DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 38     <-- 38 -->        PDF

J. Zclić: PRIMJENA HOHENADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA VOLUMENA SASTOJINE... Šumarski list br. 7-8. CXXVI (2002), 391-400
dovršnu sječu totalnom klupažom izmjeren manji volumen
sastojine za 4562 m3 (25,79 %) na površini 43,03 ha
u odnosu na zaduženje Osnovom gospodarenja, u količini
od 17030 m3. Još veća razlika bila je za hrast kitnjak,
koji je zadužen u istom odsjeku s 15857 m3, a doznakom
je uz primjenu istog tarifnog niza izmjereno 9530 m3,
odnosno 6327 m3 ( 39,90 %) manje.


METODA RADA -
Metoda Hohenadla svodi se na to da se na temelju
distribucije prsnih promjera stabala određene vrste drveta
u sastojini utvrdi aritmetička sredina prsnog promjera
sastojine. Također se biometrijskom obradom
podataka izračuna standardna devijacija aritmetičke
sredine, na niže (donje primjerno stablo, d _) i na više
(gornje primjerno stablo, d +).


Na temelju dobivenih rezultata biraju se u sastojini
za određenu vrstu drveta (npr. za hrast kitnjak u odjelu
56a dva stabla), izvrši sječa i izrada i sekcioniranje stabala
za utvrđivanje volumena stabala do 7 cm debljine.
Sekcionirana je oblovina s dužinama sekcija 2 m i prostorno
drvo sa sekcijama 1 m dužine. Volumen je izračunat
po Huberovoj formuli.


Prilikom izračunavanja prsnih promjera predstavnika,
tj. donjeg i gornjeg primjernog stabla, izjednačenih
visina primjernih stabala i cijele sastojine, standardne
devijacije prsnih promjera i volumena srednjeg sastojinskog
stabla, došli smo do zaključka da se isti podaci
mogu upotrijebiti za procjenu nekih drugih veličina
koji su relevantni za šumarsku operativu.


U svrhu provjere ispravnosti primijenjenog tarifnog
niza za hrast kitnjak u konkretnoj sastojini snimljene
su i izjednačene visine po debljinskim stupnjevima, te
su za predstavnike stabala (donje, gornje i aritmetički
srednje volumno stablo) sastojine putem sekcioniranja
izračunati oblični brojevi. Pomoću vrijednosti triju
obličnih brojeva predstavnika stabala moguće je zaključiti
o trendu kretanja vrijednosti obličnih brojeva,
te odabrati prikladnu funkciju za izjednačenje po debljinskim
stupnjevima.


Na temelju uvida u trend obličnih brojeva i pomoću
aplikacijskog programa STATISTICA 6.0 dobivena je
logaritamska funkcija pomoću koje su izračunati oblični
brojevi u ostalim debljinskim stupnjevima. Na temelju
izjednačenih visina sastojine i izjednačenih obličnih
brojeva izračunat je novi tarifni niz kojim se uspoređuje
u Osnovi gospodarenja upotrjebljeni lokalni tarifni
niz (15) za obračun volumena sastojine.


Uvidom u distribuciju prsnih promjera hrasta kitnjaka
konkretne sastojine i izjednačene distribucije (beta distribucije)
te izračunavanjem koeficijenta asimetrije i
koeficijenta spljoštenosti, moguće je uz usporedbu s
normalnom distribuci;om iste starosti zaključiti o razini
stručnog gospodarenja sastojinom u prošlosti.


Nakon što je prilikom izrade revizije Osnove gospodarenja
i izmjere konkretnog volumena sastojine
učinjena gruba pogreška previdom, pristupilo se kontroli
valjanosti obračuna volumena sastojine doznačene
totalnom klupažom za dovršni sijek.


Za kontrolu je odabrana Hohenadlova metoda obračuna
volumena sastojine.


The resarch method
Aktualno je da se u šumarskoj operativi verificiraju
sortimentne tablice s svrhom objektivnog planiranja
odjela drvnih sortimenata u volumenu sastojine. Konkretna
i izjednačena (beta - distribucija) može dati bolji
uvid za odabir u praksi određenog stratifikacijskog
uzorka od 20 stabala. Beta- distribucija pokazuje relativni
odnos gomilanja broja stabala do donjeg primjernog
stabla, između srednjeg i gornjeg primjernog stabla,
te iznad gornjeg primjernog stabla. Uzorak od 20
stabala valjalo bi rasporediti srazmjerno relativnom
udjelu navedenih raspona debljinskih stupnjeva ili relativnom
udjelu pripadajućih volumena. Pomoću triju
primjernih stabala, kao minimalnog uzorka, izračunata
je aproksimativno struktura drvnih sortimenata hrasta
kitnjaka u konkretnoj sastojini.


Za biometrijsku obradu podatka korišteni su sljedeći
postupci i funkcije:


a) Za određivanje srednje vrijednosti izmjerenih prsnih
promjera upotrijebljena je aritmetička sredina
po formuli: da = Z nt dt 1Z nt


b) Za izračunavanje varijance primijenjen je postupak,
a2 = Z ((rij djj21 Znt - (Z (ni di} I Zn-\)2
c) Visine sastojine izjednačene su funkcijom Mihajlova,/!=
(b0*e"l ´´)+ 1,30


d) Za izjednačenje distribucije prsnih promjera sastojine
upotrijebljena je beta - distribucija,
f(x) = konst (d - a )"* ( b - d)y, a za koeficijent asi


metrije, /3j= ni]/"1,
te za koeficijent spljoštenosti, j52= m4/a4)e)
Volumen stabla određenje po formuli,


v= (d:* n /4)*h*f,


f) Oblični broj po formuli,
/´= v/ (g* h), a izjednačeni oblični brojevi funkcijom,/´.
= a+ b* logd,
g) Hohenadlova metoda bazira se na činjenici da se
drvnogromadna linija (tarifni niz) može izjednačiti
parabolom drugog reda,


v= b0+ b,* d+ b2* d2.


h) Volumen srednjeg sastojinskog stabla (v ) izračuna
se iz volumena donjeg (v_) i gornjeg (v+) primjernog
stabla, v = ( v + v+) 12