DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 47     <-- 47 -->        PDF

K. Bezak: MODELI SASTOJ1NA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I NJIHOVA NOVČANA Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 479-4X7
Prve domaće prirasnoprihodne tablice za hrast lužnjak
na tri boniteta objavio je Spiranec (1969).
Za posavske šume hrasta lužnjaka na I. bonitetu tablice
je izradio Kl ep ac (1976).


Prirasno-prihodne tablice za hrast lužnjak po ekološko-
gospodarskim tipovima objavljene su u Radovima
šumarskog instituta, Bezak, Cestar idr. (1989).


Kako bi obuhvatili sve razvojne oblike i specifičnosti
razvojnog tijeka sastojina hrasta lužnjaka, konstruirana
su tri modela (prirasno-prihodne tablice) za šume
vlažnog tipa EGT: II - G - 20, B ezak i dr. (1993).


Odnos razvojnog tijeka broja stabala i srednjeg prsnog
promjera na 1 hektaru površine te usporedba s prirasno-
prihodnim tablicama domaćih i stranih autora
prikazan je u Tablici 1. i slici 1.


Ova analiza pokazuje, da se s razvojem većeg broja
stabala postižu manji prsni promjeri i obrnuto. Korelacija
je jaka, prema ovoj analizi r = 0,8. Primjenom stranih
tablica uz propisanu ophodnju možemo uzgajati
samo pilanske trupce, a to nije cilj gospodarenja sastojinama
hrasta lužnjaka. I prirasno-prihodne tablice,
Špiranca, Klepca, Cestara kao i M-3 pokazuju razvojni
tijek većeg broja stabala. Naš hrast lužnjak poznat je u
svijetu po svojoj strukturi, teksturi i kvaliteti te može
dati mnogo više.


Cilj je istraživanja utvrditi novčanu vrijednost drvnih
sotimenata za tri modela, vrijednost tečajnog godišnjeg
prirasta i njihovu poprečnu vrijednost sveukupne
produkcije u Eurima.


Model-1 (M-l) s razvojnim tijekom manjeg broja
stabala od prosječnog - za produkciju furnirskih trupaca.
Model-2 (M-2) s razvojnim tijekom prosječnog broja
stabala - za produkciju furnirskih i pilanskih trupaca.


Slika 1. Odnos razvojnog tijeka broja stabala i srednje sastojinskog
prsnog promjera hrasta lužnjaka istraživanih modela
i prirasno-prihodnih tablica drugih autora.


Figure 1 The relationship between the developmental course of
tree numbers and the pedunculate oak mean stand breast
diameter in the studied models and the yield tables of
other authors.


Model 3 (M-3) s razvojnim tijekom većeg broja stabala
od prosječnog - za produkciju pilanskih trupaca.


3. MATERIJAL I METODE - Material and methods
Oslanjajući se na osobne spoznaje, spoznaje drugih
istraživača te zakonitosti razvojnog tijeka sastojinskih
struktura, konstruirana su 3 modela za hrast lužnjak
vlažnoga tipa Bezak (1990, 1992 i 1993) Modeli su
napravljeni suvremenim alatima, kompleksnim jednadžbama
rasta i razvoja sastojinske debljinske strukture.
Obuhvatili su zakonitosti i specifičnosti razvojnog
tijeka debljinskog prirasta, zakonitosti razvojnog
tijeka debljinske distribucije prsnih promjera i pomaka
visinskih krivulja.


Parametri Levakovićeve funkcije c, i c2, jednadžbe
druge derivacije debljinskog rasta srednjeplošnih stabala,
parametri a i b visinskih krivulja za sva tri modela
prikazani su u Radovima šumarskog instituta broj 1-2
1993, Bezak idr. (1993).


Jednoulazne tablice i volumeni sastojine obračunati
su na osnovi razvojnog tijeka visinskih krivulja i
dvoulaznih tablica (drvnogromadnih) Spiranec


(1975). Parametri dvoulaznih tablica za krupno drvo
(iznad 7 cm) izračunati su računski Bezak (2001 ) i
njihova jednadžba glasi:


0.000042655 d: h ""


Za izradbu dvoulaznih i jednoulaznih volumnih tablica
izrađen je cjelovit kompjutorski program Bezak,
Slunjski (1990).


Buduća debljinska distribucija prsnih promjera, volumni
prirast sastojine i prirasni nizovi po dobnim razredima
obračunati su Hufnaglovom metodom K1 e p a c
(1963).


Novčana vrijednost produkcije utvrđena je na temelju
udjela drvnih sortimenata u volumenu krupnog drva
iznad 7 cm promjera Štefančić (1997) i Cjenika
glavnih šumskih proizvoda za međunarodno tržište Hrvatskih
šuma (UR. BROJ: DIR-01/02-1276). Primijenjene
su cijene - franko šumska cesta, nisu isključeni