DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 11     <-- 11 -->        PDF

M. Grubešić. M. Vodolšak. D. Križaj: ANALIZA STRUKTURE LOVACA NA PODRUČJU KRAPINSKO Šumarski lisl br. 7 8, CXXVI (2002), 361-366
2. Grafički prikaz postotnog udjela umirovljenika lovaca:
2. Chart of relation between hunters and pensioners:
Umirovljenici
Pensioners


Ukupni broj lovaca
Total number of hunters


6. RASPRAVA - Discussion
Na temelju provedenog istraživanja medu populacijom
lovaca u Krapinsko-zagorskoj županiji, na reprezentativnom
uzorku koji je obuhvatio 40 % lovaca i lovačkih
udruga, može se dobivene rezultate smatrati vjerodostojnima
za istraživano područje odnosno županiju.


Već u prvom pregledu osnovnih podataka o brojnom
stanju lovaca i pripravnika u promatranim lovačkim
udrugama vidljiva je velika raznolikost. Broj lovaca
u pojedinim udrugama kreće se od 19 do 158. Istovremeno
se uočava različit broj pripravnika u pojedinim
udrugama, čak 5 udruga od 15 promatranih nije
evidentiralo niti jednog pripravnika, a najviže je 7 pripravnika
u jednoj udruzi. Prosječno gledano u promatranoj
populaciji ima oko 5 % pripravnika, što osigurava
donekle potrajnost i stabilnost broja članova u udrugama
na približno istoj razini.


Prema dobivenim rezultatima vidljivo je daje najveći
broj lovaca po starosti između 40 i 60 godina.
Glavni razlog takvog trenda je u tome, što je taj dio
članstva materijalno osiguran, a dobro znamo da lov i
sve stoje uz lov vezano, iziskuje velika novčana odricanja.
Drugi razlog bio bi u tome što mlađi ljudi imaju
obveza prema svom redovnom školovanju i obitelji, te
veliki dio vremena ulažu u stvaranje svog životnog statusa
koji će im kasnije omogućiti i bolju materijalnu
osnovu. Važno je ne zanemariti i druge sportske aktivnosti
kojima se mladi bave, a i sam način provođenja
slobodnog vremena i života uopće.


S obzirom na duljinu trajanja lovačkog staža, najveći
broj lovaca nalazi se unutar 1-20 godina. To je u izravnoj
vezi sa zaključkom, da mladi ljudi koji još nisu
izgradili materijalnu osnovu za budući život, nemaju
materijalne mogućnosti za učlanjenjem u lovačka dru


štva i bavljenje lovom. Automatski se podiže dobna
pristupna granica, a samim time skraćuje se i vijek proveden
u lovačkim organizacijama. Duljina lovačkog
staža u uskoj je povezanosti s iskustvom, znači i s
obavljanjem određenih funkcija u lovačkoj udruzi odnosno
u samom lovu (Andrašić 1955., 1984., Darabuš,
Jakelić 1996., Skupina autora 2001.).


Uvidom u stručnu osposobljenost članova lovaca
vidljivo je da najveći udio imaju lovci sa srednjom
stručnom spremom. Zanimljiv je podatak dosta velik
broj lovaca s niskom stručnom spremom i on u uzorku
iznosi 15,4 %, što je veći udio od članova s visokom
stručnom spremom od 9,6 %. Postotak inženjera, magistara
i doktora znanosti daleko je ispod očekivanja,
glede činjenice daje lov elitni sport, pa nam svi ti pokazatelji
govore daje premalo visokoobrazovanog kadra
koji može i treba lov i lovstvo podići na vizu razinu.
Dakle, premalo je ljudi koji mogu raditi na promicanju
lovstva i izvan lovačkih organizacija, a ponajprije
se to odnosi na edukaciju djece i ljudi koji nemaju
dobar stav prema lovu. Tu je vrlo važno da taj dio pučanstva
shvati problematiku lovstva i ulogu samih lovaca
u tome, te da se jednom iskorijene stare predrasude
o "uništavanju sveg živog". Također, zakonskim
je propisima, konkretno Pravilnikom o stručnoj službi
za provedbu lovnogospodarske osnove ("Narodne novine"
broj 48/96.) i Pravilnikom o lovočuvarskoj službi
("Narodne novine" broj 48/96.), određena najmanja
stručna sprema potrebna za ispunjenje pojedinih
obveza ovlažtenika prava lova.


Posljednja analiza govori o postotnom udjelu starijih
članova - umirovljenika u ukupnoj strukturi članstva
lovačkih organizacija, a također je važna radi ra