DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 55     <-- 55 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE PRELIMINARY COMMUNICATION Šumarski list br. 9 10, CXXVI (2002), 489-499
UDK 630* 181.8 + 270


FENOLOGIJA KASNOPROLJETNOG CVJETANJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA
U BOTANIČKOME VRTU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOGA
FAKULTETA U ZAGREBU


PHENOLOGY OF SUMMER FLOWERING OF SOME WOODY PLANTS IN
THE BOTANICAL GARDEN OF THE FACULTY OF
NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS


Dario KREMER*


SAŽETAK: U radu je analizirana fenologija cvjetanja kasnoproljetnih i
ljeti cvjetajućih vrsta u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu na nekim vrstama iz rodova: Callicarpa, Campsis,
Catalpa, Ceanothus, Clerodendrum, Hibiscus, Indigofera, Koelreuteria,
Lespedeza, Punica i Sophora. Bilježeni su početak cvjetanja, vrhunac i kraj
cvjetanja tijekom 1998., 1999. i 2000. godine. Ustanovili smo da se za dio
vrsta (Clerodendrum trichotomum, Hibiscus syriacus, Punica granatum, Sophora
japonica) može prilično točno predvidjeti vrijeme cvjetanja, jer tijekom
tri godine nije uočen značajniji pomak u vremenu cvjetanja. U manjeg broja
vrsta (Catalpa bignonioides. i C. ovata, Koelreuteria paniculata, Lespedeza
bicolor) uočena su nešto veća odstupanja u pogledu vremena početka cvjetanja,
te je kod njih pomak u cvjetanju između pojedinih godina iznosio do tri
tjedna. U ostalih vrsta (Callicarpa spp., Campsis radicans, Ceanothus spp.,
Indigofera spp.) uočena su odstupanja u pogledu vremena početka cvjetanja
od 1 do 2 tjedna. Sve vrste u pravilu pokazuju najveću stabilnost u pogledu
vremena završetka cvjetanja, manje vrhunca cvjetanja, dok je vrijeme početka
cvjetanja najvarijabilnije.


Ključne riječi: Fenologija, vrijeme cvjetanja, Callicarpa, Campsis, Ceanothus,
Catalpa, Clerodendrum, Hibiscus, Indigofera, Koelreuteria, Lespedeza,
Punica, Sophora.


UVOD - Introduction
Kao rezultat višegodišnjeg proučavanja fenologije vrsta koje cvjetaju kasnije u proljeće (npr. Mallus spp).
cvjetanja drvenastih vrsta u Botaničkom vrtu PrirodoBudući
daje cvjetanje kasnoproljetnih i ljeti cvjetajućih
slovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu vrsta ostalo nezabilježeno smatrali smo potrebnim isobjavljena
su do sada dva rada (Kremer 2001, 2002). tražiti i vrijeme cvjetanja tih vrsta. Takve su nam vrste
U njima je obrađena fenologija cvjetanja nekih vrsta koznačajne
za potrebe urbanog šumarstva i uređenja proje
su zanimljive za urbano šumarstvo, a cvjetaju zimi ili stora, jer je znatno manji broj vrsta koje cvjetaju u kastijekom
proljeća. Pri tome je ustanovljeno da se vrijeme no proljeće i ljeti. Zanimljivo je i to da, slično kao i kod
početka, a često i vrhunca cvjetanja zimi cvjetajućih vrzimi
cvjetajućih vrsta, ima vrlo malo naših domaćih
sta (npr. Chimonanthus praecox (L.) Link i Jasminum ljeti cvjetajućih drvenastih vrsta. Zato, kada govorimo o
nudiflorum Lindl.) ne može točno predvidjeti, jer je ono ljeti cvjetajućim vrstama mislimo ponajprije na egzote.
pod snažnim utjecajem vremenskih prilika. S daleko veObogaćujući
drvorede i perivoje svojim cvjetanjem,
ćom sigurnošću može se predvidjeti vrijeme cvjetanja one čine urbani prostor raznolikijim i privlačnijim.
Kontinuiranim praćenjem cvjetanja i fenologije općenito
dolazimo do vrlo važnih podataka o razvoju dr


Mr. se. Dario Kremer, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,


venastih egzota u nas i njihovoj generativnoj reproduk-


Svetošimunska 25
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 56     <-- 56 -->        PDF

D. Kremer: FENOLOGIJA KASNOPROLJETNOG CVJETANJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA ... Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002). 489-499
tivnoj sposobnosti. Na taj način obogaćujemo svoje
znanje o ovim vrstama izvan područja njihova prirodna
rasprostranjenja, ali i omogućujemo široj javnosti da se
više osloni na podatke iz naše literature. Naime, podaci
iz strane literature o vremenu listanja i cvjetanja pojedinih
vrsta najčešće se odnose na prostore gdje te vrste
rastu u prirodi. Osim vrsta čije se vrijeme cvjetanja
navodi u ovome radu, uočene su još neke ljeti cvjetajuće
vrste i njihovi kultivari (Berberis aggregata C. K.
Schneid i Berberis declinata Schrad., Buddleia heliophila
W. W. Sm., Clerodendrum bungei Steud., Cornus
paucinervis Hance, Nandina domestica Thunb. ex Mur


ray i N. domestica Thunb. ex. Murray ´Alba´, Paliurus
spina-christi Mill., Tilia L. spp.), ali one zbog ograničenog
opsega rada nisu uvrštene. Od domaćih autora na
čije radove, na temu fenologije cvjetanja i povezanosti
temperature i fenologije, možemo uputiti, navodimo
Ettingera (1883, 1883a), Urbanija (1914),Panova
(1949), Ungarovu (1971), Ilijanića et al.
(1974), Jurkovića (1990, 1994), Borzana i Krapine
c a (1996). Od stranih autora to su Starshova
(1972), Kukava (1988), Blasse i Hofmann
(1993), Candau (1994),Fitter etal. (1995), Yoshino etal.(\996).


MATERIJAL I METODE ISTRAŽIVANJA
Material and working metods


Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu u kojemu smo pratili fenologiju
cvjetanja ljeti cvjetajućih vrsta, smješten je na
geološkoj podlozi nastaloj od nanosa rijeke Save. Ovaj
prostor pripada, prema Koppenovoj klasifikaciji, klimatskom
području Cfwbx". Riječ je o umjereno toploj,
kišnoj klimi bez suhog razdoblja, s oborinama jednoliko
razdijeljenim na cijelu godinu. Najsuši je hladni dio
godine. Srednja mjesečna temperatura najhladnijeg
mjeseca je iznad - 3 °C, a najtoplijeg ispod 22 °C.


Tijekom 1998., 1999. i 2000. godine bilježeni su
vrijeme početka cvjetanja, vrhunac i kraj cvjetanja vrsta
koje cvjetaju tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Kod
nekih od njih početak cvjetanja nastupi koji puta i kra


jem svibnja, a razdoblje cvjetanja se u manjem obimu
produlji do rujna i listopada. Cvjetanje je praćeno jednom
ili dva puta tjedno, a ponekad i tri puta kako bi
podaci bili što precizniji. Prvi potpuno razvijeni cvjetovi
na biljci definirali su nam dan početka cvjetanja, dok
je kao dan vrhunca cvjetanja smatran onaj tijekom
kojega je na biljci opažen najveći broj otvorenih cvjetova.
Krajem cvjetanja definirali smo onaj dan tijekom
kojega više nije bilo otvorenih cvjetova s laticama
svježeg izgleda, već su one bile više-manje suhe ili su
počele otpadati. Zabilježeno vrijeme cvjetanja analizirano
je u odnosu prema srednjim dnevnim vrijednostima
temperature zraka. Znanstvena i hrvatska imena istraživanih
vrsta su prema Borzan u (2001).


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA
Results of research and discussion


Uz literaturne podatke (Anić 1946, 1983, Baile y
1960, Bean 1973, Giperborej ski 1983, Karav la
1983, Krussmann 1976-1978, Regent 1983,
Vidaković 1983a, 1983b, Vrdoljak 1983) o izgledu
cvjetova i vremenu cvjetanja vrsta čije smo cvjetanje
pratili, navest ćemo ukratko i naša opažanja.


Rod Callicarpa L. - krasoplod pripada porodici
Verbenaceae J. St.-Hil., a obuhvaća oko 40 vrsta listopadnih
ili vazdazelenih vrsta drveća i grmlja tropskih i
suptropskih predjela istočne Azije, Australije, Malajskog
otočja, Sjeverne i Srednje Amerike. Cvjetovi su
dvospolni, sitni, četverodijelni, u paštitastim cvatovima.
Zvončasta časka je kratka, četverozuba, rijetko trozuba.
Vjenčić je u donjem dijelu cjevast, a u gornjem
razdijeljen u četiri široke latice. Prašnika ima 4. Plod je
mala bobičasta koštunica s 2 - 4 sjemenke. Pojedine
vrste ovog roda atraktivne su ujesen zbog brojnih lijepih
ljubičastih do neboplavih plodova, na što upućuje i
ime roda u hrvatskome jeziku.


Callicarpa americana L. - američki krasoplod je
do 2 m visoki grm južnog dijela SAD. Cvjetovi su goli,
vjenčić plavkast, a plod ljubičast. Krussmann (1978) za


ovu vrstu navodi da cvjeta u svibnju i lipnju. Prema našim
opažanjima 1998. godine početak cvjetanja bio je


8. lipnja, vrhunac 18. lipnja, a kraj 3. srpnja 1998. godine.
Sljedeće godine cvjetanje je počelo 6. lipnja, vrhunac
je bio 16. lipnja, a kraj 5. srpnja 1999. godine. Treće
godine početak cvjetanja zabilježili smo 3. lipnja, vrhunac
12. lipnja, a kraj 4. srpnja 2000. godine.
Callicarpa bodinieri H. Lev. var. giraldii (Hesse
ex Rehder) Rehder (= C. giraldii Hesse ex Rehder) varijetet
giraldii Bodinijerova krasoploda je do 3 m
visoki grm središnje i zapadne Kine. Ovaj je varijetet
manje poznat i manje raširen od tipične vrste od koje se
razlikuje po slabije dlakavoj donjoj strani listova i
slabije dlakavim cvatnim stapkama. Cvjetovi su oko
0,5 cm široki i 0,4 cm dugi, okupljeni u guste, okruglaste,
2,1 cm široke i oko 12 mm duge cvatove. Vjenčić
je ljubičast, sa zaobljenim laticama, dok je zvonolika
časka pokrivena zvjezdastim dlačicama. Polenovnice
su žute, a plodovi ljubičasti. Literaturni podatak za vrijeme
cvjetanja ovog varijeteta nismo pronašli, dok za
tipičnu vrstu Krussman n (1976) navodi da cvjeta u
srpnju i kolovozu, a Bea n (1973) kao vrijeme cvjeta
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 57     <-- 57 -->        PDF

D. Kremer: EENOLOGIJA KASNOPROLJETNOG CVJETANJA NKKIH DRVENASTIH VRSTA .. Šumarski list br. 9- 10, CXXVI (2002). 4X9-499
nja navodi srpanj. Prema našim opažanjima 1998. godine
početak cvjetanja bio je 20. svibnja, vrhunac 30.
svibnja, a kraj 25. lipnja 1998. godine. Sljedeće godine
cvjetanje je počelo 22. svibnja, vrhunac je bio 30. svibnja,
a kraj 25. lipnja 1999. godine. Treće godine početak
cvjetanja zabilježili smo 15. svibnja, vrhunac 24.
svibnja, a kraj 20. lipnja 2000. godine.


Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch (= C. purpurea
Juss.) - purpurni krasoplod je do 1,5 m visoki
grm Kine i Japana. Cvjetovi su ružičasti, u 1 - 2 cm širokim
cvatovima. Polenovnice su duge 5 mm, a otvaraju
se uzdužnom pukotinom. Plodovi su ljubičasti, 3 4
mm dugi. Anić (1983) za ovu vrstu navodi da cvjeta
ljeti, dok prema Kriissmannu (1976) cvjeta u kolovozu.
Prema našim opažanjima 1998. godine početak
cvjetanja bio je 9. lipnja, vrhunac 18. lipnja, a kraj 10.
srpnja 1998. godine. Sljedeće godine cvjetanje je počelo
7. lipnja, vrhunac je bio 20. lipnja, a kraj 7. srpnja


1999. godine. Treće godine početak cvjetanja zabilje


žen je 3. lipnja, vrhunac 12. lipnja, a kraj 4. srpnja


2000. godine.


Callicarpa japonica Thunb. - japanski krasoplod
je oko 1,5 m visoki grm Japana. Cvjetovi su ružičasti
ili bijeli, u mnogobrojnim, 1,5-3 cm širokim
cvatovima. Polenovnice se otvaraju vršnom rupicom.
Plod je ljubičast (slika 1). Jurković (1994) za ovu
vrstu navodi da cvjeta sredinom lipnja, dok prema


Slika 1. Callicarpa japonica Thunb. -japanski krasoplod
Figure 1 Callicarpa japonica Thunb. - Japanese beautyberry


Beanu (1973) i Kriissmannu (1976) cvjeta u kolovozu.
Prema našim opažanjima 1998. godine početak
cvjetanja je bio 16. lipnja, vrhunac 23. lipnja, a kraj


15. srpnja 1998. godine. Sljedeće godine cvjetanje je
počelo 7. lipnja, vrhunac je bio 22. lipnja, a kraj 7. srpnja
1999. godine. Treće godine početak cvjetanja zabilježen
je 3. lipnja, vrhunac 12. lipnja, a kraj 10. srpnja
2000. godine.
Callicarpa japonica Thunb. ´Leucocarpa´ - kultivar
´Leucocarpa´japanskog krasoploda ima bijele
plodove (slika 2). Literaturni podatak o vremenu cvjetanja
ovog kultivara nismo pronašli. Prema našim opa-


Slika 2. Callicarpa japonica Thunb. ´Leucocarpa´ - kultivar


´Leucocarpa´japanskog krasoploda
Figure 2 Callicarpa japonica Thunb. ´Leucocarpa´ - cultivar


´Leucocarpa´ of Japanese beautyberry


žanjima 1998. godine početak cvjetanja bio je 8. lipnja,
vrhunac 23. lipnja, a kraj 15. srpnja 1998. godine.
Sljedeće godine cvjetanje je počelo 6. lipnja, vrhunac
je bio 22. lipnja, a kraj 7. srpnja 1999. godine. Treće
godine početak cvjetanja zabilježili smo 3. lipnja, vrhunac
14. lipnja, a kraj 12. srpnja 2000. godine.


Dakle, sve promatrane vrste ovoga roda cvjetale su
tijekom tri godine približno u isto vrijeme. Manja odstupanja
uočena su 2000. godine, kada su sve vrste počele
s cvjetanjem od 1 do 2 tjedna ranije nego prethodne
dvije godine. Razlog tomu su nešto više temperature
u proljeće 2000. godine, pa je tako srednja mjesečna
temperatura zraka u travnju iznosila 15,4 °C (nasuprot
13,6 °C 1998. i 13,5 °C 1999. godine), a u svibnju
18,5 °C (nasuprot 17,1 °C 1998. i 17,4 °C 1999. godine).
U svibnju 2000. godine prije cvjetanja zabilježen
je i veći broj dana s vrijednošću srednje dnevne temperature
zraka između 20,1 i 25,0 °C. Bez obzira na
manja odstupanja vrijeme cvjetanja vrsta roda Callicarpa
može se s priličnom sigurnošću pretpostaviti i za
iduće godine. Tijekom cvjetanja srednje dnevne vrijednosti
temperature zraka kretale su se u vrsta C. americana,
C. dichotoma, C.japonica i C. japonica ´Leucocarpa´
od 13,4 do 28,7 °C, a u vrste C. bodinieri var.
giraWii od 10,9 do 28,3 °C.


Rod Campsis Lour. - čunika pripada porodici Bignoniaceae
Juss., a obuhvaća 2 listopadne penjačice od
kojih je jedna iz Sjeverne Amerike, a druga iz istočne
Azije. Cvjetovi su krupni, trubasta oblika, u različitim
nijansama crvene i narančaste boje, okupljeni u metličaste
ili paštitaste cvatove. Časka je debela, kožasta, a
vjenčić zvončast do široko ljevkast. Prašnika su 4.
Plod je tobolac.


Campsis radicans (L.) Seem, ex Bureau (= Tecoma
radicans (L.) Juss., Bignonia radicans L.) - virginijska
čunika je sjevernoamerička vrsta koja se pomoću
zračnih korjenčića penje do 10 m visoko. Cvjetovi
su okupljeni u paštitaste cvatove. Vjenčić je ljev
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 58     <-- 58 -->        PDF

D. Kroner: FENOLOGUA KASN0PROLJETNOG CVJKTANJA NKKIH DRVENASTIH VRSTA ... Šumarski lisl br. 9 10. CXXVI (2002). 489-499
kasto zvončast, u sredini često malo trbušasto proširen,
5 -7 cm dug i 3 - 4 cm širok, na vrhu izrezan u 5 zubaca,
s vanjske strane crven do narančast, a iznutra žućkast
(slika 3). Karavla (1983) za ovu vrstu navodi da
cvjeta od srpnja do rujna, dok prema Beanu (1973)


Slika 3. Campsis radicans (L.) Seem, ex Bureau - virginijska


čunika
Figure 3 Campsis radicans (L.) Seem, ex Bureau - common trum


pctcreeper


cvjeta u kolovozu i rujnu, a prema Kriissmannu
(1976) od srpnja do rujna. Najprecizniji podatak navodi
Jurkovi ć (1990), pa je prema nj emu vrijeme cvjetanja
od 12. srpnja do 18. rujna. Prema našim opažanjima
1998. godine početak cvjetanja je bio 25. lipnja, vrhunac
15. srpnja, a kraj 15. rujna 1998. godine. Sljedeće
godine cvjetanje počelo je 18. lipnja, vrhunac je bio


18. srpnja, a kraj 20. rujna 1999. godine. Treće godine
početak cvjetanja zabilježili smo 15. lipnja, vrhunac
12. srpnja, a kraj 15. rujna 2000. godine. Dakle, riječ je
o vrsti koja u pogledu vremena cvjetanja između pojedinih
godina pokazuje samo manja odstupanja, te se
vrijeme cvjetanja može unaprijed pretpostaviti. Vrijednosti
srednje dnevne temperature zraka kretale su se tijekom
razdoblja cvjetanja između 10,4 i 29,9 °C.
Rod Catalpa Scop. - katalpa pripada porodici Bignoniaceae
Juss. i obuhvaća 11 vrsta listopadnog drveća
Amerike i Azije. Cvjetovi imaju časku i vjenčić
zvončastog oblika, a okupljeni su u paštitaste metlice.
Američke vrste imaju bijele, a azijske žute cvjetove.
Prašnika su 2. Plod je usko produženi tobolac s mnogo
sjemenki.


Catalpa bignonioides Walt. (= C. syringaefolia
Sims) - obična katalpa je do 15 m visoko drvo južnog
dijela SAD-a. Cvjetovi su u uspravnim, čunjastim,
15 - 20 (25) cm dugim metlicama. Vjenčić je 4 -5 cm
dug i isto toliko širok, bijel, a grlo mu je žućkasto ili
tamnogrimizno isprugano. Osnovni literaturni podatak


o vremenu cvjetanja za ovu vrstu je da cvjeta u lipnju i
srpnju (Kriissmann 1976). Prema našim opažanjima
1998. godine početak cvjetanja bio je 10. lipnja, vrhunac
16. lipnja, a kraj 27. lipnja 1998. godine. Sljedeće
godine cvjetanje je počelo 12. lipnja, vrhunac je bio


18. lipnja, a kraj 5. srpnja 1999. godine. Treće godine
početak cvjetanja je zabilježen 24. svibnja, vrhunac 7.
lipsnja, a kraj 25. lipnja 2000. godine.
Catalpa ovata G. Don (= C. kaempferi (DC.)
Siebold et Zucc, C. henryi Dođe) - kineska katalpa


je do 10 m visoko drvo Kine. Cvjetovi su 2,5 cm široki,
žućkasti, iznutra s tamnoljubičastim mrljama, u
20 - 25 cm dugim metlicama. Osnovni literaturni podatak
o vremenu cvjetanja za ovu vrstu je da cvjeta u
srpnju (Krussmann 1976). Prema našim opažanjima
1998. godine početak cvjetanja bio je 2. lipnja, vrhunac
12. lipnja, a kraj 20. lipnja 1998. godine. Sljedeće
godine cvjetanje je počelo 5. lipnja, vrhunac je bio 12.
lipnja, a kraj 20. lipnja 1999. godine. Treće godine početak
cvjetanja zabilježili smo 20. svibnja, vrhunac 2.
lipnja, a kraj 9. lipnja 2000. godine.


Obje vrste pokazale su priličnu osjetljivost na promjene
temperature u razdoblju koje prethodi cvjetanju,
pa je tako pomak u vremenu cvjetanja između pojedinih
godina iznosio do 18 dana. Tijekom razdoblja cvjetanja
vrste C. bignonioides srednje dnevne vrijednosti
temperature zraka kretale su se između 13,4 i 28,7 "C,
a u vrste C. ovata od 10,9 do 25,3 °C.


Rod Ceanothus L. - ceanot pripada u porodicu
Rhamnaceae Juss., a obuhvaća oko 55 vrsta listopadnog
i vazdazelenog grmlja ili manjeg drveća, rasprostranjenog
većinom u obalnom području zapadnog dijela
Sjeverne Amerike i dalje do Meksika i Gvatemale.
Cvjetovi su mali, dvospolni, peteročlani, u gustim, sjedećim
štitastim cvatovima koji su okupljeni u grozdaste
ili metličaste cvatove. Listića časke i vjenčića ima
po 5. Latice su izrezana ruba, ispružene ili zavinute.
Plod je pucavac s 3 - 4 oraščića.


Ceanothus X delilianus Spach ´Gloire de Versailles´
- kultivar ´Gloire de Versailles´ Delilovog hibridnog
ceanota je možda najrašireniji od petnaestak kultivara
hibrida Ceanothus x delilianus (= C. coeruleus
Lag. x C. americanus L.) koje navodi Krussmann
(1976). To je jaki, obilno cvjetajući grm tamnoplavih
cvjetova okupljenih u veće postrane metlice. Prema
Jurkoviću (1994) ovaj kultivar cvjeta od srpnja do listopada.
Za tipični hibrid, Krussmann (1976) kao
vrijeme cvjetanja navodi razdoblje od srpnja do listopada.
Prema našim opažanjima 1998. godine početak
cvjetanja bio je 10. lipnja, vrhunac 25. lipnja, a kraj 15.
listopada. Sljedeće godine cvjetanja počelo je s 13. lipnja,
vrhunac je bio 25. lipnja, a kraj 23. listopada 1999.
godine. Treće godine početak cvjetanja zabilježen je 4.
lipnja, vrhunac 22. lipnja, a kraj 20. listopada 2000.
godine. No, treba napomenuti da redovito tijekom srpnja
i kolovoza nastupaju dvije stanke u cvjetanju od kojih
svaka traje tjedan ili dva, a zatim se cvjetanje nastavlja
do listopada. Budući da prekid u cvjetanju ne traje
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 59     <-- 59 -->        PDF

I), krema-: II NOI (X,IJ \ kASNOI´ROLJLTNOd C \ .11: 1AN.IA M.KIII I >R\ I.N \S I III VRSTA Mlinarski list hr. >> 1(1. C \\ \ I (2002). 4N0-4´W


dugo i da cvjetanje nije razdjeljeno na proljetno i jesensko,
smatramo da se ovdje radi o kontinuiranom cvjetanju,
a ne o ponovljenom, drugom cvjetanju.


Ceanothus Xpallidus Lindl. ´Marie Simon´ kultivar
´Marie Simon´je jedan od 18 kultivara hibrida
Ceanothus xpallidus (= ? C. delilianus Spach x C.
ovatus Desf.) koje navodi Kriissmann (1976). Za
ovaj hibrid Bean (1973) piše da su mu cvjetovi slični
kao u C. x delilianus, te da je možda nastao kao rezultat
povratnih križanja unutar grupe C. xdelilianus.
Inače, kultivar ´Marie Simon´ ima ružičaste cvjetove
koji se razvijaju na ovogodišnjim izbojcima, a okupljeni
su u metličaste cvatove. Prema Jurković u (1994)
ovaj kultivar cvjeta od srpnja do listopada. Prema našim
opažanjima 1998. godine početak cvjetanja bio je


6. lipnja, vrhunac 12. lipnja, a kraj 23. lipnja. Sljedeće
godine cvjetanje je počelo 29. svibnja, vrhunac je bio
4. lipnja, a kraj 15. lipnja 1999. godine. Treće godine
početak cvjetanja zabilježen je 26. svibnja, vrhunac 3.
lipnja, a kraj 25. lipnja 2000. godine.
Uz manja odstupanja između pojedinih godina
cvjetanje obaju kultivara prilično je ujednačeno. Vrijednosti
srednje dnevne temperature zraka kretale su
tijekom razdoblja cvjetanja u kultivara C. x delilianus
´Gloire de Versailles´ između 5,5 i 29,9 °C, a u kultivara
C. xpallidus ´Marie Simon´ između 13,4 i 28,7 °C.
Dakle, vidimo da C. x delilianus ´Gloire de Versailles´
dugo cvjeta i to pri većem temperaturnom rasponu od
većine drugih promatranih vrsta, što ga čini vrlo zanimljivim
za urbano šumarstvo.


Rod Clerodendrum L. (= Clerodendron Adans.) kobnjak
pripada porodici Verbenaceae J. St.-Hil., a
obuhvaća preko 150 vrsta listopadnog i vazdazelenog
drveća ili grmlja tropskog i suptropskog područja.
Cvjetovi su dvospolni, peterodijelni, cjevasti, obično u
vršnim štitastim ili paštitastim cvatovima. Časka je u
početku zvončasta, rjeđe cjevasta, trajna. Vjenčić je u
donjem dijelu cjevast, a u gornjem razdijeljen na pet
latica. Prašnika su 4. Plod je okruglasta ili duguljasta
koštunica koja puca na 2 ili 4 dijela.


Clerodendrum trichotomum Thunb. zvjezdasti
kobnjak je listopadno, do 8 metara visoko drvo istočne
Kine i Japana. Cvjetovi su oko 3 cm široki, bijeli,
mirisavi, na vrhu tanjurasto prošireni i razdijeljeni na 5
duguljastih, uskih latica (slika 4). Oni su okupljeni u
do 20 cm široke paštitaste cvatove koji se nalaze na dugim,
dlakavim stapkama koje izbijaju iz pazušca gornjih
listova. Časka je crvenkasta, trbušasto proširena,
peterouglasta. Koštunica je plavocrna. Za ovu vrstu
Vidaković (1983) navodi da cvjeta u kolovozu i rujnu,
te da plod dozrijeva u rujnu i listopadu. Prema
Kriissmannu (1976) cvjeta u kolovozu i rujnu, a
prema B e a n u (1973) od srpnja do rujna. J u r k o v i ć
(1994) za vrijeme početka cvjetanja navodi početak


Slika 4. Clerodendrum trichotomum Thunb. - zvjezdasti kobnjak
Figure 4 Clerodendrum trichotomum Thunb. - harlequin glory-


bower


kolovoza. Prema našim opažanjima 1998. godine početak
cvjetanja bio je 31. srpnja, vrhunac 10. kolovoza,
a kraj 15. rujna 1998. godine. Sljedeće godine cvjetanje
počelo je 28. srpnja, vrhunac je nastupio 10. kolovoza,
a kraj 7. rujna 1999. godine. Treće godine početak
cvjetanja zabilježili smo 25. srpnja, vrhunac 7. kolovoza,
a kraj 17. rujna 2000. godine. Iz podataka o
vremenu cvjetanja vidimo da je ovo jedna od vrsta
koja pokazuje najmanja odstupanja u pogledu vremena
cvjetanja između pojedinih godina. Tijekom razdoblja
cvjetanja srednje dnevne vrijednosti temperature zraka
kretale su se od 10,4 do 29,9 °C.


Rod Hibiscus L. - sljezolika pripada porodici Malvaceae
Juss., a obuhvaća oko 200 drvenastih i zeljastih,
listopadnih ili vazdazelenih vrsta od prirode rasprostranjenih
većinom u tropskim krajevima. Cvjetovi
su dvospolni, pojedinačni, krupni. Časka se sastoji od
5 lapova, koji su međusobno više ili manje srasli, dok
je vjenčić širokozvončast, sastavljen od 5, na osnovi
sraslih latica. Tučak je na vrhu razdijeljen u 5 ogranaka,
a plodnica je peterogradna. Mnogobrojni prašnici
srasli su u cijev. Plod je tobolac koji puca na 5 dijelova.


Hibiscus syriacus L. - sirijska sljezolika je listopadni
grm ili manje stablo (do 5 m visoko) Indije i
Kine (ali ne i Sirije, što bi se moglo pomisliti na osnovi
imena vrste). Cvjetovi su pojedinačni, ljevkastozvončasti,
do 6 (10) cm široki, tipični ljubičasti, no mogu
biti i bijeli ili grimizni. Časka je nepravilno peterodijelna
s uvijenim linearnim braktejama koje su jedva
2 mm široke i kraće od časke. Vidaković (1983c) za
ovu vrstu navodi da cvjeta od srpnja do rujna, dok prema
Kriissmannu (1977) cvjeta od kolovoza do rujna.
Prema našim opažanjima 1998. godine početak
cvjetanja bio je 10. srpnja, vrhunac 24. srpnja, a kraj


18. rujna 1998. godine. Sljedeće godine cvjetanje je
počelo 10. srpnja, vrhunac je bio 28. srpnja, a kraj 20.
rujna 1999. godine. Treće godine početak cvjetanja zabilježen
je 5. srpnja, vrhunac 24. srpnja, a kraj 22. rujna
2000. godine.


ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 60     <-- 60 -->        PDF

D. Kremer: FENOLOGIJA KASNOPROLJETNOG CVJETANJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA ... Šumarski list br. 9- 10. CXXVI (2002). 4X9-499
Hibiscus syriacus L. ´Totus Albus´ - kultivar ´Totus
Albus´ sirijske sljezolike odlikuju potpuno bijeli,
Ijevkasti cvjetovi. Literaturni podatak o vremenu cvjetanja
ovog kultivara nismo pronašli. Prema našim opažanjima
1998. godine početak cvjetanja bio je 10. srpnja,
vrhunac 24. srpnja, a kraj 9. rujna 1998. godine.
Sljedeće godine cvjetanje je počelo 10. srpnja, vrhunac
je bio 28. srpnja, a kraj 20. rujna 1999. godine. Treće
godine početak cvjetanja zabilježili smo 5. srpnja, vrhunac
24. srpnja, a kraj 19. rujna 2000. godine.


Vrijednosti srednje dnevne temperature zraka kretale
su se tijekom razdoblja cvjetanja i u tipične vrste


H. syriacus i u kultivara H. syriacus ´Totus Albus´ između
10,4 i 29,9 °C.
Rod Indigofera L. - indigovac pripada porodici
Fabaceae Lindl., a obuhvaća oko 300 vrsta listopadnih
grmova, polugrmova i zeljastih biljaka tropskih i suptropskih
krajeva. Cvjetovi su leptirasti, ružičasti ili crveni
do purpurni, okupljeni u grozdaste cvatove. Časka
je kratka, vrčastog oblika, s 5 nepravilnih, duljih zubaca.
Lađica na obje strane ima jednu izbočinu (ostrugu).
Tučak je gol. Plod je mahuna s dvije ili više sjemenki.
Značajka ovoga roda je da su dlačice pričvršćene
svojim središnjim dijelom.


Indigofera heterantha Wall, ex Brandis (= /. gerardiana
Wall, ex Baker, 7. dosua Lindl. non D. Don)


- himalajski indigovac je oko 1 m, a u toplijim predjelima
do 2 m visoki grm s prirodnim rasprostranjenjem
u području sjeverozapadnih Himalaja. Cvjetovi
su u uspravnim, 7-1 5 cm dugim, grozdastim cvatovima
koji se razvijaju u vršnom dijelu izbojka u pazušcima
listova (slika 5). U cvatu se nalazi 24 ili više cvjetova.
Cvjetne stapke su kratke, dok su sami cvjetovi
oko 12 mm dugi, ljubičastoružičasti do purpurni. Časka
je pahuljasto dlakava s lancetastim lapovima. A n i ć
(1983b) za ovu vrstu navodi da cvjeta ljeti i rano ujesen,
dok prema Be an u (1973) i Kriissmannu
Slika 5. Indigofera heterantha Wall, ex Brandis - himalajski
indigovac


Figure 5 Indigofera heterantha Wall, ex Brandis - Himalayan
indigo


(1977) cvjeta od lipnja do rujna. Prema našim opažanjima
1998. godine početak cvjetanja bio je 5. lipnja,
vrhunac 17. lipnja, a kraj 9. rujna. Sljedeće godine
cvjetanje je počelo 15. lipnja, vrhunac je bio 2. srpnja,
a kraj 28. kolovoza 1999. godine. Treće godine početak
cvjetanja zabilježili smo 1. lipnja, vrhunac 14. lipnja,
a kraj 4. rujna 2000. godine.


Indigofera potaninii Craib Potaninov indigovac
je 1 - 1,5 m visoki grm sjeverozapadne Kine. Cvjetovi
su ljubičastoružičasti, oko 8 mm dugi, u 5 - 12 cm
dugim cvatovima (slika 6). A n i ć (1983b) za ovu vrstu
navodi da cvjeta ljeti, dok prema Kriissmannu
(1977) cvjeta od srpnja do rujna. Prema našim opaža-


Slika 6. Indigofera potaninii Craib - Potaninov indigovac
Figure 6 Indigofera potaninii Craib - Potanin indigo


njima 1998. godine početak cvjetanja bio je 5. lipnja,
vrhunac 15. lipnja, a kraj 9. rujna 1998. godine. Sljedeće
godine cvjetanje počelo je 15. lipnja, vrhunac je bio


2. srpnja, a kraj 20. rujna 1999. godine. Treće godine
početak cvjetanja zabilježen je 1. lipnja, vrhunac 14.
lipnja, a kraj 15. rujna 2000. godine.
Kako ove dvije vrste roda Indigofera cvjetaju tijekom
cijeloga ljeta, trebalo bi im posvetiti veću pozornost
nego do sada, pa u tu svrhu i zasaditi poneki primjerak
u naše parkove. Vrijednosti srednje dnevne temperature
zraka kretale su se tijekom razdoblja cvjetanja
vrsta I. gerardiana i /. potaninii između 13,4 i 29,9 °C.


Rod Koelreuteria Laxm. klepetac pripada porodici
Sapindaceae Juss. i obuhvaća 7 vrsta Kine, Koreje
i Japana. Cvjetovi su u velikim, vršnim metlicama.
Časka je nepravilno peterolapa, dok su latice lancetaste
i ima ih 4. Prašnika je 5 - 8, a filamenti su im dlaka


vi. Plod je mjehurasti tobolac.
Koelreuteria paniculata Laxm. - metličasti klepetac
je 8 - 15 m visoko drvo sjeverne Kine i Koreje.
Cvjetovi su raznospolni, jednosimetrični, na kratkim
stapkama, 1-1, 5 cm dugi, žuti, bogati nektarom,
okupljeni u vršne grozdaste cvatove, a oni u široke, do
40 cm duge, uspravne metlice (slika 7). Časka je pete
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 61     <-- 61 -->        PDF

D. Kremer: FENOLOGIJA KASNOPROLJETNOG CVJETANJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA ... Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002). 489-499
Slika 7. Koelreuteriapaniculata Laxm. - metličasti klepetac
Figure 7 Koelreuteria paniculata Laxm. - Chinese varnish tree


rolapa, a lapovi jajasti do jajastoduguljasti i šiljasti.
Vrh latica je natrag povinut. Prašnika ima 8. Plodnica
je nadrasla, trogradna. Vr dol jak (1983) za ovu vrstu
navodi da cvjeta u srpnju i kolovozu, što kao vrijeme
cvjetanja također navode Bean (1973) i Kriissmann
(1977). Prema našim opažanjima 1998. godine
početak cvjetanja bio je 19. lipnja, vrhunac 26. lipnja,
a kraj 6. srpnja 1998. godine. Sljedeće godine cvjetanje
je počelo 22. lipnja, vrhunac je bio 27. lipnja, a kraj


5. srpnja 1999. godine. Treće godine početak cvjetanja
zabilježen je 7. lipnja, vrhunac 12. lipnja, a kraj 27. lipnja
2000. godine. Tijekom razdoblja cvjetanja srednje
dnevne vrijednosti temperature zraka kretale su se od
13,4do28,7°C.
Rod Lespedeza Michx. - lespedeza pripada porodici
Fabaceae Lindl. Rod obuhvaća oko 100 vrsta listopadnih
grmova, polugrmova i zeljastih biljaka koje su
od prirode rasprostranjenje u Sjevernoj Americi, Australiji,
te u istočnoj Aziji od Himalaja do Kine i Japana.
Cvjetovi su jednosimetrični, leptirasti, bijeli, ružičasti,
crveni ili žuti, okupljeni u grozdaste ili glavičaste,
a katkad i u metličaste cvatove. Časka je sastavljena
od 5 lapova, a vjenčić od 5 latica. Zastavica je obrnutojajasta,
krilca pandasta, a lađica prema gore povinuta.
Prašnika ima 10, dok je ručak samo 1. Plod je kratka,
jajasta do eliptična mahuna s 1 sjemenkom. Mahuna se
ne raspucava. Giperborejski (1983) za vrste roda Lespedeza
navodi da cvjetaju od kolovoza do rujna.


Lespedeza bicolor Turcz. - dvobojna lespedeza je


do 3 m visoki grm istočne Azije (sjeverna Kina, Mandurija,
Japan). Cvjetovi su oko 1 cm dugi, ružičastopurpurni,
okupljeni u 4 -8 cm duge, grozdaste cvatove
(slika 8). Časka je oko 4 mm duga i dlakava. Bean
(1973) i Krus smann (1977) za ovu vrstu navode da
cvjeta u kolovozu i rujnu, dok prema Jurkoviću
(1990) cvjeta od 25. kolovoza do 2. listopada. Prema
našim opažanjima 1998. godine početak cvjetanja bio
je 2. srpnja, vrhunac 24. srpnja, a kraj 18. rujna. Sljedeće
godine cvjetanje je počelo 15. lipnja, vrhunac je bio


24. srpnja, a kraj 18. rujna 1999. godine. Treće godine
Slika 8. Lespedeza bicolor Turcz. - dvobojna lespedeza
Figure 8 Lespedeza bicolor Turcz. - shrub bushelover


početak cvjetanja zabilježen je 10. lipnja, vrhunac 1.
srpnja, a kraj 20. rujna 2000. godine. I L. bicolor je
jedna od vrsta koje su slabo poznate u našem urbanom
šumarstvu, ali kako je riječ o ljeti cvjetajućoj vrsti, mišljenja
smo da ona zaslužuje veću pozornost od one
koja joj je dosada bila davana. Vrijednosti srednje
dnevne temperature zraka tijekom razdoblja cvjetanja
kretale su se između 10,4 i 29,9 °C.


Rod Punica L. - mogranj pripada porodici Punicaceae
Horan., a obuhvaća 2 vrste od prirode rasprostranjene
na području Sredozemlja i dalje na istok do
Himalaja. Cvjetovi su dvospolni, a 1 -5 cvjetova okupljeno
je u grozdaste cvatove. Časka je zvočasta do
cjevasta, a lapovi mesnati i ima ih 5 - 8. Latice su lancetaste,
naborane i ima ih 5 - 7. Prašnici su mnogobrojni,
dok je plodnica podrasla. Plod je okruglasta,
žuta do crvena, poput naranče velika neprava boba s
mnogo sjemenaka, zvana šipak ili nar.


Punica granatum L. - pitomi mogranj je listopadni
grm ili manje stablo do 5 m visoko. Prirodno područje
rasprostranjenja proteže se od jugoistočne Europe,
pa sve do podnožja Himalaja. Vršni cvjetovi gotovo
su sjedeći, pojedinačni ili 2 - 3 zajedno, grimiznocrveni,
2-4 cm široki, s 5 - 8 lapova, odnosno latica.
Plod je poput naranče velik, na vrhu s ostacima časke.
Regent (1983) za ovu vrstu navodi da cvjeta ljeti,
dok prema Kriissmannu (1977) cvjeta od lipnja do
rujna. Prema našim opažanjima 1998. godine početak
cvjetanja bio je 20. lipnja, vrhunac 1. srpnja, a kraj 20.
kolovoza. Sljedeće godine cvjetanje je počelo 18. lipnja,
vrhunac je bio 1. srpnja, a kraj 18. kolovoza 1999.
godine. Treće godine početak cvjetanja zabilježen je


15. lipnja, vrhunac 29. lipnja, a kraj 23. kolovoza
2000. godine. Tijekom razdoblja cvjetanja srednje
dnevne vrijednosti temperature zraka kretale su se od
13,4 do 29,9 °C.
Rod Sophora L. - sofora pripada porodici Fabaceae
Lindl., a obuhvaća oko 50 vrsta s područjem prirodnog
rasprostranjenja u Aziji, Novom Zelandu i Či
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 62     <-- 62 -->        PDF

D. Kroner: FENOLOGUA KASNOPROLJETNOG CVJETANJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA ... Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002). 489-499
leu. Cvjetovi su jednosimetrični, leptirasti, okupljeni u
grozdove ili metlice. Časka ima 5 kratkih zubaca. Prašnika
je 10 i oni su slobodni ili na osnovi kratko srasli.
Plod je cilindrična, kruničasto spojena, mesnata mahuna
koja ne puca uzdužno.


Sophora japonica L. -japanska sofora je do 25 m
visoko drvo Kine i Koreje, ali ne i Japana (slika 9).
Cvjetovi su bjelkastožućkasti, oko 1,2 cm dugi u ču


njastim, širokim i uspravnim vršnim metlicama koje su
do 25 cm duge (slika 10). Časka je zelena, oko 3 mm
duga, zvončasta, plitko nazubljena. Prašnici su slobod-


Slika 10. Sophora japonica L. -japanska sofora
Figure 10 Sophora japonica L. - Japanese pagoda tree


ni. A n i ć (1946) za ovu vrstu navodi da cvjeta u srpnju
i kolovozu, što kao vrijeme cvjetanja navodi i Kru s s mann
(1978). Bean (1973) kao vrijeme cvjetanja
navodi rujan uz napomenu da za vlažnih i hladnih ljeta
ne cvjeta. Prema Jurković u (1990) cvjeta od 10.
srpnja do 23. kolovoza. Prema našim opažanjima
1998. godine početak cvjetanja bio je 22. srpnja, vrhunac
31. srpnja, a kraj 29. kolovoza. Sljedeće godine
cvjetanja je počelo 19. srpnja, vrhunac je bio 26. srpnja,
a kraj 25. kolovoza 1999. godine. Treće godine po


četak cvjetanja zabilježen je 16. srpnja, vrhunac 25.
srpnja, a kraj 27. kolovoza 2000. godine.


Sophora japonica L. var. pubescens (Tausch)
Bosse (= S. korolkowii Hort., S. tomentosa Hort.)
varijetet pubescens japanske sofore ima mlade izbojke
svijetlije i fino dlakave, te veće i uže duguljaste
do lancetaste liske koje su odozdo dlakave. Cvjetovi su
zelenkastobijeli, a ladica i krilca često imaju crvenkastu
nijansu. Literaturni podatak o vremenu cvjetanja
ovog varijeteta nismo pronašli. Prema našim opažanjima
1998. godine početak cvjetanja bio je 22. srpnja,
vrhunac 2. kolovoza, a kraj 24. kolovoza. I sljedeće
godine cvjetanja je počelo 22. srpnja, vrhunac je bio


26. srpnja, a kraj 25. kolovoza 1999. godine. Treće godine
početak cvjetanja zabilježili smo 18. srpnja, vrhunac
29. srpnja, a kraj 25. kolovoza 2000. godine.
Sophora japonica L. ´Pendula´ - kultivar ´Pendula´japanske
sofore vrlo je dekorativni oblik krutih, visećih
grana koji se dobiva cjepljenjem na 3 - 5 m visoku
podlogu tipične vrste. Literaturni podatak o vremenu
cvjetanja ovog kultivara nismo pronašli. Prema našim
opažanjima 1998. godine početak cvjetanja bio je


22. srpnja, vrhunac 31. srpnja, a kraj 25. kolovoza.
Sljedeće godine cvjetanje je počelo 19. srpnja, vrhunac
Slikali. Sophora japonica L. ´Pendula´ - kultivar ´Pendula´


japanske sofore
Figure 11 Sophora japonica L. ´Pendula´ - cultivar ´Pendula´ of


Japanese pagoda tree


je bio 27. srpnja, a kraj 25. kolovoza 1999. godine. Treće
godine početak cvjetanja zabilježen je 16. srpnja, vrhunac
25. srpnja, a kraj 23. kolovoza 2000. godine.


Vrijednosti srednje dnevne temperature zraka kretale
su se tijekom razdoblja cvjetanja kod sva tri taksona
(S. japonica, S. japonica var. pubescens, S. japonica
´Pendula´) od 13,6 do 29,9 °C.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 63     <-- 63 -->        PDF

D. Kremer: FENOLOGIJA KASNOPROLJKTNOG CVJETANJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA . Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 489-499
Tablica 1. Razdoblje cvjetanja kasnoproljetnih cvjetajućih vrsta
Table 1 Flowering period of the late spring flowering species
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 64     <-- 64 -->        PDF

D. Kroner: FENOLOGIJA KASNOPROL.IETNOG CVJETANJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA ... Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002), 489-499
ZAKLJUČAK - Conclusion


Proučavajući fenologiju cvjetanja kasnoproljetnih i
ljeti cvjetajućih vrsta uočili smo tek manje promjene u
pogledu vremena cvjetanja između pojedinih godina.
Većina vrsta je reagirajući na osjetno više temperature
u travnju i svibnju 2000. godine počela s cvjetanjem
nešto ranije nego prethodne dvije godine. Pri tomu kod
nekih vrsta (Clerodendrum trichotomum, Hibiscus syriacus,
Punica granatum, Sophora japonica) nisu uočena
značajnija odstupanja u vremenu cvjetanja između
pojedinih godina. Za te se vrste može prilično točno
unaprijed predvidjeti vrijeme cvjetanja. U manjeg broja
vrsta (Catalpa bignonioides i C. ovata, Koelreuteria
paniculata, Lespedeza bicolor) uočena su nešto veća
odstupanja u pogledu vremena početka cvjetanja. Kod
ovih vrsta razdoblje unutar kojega se može očekivati
početak cvjetanja iznosi do tri tjedna. U ostalih vrsta
(Callicarpa spp., Campsis radicans, Ceanothus spp.,
Indigofera spp.) uočena su manja odstupanja (od 1 do
2 tjedna) u pogledu početka cvjetanja između pojedinih
godina. Sve vrste u pravilu pokazuju najveću stabilnost
u pogledu vremena završetka cvjetanja, nešto
manje vrhunca cvjetanja, dok je vrijeme početka cvjetanja
najvarijabilnije. Zorni prikaz razdoblja cvjetanja
svih proučavanih vrsta nalazi se u tablici 1. Iz ove
tablice vidljivo je da vrhunac cvjetanja nastupa u
većine vrsta relativno brzo nakon početka cvjetanja, a
zatim se intenzitet cvjetanja polagano smanjuje.
Također se uočava daje u većine vrsta cvjetanje 2000.
godine počelo nešto ranije nego 1998. i 1999. godine.


Proučavajući vrijeme cvjetanja tijekom godine
može se uočiti da, bez obzira o kojem se godišnjem


LITERATURA


Anić, M., 1946: Dendrologija. U: Šafar, J. (ur.), Šumarski
priručnik, I dio, Poljoprivredni nakladni
zavod, Zagreb, 475-582.


Anić, M., 1983: Indigofera. U: Potočić, Z. (ur.), Šumarska
enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb,
2: 110-111.


Bailey, L. H. 1960: The Standard Cyclopedia of Horticulture.
The Macmillan Company, New York,
1:858-859.


Bean, W. J., 1973: Trees and Shrubs Hardy in the British
Isles (8: I-III). M. Bean and John Murray
Ltd, Frome and London.


Blasse, W., Hofmann, S., 1993: Phanologische
Untersuchungen an Suss und Sauerkirschen. Erwerbsobstbau
35(4): 88-91.


Borzan, Z., 2001: Imenik drveća i grmlja - latinski,
hrvatski, engleski, njemački sa sinonimima. Hrvatske
šume, p. o. Zagreb, 485 pp.


Borzan,Ž.,Krapinec,K, 1996: Fenološkaopažanja
nekih taksona roda Cornus u Botaničkom vr


dobu radi, uvijek postoje određene razlike u reakciji na
vremenske prilike između vrsta koje cvjetaju u isto
godišnje doba. Uspoređujući ove rezultate ljeti cvjetujućih
vrsta s ranijim istraživanjima (Kremer 2001,
2002), vidimo da neke od vrsta (npr. Chimonanthus
praecox i Jasminum nudiflorum) reagiraju jače na promjene
vremenskih prilika, pa se za njih ne može
točnije predvidjeti vrijeme cvjetanja tijekom idućih
godina. Kod ovih vrsta pomak u vremenu cvjetanja
između pojedinih godina može iznositi i više od
mjesec dana. Druge pak vrste (npr. Catalpa bignonioides
i Magnolia stellata (Siebold et Zucc.) Maxim.)
reagiraju slabije, te je pomak u vremenu cvjetanja
između pojedinih godina najčešće 1 - 3 tjedna. Vrste
(npr. Callicarpa spp. i Campsis radicans) koje
možemo svrstati u treću skupinu su najmanje osjetljive
na promjene vremenskih prilika, te je pomak u vremenu
cvjetanja kod ovih vrsta oko tjedan dana. Pri
tome je najviše onih vrsta koje su umjereno osjetljive
na promjene vremenskih prilika. Daleko je manje vrsta
koje su slabo osjetljive na promjene vremenskih prilika,
dok je najmanje onih koje su vrlo osjetljive. Dakle,
način na koji će pojedina vrsta reagirati na promjene
vremenskih prilika je individualan i uvjetovan genetskom
konstitucijom vrste i njenom prilagodbom na klimatske
prilike tijekom evolucije. Iako bi daljnjim
istraživanjima to trebalo potvrditi, čini se da su domaće
vrste stabilnije u pogledu vremena cvjetanja između
pojedinih godina. To je donekle i razumljivo, jer strane
vrste nenavikle na naše uvjete trebaju određeno vrijeme
da se prilagode na promijenjene ekološke uvjete.


- References
tu u Zagrebu. U: Mayer, B. (ur.), Unapređenje
proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Šumarski
institut, Jastrebarsko, Zagreb, pp. 37-54.


Candau, P. Gonzales-Min ero, F., Romero, F.,
1994: Aeropalynology of Fraxinus (ash) in an
urban area of southwestern Spain. Aerobiologia
10(1): 47-51.


Ettinger, J., 1883: Izkaz kada je godine 1882. i
1883. u okolici grada Zagreba i Maksimira počimalo
cvjetati šumsko drveće i grmlje. Šum. list
7(5): 252-255.


Ettinger, J., 1883a: Izkaz o cvatnji i dozrijevanju
ploda šumskog drveća i grmlja u okolici Zagreba.
Šum. list 7(6): 303-305.


Fitter, A.H., Fitter, R.S.R., Harris, I.T.B., Williamson,
M.H., 1995: Relationships between
first flowering date and temperature in the flora
of a locality in central England. Functional Ecology
9(1): 55-60.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 65     <-- 65 -->        PDF

D. fCremer: FENOLOGIJA KASNOPROLJETNOG CVJETANJA NEKIH DRVENASTIH VRSTA Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002). 4S9-499
Giperborej ski, B., 1983: Lespedeza. U: Potočić, lowlands. Subtropicheskie Kul´tury, Georgia


Z. (ur.), Šumarska enciklopedija, JLZ Miroslav 5:25-31.
Krleža, Zagreb, 2: 340.
Panov , A., 1949: Načelna razmatranja o fruktifikaciji
Ilijanić, Lj., Sugar, J., Topic, J., Šegulja, N., šumskog drveća. Šum. list 73(12): 407-413.
1974: Proučavanje sezonskih promjena u vegeRegent
, B., 1983: Mogranj. U: Potočić, Z. (ur.), Šutaciji
Zagrebačke gore u 1972. godini. Ekologija


marska enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Za9(
2): 107-132.


greb, 2: 423-424.
Jurković , M , 1990: Fenološke karakteristike nekih


Starshova, N.P, 1972: The ´anthecology´ of Pheldrvenastih
egzota u Zagrebu. Šum. list 114 (6-8): lodendron amurense in the Middle Volga region,


237-249.


I. Ecology of flowering. Botanicheskii Zhurnal
Jurković , M., 1994: Nove vrste dendroflore intro-57(11): 1402-412.
ducirane na području Hrvatske. Šum. list 118 Ungar,S. , 1971: Zapažanja o zimskoj otpornosti bilja
(11-12): 237-249.


domaćeg i stranog porijekla u zbirkama BotaKaravla
, J., 1983: Povijuše. U: Potočić, Z. (ur.), Šuničkog
vrta PMF Sveučilišta u Zagrebu. Hortimarska
enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zakultura
3: 68-75.
greb, 3: 31. Urbani, N., 1914: Phenološke bilješke. Šum. list 1
Kohmann, K, Johnsen, O., 1994: The timing of (38): 16-20.
bud set in seedlings of Picea abies from seed


Vidaković, M., 1983a: Clerodendron. U: Potočić,


crops of a cool versus a warm spring and sumZ.
(ur.), Šumarska enciklopedija, JLZ Miroslav
mer. Silvae Genet. 43 (5-6): 329-333.


Krleža, Zagreb, 1: 264.
Kremer, D., 2001: Fenološka zapažanje cvatnje ne


Vidaković , M., 1983b: Hibisk. U: Potočić, Z. (ur.),
kih drvenastih vrsta u Botaničkom vrtu Prirodo-Šumarska enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža,


slovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u


Zagreb, 1: 52.
Zagrebu. Šum. list 125 (9-10): 476-486.


Vrdoljak,Ž. , 1983: Kelreuterija. U: Potočić, Z. (ur.),
Kremer , D., 2002: Cvjetanjee nekih drvenastih vrsta Šumarska enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža,
tijekom zime u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-


Zagreb, 2: 235.
matematičkoga fakulteta U Zagrebu. Šum. list.


Yoshino, M., Park-Ono, H. S., Omasa, K.,Kai,


126(5-6).


K., Taoda , H., 1996: Variations in the plant
Kriissmann , G., 1976-1978: Handbuch der Laubge


phenology affected by global warming. Climate
holze (I—III). Paul Parey, Berlin und Hamburg.


change and plants in East Asia, Springer-Verlag
Kukava , A.A., 1988: Flowering biology and proTokyo,
Tokyo,93-107.
ductivity in some hazel cultivars in the Kolkhida


ZAHVALA - Acknowledgement


Prof. dr. se. Želimiru Borzanu zahvaljujem na ko- su mi omugućili da obavim istraživanja u Botaničkom
risnim savjetima prilikom pisanja ovoga rada, a mr. se. vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta
Biserki Juretić i mr. se. Mati Jurkoviću zahvaljujem što u Zagrebu.


SUMMARY: Phenology of flowering of late spring and summer flowering species was analyzed in the
Botanical garden of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics University of Zagreb on some
species of genus Callicarpa, Campsis, Catalpa, Ceanothus, Clerodendrum, Hibiscus, Indigofera,
Koelreuteria, Lespedeza, Punica and Sophora. The time of the beginning, culmination and ending of flowering
was recorded during the spring and summer of 1998, 1999 and 2000. We were found out that for
some species (Clerodendrum trichotomum, Hibiscus syriacus, Punica granatum, Sophora japonica) we can
predict the time of the beginning of flowering, because there was no more significant shift in the time of
flowering during three years. For less number of species (Catalpa bignonioides and C. ovata, Koelreuteria
paniculata, Lespedeza bicolor) it was found out some bigger shift (about three weeks) in the time of the
beginning of flowering among the single years. In the others species (Callicarpa spp., Campsis radicans,
Ceanothus spp., Indigofera spp.) it was noticed that the moving as regards the time of flowering was one to
two weeks. All species show the most stability according to the time of ending of flowering, according to
the time of culmination stability is less, while the time of the beginning of flowering is the most variable.


Key words: Phenology, time of flowering, Callicarpa, Campsis, Ceanothus, Catalpa, Clerodendrum,
Hibiscus, Indigofera, Koelreuteria, Lespedeza, Punica, Sophora
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 66     <-- 66 -->        PDF

NSTRUMENTI I OPREMA
U ŠUMARSTVU