DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 16     <-- 16 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 367-390
e) Magmatit: Rjeđi su i razasuti u malim mrljama po
cijeloj Grčkoj. Pretežito se radi o plutonitu u obliku
primjesa poput žila, stijenje lave je rjeđe.


Tla. Već prema podlozi i klimi u Grčkoj su se stvorili
sljedeći tipovi tala:


a) Karboantna tla: sastoje se iz tvrdih krednih stijenja,
dolomita i mramora koji će u toplim i suhljim područjima
(submontana, euromediteranska i submediteranska)
stvoriti različita crvena i crvenosmeđa
tla: Terra rossa - crvena zemlja, crvenosmeđa mediteranska
karbonatna tla. Reakcija tih tala, koja su
najviše oblikovana kao ilovasta i glinenasta je s vrijednošću
pH oko 7,5. Iz svih takvih tala pretežito
rastu sastojine toplini sklone vrste četinjača kao
alepski bor, pinus brutia, cupressus sem-pervirens,
ali isto tako i zimzelene listače kao quercus ilex, kao
i makija i garig kao vegetacijski oblici. S povećanjem
visine iz istih takvih tala, pod hladnijim i vlažnijim
prilikama (montane, subalpinske) stvaraju se
rendicina (izmrvljena) i tla rendicine vrste. Iz vapnenastih
stijenja i vapnom bo-gatih sedimenata isto će
se tako, gotovo nezavisno o visinskom položaju
stvoriti jednako tako rastresita tla koja općenito reagiraju
alkalično s vrijednošću pH između 7 i 8,5.


b) Metamorfne stijene i kristalinski škriljci. Najvažnije
osnovno stijenje ove grupe su gnajs i tinjčev
škriljac. Iz njih su se već prema visinama na kojima
nadolaze razvila dva tipa tla: crvenosmeđe mediteransko
tlo će u dubokim položajima stvoriti Ostryo-
Carpinion (Cocciferetum). Na višim položajima te
biljne zajednice i iz toga u montanom i subalpinskom
pojasu stvorit će se tipična smeđa zemlja. Pretežite
vrste tala su ilovasti pijesci do pjeskovite ilovače.
Ova tla jače naginju eroziji.


c) Tercijarni i kvartarni sedimenti. Iz njih se razvija
crveno i crvenosmeđe mediteransko tlo. Ta se tla
gotovo u potpunosti koriste za poljodjelstvo, jednako
kao i aluvijalna tla.


d) Flysch (Fliš). Iz njih nastala tla broje se tipu tala kisele
smđe zemlje, djelomično pak i para-smeđoj
zemlji. Na tim tlima rastu dobre sastojine hladnoći
sklonih četinjača kao jela i crni bor.


e) Magmatit. Već prema kemijskom sastavu iskonskog
stijenja razvijaju se različita tla. Iz kiselog kamenja
kao granit, sijeniti trahit, stvaraju se lagano
slabo do jako kiselih bazama siromašnih tla, oligotropne
smeđe zemlje. Nasuprot k tomu, nastaju iz
bazičnog magmatitnog gabbra10, bazalta i peridotita


bazno bogate, neutralne do slabo alkalične gline. Ta
tla pripadaju eutrofhim" smeđim zemljištima. Iz
praktičnih razloga ova su tla podijeljena u dvije
šumske stanišne grupe: Stanišna grupa A: Vlažni
do svježi stanišni tipovi, zauzimaju planinski prostor
zemlje. Kao tip tla prevladava smeđa zemlja, kisela
smeđa zemlja i djelimčno rendcini (rastresita
tla). Tipovi tla tipične smeđe zemlje iz različitih silikatskih
stijenja su pijesci do pješčanih glina; oni
koji pak pripadaju para-smeđim tlima i rendcinima
iz fliša i karbonatnih stijenja su ilovače i glinaste
ilovače. Ta su staništa za naći u bioklimatskim tvorbama
koje obuhvaćaju vegetacijsku zonu Fagetalia
(Fagion moesiaceae i Abieton cephalonicae) Vaccinio-
Picetalia (Pinion heldrechii i Vaccino-Piceiori) i
Astragalo-Acantholimetalia12. Stanišna grupa (B):
Od jako svježih do suhih (mijenjejuće suhih) tipova
staništa. Ta stanišna grupa proširena je na nižim padinama,
podnožjima visokih planina i djelomično u
brežuljkastom području. Na tim staništima prevladava
tipična smeđa zemlja i crvenosmeđe mediteransko
tlo, koje se sastoji iz silikata i kremenih stijena,
a djelomično iz karbonatnih stijena. Njihovi
tipovi tla su najčešće pješčana do glinenasta ilovača.
Vegetativne zajednice ovih staništa su ona hrasta
medunca, Quercetalia pubescentis i posebna pod-
zona Quercion confertae (hrasta sladuna). To su područja
rasta Quercetum montanum, Tilio-Castanetum-
Quercetum confertae na jako svježim tlima, na
jako suhim do promjenjivo suhim staništima dolazi
sub-zona Ostryo-Carpinion s više smještenim područjima
rasta Carpinus orientalis, a djelomično
Coccifero-Carpinetum.


Stanišna karta većeg prostora koja prije svega obuhvaća
produktivna staništa rasta13. Uobičajena suha
šumska staništa euromediteranske begetacijske zone
Quercetalia illicis i čistog Cocciferetum-a na toj karti
još nisu uneseni. Šume, odnosno grmlje ovog velikog
prostora pretežito se nalaze u blizini naseljenih područja
i uglavnom služe za rekreaciju i ispašu.


Reljef. Iz klasične Grčke poznato nam je daje problem
bujica, uvjetovanih reljefom, bio poznat i vrlo
akutan. U blizini grada Olympia (o^iLi7iv|/a), gdje su se
održavale šprortske igre, izgrađeni su paralelni zidovi
gorskog potoka Kladaos (KXaSaoa) da bi se prostori
gdje su se održavala natjecanja zaštititi! od poplava i
odrona. O opasnostima bujica i njihovim štetama govori
i Platon. Radove obrane od bujica provode i Rimljani
za vrijeme njihove vladavine Grčkom.


111 Granularno vulkansko-kristalinično stijenje, sastavljeno pretežito od labradorita i angita
" Bogati prehrambenim sastojcima
12 Dafis, S., 1975., Vegetationsglicdcrung Griechenlands, u: Forste von Griechenland, Bd. 1, Geobot.Institut der Eidg. Tech. Hochschule,


Zurich, Heft 55
" Mavromatis, G., Alexandris, S., 1984., Die Standortverhaltnisse der griechischen Walder; Landwirtschaftsministerium, Forstl.


Versuchsanstallt von Thessaloniki