DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 46     <-- 46 -->        PDF

.1. Zelić: PRIMJENA HOHHNADLOVE METODE ZA KONTROLU OBRAČUNA VOLUMENA SASTOJINE.. Šumarski list br. 7-8, CXXVI (2002), 391-400


Relativni udjel broja stabala po hehtaru za konkretnu
i normalnu sastojinu pokazuje veličinu uzorka po
debljinskim razredima, koji mogu poslužiti za približan
obračun volumne strukture drvnih sortimenata pomoću
minimalnog uzorka triju predstavnika (donjeg,
gornjeg i srednjeg stabla).


Za provjeru valjanosti primijenjene drvnogromadne
linije (tarifnog niza) u konkretnoj sastojini potrebno je,


LITERATURA


B e z a k, K. 1992: Prigušene oscilacije fenomena rasta i
prirasta praćene Levakovićevim analitičkim izrazima,
Zbornik o Antunu Levakoviću, Vinkovci.


Bezak , K., 1997: Visinske krivulje i jednoulazne volumne
tablice hrasta lužnjaka u šumama vlažnog
tipa, Radovi, Šumarski institut, Jastrebarsko,
broj 2.


Emrović , B., 1960: O najpodesnijem obliku izjednadžbene
funkcije potrebne za računsko izjednačivanje
pri sastavu dvoulaznih drvno - gromadnih
tablica, Glasnik za šumske pokuse, knjiga
14, Zagreb.


Danko Sušac, samostalni taksator: Gospodarska jedinica,
"Južni Dilj I", Osnova gospodarenja
(1997-2006.)


Horvat , J. 1995: Statistika pomoću SOSS / PC +,
Ekonomski fakultet Osijek, Osijek.


Hren,V. iKovačić,Đ. 1987: Normalna raspodjela
stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim
razredima...; Radovi, Šumarski institut Jastrebarsko.


K epac , D. 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća
i sastojina, Nakladni zavod, Znanje, Zagreb.
K epac , D. 1965: Uređivanje šuma, Nakladni zavod
Znanje, Zagreb.


osim modelnih stabala (donje i gornje primjerno stablo),
sekcionirati i srednje sastojinsko stablo, kao minimum
za utvrđivanja trenda obličnih brojeva stabala. U
tu svrhu potrebno je imati izjednačene visine istraživane
vrste drveća u sastojini.


- References
Klepac,D. iKovačić,Đ. 1993: Još jedna mogućnost
primjene jednadžbi funkcije rasta, Anali za
šumarstvo 18/2, str. 41-53 (1-13 ), Zagreb.


Kovač ić, Đ. 1981: Raspodjela učestalosti broja stabala
i volumena kao mjera unapređenja šumske
proizvodnje u nekim prirodnim sastojinama hrasta
lužnjaka u Hrvatskoj, Zagreb, (disertacija).


Kovačić , Đ. 1993: Zakon rasta i numeričko bonitiranje
šuma, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, Glasnik za šumske pokuse 29, str.
77-132, Zagreb.


Matić , S. 1991: Njega šuma proredom, Šumarski fakultet,
Hrvatske šume, Zagreb, 1991.
P e t z, B. 1997: Osnovne statističke metode za nematematičare,
"Naklada Slap", Jastrebarsko, 1997.


Pranjić,A. , 1979: Standardne visinske krivulje i jednoulazne
tablice hrasta lužnjaka, Šumarski list,
br. 7-8, Zagreb.


Pranj i ć, A. i Luk i ć, N. 1997: Izmjera šuma, Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb.
Serdar, V, 1966: Udžbenik statistike, Školska knjiga,
Zagreb 1966.


Špiranec ,
M. 1975: Prirasno prihodne tablice (hrst
lužnjak, kitnjak, bukva, grab, pitomi kesten),
Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb.


SUMMARY: The article interprets application of Hohenadel´s control
methodof calculating the volume of forest association.


The research presents data of two trees (inferior and superior model by
Hoenadel) in the forest association of sessile oak (Quercus petraeaA managment
unit "Južni Dilj", 56a. The stand height curve of sessile oak (Quercus
petraea^ and shape number have also been measured.


On the basic of these parameters, a provisional volume per hectare is
given, as well as the concrete and theoretical distribution of trees per diameter
grades and provisional volume tariff.


Biometrical analyses and mathematical function show some basic characteristics
of growth height, shape number and volume per diameter grades.
No significant difference have been found (2,70 %) between Hohenadel ´s
control method and usual method (total measuring).


Key words: sessile oak, Hohenadel s method, inferior and superior model
trees, stand height curve, provisional volume tarff concrete and theoretical
distribution.