DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 53     <-- 53 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 5-6, CXXVI (2002), 299-305
UDK 630* 451 + 462


PAŠARENJE NA VELEBITU


GRAZING ON VELEBIT


Marko VUKELIĆ*


SAŽETAK: Iskorištavanje sporednih šumskih proizvoda u Lici i Velebitu,
kao stoje paša i brst, u povijesti ima dugu tradiciju i može se podijeliti na:


a) razdoblje do Drugog svjetskog rata,


b) razdoblje poslije Drugog svjetskog rata.


Prvo razdoblje odnosi se na Vojnu krajinu i Kraljevinu SHS, kada žitelji
Like nisu plaćali sporedne šumske proizvode zbog servitutnih prava u Austrougarskoj
Monarhiji, a koja su naslijedili 1918. u Kraljevini SHS.


U razdoblju poslije Drugog svjetskog rata žitelji na prostoru bivše Vojne
krajine gube ta prava i mogu ih koristiti samo uz naknadu po propisima ZOŠ-a
i odredbama šumskogospodarskih osnova.


Svrha ovog članka je da ukaže na povijest pašarenja na Velebitu i u sjevernoj
Dalmaciji, s posebnim osvrtom na problem koza i kozarenja, koje je u povijesti
doživjelo nekoliko zabrana zbog devastacije šuma, a u nekim našim
krajevima održalo se i danas.


Na pisanje ovog članka ponukala me je izjava jednog stočara - kozara iz
Obrovca koji je na HTV-u u emisiji "Svakodnevica "prilikom rasprave o cjeniku
pašarenja izjavio daje koza "kanader", da je korisna jer djeluje preventivno
u suzbijanju šumskih požara. Nakon nekoliko minuta javio se telefonom
u emisiju kao slušatelj moj stari prijatelj i kolega Tompak i oštro uzvratio, rekavši
daje taj kozar izrekao totalnu neistinu, u čemu sam ga i sam u mislima
podržao. Koza nije nikakav ´kanader´, već demon za šumarstvo i okoliš.


Neprocjenjive su štete koje su koze učinile na prostorima od Istre, Primorja,
Velebita i sjeverne Dalmacije.


Ključne riječi: Pašarenje, brst, naknada, kanader i demon


UVOD Introduction


Stočari Like, dijelom Gacke, sjeverne Dalmacije i pukovnija Karlovačkog generalata. Da bi se u šumama
Primorja, stoljećima su pašarili na Velebitu. Stoke je uvelo više reda i prestalo s devastacijom šuma, Karlobilo
mnogo i to: ovaca, goveda i koza. Ličani su bili vački generalat 1765. g. donosi propis "Međutimni
prisiljeni na stočarska kretanja radi paše i brsta pošto šumski red" kojim se između ostalog regulira paša i
stoku nisu mogli prehraniti sa svojih polja. Na Velebit brst. Stoka se mogla napasati samo na određenim pašsu
kretali ljeti, a zimi u Primorje i sjevernu Dalmaciju. njacima i šumama, a kozama je bilo zabranjeno pašare


nje i brst u šumi i u blizini šuma. Toje bilo prvi put u po


Primorski i sjevernodalmatinski stočari kretali su sa


vijesti šumarstva da je jedan takav propis donesen. Tom


svojom stokom na ispasište samo ljeti i to na Velebit i


propisu najviše je doprinijeo weldmeister Franzo n i.


ličko sredogorje. Zbog velikog broja stoke došlo je do


Otada pa sve do razvojačenja Vojne krajine 1971. g. ko


devastacije šuma na Velebitu i ličkom sredogorju. To su


ze su bile skoro nestale. Polovicom 18. st., prema povi


među prvima zaključili austro-ugarski šumari krajiških


jesničaru Vaničeku , u Vojnoj krajini je bilo mnogo


* Marko Vukelić, dipl. ing. šum., 53300 Otočac, Branimirova 6 stoke, ne gledajući na kvalitet grla, a svaka graničarska