DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Slika 1. Sakupljač vode iz magle. Ventilatori usisavaju maglu, a
voda se skuplja u bočici i kasnije kemijski analizira.
(Izvor fotografija: W. Eugstcr)


Problem čine sumporna i dušična kiselina koje:


1.
Zakiseljavaju tlo: djelovanje kiselih depozicija izaziva
ispiranje baza iz rizosfere, te mobilizaciju aluminija
i teških metala koji imaju toksične učinke.
2.
Izazivaju oštećenja izravno na krošnji, jer magla
može biti vrlo kisela otopina gdje se pH kreće do 3,
što oštećuje koru i lišće pri dodiru, iz lišća ispire katione,
osobito kalija i magnezija. Takvu nisku vrijednost
pH ima primjerice jestivi ocat, a za usporedbu
kisela kiša vrlo rijetko ima pH vrijednost ispod
4. Granična vrijednost pH padaline koje se uzimaju
kao kisele je 5,6.
Količina taložnih tvari u šumskom ekosustavu koje
dopire do tla povećana je u usporedbi s otvorenim prostorima
bez šumske vegetacije. To je ponajprije rezultat
povećanog sakupljanja tvari na Ušću, bilo da se radi


o suhoj depoziciji (tvari nošene vjetrom) ili mokroj depoziciji
(kiša, snijeg, rosa i magla). Stoga je i kiselost
prokapljene tekućine uhvaćene ispod krošanja stabala
veća u odnosu na otvoreni prostor. Prema novijim istraživanjima
utvrđeno je kako atmosferska depozicija i
zakiseljavanje tala uzrokuju prekid mikoriznog odnosa,
čime je drveću onemogućeno uzimanje hraniva.
Komlenović i Rastovski (1991) kao jednu
od posljedica kiselih kiša navode pad koncentracija
magnezija u iglicama jela u zajednici Blechno-Abietetum
Horv. Mayer (1989) smatra daje utjecaj atmosferske
depozicije na ispiranje kationa iz iglica značajan
samo za kalij, a takav stav izražavaju i Niemi nen,
Derome i Helmisaari (1999) na osnovi
svojih istraživanja običnog bora u Finskoj.


Huettl i dr. (1990) opisuju niz istraživanja na
smreki u jugozapadnoj Njemačkoj. Kao moguće uzročnike
sušenja navode ispiranje kationa (K, Mg, Ca, Zn,
Mn) iz iglica uvjetovano izravnim djelovanjem ozona i
kiselih kiša, kao i neizravnim djelovanjem polutanata
preko zakiseljavanja tla i posljedičnog ispiranja baza.


Slika 2. Oprema kojom je snimana magla. Na vrhu se nalazi Sonic


anemomctar. U sredini (koso nagnut) C02/H20 analiza


tor. U donjem dijelu je spektrometar kapljica magle.


Takvi procesi mogu dovesti do deficijencija u ishrani
drveća, osobito na bazama siromašnim tlima. Istraživanja
razlika u stanju ishrane oštećenih sastojina smreke
u jugozapadnoj Njemačkoj, pokazala su kako mnoge
lokacije ne omogućuju povoljnu ishranu drveća magnezijem
i kalijem.


Poznata je činjenica kako se porastom nadmorske
visine povećava i količina štetnih tvari koja dospijevaju
do tla. Prema mjerenjima (Vrbe k iPilaš 2001) na
5 lokaliteta u kontinentalnom i brdsko-planinskom
dijelu Hrvatske, najviše sumpora, dušika i klora taloži
se u Gorskom kotaru (Lividraga) i to u količinama
(izmjerenim u 1999. godini) od 60,4 kg/ha dušika u
nitratnom, 13,8 kg/ha u amonijskom obliku, 50.2 kg/ha
sumpora te 38,8 kg/ha klora. Količine taložnih tvari na
području Gorskog kotara su povišene i uglavnom premašuju
dopuštene granične vrijednosti.


Zbrajanjem unosa štetnih tvari preko magle i kiše u
područjima gdje je magla česta pojava, vrlo se brzo
može doseći kritična razina opterećenosti šumskog
ekosustava. Eugster smatra kako je to glavni razlog
zašto su šume brdskog područja općenito lošijeg
zdravlja od ostalih. Potvrdu za tu tvrdnju nalazimo i u
istraživanjima obavljenima u Hrvatskoj. Unos zračnih
polutanata u bukove i bukovo-jelove šume Gorskog
kotara i Like potvrđuju svojim istraživanjima Glavač,
Koenies iPrpić (1985), a u bukove šume
Slavonskog gorja Seletkovi ć (1991).


Čini se da je ovo tema koja će nas u budućnosti zasigurno
više zaokupljati, a uzimajući u obzir navedeno
istraživanje, u naslovu ovog teksta trebalo bi otkloniti
upitnik.


Više o ovoj temi možete saznati na web stranicama
Šumarskog instituta (www.sumins.hr), gdje ćete naći
linkove vezane uz ovu temu.