DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 27     <-- 27 -->        PDF

R. Sabadi: GRČKA - PREGLED ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), .567-390
Tablica 11. Grčka: Raspodjela najvažnijih vrsta drveća
Table 11 Greece: Distribution of most important tree species


Udio u ukupnoj Udio u ukupnoj Udio tehničkog Udio ogrjevnog
površini šuma prizvodnji drveta drveta drveta
Vrsta drveta - Tree species Share in total
forest area
Share in total
timber
Share of
industrial
Share of
production roundwood fuelwood
% % % %
Jela i smreka - Fir and spruce 13 15 57 43
Bijeli i crni bor- Scots and Austrian pine 6 13 59 41
Alepski i brucia bor-Alleepo and Brutia pine 12 7 50 50
Hrast 26 32 3 97
Bukva 8 23 47 53
Zimzelene listače - Evegreen broadleaved 15 3 1 99
Ukupno - Total 80 93 34 66


Izvor - Source: Efthymiou, P.N., 1989, Forsnutzung u. Holzverwertung in Griechenland, AFZ 4/1989, pp. 93-96


I 1 Potrošnja pilanskih i furnirskih trupaca Proizvodnja piljene građe Proizvodnja furnira
Consumption of saw- and veneer logs Production of sawnwood Production of veneers


o o


o c
o o


II


i—J


81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97


Slika 2. Grčka: Kretanje potrošnje pilanskih i furnirskih trupaca i proizvodnja piljene grade i furnira u 1000 m!
Figure 2 Greece: The development of consumption of saw- & veneeriogs, and production of sawnwood and
veneers in 1000 m3


o__
3 N


V <


o o
o —
= c


n


If


g 3


80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 92 93 95 96 97


Slika 3. Grčka: Kretanje proizvodnje, uvoza, izvoza i domaće potrošnje piljene građe četinjača
Figure 3 Greece: The development of production, imports, exports and domestic consumption of coniferous sawnwood