DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 16     <-- 16 -->        PDF

M. Sporčić, A. Sabo: OZLJEĐIVANJE RADNIKA U HRVATSKOM ŠUMARSTVU TIJEKOM RAZDOBLJA . Šumarski liši br. 5-6, CXXVI (2002), 261-271
2. SVRHA I CILJ ISTRAŽIVANJA - Scope and objective of research
Svrha je istraživanja bila ustanoviti i prikazati (ne)postojanje
trendova i promjena koje su nastupile na području
sigurnosti i zaštite na radu u hrvatskome šumarstvu
tijekom desetljeća 1991-2000. Općim podacima o
ozljedama na radu nastojala se utvrditi razina sigurnosti
i zdravlja šumarskih radnika te posredno ocijeniti
uspješnost Poduzeća u gospodarenju vlastitim radnicima.
Analizirani podaci također oslikavaju dobrotu
nacionalnih normi i pravilnika kojima se uređuje zaštita
radnika u šumarstvu.


Detaljne analize o ozljedama načinjene su za područje
UŠ Delnice. Rezultatima provedenih analiza pokušalo
se dati odgovor na pitanja: Tko se ozljeđuje? Koji
se dijelovi tijela ozljeđuju? Zašto i kako se ozljeđuje?
Odgovori na ta pitanja temeljna su podloga i ishodište
svih akcija unapređenja sigurnosti i zdravlja šumarskih
radnika. Logičkim povezivanjem dobivenih rezultata s
pokazateljima prethodnih razdoblja i ranije korištenih
metoda, tehnika i tehnologija rada, ispitani su ostvareni
pomaci zaštite na radu.


3. METODE ISTRAŽIVANJA - Research methods
Ozljede na radu evidentiraju se i prate prema postojećim
zakonskim propisima. Kada se dogodi neka
ozljeda slijede propisani postupci: prva pomoć, prijave,
uviđaji, izvješća i dr. Evidencija svake ozljede sadrži
podatke o ozljedenom radniku, o vremenu i mjestu
ozljede, vrsti ozljede, uzroku i izvoru ozljede, načinu
nastanka ozljede i dr. Korištenjem dostupnih dokumenata
prikazane su i analizirane evidentirane ozljede
(1991-2000) s područja UŠ Delnice. Za svaku je ozljedu
prikupljeno 16 pokazatelja. Kao izvor podataka o
ozljedama na razini Poduzeća, poslužila su Poslovna
izvješća "Hrvatskih šuma".


Da bi se dokazala (nejjednakost između pojedinih
skupova podataka, oni su uspoređivani Hi-kvadrat testom
(x2), a jakost je veza ispitivana koeficijentom kontingencije
(Ck). Pri analizama su korištene apsolutne i
relativne frekvencije ozljeda.


Promjene u ustroju HŠ i organizaciji zaštite na radu,
utjecale su i na načine evidencije o zaposlenicima,
ozljedama i ostalim pojavama te su otežale praćenje
pojedinih varijabli kroz analizirano razdoblje. Rješenja
korištena u prikazu pojedinih nepotpunih ili nedostatnih
skupova podataka naznačena su u rezultatima rada
kao metodska ograničenja.


4. POKAZATELJI SIGURNOSTI I ZAŠTITE RADNIKA U
"HRVATSKIM ŠUMAMA" P.O. ZAGREB
Indicators of safety and protection of workers in "Hrvatske šume" Inc. Zagreb
Vrlo su česte tvrdnje da se u hrvatskom šumarstvu kazatelji ozljeđivanja radnika u HŠ prikazani su u tane
posvećuje dovoljna pozornost sigurnosti i zaštiti blici 1. Neki dodatni pokazatelji razine sigurnosti i
zdravlja radnika. Primjedbe da se na tome području ne zdravlja radnika u šumarstvu RH prikazani su u članciodvija
gotovo nikakva djelatnost, dobivaju na jačini maMartinića iVondre (1998, 1999).


usporedbom sa šumarstvom razvijenijih zemalja. Po


Tablica 1. Pokazatelji ozljeđivanja radnika u "Hrvatskim šumama"
Table 1 Indicators of workers´ injuring in "Hrvatske šume"


Broj
zaposlenika, N
Godina Number of
Year employees, No
1994 10201
1995 10034
1996 10122
1997 9228
1998 8488
1 999 8818


Udio proizvodnih
radnika, %
Share of
productive
workers, %


54,90
54,61
54,39
50,74
48,04
49,10


Broj
ozljeda, N
Number of
injuries, No


625
613
736
631
546
602


U promatranom razdoblju svake se godine u HŠ dogodilo
prosječno 625 ozljeda na radu. Broj se ozljeda i
smrtni slučajevi, prisutni gotovo svake godine, nije
smanjivao usprkos smanjenju broja zaposlenika. Najveći
pad zaposlenih dogodio se tijekom 1997. i počet


Smrtno Invalidi
stradali, N rada, N
Number of Disabled
deaths, No workers, No
4 700
1 702
1 786
2 746
7 602
0 597


Prosječno vrijeme
bolovanja po
ozljedi, dani
Average sick
leave time
by injury, days
29
32
28
28
27
32


Izgubljeni
radnik-dani
Lost worker-
days


17883
19898
20649
17559
14932
19494


kom 1998. godine, kada su radne jedinice "Hrvatskih
šuma" bile izdvojene u posebna poduzeća, društva s
ograničenom odgovornošću ("d.o.o.") osnovana u vlasništvu
HŠ.