DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 10     <-- 10 -->        PDF

J. Medak, D. Slade. M. Vukelić, J. Medvedović: SUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA . Šumarski list br. 5 6, CXXVI (2002). 251-260
Rezultati analize flornoga sastava šuma hrasta lužmladak
jele je mjestimično obilan na terenima iznad
njaka u predjelu "Premužno jezero" (Tablica 1), pokarazine
poplavne vode, tj. 3-4 m iznad najnižih položaja
zuju daje osim tipičnih vrsta i pratilica, na ovim lokaliterena.
Lužnjak dolazi čak i do 70 m iznad najnižih potetima
uočljiva prisutnost znatnoga udjela stranih vrsta ložaja "Premužnog jezera", gdje se pojavljuju hrast kitza
ovu zajednicu, kao što su bijeli jasen i obična jela. njak (Quercus petraea) i obični grab, koji još u višim
Na jugozapadnim padinama Premužnog jezera, u šumi položajima dominira zajedno s gluhačem, crnim grahrasta
lužnjaka pridolaze termofilne vrste kao što su bom, trepetljikom i brekinjom u šumskoj zajednici crgluhač
(Acer obtusatum) i drijen (Cornus mas), a ponoga
graba s jesenskom šašikom (Seslerio-Ostryetum).


Tablica 1. Fitocenološkc snimke šume hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino hetuli-Quercen roboris /Anić 1959/ Rauš


1969) u šumskom predjelima "Premužnojezero" i "Crnojezero" izrađene 13. 9. 2000. godine
Table 1 Plantsociological structure of the forest of Peduncled Oak and Common Hornbeam (Carpino hetuli-Quercen


roboris /Anić 1959/ Rauš 1969) in the regions of "Premužno jezero" and "Crnojezero", made on 13. 9. 2000.


Biljne vrste
Lokaliteti
Premužno jezero Crnojezero
Biljne vrste
Lokaliteti
Premužno jezero Crnojezero
1 Sloj drveća
pokrovnost
70 % 70 %
III Sloj prizemnog rašća
pokrovnost
40 % 60 %
Quercus robur 3.3 3.3 A cer pseudoplatan us 1.1 +
Carpimts hetulus 1.1 + Deschampsia caespitosa 1.2 +
Ulinus carpinifolia + Carex vesicaria + +
Prunus avium + Lvsimachia numnudaria + +
Fruxinus excelsior + Solanum dulcamara + +
II Sloj grmlja 85 % 60 % Galium cruciata ~ +
Cornus sanguinea 3.3 2.2 Fragaria vesca -+
Rubus fruticosus 1.1 + Viola reichenbachiana + -
Fraxin us excelsior 1.1 1.1 Galium lucidum + +
Ulmus carpinifolia + 1.1 Rhamnus frangula + +
Acer pseudoplatanus t + Acer campestre +
Cornus mas + + Lvsimachia vulgaris +
Carpinus betulus + + Convallaria maja lis +
Euonvmus latifolia + + Festuca heterophvlla
Corvlus avellana + + Ulmus carpinifolia +
Pints communis + + Veronica chamaedrys -
Prunus spinosa + + Stellaria holostea +
Ligustrum vulgare + + Ajuga reptans +
Salix caprea + + Pulmonaria officinalis +
Popu/us tremu/a + + Urtica dioica +
Salix viminalis + + Asarum europaeum +
Euonvmus europaea + + Abies alba +
Rhamnus frangula + + Geranium rohertianum +
Rosa sp. + Moeringia muse osa +
Crataegus monogyna + Phyllitis scolopendrium +
Viburnum opulus + Lactuca muralis +
Rubus idaeus + Agrimonia eupatoria +
Quercus robur + Sorbus torminalis +
Acer campestre + Hypericum perforatum +
Juniperus communis + Carex sylvatica 1 2
Malus svi vest ris + Quercus robur +
Abies alba + Brachypodium sylvaticum 1.2
Lonicera nigra + Potentilla erecta +
Samhucus nigra + Geum urbanum +
Cynanchum vincetoxicum +
Galeopsis tetrahit +
Clematis vitalba +
Polygonatum multiflorum +