DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 7     <-- 7 -->        PDF

J. Mcdak, D. Slade, M. Vukelić, J. Medvedović: ŠUMK HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA , Šumarski list br. 5 6. CXXV1 (2002), 251-260
karakteristične nego u "Crnom jezeru", pa je prilikom Djelatnici Uprave šuma Gospić dobrom su suradistraživanja
tom predjelu posvećena veća pozornost. njom s djelatnicima Šumarskog instituta doprinjeli pri


Šume hrasta lužnjaka na većim nadmorskim visinakazu
rasprostranjenosti lužnjakovih šuma u Lici.
ma ( od onih gdje je njegova najveća rasprostranjenost)
istraživali su Stefano vi ć (1969) i Bucalo (1999).


PRIRODNE ZNAČAJKE ISTRAŽIVANOG PODRUČJA
Natural characteristic of the investigated area


Geološka podloga je kredni vapnenac, a tlo je smeđe,
plitko do srednje duboko, skeletno. Stijene izbijaju
na površinu ponegdje i više od 50 %.


Klima je umjereno topla i kišna, nema sušnog razdoblja,
oborine su jednoliko razdijeljene cijele godine,
najsuši dio godine pada u toplo godišnje doba. Maksimumu
oborine u početku toplog dijela godine pridružuje
se maksimum u kasnoj jeseni, koji je veći od prvoga.
Klimatska formula je "Cfsbx" (preneseno iz monografije
"Šume u Hrvatskoj", poglavlje "Klima u Hrvatskoj",
Seletković iKatušin (1992). Povoljnost
klime za šumsku vegetaciju je dobra, jer prema karti
indeksa povoljnosti klime (Medvedović 1992) istraživano
područje pripada indeksu K.L-8.


Vodni režim staništa lužnjakovih šuma je osim lokalnim
oborinskim prilikama određen i razinama vode


MATERIJAL I METODE RADA


Šumska zajednica hrasta lužnjaka i zajednice u njenom
okruženju utvrđene su analizom flornog sastava
prema metodi Braun - Blauquet (Vukelić i Rauš
1998) i na temelju ranijih istraživanja (Pelcer 1972,
Rauš i drugi 1992, 1998).


Digitalni model reljefa "Premužnoga jezera"
izrađen je digitalizacijom topografskih karata mjerila


1 : 25.000 te mjerenjem graničnih i profilnih točaka metodom
globalnog satelitskog pozicioniranja (GPS).
Digitalizacijom je vektorizirana granica lužnjakove
šume i livade prema stanju na karti (staro stanje) i slojnice
za digitalni model reljefa predmetnog područja.
Predmetno područje proteže se na dva lista topografske
karte, te je poslije skaniranja bilo potrebno izvršiti spajanje
datoteka.


Za digitaliazciju i naknadnu obradu grafičkih prikaza
korištenje programski paket Surfer. Vrhovima kilometarskih
kvadrata na skaniranoj topografskoj karti
dodijeljene su jedinične vrijednosti koordinata. Potom
je izvršena digitalizacija svake pojedinačne slojnice
naredbom "digitize". U datoteke je pohranjena odgovarajuća
visina kao treća koordinata. Za vrijeme rada
svaka je datoteka iscrtavana na podlozi kako bi se prekontrolirala
točnost digitalizacije i izbjegla ponovna
digitalizacija iste slojnice. Na kraju su sve datoteke
spojene u jednu datoteku s tri broja u svakom retku:
prva dva broja predstavljaju ravninske koordinate u


u rijekama Lici i Gackoj. Rijeka Lika u D. Kosinju na
nadmorskoj visini 484 m ulazi u vodni tunel dužine
9 km, koji ulazi u rijeku Gacku na visini od 450 m kod
Otočca. Visinska je razlika dakle 34 m. Dio vode iz Like,
koji se ne odvodi tunelom, prelijeva se i preplavljuje
Lipovo polje. Između Like i Gacke nalaze se "Crno"
i "Premužno jezero" i njihov je vodni režim o njima
ovisan, ali i o visini vode u retenciji Lipovog polja.
Prema zakonu o spojenim posudama, poplave u jezerima
su u vrijeme velikog vodnog vala u Lici i Gackoj te
u vrijeme poplave u Lipovom polju. To se događa u
trajanju od nekoliko tjedana, najčešće u proljeće, rjeđe
zimi, kao stoje bilo 15. siječnja 2001. godine, kada je i
Otočac djelomično poplavljen.


- Material and working methods
Gauss-Kruegerovoj projekciji (apscisa y i ordinata x)
te nadmorska visina (H). Koordinate se odnose na lokalni
Besselov elipsoid, a visine na približnu srednju
razinu mora. Dobivena datoteka poslužila je kao ulazni
podatak za izradu digitalnog modela reljefa. Digitalni
model reljefa izrađen je u obliku pravilnog rastera, tj.
pravilne pravokutne mreže. Vrijednost visina u točkama
rastera dobivene su interpolacijom između točaka
digitaliziranih slojnica.


Na terenu je izvršeno određivanje koordinata točaka
GPS-prijamnikom GeoExplorer tvrtke Trimble. Izmjerena
je granica lužnjakove šume s livadom, lužnjakove
šume s jelovom šumom te kontrolni visinski profili
terena. Izmjereno je ukupno oko 900 točaka. Korištenjem
GPS metode dobivaju se trodimenzionalne koordinate
u globalnom geodetskom sustavu WGS84,
dok se visine odnose na plohu globalnog elipsoida
WGS84. Koordinate dobivene digitalizacijom topografske
karte i koordinate dobivene GPS mjerenjima
ne odnose se na isti sustav. Zbog toga je potrebno izvršiti
odgovarajuće transformacije koordinata, tj. uklopiti
GPS-koordinate u model topografske karte. Najuočljivija
razlika između koordinata s topografske karte
(Basselov elipsoid) i GPS-om dobivenih koordinata
(WGS84 elipsoid) je u visinskoj komponenti koja se za
predmetno područje razlikuje za više od 40 m.