DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2002 str. 9     <-- 9 -->        PDF

J. Medak, D. Slade. M. Vukelić, J. Medvedović: SUME HRASTA LUŽNJAKA U PREDJELIMA . Šumarski list br. 5-6. CXXVI (2002), 251-260
Šume bukve i jele u okolišu "Premužnog jezera" u pada zajednici "Šuma jele s mahovinom Pleurozium
navedenoj su literaturi opisane kao Dinarska bukovo-je- Schreberi (Pleurozio Schreberi-Ahietetum Pelcer. prov.).
lova šuma (Abieti-Fagetum dinaricum Treg 1957), a
prema istraživanjima Z. P e 1 c er a (198 ), ova šuma pri


0 500 m


mn/m


550 ^^fl Poprečni presjek - Transection A-A


500 *. ! ^S| WH?^


A A


Legenda - Legend


Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba


Pojedinačno učešće


(Carpino betuli - Quercetum roboris Rauš 1969)


Individual appearance


Suma bukve i jele
(Abieti-Fagetum dinaricum Treg. 1957) A Quercus robur


Šuma crnoga graba s jesenskom šašikom Q Carpinus betulus
(Seslerio - Ostryetum Ht. et H-ić 1950)


^> Abies alba


Livada, neobraslo šumom
(Meadow, non-covered forest land)


Karta 2. Karta šumskih zajednica "premužno jezero" u lici
Map 2 A Vegetational map of forest communities "Premužno Jezero" in Lika