DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 45     <-- 45 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002), 479-487
UDK 630* 525 (001)


MODELI SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I NJIHOVA
NOVČANA VRIJEDNOST PRODUKCIJE DRVNIH SORTIMENATA


MODELS OF PEDUNCULATE OAK {Quercus Robur L.) STANDS AND
THE MONETARY VALUE OF WOOD ASSORTMENT PRODUCTION


Karlo BEZAK*


SAŽETAK: Autor istražuje novčanu vrijednost produkcije drvnih sortimenata
u šumama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) vlažnoga tipa II —G—20.
Nastavak su istraživanja zakonitosti rasta, produkcije i potrajnosti gospodarenja
šumama Republike Hrvatske. Istraživanja su pokazala veliku varijabilnost
razvojnog tijeka sastojinske debljinske strukture, što je posljedica, uz
stanišne čimbenike, različitog pristupa i načina gospodarenja u proteklom
vremenu. Oslanjajući se na spoznaje i zakonitosti razvojnog tijeka sastojinske
strukture, napravljeni su teoretski modeli uređene šume hrasta lužnjaka u formi
prirasno-prihodnih tablica.


Simulacijom triju modela s različitim brojem stabala i s podjednakim razvojnim
tijekom temeljnice, postiže se podjednaka produkcija volumena, ali je
novčana vrijednost drvnih sortimenata različita.


Novčana vrijednost produkcije drvne mase utvrđena je na temelju udjela
drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva iznad 7 cm promjera, S t efa n čić
(1997) i Cjenika glavnih šumskih proizvoda za međunarodno tržište Hrvatskih
šuma (UR. BROJ: DIR-01/02-1276).


Odnos prosječne novčane vrijednosti godišnje produkcije drvnih sortimenata
hrasta lužnjaka na kraju ophodnje je 0.43 : 0.34 : 0.23, u korist modela s
razvojnim tijekom broja stabala manjim od prosječnog. Ukupna novčana vrijednost
međuprihoda (zbroj proreda) u sva tri modela je 1/3 vrijednosti sveukupnog
ili približno 1/2 glavnog prihoda.


Tijekom propisane ophodnje od 140. godina, sva tri modela ne pokazuju
kulminaciju tečajnog godišnjeg prirasta novčane vrijednosti drvnih sortimenata,
kao ni poprečnu novčanu vrijednost sveukupne produkcije.


Istraživanja su pokazala daje nužno u uređajnim elaboratima priložiti i
modele sa svim strukturnim elementima i smjernicama, kako bi provoditelj
uređajnog elaborata postigao cilj gospodarenja.


Funkcija Schumacher - HalTa je najpovoljnija za primjenu u praksi kao
model za izradu sortimentnih tablica i tablica novčane vrijednosti drvne mase.
Ključne riječi: hrast lužnjak, prirasno-prihodne tablice, produkcija,
novčana vrijednost drvnih sortimenata.


1. UVOD - Introduction
Cilj gospodarenja u šumama hrasta lužnjaka, uz znavanje zakonitosti razvojnog tijeka debljinske i viočuvanje
stabilnosti ekosustava i potrajnosti prihoda, sinske distribucije stabala te odnosa debljnskog i visinje
produkcija furnirske i deblje pilanske oblovine. Po-skog prirasta, jedina je alternativa održivom razvoju.


Razvoj odnosa tečajnog godišnjeg volumnog prirasta i


* Dr. se. Karlo Bezak, dipl. ing. šum., HŠ d.o.o.,
prosječnog prirasta sveukupne produkcije ključni su


Zagreb, Lj. F. Vukotinovića 2.