve uzgojne radove u postojećim
šumskim ekosustavima i proširenu biološku reprodukciju,
koja obuhvaća isključivo uzgojne radove
na neobraslim površinama i to do 1/5 ophodnje.
4.
Zakon o šumama mora obvezati Poduzeće za šume
na osiguranje izvora financijskih sredstava za pokriće
radova propisane JBR-e šuma. Obveza izdvajanja
po propisanim stopama, situiranje uzgojnih radova
po jedinstvenom cjeniku i prihodovanje, uvjetovalo
je i stimuliralo neracionalnu, pa i fiktivnu potrošnju.
BRŠ-a mora biti isključivo i samo trošak, a sustavom
kontrole i nagrađivanja mora se stimulirati uspješnost
gospodarenja i manji troškovi. Izvori sredstava
za proširenu biološku reprodukciju moraju se osiguravati
izvan Poduzeća za šume, a dinamika će se u
vremenu podešavati osiguranju sredstava.


5.
Za potrebe gospodarenja šumskim ekosustavima,
treba ponovno u pravilnik za uređivanje šuma uvesti
obvezu gospodarenja po ekološko-gospodarskim
tipovima šuma (EGT). Takva klasifikacija omogućuje
različite ophodnje, vremena za turnuse prorjeđivanja
i ophodnjice.
6.
Osnovama gospodarenja gospodarskim jedinicama,
mora se posebno propisivati radove na gospodarenju
staništem. Posebnu pozornost treba obratiti;
sadnji voćkarica, izvorima, barama, močvarama,
gnjezdištima rijetke ornitofaune, pjevalištima tetrjebova,
brložištima medvjeda. U cilju uspostavljanja
biološke ravnoteže, pri doznaci stabala za sječu,
potrebno je ostavljati određeni broj suhih stabala po
1 ha, te šuplja stabla za gnježđenje dupljašica, i posebno
šumskih sova kao prirodnih regulatora brojnosti
sitnih glodavaca.
7.
Zakonom o šumama, u dijelu privatnih šuma, potrebno
je, zbog njihovog stanja, posebno regulirati gospodarenje.
Zbog izrazite usitnjenosti posjeda, gospodarenje
se mora propisivati za veće komplekse privatnih
šuma sličnih stanišnih uvjeta. Ovlašteni šumarski
stručnjak, morao bi takav cijeli kompleks,
programiranim gospodarskim radovima svakog vlasnika
kroz duže razdoblje ujednačavati, nadzirati i
poticati.
8.
Pouzeće za šume mora u ime vlasnika (RH), biti nositeljem
natječaja za davanje koncesije i lovozakupa
na državna lovišta, kako bi moglo ugovorima o lovoovlaštenju
isto tako graditi odnose između lovoovlaštenika
i Poduzeća za šume, da bi se isključila mogućnost
poremaćaja odnosa staništa i divljači.
9.
U šumi i na šumskom zemljištu ili u blizini šuma, generalno
se zabranjuje loženje otvorene vatre. Eventualnu
mogućnost loženja otvorene vatre, svojim će
aktom godišnje utvrđivati Poduzeće za šume, i to s
vrlo strogim određenjem mjesta i vremena loženja,
mjera zaštite, ovisno o konkretnim staništima, ugroženosti,
vremenskim uvjetima i godišnjem dobu.
10.Vrijeme
sječe, utvrđeno ŠGOP-a, propisuje se za
svaku gospodarsku jedinicu s mogućnošću pomaka
(do 15 dana) prema klimatskim prilikama tekuće
godine. Iznimno, u poplavnim šumama poljskog jasena,
moguće je izvršiti pomak početka vremena
sječe i do 30 dana.


11. Sadašnji naziv čuvar šuma treba zamijeniti s lugar.
Propise i ostalu legislativu treba uskladiti zbog
učinkovitosti i ovlasti postupanja u svim poslovima
koje obavlja. Autoritet lugara mora biti temeljen na
stručnoj osposobljenosti, vanjskom izgledu, uniformi
i osiguranim tehničkim sredstvima, pomagalima
u radu. Broj lugara na reviru utvrđuje se na razini
grupe, uvažavajući lokalne značajke.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 85     <-- 85 -->        PDF

12.U području odabiranja
i doznake stabala za sječu,
ovlaštenje za taj posao mora ostati isključivo na diplomiranim
inženjerima šumarstva.
13.Sumskogospodarskom osnovom područja potrebno
je dugoročno osigurati uravnoteženje između propisanih
gospodarskih radova i izvora financijskih
sredstava za njihovo pokriće kod svih gospodarskih
jedinica.


14. Osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama odnosno
Programi, moraju za svaku gospodarsku jedinicu
prepoznati i propisati, i tržišno realno pretpostaviti
korištenje nedrvnih proizvoda i usluga šumskih
ekosustava.
15.Podzakonski akti (Pravilnik o uređivanju šuma i
dr.) moraju u osnovama gospodarenja omogućiti
propisivanje globalnih obveza, a godišnjem planiranju
i izvršenju gospodarskih radova iz puno jasnih
razloga (sušenje šuma, tržište i dr.) moraju biti
omogućene brze, ali vrlo strogo kontrolirane promjene,
sve u okvirima globalnih propisa.


16.Programiranje, edukacija i obvezno radova od vanjske
usluge i poduzetnika.


Damir D e 1 a č, dipl. ing., predsjednik HŠD-a, ogranak


Delnice


Prijedlog temeljnih odrednica o strategiji, restruk


turiranju i zakonu 1. Nacionalna šumarska politika i


strategija


1. Nacionalna politika i strategija šumarstva mora
biti dugoročna sa stabilnim i nepromjenjivim ciljevima.


Uzgoj i zaštitu prirodnih šuma uz podržavanje biološke
raznolikosti.


Gospodarenje po načelu potrajnosti i održivog korištenja
šumskih ekosustava.


Kontinuirano opskrbljivanje tržišta dovoljnim i stalnim
količinama drveta te drugih (sporednih) šumskih
proizvoda, produkata integralnog gospodarenja
šumama i šumskim zemljištem.


Državne šume u Hrvatskoj ne mogu biti predmetom
prodaje, koncesija ili zakupa, te moraju uživati trajnu
zaštitu Države i biti u njenom vlasništvu.


Zbog značajnih biljnogeografskih, stanišnih i gospodarsko-
tehnoloških razlika, potrebno je šume razvrstati
u tri zasebne cjeline:
1.
jednodobne kontinentalne šume
2.
raznodobne (preborne) šume
3.
krške šume


Integralno gospodariti šumskim ekosustavima.
Omogućiti "Poduzeću za šume" bavljenje i drugim
djelatnostima koje nisu izravno vezane za gospodarenje
drvom u cilju povećanja ukupnog prihoda i
zapošljavanja radnika. (Bolje korištenje sporednih
šumskih proizvoda, stavljanje atraktivnijih šuma i
šumarskih objekata u turističku ponudu, riješiti pitanje
prerade tanke oblovine i izrade ogrjeva).


Djelatnosti koje se sada nalaze u sklopu poduzeća, a
prikazuju učinkovitost u poslovanju postepeno privatiziran.


Plasman proizvoda Poduzeća mora funkcionirati na
tržišnom načelu, a ne po ugovoru.


Zbog podizanja kvalitete usluga privatnih poduzetnika,
te omogućavanja zaposlenja dijela šumarske
struke, inzistirati na licenciranju radova u šumarstvu.


Zbog izuzetnog značenja šuma i šumskog zemljišta
za republiku Hrvatsku, potrebno je da se kao struka
izborimo za veći utjecaj u zakonodavnoj i izvršnoj
vlasti, kako bi zakonska regulativa uvažila specifičnosti
naše struke. Pored zakona o šumama postoji
još niz zakona koji izravno utječu na rad šumarskog
poduzeća (Zakon o zaštiti prirode, Zakon o radu,
Zakon o prostornom uređenju, Zakon o javnoj nabavi
itd.).
2. Restrukturiranje poduzeća za šume
Sadašnja organiziranost J.P. "Hrvatske šume"
skupa je i neracionalna. Prevelika centralizacija
onemogućuje kreativno djelovanje većine šumarskih
stručnjaka. Sustav je preglomazan i birokratiziran, a ne
uvažavaju se specifičnosti pojedinih oblasti: jednodobne
sume, prebor i krš.


Glede navedenog, često često izostaje motiviranost
za rad uposlenika.


Da bi se pokrenule sve kreativne snage koje nesumnjivo
postoje u hrvatskom šumarstvu, predlažemo sljedeća
načela na kojima bi trebalo funkcionirati buduće
poduzeće.


Državne šume razdijeliti na tri šumskogospodarska
područja:
1. jednodobne kontinentalne šume
2.
raznodobne (preborne) šume
3.
krške šume


Unutar svakog područja formirati više trgovačkih
društava (moguće prema današnjim Upravama
šuma).


Kao jedinstveno tijelo koje bi objedinjavalo hrvatsko
šumarstvo formirati Državnu upravu za šume
pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.
U nadležnosti državne Uprave bilo bi predstavljanje
hrvatskog šumarstva u zemlji i inozemstvu, razvijanje
i kontrola provođenja strateških ciljeva hrvatskog
šumarstva i šumarska politika, istraživanje i razvoj tehnologije,
tržišta i marketinga, predlaganje ŠGOP, prikupljanje
i distribucija sredstava PBR na temelju odobrenih
planova.


Trgovačka društva u većini slučajeva mogu se poklapati
s današnjim Upravama šuma, a najvažniji kriterij
za osnivanje je mogućnost ostvarenja radova JBRS i
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 86     <-- 86 -->        PDF

potrajnost prihoda. Izvori financiranje JBRŠ na području
krša moraju se naći izvan šumarskog poduzeća.


Trgovačka društva obavljaju organizaciju i kontrolu
proizvodnje i prodaje, evidencije, predlažu Gospodarske
osnove, sudjeluju u izradi prostornih planova (općinski
i županijski), obavljaju zajedničke servisne poslove
neophodne za funkcioniranje šumarije.


Šumarija mora imati slobodu poslovne kreativnosti
u okvirima plana, prava, obveze, motivaciju i odgovornosti
za ostvarenje rezultata. Po utvrđenim mjerilima
stimulacije, napredovanja ili destimulacije motivirati
rad svakog pojedinca.


3. Zakon o šumama


Zakonom o šumama potrebno je pravno regulirati
pretpostavke proizišle iz točaka strategije i restrukturiranja
Poduzeća za šume.


Svakako izmijeniti član zakona koji propisuje izdvajanje
za JBR po propisanim stopama. Ovakav
način izdvajanja, situiranje radova po jedinstvenom
cjeniku i prihodovanje, uvjetovalo je stimulirano
neracionalnu, pa i fiktivnu potrošnju. Uzgojni rad
JBR je trošak, a sredstva za njegovo provođenje treba
planirati na temelju Gospodarskih osnova i Programa
gospodarenja i važećih cijena rada.


Ne opterećivati šumarsku operativu preopširnim
podzakonskim aktima (pravilnicima), u mnogim slučajevima
primijećeno je da šumarski stručnjaci gube
kreativnost čitajući u pravilnicima što smiju raditi.


Pravilnik o uređivanju šuma mora omogućiti kroz
osnove gospodarenja propisivanje globalnih obveza,
a godišnjem planiranju i izvršenju gospodarskih
radova omogućiti brze ali kontrolirane promjene.
Suma je složeni ekosust i nemoguće je osnovom
točno predvidjeti sva događanja za relativno dugo
razdoblje od 10 godina. Eventualna manja odstupanja
od osnove gospodarenja treba riješiti zapisnikom
šumarske inspekcije. Za takve primjere tražiti
izradu Izvanredne revizije jednostavno je preskupo.


Zakonom o šumama propisati povratak šumarske
inspekcije u Mistarstvo poljoprivrede i šumarstva.
Ministarstvo kroz inspekciju kontrolira provođenje
planova gospodarenja, a operativi je u interesu da ta
kontrola bude stručna.


Ukinuti nelogično izdvajanje znatnih sredstava u
ime vodoprivredne naknade.


Područje prebornih šuma proteže se pretežito na brdsko-
planinskom području. To su ruralni krajevi izrazito
velike šumovitosti, skoro isključivo privredno
vezani za šumarstvo i drvnopreradivačku industriju.
Svjedoci smo propasti većine drvoprerađivačke industrije
na tom području, te njenog vrlo sporog oporavka.
Posljedica je gubitak mnogih radnih mjesta i
opće osiromašenje kraja. U nemoći izazvanom općom
besparicom, na meti lokalne politike često su
šumari, a izlaz se vidi u "vraćanju" zemljišnih zajed


nica lokalnoj samoupravi. Ti zahtjevi su pravno neu


temeljeni i u neskladu sa šumarskom politikom.


Predlažemo da ZOŠ propiše izdvajanje šumskog do


prinosa na ovom području. Racionalnijom organiza


cijom poduzeća, trošenjem sredstava JBR te ukida


njem vodoslivne naknade, došlo bi do uštede dijela


koji bi se mogao utrošiti i za ovu namjenu.


Predsjednik HŠD-aprof. Slavko M a t i ć, naglašava
kako tematika koju obraduju sva tri zadatka nije nova,
jer kao stoje rekao u uvodnoj riječi, posljednjih godina
se u više navrata, ili na tematskim raspravama godišnjih
skupština HŠD-a, ili okrugih stolova, raspravljalo


o različitim aktualnim temama i problemima hrvatskog
šumarstva. Tako i saznanja i zaključci iz izvješća irske
konzultantske kuće, koja radi program restrukturanja,
za nas nisu ništa novo, jer smo to i sami zaključivali i
ukazivali na promjene koje treba učiniti. Naše šumarstvo
nije od jučer, jer su temeljne smjernice hrvatskoga
šumarstva određene još polovicom 18. stoljeća. Načela
potrajnog gospodarenja, ili kako je danas moderno reći
održivoga razvoja, kojemu se danas svijet vraća, hrvatsko
šumarstvo nije nikada napuštalo.
Ing. Tomislav Starčević očekuje da se restrukturiranjem
dogode promjene u strukturi i racionalizaciji
poslovanja. Napuštene površine koje su došle u posjed
HS, visoka vodna naknada i 2,5 % šumskog doprinosa,
koji nema pravu svrhu, jer ne osigurava zapošljavanje,
sve to nepotrebno opterećuje poslovanje. Nepovoljnim
ocjenjuje i utjecaj lovnih koncesija, gdje radi prekobrojnosti
divljači dolazi do degradacije staništa, a otežavajuća
okolnost je i nemogućnost plasmana ogrjevnog
drveta. Kakva je energetska bilanca? Plinificiraju
se sela, a na drugoj strani država ima problem viška
ogrjevnog drveta. Šumarija mora biti temeljna jedinica
na kojoj počiva sustav šumarstva, i sva ovlaštenja na
razini uprava i šumarija treba precizirati. Treba pažljivo
odrediti na kojem polju i koje su to djelatnosti s kojima
možemo ići u privatizaciju. U svemu tome ne
smije se zanemariti sustav kontrole.


Ing. Ivan Tarn aj naglašava kao glavni cilj restrukturiranja
bolje korištenje resursa i ukupnih sredstava
povjerenih šumarskoj struci. On posebno ističe kako
treba uvažavati mišljenje hrvatske šumarske javnosti,
jer ona bi trebala ovo o čemu raspravljamo prihvatiti
kao svoj cilj i opredjeljenje, a niti politika, niti strategija
nemaju smisla ako ih javnost ne prihvati. Po njegovom
mišljenju 90 % određenja koje ima poslovodstvo
HŠ, korespondira sa stajalištima hrvatske šumarske
javnosti, odnosno HŠD-a. Mnogo nedoumica izazvao
je Prijedlog novog ZOŠ-a koji nam je došao u ruke,
iako navodno još nije za javnost. S njime bi trebali provesti
strategiju šumarstva i restrukturiranje, tako daje
ta sinhronizacija vrlo važna. Ono što se očekuje od šu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 87     <-- 87 -->        PDF

marstva sutra, prikazuju dobro mišljenja članova ogranaka
Vinkovci, Bjelovar i Delnice, koji su pretstavnici
tri najveće naše Uprave i najvećeg broja šumara. Važno
pitanje je i zašto s novom organizacijom treba početi tijekom
godine, a ne početkom. Treba li nam novi trošak
izrade bilance, jer treba odrediti početno stanje. Imali
smo vremena, a sada odjednom žurba.


Dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. Ivica Grbac
ističe, kako je ono o čemu se odvje raspravlja značajno
i za drvnu industriju, jer je to samo logičan slijed koji
će imati odraza na komleks drvne industrije. Uz restrukturiranje
šumarstva savakako ide restrukturiranje
školstva, kako srednjeg, tako i visokog. Šumarski fakultet
je stoga i izradio nove programe, koji bi trebali
jamčiti obrazovanje inženjera za 21. stoljeće, i prva generacija
studenata počela se obrazovati po tom programu.
Svakako treba početi i od restrukiriranja srednjih
škola, kod kojih je nastavni proces zastario. Naravno
da dalje slijedi permanentno obrazovanje, jer znanje se
množi i ne stoji na mjestu.


Direktor Hrvatskih šuma ing. Željko L e d i n s k i,
naglasio je potrebu još aktivnije rasprave unutar
HŠD-a po svim ograncima, kako bi se osluškivalo mišljenja
kolega s terena, tako da odluke budu temeljene i
na njima, a ne donašane s jednog mjesta. Glede obavijesti
o tijeku izrade projekta restrukturiranja, on je ukazao
na redovite obavijesti koje je poslovodstvo HŠ davalo
putem časopisa, ili intraneta, tako da su bile dostupne
preko šumarija svim zainteresiranima. Pozvao je
sve, da ne zadovoljavaju samo svoje lokalne interese,
jer šumarstvo je već po definiciji općenarodno bogatstvo
i ponajprije smo pozvani gledati interese struke.
Tržište treba i vjerujemo da će ono biti odgovor na sve
lokalne opravdane i neopravdane želje, koje idu sve do
zahtijeva da se raspored drvne sirovine obavlja na općinskoj
razini. Do sada je poduzeće bilo ograničeno
različitim Vladinim odlukama, ali očekujemo da će
kao trgovačko društvo neovisnije funkcionirati. No i
šumari moraju promijeniti neka svoja razmišljanja,
usuglasiti stavove i preduhitriti ono što ne bi bilo u
skladu sa šumarskom strukom. Posebice se to odnosi
na tržišno poslovanje, gdje sami sebi moramo reći gdje
smo i što smo bolje i do sada mogli učiniti. I danas su
naše Uprave u određenom smislu samostalne i nisu baš
svi dijelovi centralizirani kako se tvrdi. Vrijeme je, da
se sami počnemo tržišno ponašati. U poduzeću su tijekom
ove dvije godine već nastale neke promjene kao
rezultat početka tržišnog razmišljanja, što pokazuje
značajna promijena u strukturi prihoda, iskazana većim
učešćem prihoda od nedrvnih proizvoda. Bitno je,
da na našim skupovima nađemo zajednički stav, jer
inače ispadamo neozbiljni prema okruženju, a ono je
izuzetno jako i ima političku moć da u konačnici donese
odluku.


Pomoćnik ministra ing. R e n d u 1 i ć pita se, da li je
stav ogranaka Vinkovci, Bjelovar i Delnice stav cijele
šumarske struke? Odgovor bi mogao biti, da su ovdje
nazočni pretstavnici polovice ogranaka HŠD-a, kojima
nije zabranjeno izjasniti se ako misle drukčije. Ostalim
ograncima bit će dostavljeni zaključci s ovog skupa, s
pozivom da na njih daju svoje primjedbe. Osim toga,
kao stoje replicirao ing. Tarnaj, još 1998. god. na godišnjoj
skupštini HŠD-a na tu temu izjasnili su slično i
drugi ogranci, primjerice Koprivnica.


Voditelj tima irske konzultantske tvrtke Coillte,
kratko je obrazložio njihova gledišta i prijedlog o restrukturiranju
Hrvatskih šuma.


Na kraju, zaključeno je, da Povjerstvo (Starčević,
Rendulić, Istok, Dundović i Jakovac), pripremi prijedlog
zaključaka, dostavi ih svim ograncima HŠD-a, koji
će dati na njih svoje primjedbe, nakon čega će se moći
konačno uskladiti zaključci. Tako usklađene zaključke
donosimo u nastavku.


Zaključci


1.
Prirodni šumski ekosustavi Hrvatske zbog svoje
vrijednosti i značaja, iskazanog u čl. 52. Ustava
RH, posebno izražene očuvanosti i kvalitete naših
šuma u pogledu proizvodnje općih dobara i drveta,
zbog njihove potrajnosti, stabilnosti, bioraznolikosti,
proizvodnosti i prirodne obnovljivosti, zahtijevaju
i nalažu dugoročno stabilno određenje u provedbi
jedinstvene šumarske politike i strategije na državnoj
razini, uvažavajući bogatu znanstveno-stručnu
tradiciju u načinu gospodarenja šumama, s ciljem
njihova očuvanja i ujednačenog razvoja. Zbog
svega toga, isključuje se mogućnost prevladavanja
profitne nad biološkom, kao i regionalne nad jedinstvenom
koncepcijom u gospodarenju šumskim
ekosustavima Hrvatske. Isto tako, hrvatska šumarska
struka vrlo jasno i kategorično isključuje pomisao
na mogućnost prodaje, koncesije ili zakupa državnih
šuma Hrvatske, neovisno od bilo kakvog
međunarodnog ugovora.
2.
Eventualno stvoreni višak vrijednosti (profit) u gospodarenju
takozvanim komercijalnim šumama morao
bi se vraćati u šumu, o čemu odlučuje država
kao vlasnik 2,024.474 ha (81 %) šuma u Hrvatskoj,
od kojih je oko 730.000 ha (36 %) šuma panjača i
degradacijskih oblika krških šuma koje zahtijevaju
dugoročna ulaganja u sanaciju. Uz ova saznanja, država
se mora odlučiti hoće li eventualni višak vrijednosti
iz gospodarenja šumama, ulagati u šume ili
ne, znajući da su i gospodarski (komercijalni) šumski
ekosustavi trajno ugroženi sušenjem, pa bi svako
izuzimanje viška vrijednosti iz gospodarenja
šumskim ekosustavima ozbiljno umanjilo njihovu
vrijednost, dodatno narušilo stabilnost i dugoročno
ugrozilo proizvodnju općih dobara i drvne tvari.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2002 str. 88     <-- 88 -->        PDF

3.
Strategijom šumarstva, pa onda i prostornim planom
Republike Hrvatske nužno je dugoročnim ciljevima
odrediti namjene prostora, kako bi se jasno
razlučile programirane površine šuma i šumskoga
zemljišta od poljoprivrednih zemljišta namijenjenih
ratarskoj, voćarskoj ili stočarskoj proizvodnji (pašnjaci),
te zemljišta namijenjenih turizmu, infrastrukturi
ili pak korištenju mineralnih sirovina, gdje
sa stručnog stajališta nikako ne dolazi u obzir osnivanje
instituta prava služnosti.
4.
Nakon tako utvrđenih strateških određenja o korištenju
prostora, iz šumskih ekosustava nužno je definitivno
isključiti mogućnost pašarenja, žirenja i
brsta domaće stoke, kao i uzgoja vrsta divljači koja
ne pripadaju određenom staništu ili pak takvog broja
divljači koji remeti prirodne stanišne uvjete određenih
šumskih ekosustava.
5.
Za privatni šumski posjed u RH (461.137 ha), zbog
dugoročno prekomjernog korištenja i usitnjenosti,
nužno je donošenje programa niza stimulativnih
mjera za okrupnjavanje posjeda, stručno-savjetodavni
nadzor uz osiguranje stabilnih izvora financiranja
za njegovu postupnu sanaciju.
6.
Šumarstvu Hrvatske potrebna je trajna suradnja znanosti
s ciljem održavanja i sanacije narušene biološke
ravnoteže u šumskim ekosustavima, te razvoja
i održivog korištenja mnogih nedrvnih proizvoda i
usluga šume. Isto tako, šumarstvo Hrvatske, mora
svoju budućnost graditi uzajamno sa srodnim i sukladnim
djelatnostima, i to uz jasno naglašenu podršku
države. U tom pogledu. Republika Hrvatska
mora značajne i rastuće mogućnosti proizvodnje drveta,
posebno za kemijsku preradu i energetsko korištenje
ugrađivati u bilance i sukladno proizvodnim
mogućnostima, osiguravati plasman.
7.
Zbog značajnih gospodarsko-tehnoloških razlika,
potrebno je provesti gospodarsku podjelu na: jednodobne
kontinentalne šume, raznodobne (preborne)
šume i krške šume, s dugoročno stabilnim i jasno
osiguranim izvorima financiranja jedostavne
biološke reprodukcije za svaku od tako podijeljenih
šumskogospodarskih cjelina.
8.
Preoblikovanjem sadašnjeg javnog poduzeća u jedinstveno
trgovačko društvo i projektom restrukturiranja
"Hrvatskih šuma", na temelju zaključka
Vlade Republike Hrvatske od 21. prosinca 2000.
posebno i jasno naglašavamo nužnost vrlo precizne
i dosljedne provedbe proširenja organizacijske i financijske
odgovornosti i na najniže organizacijske
jedinice (šumarije). Isto je tako značajno i potrebno
da projektom restrukturiranja bude do detalja precizno
projektirana razdioba funkcija, obveza, prava,
ovlaštenja, odgovornosti i zadaća unutar budućih
ustrojbenih razina. Novim unutarnjim ustrojem mora
se u potpunosti osigurati provedba posebno onih
odredaba iz zaključka Vlade RH, kao i stavova šumarske
struke koji se odnose na decentralizaciju
sustava, oslobađanje kretivnosti, osiguranje odgovornosti,
međusobne tržišne utakmice između organizacijskih
jedinica i stimulativne motivacije za
stvaranje dobiti.


9.
Uspješnost restrukturiranja "Hrvatskih šuma" može
naći mnoge unutarnje rezerve u organiziranju, kadrovskim
rješenjima, stimulativnom nagrađivanju i
si., no odlučujuću ulogu u uspješnosti budućeg poduzeća
(trgovačkog društva) mora imati bezuvjetno
oslobađanje tržišta i podrška države u mnogim promjenama
zakonskih i podzakonskih akata, koji moraju
uvažiti biološku dinamiku šumskih ekosustava,
ali i zakonitosti tržišnog poslovanja. Isto tako, značajan
iskorak u uspješnosti poslovanja mora donijeti
dobro programirana privatizacija dijela djelatnosti,
posebno u razvoju korištenja nedrvnih proizvoda
i usluga šume.
10.Unutarnjim ustrojem poduzeća, kojeg ne smije propisivati
Zakon o šumama, mora se osigurati međusobno
suparništvo, dohodovna utakmica i konkurencija.
Posebnu pozornost projektom restrukturiranja
treba posvetiti ustroju stručno kompetentne
unutarnje kontrole.


11.Izmjenama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva
nužno je šumu, kao prečistača i proizvađača
pitke vode osloboditi plaćanja slivne vodne naknade,
a poduzeće za šume obvezati radovima na zaštiti
izvorišta pitke vode i spriječavanje erozija unutar
šumskih ekosustava.


12.Umjesto zakonske obveze plaćanja šumskog doprinosa
lokalnoj samoupravi (2,5 % od prihoda prodanog
drveta), koji sada financijski podržava njen administrativni
aparat, potrebno je razmisliti o zakonskoj
izmjeni i propisivanju povećanog izdvajanja
financijskih sredstava u izrazito šumovitim regijama
(Slavonija, Gorski kotar, Lika), i njihovog, strogo
namjenskog korištenja za ulaganja koja osiguravaju
zapošljavanje na osnovi programiranog razvoja
novih djelatnosti i korištenja takozvanih sporednih
šumskih proizvoda i usluga šume.


13.U zaštićenim objektima prirode (nacionalni parkovi
i parkovi prirode), državni proračun dugoročno
unaprijed neće moći osiguravati niti najnužnija financijska
sredstva za njihovu iole ozbiljniju aktivnu
zaštitu i razvoj, pa šumarska struka predlaže da
se oni zaštićeni objekti prirode gdje je temeljni fenomen
šumski ekosustav, daju na upravljanje poduzeću
za šume.
H. Jakovac