DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 67     <-- 67 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 501-509
UDK 630* 907.1


PLANOVI UPRAVLJANJA ZA HRVATSKE NACIONALNE
PARKOVE I PARKOVE PRIRODE


THE MANAGEMENT PLANS FOR NATIONAL PARKS AND
NATURE PARKS OF REPUBLIC OF CROATIA


Ivan MARTINIĆ*


SAŽETAK: Plan upravljanja novije doseg u zaštiti prirodnih vrijednosti
koji se u međunarodnoj praksi upravljanja zaštićenim područjima potvrdio
kao uspješni razvojno-organizacijski i ekonomski dokument koji donosi uprava
zaštićenog područja, a koji sadrži smjernice za zaštitu, djelovanje i razvoj
te smjernice za korištenje zaštićenog područja. U članku se domaćoj javnosti
po prvi puta objašnjavaju pojam, svrha i sadržaj plana upravljanja. Sadržaj
se odnosi na politiku i ciljeve upravljanja, smjernice za obavljanje djelatnosti
i povezivanje sektorskih planova u zaštićenom području te provedbu plana.
Naglasci su na nadzoru izvedbe, načinu financiranja i institucionalnoj strukturi
upravljanja zaštićenim područjem. Upravljanje proizlazi iz postavljenih
ciljeva, a upravljačke mjere moraju biti konkretno određene za predmetno
zaštićeno područje. Mjere određene za pojedine djelatnosti trebaju se odnositi
posebno na očuvanje prirode i krajobraza, edukaciju i informiranje te posjećivanje
(rekreaciju i turizam). Prostorno određene mjere trebaju se odnositi
naročito na: očuvanje prirode i okoliša, poljoprivredu, šumarstvo, gospodarenje
vodama, lov i ribolov, rekreaciju, naseljavanje, promet, zbrinjavanje
otpada, infrastrukturu, edukaciju i informiranje i dr.


Ključne riječi: zaštita prirode, zaštićena područja, nacionalni parkovi,
parkovi prirode, planovi upravljajnja


I. UVOD - Introduction
1.1.
O upravljanju zaštićenim područjima Prvi se prigovor odnosi na uočljivi nedostatak zakonski
prirode obvezujućeg dokumenta u kojemu bi za svako takvo
On management of protected areas of nature područje bili jasno sadržani dugoročni ciljevi i mjere za
U vrlo rijetkim raspravama o zaštićenim područjima njihovo trajno ostvarivanje. Više je nego očigledno da
prirode u Hrvatskoj, kao najozbiljniji prigovori sadaš- su postojeća zakonska rješenja1 kojima se, kao instrunjem
konceptu upravljanja takvim najvrjednijim po- ment upravljanja zaštićenim područjima, utvrđuje obdručjima
nacionalnim parkovima i parkovima pri- veza donošenja posebnog prostornog plana za svaki
rode (NP/PP), navode se dva jednako važna pitanja. NP/PP, te obvezni godišnji programi javnih ustanova


´ Autor je docent Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; od 2000. godine je na dužnosti pomoćnika ministra za zaštitu okoliša i prostorno
uređenje RH - ravnatelj Uprave za zaštitu prirode.


Zakon o zaštite prirode (NN 30/94, 72/94) u svom članku 28 navodi: "Zaštita, uređenje, unapređenje i korištenje nacionalnog parka i
parka prirode utvrđuje se prostornim planom. Prostorni plan iz stavka 1. ovog članka donosi Sabor".Obveznost donošenja prostornog
plana nacionalnog parka i parka prirode propisana je člankom 21. Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94). Rečeni članak glasi:
Prostorni plan posebnih obilježja utvrđuje, s obzirom na zajednička prirodna, kulturna i druga obilježja, temeljnu organizaciju prostora,
mjere korištenja, uređenja i zaštite tog područja s aktivnostima koje imaju prednost, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, te po potrebi
određuje obvezu izrade detaljnih planova uređenja prostora za uža područja unutar prostornog plana. Prostorni plan iz stavka 1. ovog
zakona donosi se obvezno za područje nacionalnog parka i parka prirode, te za područja za koje je ta obveza određena Programom prostornog
uređenja Države ili prostornim planom županije.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 68     <-- 68 -->        PDF

I. Martinić: PLANOVI UPRAVLJANJA ZA HRVATSKE NACIONALNE PARKOVE I PARKOVE PRIRODE Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002). 501-509
NP/PP:, nedovoljan i preslab okvir za ispunjenje svih
izazova i ciljeva koje nameću integralni pristup i nova
uloga zaštićenih područja. Kako se ovaj pristup zasniva
na postavkama učinkovite zaštite i održivog gospodarstva,
drugi je ozbiljan prigovor da dosadašnji ´zaštitarski"
pristup ne-miješanja, ne-utjecaja i zabrana
ljudskoga djelovanja u zaštićenim područjima, čini nepremostivu
zapreku za nadopunu postojećeg modela
upravljanja kvalitetnom strategijom ekološki prihvatljive
uporabe i korištenja zaštićenih područja.


Oba ova prigovora povezuje naglašena potreba da
upravljanje zaštićenim područjima nužno bude transparentan
proces i rezultat planiranja, sudjelovanja i dogovora
među tijelima državne uprave, uprava zaštićenim
područja i lokalnih zajednica.


Kao odgovor na nove potrebe, Ministarstvo za zaštitu
okoliša i prostorno uređenje kao državno tijelo nadležno
za zaštitu prirode, u koncept zaštićenih područja
prirode u Hrvatskoj uvodi novinu - plan upravljanja
(engl. management plan) kao zakonski4 obveznu plansku
osnovu za upravljanje pojedinim zaštićenim područjem
proglašenih temeljem Zakona o zaštiti prirode.


U posljednja se dva desetljeća u međunarodnoj praksi
zaštite prirode upravo plan upravljanja razvio kao
temeljni dokument ijedno od učinkovitijih sredstava u
procesu čuvanja zaštićenih područja. Osim što se kao
upravljački instrument plan upravljanja pokazao prilagodljivijim
od pravnog akta o zaštiti (zakona o proglašenju),
sam proces nastajanja koji uključuje sve zainteresirane
strane, ima jednaku važnost te jamči legitimnost
i stvarnu izvedivost plana.


National Park_s & Nature Parks of the Republic of Croatia
Nacionalni parkovi i parkovi prirode Republike Hrvatske


Slika 1. CD ´Nacionalni parkovi i parkovi prirode Republike Hrvatske´
(autori I. Martinić - S. Dekanić) s osnovnim podacima
i opisima


Photo 1:CD ´National Parks and Nature Parks of the Republic of
Croatia´ (authors I. Martinić - S. Dekanić) contains relevant
data, photographs and descriptions


Uvažavajući da su planovi upravljanja, bez iznimke,
širom svijeta postali nezaobilazni pojam, ali i novi
doseg u zaštiti prirodnih vrijednosti, prijedlog novog
Zakona o zaštiti prirode utvrđuje obvezu izrade i donošenja
planova upravljanja za sva zaštićena područja u
kategoriji nacionalnog parka, parka prirode i regionalnoga
parka.


Istodobno se po pitanju planova upravljanja za zaštićena
područja događaju u Hrvatskoj mnoge aktivnosti
pionirskog karaktera; u tijeku je izrada plana upravljanja
za područje "Parka prirode Kopački rit"5; u okviru
projekta "Očuvanje krških ekosustava" (KEC) započinju
pripremne aktivnosti za planove upravljanja u
NP Plitvička jezera, NP Paklenica, NP Risnjak, NP
Sjeverni Velebit i Parku prirode Velebit.


Radi upoznavanja stručne, ali i najšire javnosti, u
nastavku se članka pojašnjavaju najvažnija pitanja oko
planova upravljanja za zaštićena područja.


1.2. Što je plan upravljanja (management plan)?
What is management plan?


Plan upravljanja za zaštićeno područje


je razvojno-organizacijski i ekonomski dokument
koji donosi uprava zaštićenog područja, a koji sadrži
smjernice za zaštitu, djelovanje i razvoj te smjernice
za korištenje zaštićenog područja;


u njemu su određeni strategija, upraviteljski ciljevi
i mjere za provedbu; oni čine osnovu za upravljanje,
detaljno planiranje i izvođenje plana; planom
Slika 2. Plan upravljanja jednako uključuje prirodne i kulturne
vrijednost zaštićenih područja; detalj graditeljske baštine
iz naselja Čigoć - snimljeno u Parku prirode Lonjsko polje
(I. Martinić, 2002)


Photo 2: Management plan equally refers to natural and cultural values
of protected areas; detail of architectural heritage Čigoč
village - photographed in Nature Park Lonjsko Polje


: Uprava svakog od 8 nacionalnih parkova i 10 parkova prirode donosi, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja


RH, godišnji Program zaštite, očuvanja i korištenja područja.
´ Zbog mnogih okolnosti ovaj pristup nikada nije u dovoljnoj u mjeri nametnut na području Hrvatske.
J Isto je sadržano u prijedlogu novog Zakona o zaštiti prirode koji je u postupku donošenja.
5 U okviru projekta ´Obnova istočne Baranje i Srijema´, i njegove D. sastavnice Upravljanje zaštićenim područjem Kopačkog rita izrađuje


se Plan upravljanja za područje Parka prirode Kopački rit u čijoj izradi sudjeluju i šumarski stručnjaci.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 69     <-- 69 -->        PDF

I. Martinić: PLANOVI UPRAVLJANJA ZA HRVATSKE NACIONALNE PARKOVE 1 PARKOVE PRIRODE Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), SO 1-509
se utvrđuju operativni i izvedbeni zadaci, posebni
su dio plana troškovi i način financiranja njegove
provedbe,


je rezultat planiranja, sudjelovanja i dogovora među
tijelima državne uprave (pri čemu je odlučujuća
uloga državnoga tijela nadležnog za zaštitu prirode),
uprave parka te lokalnih zajednica


temelji se na uravnoteženom razvoju djelatnosti u
zaštićenom području koji bi trebao biti trajan i održiv,
a pri čemu strategije, programi i planovi gospodarskih
sektora, u što je moguće većoj mjeri
poštuju, ciljeve utvrđene planom


plan upravljanja je dinamičan dokument podložan
redizajnu kroz dopune i izmjene uslijed novih spoznaja
i novih informacija, promijenjenih uvjeta, novih
trendova ili razvoja novih usluga i dr..)
1.3. Sadržaj plana upravljanja
Contents of management plan


Sadržaj plana upravljanja ovisi o kategoriji i vrsti
zaštićenog područja (nacionalni park, park prirode, regionalni
park, ...), o njegovoj kompleksnosti te o specifičnom
cilju koji se želi postići upravljanjem. Stoga
detalje sadržaja ne treba propisivati unaprijed već
određivanje detalja sadržaja treba predstavljati jednu
od ključnih faza u procesu pripreme plana, pri čemu se
sve interesne strane (uprava zaštićenog područja, nadležni
organ za odobravanje plana, lokalne zajednice,


uključeni sektori i upravna tijela i dr.) - trebaju dogovarati
o njegovom sadržaju.
Plan upravljanja zaštićenog područja okvirno treba
sadržavati sljedeća poglavlja:


ciljevi i politika upravljanja zaštićenim područjem
- svrha, funkcije i ciljevi zaštićenog područja
- politika upravljanja zaštićenim područjem


smjernice u zaštićenom području
- ocjena stanja zaštićenog područja
-
koncept zaštićenog područja
-
zaštita i upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima/
resursima
-
razvoj (dopuštenih) djelatnosti na zaštićenom
području
-
posjećivanje zaštićenog područja
-
ponuda u zaštićenom području
-
smjernice za izgled objekata u zaštićenom području
-
povezivanje zaštićenog područja sa susjednim
područjima
-
utjecaj na okoliš i socio-ekonomski kompleks


izvedba plana
-
smjernice za povezivanje sektorskih planova
-
nadzor nad izvedbom plana
-
način financiranja; troškovi i izvori financiranja
-
institucionalna struktura (uprava) u zaštićenom
području
Slika 3. Organizirani sustav posjećivanja važan je element upravljanja,
ali i ukupne ekonomije svakog zaštićenog područja.
U sustavu posjećivanja NP Zion (Utah, SAD) interni
prijevoz obavlja se panoramskim autobusima pogonjenima
okolišu manje škodljivom plinu (I. Martinić, 2001)


Photo 3: Visitor system is an important clement of management,
and of the total economy of each protected area. The visitor
transport within the NP Zion is based on scenicbus run
by gas that is less harmful for environment.


II. CILJEVI I POLITIKA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM
Goals and policies of protected area management
2.1. Svrha, funkcije i ciljevi zaštićenog područja
Purpose, function and goals of protected area


Zaštićena se područja izdvajaju radi zaštite značajnih
cjelina koje predstavljaju prirodne (i kulturne) vrijednosti
ili posebnosti globalnog ili nacionalnog značenja.
Osnovne funkcije zaštićenih odnose se na:


1.
doprinos očuvanju ekoloških procesa, biološke raznovrsnosti
i krajobrazne raznolikosti,
2.
čuvanje ekosustava i specifičnih staništa raznih
biljnih i životinjskih vrsta,
3.
omogućavanje znanstvenih istraživanja i poduke
(ekološka edukacija),
4.
omogućavanje prihvatljive uporabe u svrhu rekreacije
i turizma,
5.
pomoć očuvanju kulturne baštine lokalnog stanovništva,
6.
doprinos unapređenju ekonomija lokalnih zajednica


ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 70     <-- 70 -->        PDF

I. Martinić: PLANOVI UPRAVLJANJA ZA HRVATSKE NACIONALNE PARKOVE 1 PARKOVE PRIRODE Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 501-509
Ciljevi se zaštićenog područja ispunjavaju ciljanim
upravljanjem kojim se kroz složenu koordinaciju djelatnosti
nastoji postići trajno usklađeni razvoj u zaštićenom
području. Kad dođe do konflikta između zaštite
i uporabe/korištenja, prednost se daje zaštiti.


2.2.
Politika upravljanja zaštićenim područjem
Policy of protected area management


Strateški se ciljevi u upravljanju zaštićenim područjima
mogu ostvariti samo aktivnim pristupima države,
lokalnih zajednica i drugih interesnih grupa.


Slika 4. Već u planiranju zaštićenog područja treba voditi računa


o usklađivanju dopuštenih djelatnosti i zaštite prirode.
Posebno je važno pažljivo odrediti zone namijenjene posjećivanju
i rekreaciji iznimnih prirodnih vrijednosti. Sve
se nužno podređuje njihovoj zaštiti. Ceste mjera zaštite u
najosjetljivim zonama su ograničenje vremena razgledavanja/
obilaska i veličina posjetiteljske skupine.
Photo 4: Harmonising of economic activities with nature protection
should be taken into account already in the planning
phase. Designating of visitor and recreational zones is
pcrticularly important. In order to conserve outstanding
natural values, all activities are adjusted to their protection.
Restricted time of visits/tours and number of visitors
per group are frequent protection measures used in the
most sensitive zones.


U zaštiti prirode, a posebno u upravljanju zaštićenim
područjima uloga je države nezamjenjiva. Država
mora ustanoviti zakonske i ekonomske okvire unutar
kojih je moguće aktivno štititi prirodne vrijednosti. Također
je odgovorna za primjenu znanstvenih spoznaja
na osnovi kojih treba regulirati -i u opravdanim slučajevima
nametati zabrane - za djelatnosti i aktivnosti
koje različito utječu na prirodu i okoliš. Država je obvezna
podržati obrazovanje u području zaštite prirode i
okoliša te ustanoviti sustav pozitivne stimulacije
uključujući novčane poticaje odgovarajućim subjektima
kako bi oni poštovali pravila i provodili mjere očuvanja
i zaštite prirode.


Na područjima nacionalnih parkova i parkova prirode
administrativnu je vlast potrebno držati u rukama
odgovarajućih državnih stručnih službi - uprava nacionalnih
parkova, odnosno uprava parkova prirode.
Nakon najnovijeg brojčanog i stručno-organizacijskog
jačanja uprava hrvatskih NP/PP, slijedi ciljano
unapređivanje njihovih stručnih službi i dosizanje međunarodnih
standarda rada, posebno u području nadzora
(predstoji ustrojavanje rendžerske službe), interpretacije
i ekološke edukacije (u tijeku je peti seminar iz
programa suradnje s američkom agencijom za nacionalne
parkove NPS), praćenja stanja ekosustava (poseban
program u okviru KEC projekta odnosi se na unapređenje
parkovnih službi u ustanovama NP/PP koje
su uključene u projekt).


Jednako je važno poboljšati brigu privatnoga sektora
za zaštićena područja. Gdje je god to moguće, privatne
interese treba uskladiti s ciljevima i postupcima
uprave. Pri tom treba posebice paziti na prava vlasnika
zemljišta. Vlasnike treba poticati da u ostvarivanju
svojih prava poštivaju zahtjeve i uvažavaju ograničenja
u provedbi mjera iz planova upravljanja. U tom pogledu
planom upravljanja moraju se utvrditi načela dogovaranja
između subjekata koji koriste prirodna dobra
sjedne strane i tijela zaduženih za zaštitu prirode, s
druge strane.


III. SMJERNICE U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU
Guidelines in protected areas
3.1.
Koncept zaštićenog područja
Protected area concept


Koncept zaštićenog područja izraz je državne politike
u zaštiti prirode, ali i međunarodno standardiziran
stručni i organizacijski model zaštite i očuvanja prirodnih
i kulturnih vrijednosti i posebnosti za izdvojena područja.
Zaštićeno područje, na temelju vrednovanja
njegove biološke i krajobrazne raznolikosti ali i drugih
obilježja dijeli se na pojedina manja područja - zone.
Za njih vrijede odvojeni režimi zaštite s obzirom na
značaj i vrijednost prirodnih i kulturnih dobara. Režimi
koji vrijede u zonama odnose se na djelatnosti, posjeći


vanje i aktivnosti. Pri tom se treba ravnati se po sustavu
prioriteta i prednosti.


Djelatnosti se u zaštićenom području prilagođavaju
značaju prirodnih i kulturnih resursa. Nužno je da budu
trajno provodive. Infrastruktura i gradnja ravnaju se po
prostornom planu koji je usklađen s planom upravljanja.
Ponuda za rekreaciju posjetitelja koncentrira se gdje
god je to moguće - na već postojećim lokacijama.


3.2.
Očuvanje i upravljanje prirodnim i
kulturnim dobrima
Conservation and management of natural
and cultural resources
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 71     <-- 71 -->        PDF

I. Martinić: PLANOVI UPRAVLJANJA ZA HRVATSKU NACIONALNE PARKOVE 1 PARKOVE PRIRODE Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002). 501-509
Slika 5. Prostorni plan zaštićenog područja u najužoj je vezi s planom
upravljanja. Dok prostorni plan određuje namjene
prostora, planom upravljanja određuje se režim zaštite te
način izvođenja dopuštenih djelatnosti.
a) detalj s poučne staze za osobe s invaliditetom u parku


prirode Medvednica (I. Martinić, 2002).
b) škola penjanja u Nacionalnom parku Paklenica


(I. Martinić, 2002).
Photo 5: Protected area physical plan is tightly linked with its management
plans define conservation regimes and the way
of performing of allowed activities.


Među prirodne vrijednosti ili dobra ubrajamo sve ške, antropološke, etnološke vrijednosti; npr. nekadaposebnosti
određenog područja: geološke, geomorfo-šnji putovi, mlinovi, mostovi i dr.
loške, klimatske, vodene, vegetacijske, životinjske i Upravljanje prirodnim i kulturnim resursima slijedi
druge. Na temelju toga uključujemo različite prirodne nakon provedenog vrednovanja pojedinih funkcija u
osobitosti kao što su npr. kraški fenomeni (jame, špilje,
vrtače, klifove, ponornice i dr.) jezera, cjelovita područja
šuma i razvoja vegetacije, prašume, endemske vrste,
rijetka staništa i dr. Među kulturna dobra spadaju
kulturni spomenici i povijesne posebnosti te arheolo-


Slika 7. Osobita se pozornost posvećuje ulozi zaštićenih područja
u edukaciji posjetitelja. Sadržaji i način interpretacije primjereni
su i prilagođeni različitim interesnim skupinama
(npr. hendikepirane osobe, školska djeca, ljudi starije životne
dobi i dr.). Izvođenje ´nastave u prirodi´ za djecu


Slika 6. Ni najvrednija i zaštićena područja nisu pošteđena raznih predškolske dobi u NP Shenandoah, Virginia, SAD (I.
načina i oblika degradacije. Primjer bezprizorne bespravMartinić,
2001).
ne gradnja snimljen u Parku prirode Vransko jezero (foto-Photo 7: In education of visitors, special attention is paid to the
arhiv PP Vransko jezero, 2002). role of protected areas. Appropriate themes and types of


Photo 6: Evan the most valuable and protected areas are not safe interpretation are adjusted to different interest groups


from diverse types of degradation. This is an example of (such as handicapped people, school children, older geillegal
building recorded in the Nature Park Vransko jezenerations,
etc. ´Teaching in nature´ for pre-school in the
ro (photo-arhiv Nature Park Vransko jezero, 2002). NP Shenandoah, Virginia, USA.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 72     <-- 72 -->        PDF

I. Martinić: PLANOVI UPRAVLJANJA ZA HRVATSKE NACIONALNE PARKOVE 1 PARKOVE PRIRODE Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002), 501-509
određenom prostoru, zoniranja i predlaganja režima
korištenja i mjera zaštite.


3.3.
Razvoj djelatnosti na zaštićenom području
Development of economic activities on


protected areas


U sagledavanju mogućih djelatnosti i njihova razvoja
u zaštićenom području, prvo se analiziraju dosadašnja
namjena zemljišta te koliko takva uporaba dugoročno
predstavlja (ne)prihvatljivo opterećenje za
prirodu i okoliš u području. S obzirom na ocjenu stanja
i stupanj promjena zbog čovjekovog upliva određuju
se djelatnosti i njihov opseg - koje će biti prihvatljive
i trajne za zaštićeno područje. Također se određuje i
režim gospodarenja u tim djelatnostima. Uvjet je da su
sve djelatnosti (najčešće su poljoprivreda, šumarstvo,
lovstvo, korištenje vodenih resursa, turizam ...) dugoročno
usklađene.


Obavljanje djelatnosti u zaštićenom području podređeno
je zaštićivanju i očuvanju prirodnih vrijednosti
i krajobraznih kvaliteta, no moraju, tamo gdje je to
kategorijom zaštićenog područja dopustivo, osiguravati
normalan ekonomski život domaćem stanovništvu.
Ovo zahtijeva vrlo intenzivan rad uprava zaštićenih
područja u tom pogledu.


3.4.
Posjećivanje zaštićenog područja
Visiting of protected areas


Glavni je cilj posjeta zaštićenom području edukacija
posjetitelja za minimalizaciju utjecaja na prirodu i
okoliš u i izvan zaštićenog područja. Posjetiteljima zaštićenog
područja mora se dati mogućnost doživljavanja
na temelju kojega će razumjeti i znati vrednovati
prirodne i kulturne posebnosti područja. Ti se ciljevi
postižu tzv. organiziranim sustavom posjećivanja
koji predstavljaju, za prihvatljivu brojnost grupe (tzv.
prihvatljivi kapacitet prostora) sustavan slijed posjećivanja
koji obuhvaća mjesta/lokacije (info-centri, izložbe,
vidikovci, špilje, slapovi, izvori i dr.) staze (poučne
i dr.), smjerove kretanja i sredstva prijevoza, trajanje
posjete, sigurnosne mjere, i dr.


Posjećivanje zaštićenog područja mora biti u skladu
s režimom zaštite i razvojem djelatnosti. Oblici posjećivanja
i doživljavanja zaštićenog područja mogu se
razlikovati; neki od mogućih su izletništvo, kampiranje,
planinarenje, rekreacijski ribolov, ronjenje, skijaško
trčanje, kupanje, vožnja čamcem itd.


3.5.
Ponuda u zaštićenom području
Supply in protected areas


Za posjetitelje zaštićenog područja mora biti uređen
informacijski sustav koji će im putem odgovarajućim
oznaka, ploča i obavijesti (brošure i si.) omogućiti prostornu
orijentaciju, uputiti na sigurnosna i ostala parkovna
pravila te predstaviti ponudu parka. Poželjno bi
bilo da svako zaštićeno područje ima poseban objekat
u funkciji posjetiteljsko-informacijskoga centra, u


kojemu bi posjetiteljima najednom mjestu, kroz raznovrsne
oblike (izložbe, projekcije filmova, predavanja i
si.) bilo predstavljeno cijelo područje sa svim svojim
posebnostima te načinima (mogućnosti i uvjeti) njihova
doživljavanja. Jednako tako mora biti predstavljena
turističko-rekreacijska ponuda područja i njegovog bližeg
okruženja s naglaskom na rekreacijske mogućnosti,
prenoćišta, prirodne, kulturne i druge posebnosti.


3.6.
Smjernice za izgled objekata u
zaštićenom području
Guidelines for outlook of protected


area facilities


U osnovne smjernice ubraja se tradicionalna arhitektura
u zaštićenom području s energetskim i funkcionalnim
poboljšanjima.


3.7.
Povezivanje zaštićenog područja sa
susjednim područjima
Linking of protected areas with the


neighbouring areas


Zaštićena područja sve bi manje trebala biti oaza
posebnosti uz istodoban razvoj svijesti o širenju zaštite
prirode, očuvanju i trajnoj uporabi prostora na okolna
nezaštićena područja. Najbolji mehanizam za postizanje
takvog psihološkog učinka čine uspješno izvedeni
projekti u zaštićenom području - u prvom planu u
onim djelatnostima koje potiču trajni razvoj (npr. razni
oblici ekološke poljoprivrede, ekološki turizam i dr.).


U odnosu prema lokalnim zajednicama nužno je, u
što većoj mjeri, postići da prostorni planovi općina poštuju
ciljeve očuvanja zaštićenog područja te da se
obostrano korisne akcije npr. uređenje infrastrukture za
posjetitelje planiraju i ostvaruju zajednički.


3.8.
Utjecaj na okoliš i socio-ekonomski
kompleks
Environmental impact and social-economic


complex


Ovim se dijelom plana upravljanja predviđaju nepovoljni
utjecaji na prirodu i okoliš pojedinih djelatnosti
te se, radi očuvanja ekoloških vrijednosti područja,
predlažu mjere ublažavanja njihovih neizbježnih nepovoljnih
utjecaja.


U sagledavanju socio-ekonomskog kompleksa cilj
je, prije svega, dugoročno usmjeravanje razvoja u zaštićenom
području s obzirom na domaće stanovništvo i
očekivano posjećivanje. To se postiže analizom postojeće
infrastrukture, ponude i uporabe resursa u zaštićenom
području ali i socio-ekonomskih pokazatelja lokalnih
zajednica pri čemu su najvažniji dobna i spolna
struktura, izobrazba i dr. Osobito je važno da interesi
i investicije lokalnog stanovništva budu u skladu s ciljevima
očuvanja područja ili da barem nisu u suprotnosti
s njima. Vrlo dobri primjeri postignuća, na temelju
obostrano usklađenih interesa, već postoje, npr. u
području "Parka prirode Lonjsko polje".
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 73     <-- 73 -->        PDF

I. Martinić: PLANOVI UPRAVLJANJA ZA HRVATSKU NACIONALNE PARKOVL I PARKOVE PRIRODE Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 501-509
IV. IZVEDBA PLANA UPRAVLJANJA
Management plan implementation
4.1.
Smjernice za povezivanje sektorskih
planova
Guidelines for sectoral plans linking


Ovo je, posebno kada je riječ o parkovima prirode,
svakako najvažniji element plana upravljanja, budući
određuje temeljne smjernice za planiranje i izvedbu
pojedine djelatnosti u zaštićenom području te utvrđuje
načine i mehanizme za usaglašavanje i povezivanje
planova pojedinih sektora. Pritom je osnovno načelo
da u svim sektorskim planovima koji se odnose na uporabu
resursa u zaštićenom području (poljoprivredni,
šumskogospodarski, vodnogospodarski, lovnogospodarski,
rudarski sektor i dr.) moraju biti ugrađeni trajni
mehanizmi zaštite. Onim sektorima koji u korištenju
dobara predstavljaju veću smetnju ili opterećenje za
vrijednosti područja, nameću se veća ograničenja, odnosno
utvrđuje im se niža razina gospodarske uporabe.
Takvo se kompromisno niveliranje različitih sektorskih
interesa postiže pravodobnim informiranjem i obveznim
uključivanjem svih relevantnih sudionika u
pripremu plana upravljanja. Nezaobilazni su sudionici
takvih rasprava sektorski planeri.


Po donošenju plana upravljanja za određeno zaštićeno
područje - u prihvatljivo kratkom roku -s njim se
trebaju uskladiti postojeće sektorske planske osnove.


4.2.
Nadzor nad izvedbom plana
Supervision of management plan


implementation


Plan upravljanja za zaštićeno područje donosi se za
razdoblje od 10 godina, uz obvezujuću reviziju nakon
5 godina.


Ostvarivanje izvedbe plana upravljanja jamči:


kontrola godišnjih radnih planova: operativnih planova
i izvedbenih zadataka koji se izvode iz plana
upravljanja


ažuriranje plana svakih pet godina radi dopunjavanja
i usklađivanja s novim spoznajama, informacijama,
uvjetima i trendovima.
Kontrolu provedbe plana upravljanja obavlja tijelo
ustrojeno za donošenje plana upravljanja.


Nadzor nad izvedbom plana upravljanja obavlja tijelo
državne uprave nadležno za zaštitu prirode (sada
Ministarstvo za zaštitu okoliša i prostorno uređenje -
Uprava za zaštitu prirode).


4.3.
Način financiranja -Financing
Način financiranja izvedbe plana upravljanja ponajprije
ovisi o nadležnosti za proglašavanje, a određuje
se Zakonom o zaštiti prirode, aktom o zaštićivanju područja
te odgovarajućim podzakonskim aktima. Aktom


o proglašenju zaštićenog područja mogu se odrediti
različiti modeli financiranja upravljanja u kojemu s
različitim udjelima mogu sudjelovati Država, županije,
skup općina i dr.).
Glede sadašnje razine ograničenog državnog financiranja
uprave NP/PP nastoji se organizirati tako
da su u što većoj mjeri sposobne ostvarivati vlastite
prihode prodajom parkovnih usluga (interpretativno
vođenje, organiziranje savjetovanja i radionica, organiziranje
aktivne rekreacije, naplata kampiranja i parkiranja;
naplata ribolovnih dozvola; izvođenje edukacijskih
programa za posjetitelje, prodaja suvenira ili sticanjem
financijskih potpora iz međunarodnih fondova
i projekata.


V FAZE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA
Phases of management plan elaboration


Načelno je moguće sagledati šest osnovnih faza izrade
plana:


1.
Određivanje postupaka i opis zadataka
2.
Inventarizacija
3.
Vrednovanje: problemi i ograničenja
4.
Određivanje ciljeva upravljanja
5.
Odredivanj e mj era upravlj anj a
6.
Program upravljanja
Faza 1: Određivanje postupaka i opis zadataka.
U toj fazi određuje se postupak pripreme plana i uključivanje
pojedinih sudionika u njegovo nastajanje. Određuje
se tko će obaviti pojedinu fazu planiranja i one
koji će pritom biti aktivno uključeni bilo kao izvor informacija
ili kao suodlučujući u procesu. Pri tom treba
uvažiti poznato i postignuto u konkretnom primjeru, a


posebno značaj zaštićenog područja, kategoriju, razinu
zaštićivanja, nadležnost za zaštićivanje, već obavljeni
stručni posao, odnos lokalnog stanovništva i interese
gospodarskih sektora prema zaštićivanju.


Ta faza treba služiti kao smjernica i ne bi trebala postati
popis postupaka i zadataka koji bi kasnije ometali i
ograničavali proces pripreme i donošenja plana. Mora
se dozvoliti mogućnost da će se - ako će to biti potrebno


- postupak naknadno prilagođavati novim razmjerima.
Kad se odrede postupci, mora se brižno planirati
uključivanje lokanih zajednica u izradu plana upravljanja.
Korisni oblik takvog uključivanja je savjetodavno
tijelo, npr. Vijeće za donošenje plana, koje nakon toga
stalno sudjeluje u planiranju. Svakako se već u toj fazi
mora brinuti o informiranju javnosti i lokalne samouprave.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 74     <-- 74 -->        PDF

I. Martinić: PLANOVI UPRAVLJANJA ZA HRVATSKE NACIONALNE
Faza 2: Inventarizacija. U ovoj fazi treba skupiti
one podatke koji su potrebni za vrednovanje prostora i
određivanje mjera upravljanja. Upotrebljavaju se već
skupljeni podaci, koje po potrebi treba ažurirati, ali također
i oni nužno nedostajući. Naglasak je na terenskom
poslu. Nikako se ne smije ograničiti samo na inventarizaciju
prirodnih i kulturnih posebnosti, već treba skupiti
i podatke o posjećivanju, postojećem načinu gospodarenja
zemljištima, odnosu lokalnog stanovništva itd. Također
popisom treba obuhvatiti i obraditi okolicu, i to
posebno ako se tamo odvijaju djelatnosti koje se svojim
utjecajima protežu i u zaštićeno područje.


Upravo je faza inventarizacije često najopsežnija nerijetko
na račun sljedećih faza. Zato se pri izboru
tema koje se proučavaju mora biti vrlo pažljiv i skupljati
samo one podatke koje će se nužno upotrebljavati
u sljedećim fazama izrade.


Faza 3: Vrednovanje: problemi i ograničenja.


Vrednovanje skupljenih podataka također treba biti
ciljno usmjereno. U toj fazi definiraju se ključni problemi
i ključna ograničenja za zaštićeno područje. Ta
je faza naime ishodište za određivanje mjera upravljanja.
Vrednovati treba i ograničenja koja postavlja pravni,
ekonomski ili društveni okvir.


Ako se radi o području koje sa stručne institucije s
područja zaštite prirode još nisu detaljnije obradile, u
toj fazi treba odrediti kvalitete područja i za njega predložiti
kategoriju očuvanja.


Faza 4: Određivanje ciljeva upravljanja. Ciljevi
upravljanja proizlaze iz ciljeva zaštićivanja koji su već
određeni aktom o proglašenju, te iz problema i ograničenja
koji su prepoznati i utvrđeni u fazi 3. Ako za područje
akt o proglašenju još nije prihvaćen, u toj fazi
bit će potrebno prije svega odrediti ciljeve očuvanja i
osim toga ciljeve upravljanja.


Ciljeve treba odrediti konkretno za obrađeno područje.
Treba se kloniti određivanja izrazito općih ciljeva,
npr. "očuvanje prirodnih vrijednosti područja".
Ciljeve upravljanja nužno je rangirati. Pritom se posebno
upozorava na nužnost da se ciljeve zacrta realno.


VI. DISKUSIJA
Opredjeljenjem za plan upravljanja kao ključnu zakonsku
osnovu i temeljni dokument kojim se određuju
i postižu ciljevi upravljanja u zaštićenim područjima,
uprave zaštićenih područja u Hrvatskoj, jednako kao i
državna tijela nadležna za zaštitu prirode zakoračili su
u razdoblje mnogih novih i istodobno vrlo intenzivnih
aktivnosti. Da bi se plan upravljanja i u Hrvatskoj potvrdio
kao učinkovit, odgovor na sve brojnije izazove u
vođenju naših zaštićenih područja, osim propisivanja
preciznoga legislativnog okvira, idućih godinu-dvije
trebat će strpljivo stjecat početna iskustva u pripremi i


I PARKOVE PRIRODE Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002). 501-509


Nerealni ciljevi u sljedećim fazama dovode do neproduktivnog
trošenja energije.
Faza 5: Određivanje mjera upravljanja. Upravljanje
treba proizlaziti iz postavljenih ciljeva tj. iz faze


4. Mjere moraju biti određene konkretno za područje
koje se obrađuje.
Mjere je moguće odrediti na više načina. One mogu
biti određene za pojedini tip djelatnosti (npr. rekreacija)
ili prostorno određene.


Mjere određene za pojedine djelatnosti trebaju se u
zaštićenom području odnositi na
- očuvanje prirode i krajobraza


-
edukaciju i informiranje i
-
posjećivanje (rekreaciju i turizam)
Prostorno određene mjere trebaju se odnositi na:
- očuvanje prirode i okoliša


-
poljoprivredu
-
šumarstvo
-
gospodarenje vodama
-
lov i ribolov
-
rekreaciju
-
naseljavanje
-
promet
-
zbrinjavanje otpada
-
infrastrukturu
-
edukaciju i informiranje
Faza 6: Program upravljanja. U fazi 5. određuje
se koje će se mjere poduzimati, a u programu se određuju
nositelji i izvoditelji mjera i terminski plan (tko i
kada?). Riječ je o izrazito organizacijskoj fazi. U nju je
uključen i financijski plan i program kontrole i izvješćivanja.


Kada plan upravljanja provodi isključivo uprava
zaštićenog područja (npr. u nacionalnom parku) tada
će ta faza biti program djelovanja uprave. Kada plan
provode i drugi subjekti, on će obuhvaćati i državna tijela
i institucije, organe lokalne samouprave, nevladine
organizacije i druge subjekte.


-
Discussion
provedbi prvih planova upravljanja. Zaštita prirode u
planu upravljanja dobiva slojevit dugoročni planski
dokument koji će složeni model čuvanja zaštićenih područja
učinit razumljivim najširoj javnosti. Po svom
donošenju, plan upravljanja postaje osnovni dokument
za usklađivanje interesa s drugim sektorima, posebno
onim koji koriste prirodne resurse u zaštićenim područjima
(šumarstvo, poljoprivreda, lovstvo, vodoprivreda),
a od kojih mnogi imaju dugu tradiciju planiranja i
obavljanja djelatnosti po planskim osnovama - prije
svih šumarstvo.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 75     <-- 75 -->        PDF

I. Martinić: PLANOVI UPRAVLJANJA ZA HRVATSKE NACIONALNE PARKOVE 1 PARKOVE PRIRODE Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002), 501-509
LITERATURA - References


Martinić , L, (2001): Rendžerske službe u nacional- mjerama za provođenje dokumenata prostornog


nim parkovima Europe. MZOPU RH, (interna uređenja. Ministarstvo prostornog uređenja, gra


skripta), 1-60, Zagreb. diteljstva i stanovanja RH, 1-60, Zagreb
Martinić, I., (2001): Američka iskustva za unapre- *** (1999): Snežnik Regional park: Fundaments for
đenje upravljanja nacionalnim parkovima i par- Management Plan/Summary. Ministrstvo za
kovima prirode u Hrvatskoj. MZOPU RH, (iz- okolje in prostor Republike Slovenije, 1-44,
vješće sa studijskog boravka), 1-12, Zagreb. Ljubljana.


* * * US DOI - NPS (1995): Grand Canyon - General * * * grupa autora (2000): Ekoturizam i održiv razvoj
Management Plan., 1-67, Denver Service Center. turizma u ekološko osjetljivim prostorima. Turi*
* * grupa autora i Ecoplan d.o.o. (1996): Sustav kori- za m (tematski broj), vol. 48, (4): 361-480, Zagreb
stenja nacionalnih parkova i parkova prirode (s


SUMMARY: Management plan is a new achievement in the protection of
natural values, proved by international practices of protected area management
as an efficient developmental, organisational, economic document,
which contains guidelines for protected area conservation, development and
use, and is brought by the administration of protected area. This work presents
the definition, purpose, and contents of the management plan to the public
in Croatia, for the first time. It contains management policy and goals,
guidelines for park activities and links to other sectors plans, as well as
implementation instructions. The emphasis is put on supervising of management
plan implementation, financing manner and institutional structure of
protected area management. Management is defined by the set goals, and
management measures have to be strictly determined for each protected area.
Measures determined for specific activities should focus on nature and landscape
conservation, education, information and visiting services (recreation
and tourism). Measures determined for specific park zones should refer in
particular to: nature and environment conservation, agriculture, forestry,
water management, hunting and fishing, recreation, settlements, transport,
waste disposal, infrastructure, education and information services, etc.


Key words: nature protection, protected areas, national parks nature
parks, management plans