DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 101     <-- 101 -->        PDF

LITERATURA


Komlenović,N.,Rastovski,P. &Pezdirc, N.,
1991: Odnos ishrane i oštećenosti obične jele
(Abies alba Mill.) u šumi jele s rebračom na području
Fužina. Radovi, Vol. 26. br.2: 187-198.


Mayer, R, 1989: Antropogeni i prirodni protoci tvari
u šumskom ekosistemu. Šumarski list, CXIII:
299-313.


Nieminen, T. M, Derome, J. & Helmisaari,
H.-S., 1999: Interactions between precipitation
and Scots pine canopies along a heavy-metal
pollution gradient. Environmental Pollution,


106: 129-137.
Huettl,
R.R, 1990: Effects of air pollution on soil
and nutrient uptake in conifrous forest ecosys-


KNJIGE I ČASOPISI


tems. XIX IUFRO Proceedings, 444-444, Montreal.


Vrbek, B., Pilaš, I., 2001: Praćenje utjecaja taložnih
tvari na pokusnim plohama u Hrvatskoj.
Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim
šumama, Znanstvena knjiga, Zagreb: 383-394.


Wrzesinsky, T., e. Thalmann, R., Burkard,
W., Eugster, o. Klemm, 2001: Fog deposition
of nutriens and pollutants to a montane forest
site. Proceedings of the Second International
Conference on Fog and Fog Collection, 169-172.


Milan Pernek, Ivan Pilaš, Nenad Potočić
Šumarski institut Jastrebarsko


JEDNA VRIJEDNA KNJIGA O LOVAČKOM ORUŽJU


Kako se to duhovito izrazio jedan naš ugledni balističar,
lov divljači uporabom vatrenog oružja spada u
tzv. treću fazu poimanja lova - korišćenje divljači1. A
to nije ništa drugo do u praksi izlučivanje određenog
broja divljači iz lovišta koji, temeljem odredbi lovnogospodarske
osnove i godišnjeg plana odstrjela, obavljamo
uporabom dopuštenog vatrenog oružja - lovačke
puške.


Uporaba vatrenog oružja, sam hitac na divljač, mora
biti takav da u času pogotka nanese najmanje bola divljači,
da padne "u vatri". Lovac stoga treba "upotrebljavati
ispravno oružje i municiju, koristiti najefikasniju
sačmu i zrno, pucati na dozvoljenu udaljenost, gađati
samo na jedno grlo"2. Da bi se to ostvarilo, da sve to primjeni
u praksi, lovac i šumarnik moraju temeljito poznavati
lovačko oružje, streljivo i njihov učinak, kao i
samu vještinu strijeljanja. Sve to, još više, pruža nam jedna
nova knjiga na tu temu, knjiga domaćeg autora Ivice
Zvonka Jake lica "Lovačko oružje", koja je u nakladi
"Jakelić izdavaštvo" izašla krajem 2001. godine.


Ako se izuzmu Uvod i Proslov I i II, Abecedarij i
Literatura, knjiga je podijeljena u dvanaest temeljnih
poglavlja, od kojih veći dio u više tematskih podnaslova.
Povijesnom razvoju lovačkog oružja, kao prvom
poglavlju, posvećeno je punih 10 stranica, koje su bogato
ilustrirane fotografijama i crtežima prvog vatrenog
oružja, detaljima starih rješenja opaljivanja puške
(kremenjače) i naboja te samih pušaka najrazličitijih
sustava. Bile su to pretežito puške koje su se nabijale


1 Prema Zakonu o lovstvu iz 1973. godine pod lovstvom se
podrazumijevao uzgoj, zaštita i korišćenje (lov) divljači
2 Citat iz Povelje o lovačkoj etici, ponašanju i lovačkim običajima
Lovačkog saveza Hrvatske iz 1972. godine


od naprijed, u kojima su barut i sačma (projektil) stavljani
"od oka", za stoje bilo potrebno i znanje i prostor
(dugačka šipka za nabijanje) i vrijeme.


Slijedi poglavlje (II.) Moderno lovačko oružje, kojemu
je uz poglavlje (III) Streljivo posvećen najveći
prostor, ukupno 95 stranica ili 30 % obima knjige. Uz
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 102     <-- 102 -->        PDF

objašnjenje dano u prvoj rečenici, zašto termin vatreno
oružje (mnogi kandidati na lovačkim ispitima zapnu
upravo na tom pitanju), u ovom su poglavlju u detalje
opisane suvremene lovačke puške glatkih cijevi, lovačke
puške ižljebljenih cijevi, sporedno lovačko oružje
(koriste streljivo s rubnim paljenjem) te revolveri i pištolji.
Poglavlje o streljivu, u dijelu koji obraduje streljivo
sa središnjim paljenjem za puške sačmarice, sadrži
korisne tablice lovcima o brojčanim nazivima i promjeru
sačme, veličinama sačmenih zrna (oznaka i promjer
sačme) koje se koriste za odstrjel pojedinih vrsta
sitne divljači, količini sačme u naboju određenog kalibra
te broju kuglica olovne sačme u punjenju. Interesantne
novine dane su u prikazu zrna ("kugli") za pušku
sačmaricu, do sada poznatijih kao "Brenneke" i/ili
Ideal. Dok su nas starije balističari učili da se ovi projektili
smiju koristiti samo u manje čokiranoj cijevi,
knjiga nas uči da se mogu koristiti bez obzira na jačinu
čoka, uz napomenu daje preciznost kugle ispaljene iz
lovačke puške sačmarice veća što su cijevi slabije čokirane!
Tako novo super Sabot-zrno proizvođača Brenneke
mase 27,5 g, u pet hitaca na 50 m ima rasip pogodaka
svega 2-5 cm! U prikazu streljiva za puške kuglare,
rječju i slikom dani su brojni modeli zrna i načini
"rascvjetavanja" (deformacije) pri raznim brzinama,
što će korisnicima omogućiti lakši izbor najučinkovitijeg
streljiva.


Prema naslovu knjige moglo bi se krivo zaključiti da
ona ne sadrži lovnu balistiku, kojoj je posvećeno IV. poglavlje.
Iako autor pripominje da će ova tema biti podrobnije
obrađena u novoj knjizi koju priprema pod tim
naslovom, lovnoj balistici u knjizi posvećeno je 36 stranica.
Podijelivši je po tematskim podnaslovima, prijelaznu
ili izlaznu, vanjsku i ciljnu balistiku, takva kako je
opisana zahtijeva od čitatelja malo više predznanja iz
matematike i fizike, jer samo ono može pomoći razumjeti
zamršene grafikone i formule o paraboličnoj i balističnoj
stazi zrna, izračunu opterećenja poprečnog presjeka
zrna, smanjenju energije zrna u ovisnosti od opterećenja
poprečnog presjeka i oblika zrna i drugo.


Slijedi, što se razumijevanja tiče, lakše, ali vrlo interesantno
V. poglavlje Dalekozori s dvije tematske cjeline:
dalekozori za promatranje i dalekozori za ciljanje,
poznatiji kao optički ciljnici, kao važna pomagala pri
osmatranju i lovu divljači. Uz objašnjenje optičkog sustava
dalekozora, znakovito je pitanje nihova ugađanja,
pravilno razumijevanje povećanja, vidokrug i "obojena"
optika. Optičkom ciljniku ("snajperu") dana je posebna
pozornost i najveći prostor. Do u sitnih detalja
pojašnjeni su tipovi, izgled, funkcija i namještanje (reglaža)
končanice, mjerenje udaljenosti pomoću končanice,
montaži ciljnika i samo upucavanje optičkog ciljnika,
odnosno puške. Nabrojivši brojne poznate proizvođače
lovačke optike od Zeissa i Kahlera do Swarovskog
i Leicae, autor s pravom zaključuje "da pored
svih vrlina njihovi skupi proizvodi nemaju posebne


sposobnosti i ne pridonose uspjehu u lovu, koliko se o
njima reklamama govori".


Izbor oružja i kalibra (u preglednom kazalu i kazalu
Izbor puške i kalibra) VI. je poglavlje prepuno praktičnih
savjeta. I tu su tablice poput izbora čokova za
različite vrste lova (u šumi, sa psom ptičarom, barski
lov, zimski lov, trap, odnosno skeet pucanje) te vrste
divljači i izbor kalibra lovcima od velike koristi. Slijede
po svom obimu nešto kraća, ali nimalo manje važna
poglavlja: Ciljanje (VII.), Rukovanje oružjem (VIII.),
Čišćenje i održavanje oružja (IX.) i Sigurnost u lovu
(X.). Tekst prate, kao u svim dosadašnjim poglavljima,
vrlo instruktivni slikovni prilozi, posebno crteži, kojima
si korisnik priručnika na najbolji način može predstaviti
"kosi hitac" (hitac u brdima pod kutem prema
gore ili dolje), (ne)pravilnosti pri ciljanju puškom sačmaricom,
potrebi pretjecanja pri ciljanju na leteću divljač,
uobičajene pogreške pri rukovanju oružjem i slično.
Sa svakom puškom, pa tako i lovačkom, savjetuje
autor, treba nježno postupati. Ako se više ne planira pucati
opuste se naprave za opaljenje, ako takve postoje,
a ako ne, onda se "opaljuju" u čahuru opaljenog naboja,
nikako ne na prazno. Sto se sigurnosti u lovu tiče, ne
bi bilo na odmet i u ovom prikazu spomenuti svih 11
sigurnosnih pravila koja su navedena u ovom poglavlju.
Ipak upamtimo: odgovorno ponašanje lovca najveća
je vrlina koja bitno utječe na sigurnost u lovu. U
predzadnjem XI. poglavlju Lovac na streljištvu, govori


o športsko-streljačkim natjecanjima trap i skeet, a posljednje
XII. predstavlja iscrpne balističke tablice čuvene
njemačke tvornice RWS za izradu lovačkih naboja.
O knjizi Ivice Zvonka Jake lica "Lovačko oružje"
pohvalno su se izrazili i recenzenti, dr. se. Antun
Alegro i Marijan Kralj e vi ć. Prema Alegru to je
"nakon dugog vremena jedna od najboljih knjiga o lovačkom
oružju iz pera hrvatskog autora ... prva kojom
je autor pokušao u cijelosti obuhvatiti obimno i složeno
gradivo ..." Ustvrdivši daje tekst knjige "otišao dalje
od konvencionalnih priručnika" i da "on daje savjete-
a dobar savjet zlata vrijedi" Kraljević ističe "da
je stvarna vrijednost priručnika upravo u tome da potakne
razmišljanja (s autorovim stajalištima će se netko
složiti, a netko ne!) i pridonese unapređenju lovstva i
lovne kulture naših lovaca, uvede mlade lovce u divni
novi svijet lovne vještine i etike ..."


Svaka knjiga, kako to pripominje autor, ima propusta
i nedostataka. Budući će sve objektivne primjedbe i
prijedloge "primiti sa zahvalnošću", bit ću slobodan na
kraju ovog prikaza iznijeti neka svoja zapažanja o kojima
bi trebalo voditi računa pri eventualnom drugom
izdanju knjige. Punjenje streljiva po sistemu "sam svoj
majstor" dostaje rašireno u naših lovaca. Na to ih tjeraju
cijene naboja u trgovinama, koje su vidno više od
onih punjenih kod kuće. Kako i sam autor podržava
punjenje streljiva, mišljenja sam daje tom pitanju posvećeno
premalo prostora u knjizi (nepune dvije strani