DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 34     <-- 34 -->        PDF

A. Čami, J. Franjić & Ž. Skvorc: VEGETACIJA GRMASTIH ŠUMSKIH RUBOVA U SLAVONIJI ...
optimum just there on the very forest edge and can be found only sporadically
inside a canopied forest stand.


The shrub associations on the forest edge are very important for forest
protection against the wind, by reducing its force and by changing its direction,
and at the same time they keep moisture and precipitation and reduce
pollution of the environment. The shrub species are also very important in
fighting erosion, so they are used in the development of various surfaces
obtained after the construction of roads, railway lines, transmission lines, etc.
In that, special attention must be paid to plant autochthonous shrub species
whenever possible, which will fit better in the environment and in some places
will present and form a succession stage toward the forest.


So far the forest edge shrub associations have not been researched much in
Croatia. Thus, Horvat (1962) researches the forest edges and describes the
associations Corno-Ligustretum croaticum awt/Berberidi-Rhamnetum fallacis.
However, in the work no releves or tables are given (cf Barkman etal. 1986,
Art. 7). Later, the table was published (Horvat et al. 1974), but the name with
the geographical indication Corno-Ligustretum croaticum was chosen, that is
not in compliance with Code (cf. Barkman et al. 1986, Art. 2c). This association
with three releves was renamed by Trinajstić & Zi. Pavletić (1991)
who designated it by the name of Corno-Ligustretum, however they did not
determine the nomenclatural type (cf. Barkman et al. 1986, Def 8), namely
they did not refer to the description of the association Corno-Ligustretum
croaticum (Horvat et al. 1974; Barkman et al. 1986, Art. 2b). In the further
analysis it will be necessary to determine the resemblance of this association
to the association Ostryo-Cornetum sanguineae Čami 1997, which was
described in the south-eastern Slovenia (Čami 1997).


The research of the shrub forest edges was carried out in June and July
2001 in Central Slavonia in the vicinity of the villages Musić, Levanjska Varoš,
Slobodna Vlast, Ovčara, Hrkanovci, Majar (near Đakovo) and Djedina
Rijeka, Imbrijevci, Paka (near Požega), (Fig. 2). A total of 10 releves was
made (Tab. 1).


Consequently, the researched forest edge shrub vegetation in Slavonia can
be divided into two groups, namely into the group with the mixed species of
classes Salicetaea purpuraea and Rhamno-Prunetea (Tab. 1, releves 1-8),
which we included in the alliance Šalici cinereae-Viburnenion (Pas. 1964)
de Foucault 1991, and into the group where dominant are the species of
class Rhamno-Prunetea (Tab. 1, releves 9-10), which we included in the
alliance Prunion fruticoae Tiixen 1952.


The research was made in compliance with the standard Central
European method (Braun-BIanquet 1964). On all releves two numerical
analysis methods were carried out - the cluster analysis and the multidimensional
scaling. According to the floristical (Tab. 1) and numerical (Fig. 1)
analyses, we decided to divide the releves in two associations inside which
dominant is the subspecies Prunus spinosa L. ssp. dasyphylla (Schur.)
Do min. One association occurs in thermophilous habitats and is known
under the name of Crataego-Prunetum dasyphyllae Jurko 1964 (releves 9
and 10). The second association occurs on more humid habitats with another
combination of species and presents a new association designated by the
name Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae Čami, Franjić et Škvorc
2002 (releves 1-8).


Šumarski list br. 9 10. CXXVI (2002). 459-468
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 30     <-- 30 -->        PDF

A. Čami, J. Franjic & Ž. Skvorc: VEGETACIJA GRMASTIH ŠUMSKIH RUBOVA U SLAVONIJI Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 459-468


ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 29     <-- 29 -->        PDF

A. Carni. J. Franjić & Ž. Skvorc: VEGETACIJA GRMASTIH ŠUMSKIH RUBOVA U SLAVONIJI ... Šumarski list br. 9-10. CXXV1 (2002), 459-468
Tablica 1. Vegetacija gnnastih šumskih rubova u Slavoniji
Table 1 Mantle vegetation in Slavonia
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 28     <-- 28 -->        PDF

A. Čami, J. Franjić & Ž. Škvorc: VEGETACIJA GRMAST1H ŠUMSKIH RUBOVA U SLAVONIJI ... Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002), 459-468
MATERIJAL I METODA RADA - Material and Methods


Istraživanja grmastih šumskih rubova obavljena su
tijekom lipnja i srpnja 2001. godine na području središnje
Slavonije u blizini mjesta Musić, Levanjska Varoš,
Slobodna Vlast, Ovčara, Hrkanovci, Majar (kod


Slika 2. Šumski rubovi u Slavoniji
Figura 2 Forest edges in Slavonia


Istraživanja su obavljena u skladu sa standardnom
srednjoeuropskom metodom (Braun-Blanquet
1964). Pri tome se u tablice unose kombinirana procjena
abundancije i pokrovnosti i procjena socijalnosti za
svaku vrstu. S obzirom da je socijalnost za pojedinu
vrstu više-manje stalna, a i neprikladna za numeričku
analizu, korištena je samo kombinirana procjena abundancije
i pokrovnosti. Svi podaci unošeni su u jednu
zajedničku tablicu u programskome paketu "TURBO(
VEG)" (Hennekens 1996). Pri tome je Braun-
Blanquet -ova kombinirana skala za procj enu abundancije
i pokrovnosti transformirana u van der Maarelovu
ordinalnu skalu (usp. van der Maarel 1979).
Tako je dobivena matrica koja je bila ulaz za multivarijatnu
analizu, gdje svaka vrsta predstavlja jednu varijablu,
a svaka fitocenološka snimka jedan objekt.


Đakova) i Djedina Rijeka, Imbrijevci, Paka (kod Požege),
(si. 2). Ukupno je napravljeno 10 fitocenoloških
snimki (tab. 1).


Na svim istraživanim snimkama provedene su dvije
metode numeričke analize - klasterska analiza i multidimenzionalno
skaliranje. Numerička analiza je provedena
s programskim paketom SYN-TAX 2000 (Podani
2001) koji se koristi za multivarijatne analize u
taksonomiji i sinekologiji.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 27     <-- 27 -->        PDF

A. Carni. J. Franjić & 2. Skvorc: VKGHTACIJA GRMASTIH ŠUMSKIH RUBOVA U SLAVONIJI Šumarski lis! br. 9-10, CXXVI (2002), 459-ekoklinskih
razreda, za koje je značajno da se pojavljuju
u gradientnom okolišu (okoliš s brzomijenjajućim
čimbenicima). Dalje navode da im je vegetacija vrlo
bogata, ali su granice između zajednica teško prepoznatljive
na terenu.


Oberdorfer (1968) smatra da se zajednice grmlja
ne mogu uvrstiti u samostalan razred, jer to nije utemeljeno
s njihovim florističkim sastavom. Prema tomu
redovi Quercetalia roboris-petraeae, Prunetalia,
Quercetalia pubescentis i Fagetalia sylvaticea trebali
bi biti floristički povezani, jer se u njima pojavljuju
mnoge dijagnostički bitne šumske vrste.


Imajući na umu sve poglede, odlučili smo se da istraživanu
vegetaciju grmastih šumskih rubova uvrstimo u
razred Querco-Fagetea i red Prunetalia spinosae. Nešto
teže je bilo uvrstiti te šumske rubove u svezu.


U skladu s mišljenjem Oberdorfera (1968) koji
smatra da je potrebno opisati različne asocijacije, ako
postoje diferencijalne i karakteristične vrste sintaksona
(u našem primjeru sveze), odlučili smo se da opisane
sastojine uvrstimo u dvije asocijacije. Također smo vodili
računa i o konceptu kojega predlaže de Foucault
(1991), u kome navodi tri skupine grmastih
šumskih rubova. Tako on navodi da se u donjem, najnižem
dijelu (blizu vodotoka) javljaju zajednice grmlja,
koje su uvrštene u razred Salicetea albae (npr. Salicetum
triandrae). Nešto više, gdje su uvjeti manje humidni
prijelazno je područje, gdje se miješaju vrste iz razreda
Salicetea purpreae i neke vrste razreda Rhamno-
Prunetea. Na još sušim staništima vrste razreda Salice


tea purpuraeae postepeno nestaju i pojavljuju se vrste
razreda Rhamno-Prunetea.


U skladu s navedenim, istraživanu vegetaciju grmastih
šumskih rubova u Slavoniji možemo podijeliti u
dvije skupine, i to u skupinu gdje se miješaju vrste razreda
Salicetaea purpuraea i Rhamno-Prunetea (tab. 1,
snimke 1-8) uvrstili smo u svezu Šalici cinereae-Viburnenion
(Pas. 1964) de Foucault 1991 i snimke gdje
prevladavaju vrste razreda Rhamno-Prunetea (tab. 1,
snimke 9-10) u svezu Prunion fruticoae T u x e n 1952.


Dosad su grmaste zajednice šumskih rubova bile
slabo istraživane u Hrvatskoj. Tako Horvat (1962)
istražuje šumske rubove i opisuje zajednice Corno-Ligustretum
croaticum i Berberidi-Rhamnetum fallacis.
U radu se ne navode snimke niti tablice (usp. Bark-
man et al. 1986, Art. 7). Kasnije je bila objavljena tablica
(Horvat et al. 1974), ali je bilo izabrano ime s
geografskom oznakom Corno-Ligustretum illyricum,
što nije u skladu s kodeksom (usp. Barkman et al.
1986, Art. 2c). Tu su zajednicu s tri snimke preimenovali
Trinajstić & Zi. Pavletić (1991) i označili
imenom Corno-Ligustretum, ali nisu odredili nomenklatura
tip (usp. Barkman etal. 1986, Def. 8) odnosno
nisu se pozivali na opis zajednice Corno-Ligustretum
croaticum (Horvat etal. 1974; Barkman etal.
1986, Art. 2b). Daljnjom će analizom biti potrebno
utvrditi sličnost te zajednice sa zajednicom Ostryo-
Cornetum sanguineae Čarni 1997, koja je bila opisana
u jugoistočnoj Sloveniji (Carni 1997).
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 26     <-- 26 -->        PDF

A. Čami, J. Franjić & Ž. Skvorc: VHGETACIJA GRMASTIH ŠUMSKIH RUBOVA U SLAVONIJI Šumarski list br. 9 10, CXXVI (2002), 459-468
ponovljivost kombinacije vrsta. Površine šumskih rubova
su često puta vrlo uske i izrazito duge. Na tako
dugoj i uskoj površini često puta se javlja nekoliko različitih
kombinacija vrsta te je takva površina mozaičnoga
izgleda. Pri izradi fitocenoloških snimaka šumskih
rubova treba obratiti osobitu pozornost na granice
zajednica, jer bi se nepažnjom moglo dogoditi da se u
snimci pojave neke vrste iz drugih zajednica i na taj način
bi nastao problem pri analizi i interpretaciji.


Svaki šumski rub izgrađuje poseban fenomen u
okolišu i u njemu predstavlja jedan vrlo značajan element.
Šumske i nešumske površine nisu samo fizionomski
različite, već su to i ekološki različiti sustavi. U
uskom pojasu šumskoga ruba koji razgraničava takve
dvije površine, ekološki uvjeti se naglo mijenjaju i
vrste koje tu rastu moraju biti vrlo prilagodljive jer
predstavljaju granicu između dva različita mikroklimatska
područja.


Uobičajeno je šuma zaštićena od utjecaja s nešumskih
površina pojasom gusto razgranjenoga grmlja različitih
dimenzija. Taj zaštitni pojas izgrađuju heliofilne
šumske vrste koje imaju baš tu na šumskome rubu svoj
ekološki optimum i njih se može samo sporadično naći
u sklopljenoj šumskoj sastojini.


Na vlažnijim staništima, na šumskim rubovima pojavljuju
se osobito vrste iz roda Salix, a na nešto sušim


staništima šumske rubove izgrađuju vrste iz porodice


Rosaceae {Primus, Rosa, Crataegus, Rubus, Pyrus,
Malus i dr.). Za te je zajednice karakteristično da ih izgrađuju
gusto grmaste vrste s vrlo malim brojem zeljastih
vrsta. Mali broj zeljastih vrsta je posljedica nedostatka
svijetla, tako da se u tim zajednicama često javljaju
geofiti koji svoj ontogenetski razvoj završe prije
ili za vrijeme prolistavanja grmlja.


Takve sastojine jasno se razlikuju od šume, jer se
javljaju kao ograde (hedges) i za njih je općenito značajno
da su one prilično dobro razvijene u istočnoj Europi.
Za njih je još značajno da imaju linearnu strukturu
(uske dugačke plohe razvijene u linijama na rubovima
šuma). Šumski rubovi javljaju se kao faza sekundarnoga
zarastanja nešumskih površina. U tom slučaju
grmlje se mozaično razvija po čitavoj površini. Najčešće
se te vrste grmlja šire endoornitokorno, a rijeđe
anemokorno i hidrokorno. Te se zajednice grmlja javljaju
kao faza u vrlo dinamičnom procesu ponovnoga
zarastanja antropogeniziranoga okoliša sa šumom. U
tom slučaju položaj zajednica grmlja u okolišu nije trajan
stadij, nego se grmaste vrste dalje šire na nešumska
područja, a na njihovome mjestu razvija se šumska vegetacija
s manjim ili većim učešćem grmastih vrsta. U
tom slučaju nije izražen utjecaj čovjeka (košnja, sječa)
koji je zadržavao šumski rub kao trajni stadij.


Značaj šumskih rubova u okolišu - Importance of forest edge for landscape


Uređenje okoliša podrazumijeva i njegovu zaštitu,
kao i uređenje prirodnih osnova za obitavanje čovjeka,
pri čemu je potrebno naći pravu mjeru između prirodnih
osobina okoliša i potreba ljudi. Šumski rubovi s
raznim vrstama grmlja imaju velik značaj u biološkoj
raznolikosti okoliša i daju dojam blagog prijelaza s nešumskih
površina prema šumi. Tu se odvija vrlo velika
aktivnost. Tako se tu u rano proljeće javljaju proljetnice,
zatim s obiljem cvijetova nastupaju razne vrste
grmlja privlačeći pčele i razne druge kukce, a oni privlače
ptice koje se tu gnijezde itd. Tu se javljaju i razne
vrste jestivih gljiva, a u jesen je tu obilje plodova koji
ponovno privlače ptice i druge životinje koje se sele i
sudjeluju u širenju endoornitokornih vrsta grmlja.


Sintaksonomski status grmastih šumskih
Istraživani šumski rubovi bili su najprije uvršteni u
red Prunetalia spinosae u okviru razreda listopadnih
šuma eurosibirske regije Querco-Fagetea (usp. Tiixen
1952). Klasifikacija u okviru samostalnoga razreda što
su najprije predlagali Rivaš-Gooday & Borja-
Carbonell (1961) ne bi bila validna kako navodi
Weber (1998), jer ime nije bilo valjano objavljeno.
Oni su smatrali da bi bilo potrebno opisati razred Rhamno-
Prunetea, što nije u skladu s Kodeksom fitocenološkenomenklature
(usp. Barkman etal. 1986; Art. 3b).


Zajednice grmlja na šumskome rubu znakovite su u
zaštiti šume od vjetra, jer one ublažavaju njegovu snagu,
mijenjaju mu smjer, a uz to zadržavaju vlagu i padaline
te ublažavaju onečišćenje okoliša. Također su
grmaste vrste značajne u borbi protiv erozije, tako da
su one našle svoju primjenu u uređenju raznih površina
koje su nastale nakon izgradnje cesta, željezničkih pruga,
dalekovoda i si. Pri tome je potrebno obratiti osobitu
pozornost na sadnju autoktonih vrsta grmlja kad god
je to moguće, koje će se bolje uklopiti u okoliš i na nekim
mjestima predstavljati i formirati sukcesijski stadij
prema šumi.


rubova - Sintaxonomy of mantle vegetation


Tiixen (1962) predlaže novo ime razreda Crataego-
Prunetea, ali je spomenuo ujedno, da su sličan sintakson
opisali Riva-Gooday & Borja-Carbonell
(1961), što znači da ne bi bilo validno ime Rhamno-Prunetea
Rivas-Goody et Borja-Carbonell ex
Tiixen 1962. Dalje Wirth (1993) navodi, da Ri va-
Gooday &Borja-Carbonell (1961) nisu ime razreda
opisali kao provizorno (prov), nego kao validno.


Pignatt i et al. (1995) su razdijelili fitocenološke
razrede u skupine. Šumske rubove uvrstili su u razred
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9 10, CXXVI (2002). 459-468
UDK 630* 182 + 188 (001)


VEGETACIJA GRMASTIH ŠUMSKIH RUBOVA U SLAVONIJI (HRVATSKA)


THE MANTLE VEGETATION IN SLAVONIA (CROATIA)


Andraž ČARNI*, Josip FRANJIĆ** & Željko ŠKVORC**


SAŽETAK: Tijekom 2001. godine obavljena su fitocenološka istraživanja
grmastih šumskih rubova na području središnje Slavonije. U radu se analizira
vegetacija šumskih rubova u skladu sa standardnom srednjoeuropskom
metodom. Ukupno je napravljeno 10 jitocenoloških snimki. Analiza je obavljena
klasičnim načinom s tabličnim prikazom snimaka i numerički (klasterska
analiza i multidimenzionalno skaliranje). Utvrđene su dvije zajednice
unutar kojih dominira podvrsta Prunus spinosa ssp. dasyphylla. Jedna se zajednica
javlja na termojilnim staništima i ona je poznata pod imenom Crataego-
Prunetum dasyphyllae Jurko 1964. Druga se zajednica javlja na vlažnijim
staništima s drugom kombinacijom vrsta i ona predstavlja novu asocijaciju
koja je označena imenom Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae Čami,
Franjić etSkvorc 2002.


Ključne riječi: šumski rubovi, Crataego-Prunetum dasyphyllae, Viburno
opuli-Prunetum dasyphyllae, Slavonija, Hrvatska.


UVOD - Introduction
Šumski rubovi predstavljaju poseban oblik vegetaU
znanstveno-istraživačkim krugovima se često
cije koji se javlja između šumskih i nešumskih površiraspravlja
o granicama vegetacije i o valjanosti opisa
na, antropogeno utjecanih površina (cultural landscapojedinih
vegetacijskih jedinica. Šumski rubovi kao
pe). Fitocenološka analiza Šumskih rubova počela se prijelazna zona između šumskih i nešumskih površina
odvijati relativno kasno, tako da se prvi radovi vezani često su predmet brojnih rasprava. Samo definiranje
uz tu problematiku počinju javljati sredinom 20. stolješumskoga
ruba ima nekoliko različitih gledišta, od koća
(usp. Tuxen 1952; Miiller 1962). Ti radovi ujedjih
je najprihvatljiviji koncept nizozemaca VVesthofno
predstavljaju temeljne fitocenološke radove koji su fa&va n der Maarela (1973), koji označavaju
bili poticaj mnoštvu istraživača, tako da fitocenološka šumski rub kao "limes divergens", ili jednostavno reistraživanja
šumskih rubova danas predstavljaju jedan čeno šumski rub je divergentna granica koja se uklapa
klasičan objekt fitocenoloških istraživanja. u koncept ekokline.
Zanimanje za takav tip istraživanja razvijalo se paTakav
stav je karakteriziran s mnogim manjim graralelno
sa spoznajama o biodiverzitetu tj. o velikoj raz-nicama između fitocenoza, koje se međusobno djelonovrstnosti
i biološkoj posebnosti graničnih šumskih mično preklapaju tj. određeni broj vrsta jedne zajedpodručja,
gdje se mogu pronaći vrstama vrlo bogate nice prelazi u drugu, ali s različitim stupnjem učešća.
zajednice. Iako šumski rubovi predstavljaju relativno usku zonu
između šumskih i nešumskih površina, okolišni čimbenici
su za šumski rub stabilni i predstavljaju trajni
stadij. U većini slučajeva te prijelaze na šumskim ru


* Dr. Andraž Čarni, Biološki institut, Znanstvenoraziskovalni
bovima možemo razumjeti kao stupanj kontinuiteta i


center SAZU, Gosposka 13, SI—1001 Ljubljana, p.p. 306, Slo


venija; E-mail: carni@zrc-sazu.si diskontinuiteta (usp. Dierschk e 1974).
** Doc. dr. se. Josip Franjić & dipl. ing. Željko Škvorc, Zavod za Pri istraživanju zajednica šumskih rubova često se


šumarsku genetiku i dendrologiju, Šumarski fakultet Sveučili


nailazi na metodološki problem. Jedno od glavnih na


šta u Zagrebu, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb, E-mail:
jozo.franjic@zg.tel.hr, zeljko.skvorc@zg.tel.hr čela srednjoeuropske metode su homogene površine i
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 33     <-- 33 -->        PDF

A. Čami, J. Franjić & Ž. Skvorc: VEGETACIJA GRMAST1H ŠUMSKIH RUBOVA U SLAVONIJI ... Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 3-6
Gudar y Jabalambre. Anal. Inst. Bot. Cavanilles and systematics. User´s manual. J. Podani, Bu19:
3-550. dapest, 53 p.


Scholz, H., Scholz, I., 1995: Prunoidae. In H. Van der Maarel, E., 1979: Transformation of
Scholz (ed.): Spermatophyta: Angiospermae: cover-abundance values in phytosociology and
Dicotyledones. Band IV. Teil 2B, 2(3): 446-510. its effect on communty similarity. Vegetatio 39:
Gustav Hegi Illustrite Flora von Mitteleuropa. 97-114.
Blackwell Wissenschafts-Verlag, Oxford. Weber , H. E., 1998: Outline of the vegetation of


Trinajstić, I., Pavletić, Zi., 1991: Vegetacija scrubs and hedges in the temperate and boreal
specialnog ornitološkog rezervata Krapje dol u zone of Europe. Itinera Geobotanica 11: 85-120
Hrvatskoj. AcataBot. Croat. 50:41-54. Westhoff, V, van der Maarel, E., 1973: The


Tuxen , R., 1952: HeckenundGebiische. Mitt. Geogr. Braun-Blanquet approach. In R. H. Wittaker
Gesel. Hamburg 10: 85-117. (ed.): Ordination and classification ofcommuni-


Tiixen, R., 1962: Pflanzensoziologisch-systematis- ties. Dr. W. Junk, The Hangue, 617-726.
che Uberlegung zu Jakucs, P.: Die phytosoziolo- Wirth , J. M., 1993: Rhamno-Prunetea. In L. Mucigi-
schen Verhaltnisse der Flaumeichen-Busch- na, G. Grabherr , S. Wallnofer : Die Pflanwalder
Siidostmitteleuropas. Mitt. Flor.-Soz. Ar- zengesellschaften Osterreichs. Teil III Walder
beitgem. 9: 296-300. und Gebiische. Gustav Fischer Verlag, 60-84.


Podani, J., 2001: SYN-TAX 2000. Computer pro- Jena,
grams for multivariate data analysis in ecology


SUMMARY: Forest edges present a special form of vegetation growing
between forest areas and non-forest, anthropogenetically influenced areas
(cultural landscape). The phytosociological analysis of forest edges started relatively
late, and, therefore, the first works dealing with this subject-matter
began to appear in the middle of the 20th century (cf Tuxen 1952; Miiller
1962). The interest for this type of research developed parallelly with the
awareness of biodiversity, i.e. of the wide variety and biological particularity of
boundary forest areas where the associations very rich in species can be found.


Although the forest edges are a relatively narrow zone between forest and
non-forest areas, the environmental factors for the forest edge are stable and
present a permanent stage. In most cases such transitions on the forest edges
can be understood as a continuity and discontinuity stage (cf. Dierschke
1974).


In the research of forest edge associations very often a methodological
problem is encountered. One of the main principles of the Central European
method are homogeneous areas and specific combination repeatability. The
forest edge areas are often very narrow and markedly long. In such a long and
narrow area very often several different combinations of species occur giving
such area a mosaic-like appearance. In making vegetational relives of forest
edges special attention has to be paid to the boundaries between associations
because it might happen that by negligence some species from the other associations
appear in a releve, that would cause an analysis and interpretation
problem.


Each forest edge builds a special phenomenon in the environment presenting
a very important element in it. Forest and non-forest areas do not differ
physiognomically only, they are ecologically different systems, too. In a narrow
forest edge zone dividing two such areas ecological conditions change
rapidly and species growing there must be very adaptable because they are a
barrier between two different microclimatic areas.


Usually, the forest is protected against the influences from the non-forest
areas by a zone of densely branched shrubs of various dimensions. This protective
zone is built by heliophilous forest species which have their ecological
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 32     <-- 32 -->        PDF

A. Čami, J. Franjić & Ž. Skvorc: VEGETACIJA GRMASTIH ŠUMSKIH RUBOVA U SLAVONIJI Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 459-468
prostranj ena u pontsko-panonskem području i ima zapadnu
granicu svoje rasprostranjenosti u istočnoj Njemačkoj,
Slovačkoj i istočnoj Austriji (Weber 1998;
Wirth 1993).


Zajednica Crataego-Prunetum dasyphyllae jasno se
razlikuje od zajednice Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae
u kojoj nalazimo brojne termofilne vrste iz raz


ZAKLJUČAK


Fitocenološka istraživanja grmastih šumskih rubova
obavljena su tijekom 2001. godine na području središnje
Slavonije. Istraživanja su obavljena u skladu sa
standardnom srednjoeuropskom metodom. Na svim istraživanim
snimkama provedene su dvije metode numeričke
analize - klasterska analiza i multidimenzionalno
skaliranje.


U skladu s florističkom (tab. 1) i numeričkom (si. 1)
analizom odlučili smo se, da razdijelimo istraživane


ZAHVALA - Ak


Osobitu zahvalnost dugujemo Upravi šuma Osijek i
Šumariji Levanjska Varoš čiji su djelatnici - upravitelj
Šumarije dipl. ing. Kruno Filipović i revirnik dipl. ing.
Šimo Barišić svojom susretljivošću i angažmanom
omogućili da se na području Šumarije Levanjska Varoš
obavi niz šumarski i općenito prirodoznanstveno vrlo
interesantnih istraživanja, čiji će rezultati biti prezenti-


LITERATURA


Barkman,J.,Moravec,J.,Rauschert,S., 1986:
Code of phytosociological nomenclature 2nd edition.
Vegetatio 67: 145-195.


Braun-Blanquet , J., 1964: Pflanzensoziologie.
Grundziige der Vegetationskunde. 3. Aufl. Springer
Wien.


Carni , A., 1997: The mantle vegetation in the Predinaric
region of Slovenia. Biologia 52(4): 531-543.


Dierschke,H. , 1974: Saumgesellschaften im Vegetations-
und Standortgefalle an Wladrandern.
Scripta Geobotanica 6, 234 p.


De F o u c a u 11, B, 1991: Intoduction a une systemique
des vegetations arbustives. Documents phytosociologiques
13: 63-104.


Em, H., 1982: Hecken und Feldraine in Mazedonien.
Fragmenta Balcanica 11: 133-143.


Hennekens , S. M., 1996: TURBO(VEG), Software
package for input, processing, and presentation
of phytosociological data, User´s guide. IBNDLO
University of Lancaster.


Horvat , I., 1962: Vegetacija planina zapadne Hrvatske.
Prirodoslovna istraživanja 30: 1-179.


reda Querco-Fagetea Br.-Bl. etVlieger etVlieger
1937, Trifolio-Geranietea Muller 1961 i Festuco-
Brometea Br.-Bl. etTx. ex Klika etHadač 1944,
kao što su npr. vrste: Quercus pubescens, Sorbus torminalis,
Teurcium chamaedrys, Peucedanum cervaria,
Brachypodium rupestere i brojne druge.


- Conclusion
snimke u dvije zajednice unutar kojih dominira vrsta
Prunus spinosa ssp. dasyphylla. Jedna se zajednica
javlja na termofilnim staništima i ona je poznata pod
imenom Crataego-Prunetum dasyphyllae Jurko
1964 (snimke 9 i 10). Druga se zajednica javlja na
vlažnijim staništima s drugom kombinacijom vrsta i
ona predstavlja novu asocijaciju koja je označena imenom
Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae Carni,
Franj ić et Skvorc 2002 (snimke 1-8).


nowledgements


rani u šumarskim i prirodoznanstvenim časopisima.
Također se zahvaljujemo djelatnicima Uprave šuma
Požega Šumarija Čaglin - upravitelju Šumarije dipl.
ing. Željku Ognjenčiću i gospodinu Andriji Škvorcu,
koji su nam pružili osobitu pomoć pri obavljanju terenskih
poslova pri izradi ovoga rada.


- References
Horvat, I., Glavač, V, Ellenberg, H., 1974: Vegetations
Siidosteuropas. G. Fischer Verlag,
Stuttgart.


Muller , T., 1962: Die Saumgesellschaften derKlasse
Trifolio-Geranietea. Mitt. Flor.-Soz. Arbeitgem.
NF. 9: 95-140.


Jurko , A., 1964: Feldheckengesellschaften und Uferweidengebiische
des Westkarpatengebie-tes.
Biologicke prace 10(6): 1-100.


Oberdorfer , E., 1968: Assoziation, Gebietassoziation,
geographische Rase. In R. Tiixen (ed.):
Pflynzensoziologische Systematik, Junk, the
Hague, 124-141.


Pignatti, S., Oberdorfer, E. J. H., Schaminee,
J., Westhoff, V, 1995: On the concept of vegetation
class in phytosociology. Jornal of vegetation
science 6: 143-152.


Poldini, L., Viđali, M., 1996: Cenosi arbustive
nelle sudorietalia (NE-Italia). Colloques phytosociologiques
24: 141-167.


Ri vas-Goo day, S., Borj a-Carbonell,
J., 1961:
Estudio de Vegetation y Florula des Macizo de
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 31     <-- 31 -->        PDF

A. Čami, J. Kranjić & Ž. Škvorc: VEGETACIJA GRMAST1H ŠUMSKIH RUBOVA U SLAVONIJI ... Šumarski list br. 9 10. CXXVI (2002). 459-46X
Vrste s malim učešćem: 1. Solidago canadensis C +, Vicia sepium C +, 2. Campanulapatula C +, Holcus lanatus C +, Rubus fruticosus agg.


A. +, 3. Morus alba A+, Torilis japonica C +, 4. Centaurea jacea +, 5. Lycopus europaeus, 6. Mentha aquatica, 1. Lathyrus cicer C +,
Pulicaria dysenterica C +, 8. Cytisus capitatus C +, Crepis biennis C +, Medicago minima C +, Pimpinella saxifraga C +, Primus avium A+,
Sanicula europea C +, Stellaria holostea C +, Veronica arvensis C +, 9. Dorycnium germanicum C +, Fragaria elatior C +, Planatgo media
C +, Pulmonaria officinalis C +, Salvia pratensis C +, 10. Arabis hirsuta C +, Festuca valesiaca C +, Genista tinctoria C +, Lembotropis
nigricans C +, Leucanthemumn praecox C +, Melittis melissohpyllum C +, Silene vulgaris C +.
Istraživani lokaliteti (snimke): 1. Musić - 13. 7. 2001., long. 451720, lat. 181018; 2. Music - 13. 7. 2001., long. 451715, lat. 181119; 3. Music
-long. 451750, lat. 180915; 4. Music - 13. 7. 2001., 451750, lat. 180911; 5. Music - 13. 7. 2001., 451715, lat. 181108; 6. Music - 13. 7. 2001.,
long. 451757, lat. 180928; 7. Music - 13. 7. 2001., long. 451751, lat. 180619; 8. Levanjska Varoš-Slobodna Vlast- 13. 7. 2001., long. 451729,
long. 180538; 9. Djedina Rijeka - 18. 6. 2001., long. 451812, lat. 175741; 10. Djedina Rijeka - 18. 6. 2002., long. 451812, lat. 175738.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA - Results and discussion


Sintaksonomski pregled istraživane vegetacije


Rhamno-Prunetea Rivas-Gooday et Borja-
Carbonell 1961


Prunetalia spionsae R. Tx. 1962
Salici-Viburnion (Pass .1964) de Foucault 1991
Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae Carni,Fra


njić et Škvorc 2002


PrunionfruticosaeJ iixen 1952


Crataego-Prunetum dasyphyllae Jurko 1964


U skladu s florističkom (tab. 1) i numeričkom (si. 1)
analizom odlučili smo razdijeliti istraživane snimke u
dvije zajednice. U prvu zajednicu uvrstili smo termofilne
snimke (9 i 10) i odredili ih kao zajednicu Crataego-
Prunetum dasyphyllae Jurko 1964, a u drugu zajednicu
uvrstili smo mezofilnije snimke (1-8) i odredili
ih kao zajednicu Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae.
Iz snimki je vidljivo da se te zajednice jasno razlikuju
floristički i ekološki, što omogoćuje opis dviju zajednica
koje se uvrštavaju u dvije različite sveze.


Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae ass. nova
hoc loco (holotypus Tab. 1, rel. 4)


Sveza Salici-Viburnion uključuje zajednice koje se
javljaju u nizinama, između područja suhih grmastih
zajednica, na uzvisinama u području uz riječne tokove
te su dobro opskrbljene s visokom podzemnom i poplavnom
vodom (d e Foucault 1991; Poldini &
Viđali 1996).


U toj je zajednici dominantna podvrsta Prunus spinosa
L. ssp. dasyphylla (Schur.) Domin. Taje podvrsta
rasprostranjena u području južne i jugoistočne Europe,
sjeveroistočne Afrike, Turske, Kavkaza, sjeverozapadnoga
Irana, a u Panoniju ide do južne Moravske (usp.
H.Scholz &I.Scholz 1995).


U toj se zajednici javljaju karakteristične vrste sveze
Salici-Viburnion koje razdvajaju svezu od drugih sveza
unutar reda Prunetalia, a to su vrste: Fraxinus angustifolia,
Humulus lupulus, Rhamnus catharctica, Rubus
caesius, Salix cinerea, Salix purpurea, Salix purpurea
x S. alba, Sambucus nigra i Viburnum opulus.


Popis je vrlo sličan onome kojega predlaže de
Foucault (1991): Alnus glutinosa, Frangula alnus,


Humulus lupulus, Prunus padus, Salix cinerea, S. purpurea,
Solanum dulcamara i Viburnum opulus te Pol dini
&Vidali (1996): Alnus glutinosa, Clematis viticella,
Frangula alnus, Salix cinerea i Viburnum opulus.


Od karakterističnih vrsta reda Prunetalia spinosae i
razreda Rhamno-Prunetea javljaju se vrste: Cornus
hungarica, C. sanguinea, Euonymus europaea, Ligustrum
vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina i dr.


Među ostalim vrstama obilnije su zastupljene vrste
razreda Querco-Fagetea: Acer campestre, A. tataricum,
Carpinus betulus, Prunus avium i neke šumske
zeljaste biljke.


Bogato je zastupljen razred nitrofilnih šumskih rubova
i poriječnih zajednica razreda Galio-Urticetea Passarge
exKopecky 1969: Cruciata levipes, Cucuballus
baccifer, Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma
hederacea, Heracleum sphondyllium, Lamium maculatum,
Saponaria officinalis, Vrtića dioica i dr.


Crataego-Prunetum dasyphyllae Jurko 1964


(lectotypus: Jurk o /1964/Tab. 25 rel. 25)
Ime zajednice valjano je objavljeno, iako se iz tablice
ne vidi po kojoj se vrsti iz roda Crataegus zajednica
imenuje (usp. Barkma n et al. 1986, Art. 3g). Zajednicu
je opisao Jurk o (1964) za područje Slovačke i
Mađarske. Sličnu zajednicu utvrdio je i Em (1982) u
Makedoniji, ali bi bilo potrebno dodatno istražiti da li
se radi o istoj zajednici.
Zajednicu je Jurk o (1964) uvrstio u svezu Berderidion,
iako napominje da bi bilo potrebno proučiti mogućnost
njenoga uvrštavanja u svezu Prunion fruticosae.
U skladu s analizom grmastih zajednica u Europi
(Weber 1998) odlučili smo se da zajednicu uvrstimo
u svezu Prunion fruticosae.
Zajednice sveze Prunion fruticosae su niski grmovi,
koji rijetko izgrađuju gusti sklop i njih nalazimo na
šumskim rubovima kao i na rubovima suhih travnjaka.
U tim zajednicama često dominiraju zeljaste vrste koje
se razmnožavaju podzemnim stabljikama, a ostale su
vrste primješane s manjim učešćem. Biljni pokrov izgrađuju
najčešće vrste suhih travnjaka i rijetke rubne
zajednice. Zajednice su raširene na suhim staništima,
gdje vladaju visoke ljetne tempereture. Sveza je ras


465