DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 77     <-- 77 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002). 511-522
UDK 630* 945.1


NEKI POKAZATELJI O ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INTERNETU


SOME INDICATORS OF INTERNET FORESTRY INFORMATION


Mario ŠPORČIĆ*


SAŽETAK: U posljednjem desetljeću razvoj i primjena Interneta promijenili
su način na koji se informacije objavljuju, pronalaze i razmjenjuju. Uobičajenim
pretraživanjem dobivena su osnovna saznanja o šumarskim informacijama
na Internetu. Prikazana je zastupljenost jezika šumarskih web stranica,
zastupljenost pojedinih područja šumarske znanosti, učestalost ažuriranja
web stranica, zastupljenost informacija prema zemlji web stranica i dr.
Također su prikazane i mogućnosti pretraživanja različitih pretraživača te
neke prednosti i nedostaci Interneta. Prednosti koje Internet pruža u potrazi
za informacijama daleko su veće od utvrđenih nedostataka i ograničenja.


Ključne r ij e č i: Internet, šumarske informacije, pretraživanje Interneta,
WWW, GFIS


UVOD - Introduction


Uspješnost rukovođenja i donošenja odluka u svim informacijama o šumama i njihovom gospodarenju.
ljudskim djelatnostima znatno ovisi o kvaliteti i količiUnapređenje
pristupa šumarskim informacijama je kao
ni dostupnih informacija. Informacije utvrđene znanprioritet
i formalno potvrđen Konferencijom Ujedinjestvenim
istraživanjima kao podloga donošenju odluka nih naroda o okolišu i razvoju 1992. godine, kada je u
često mogu značajno unaprijediti razvoj, primjenu te Agendi 21, poglavlje 40 izjavljeno: "Postojeći državni
procjenu dobrote različitih programa i strategija. Rui
međunarodni mehanizmi obrade i razmjene informakovođenje
se mora sve više okretati znanosti u potrazi cija i povezane tehničke pomoći trebaju biti pojačani
za vjerodostojnim informacijama kao vodičima pri rjeradi
osiguranja djelotvorne i nepristrane upotrebljivošavanju
kritičnih pitanja i problema. Upravo informasti
informacija generiranih na lokalnoj, regionalnoj,
cije spadaju u red najvrednijih i najtraženijih roba, one državnoj ili međunarodnoj razini... Zemlje i organizasu
osnovne niti donošenja odluka te je ključno da znancije
trebaju iskoristiti različite inicijative za elektronstveno
zdrave informacije budu dostupne svima zainskim
vezama da podrže razmjenu informacija, da pruteresiranima.
že pristup bazama podataka i drugim izvorima infor


Prepoznavanje važnosti šuma i njihovog značaja za macija, da olakšaju komunikaciju radi ostvarenja širih
održivi razvoj rezultiralo je naglašenom potrebom za ciljeva, kao što je provođenje Agende 21 ..."


ŠUMARSKE INFORMACIJE NA INTERNETU
Forestry related information on Internet


U posljednjem desetljeću razvoj informacijske tehweb)
kao jedan od oblika informacija na Internetu prednologije
i mogućnost širenja informacija napredovali su stavlja visoko učinkovit mehanizam za njihovu razmvrlo
brzo, posebice razvoj i primjena Interneta. U vrlo jenu. Neke prednosti web-a u odnosu na tradicionalne
kratkom vremenu Internet je promijenio način na koji se metode komunikacije (pošta, telefon i dr.) su:
informacije objavljuju, pronalaze i razmjenjuju, od glo-
postojanost - web poslužitelji1 su na raspolaganju
balne do lokalne razine. World Wide Web (WWW ili 24 sata dnevno,


server, računalo koje ima trajni pristup Internetu i koje je posred


* Mario Šporčić, dipl. ing., Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrenik
između zahtjeva za nekom informacijom i svjetskom račubu,
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb - sporcic@sumfak.hr nalskom mrežom


ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 78     <-- 78 -->        PDF

M. Spurčic: M Kl POKAZATELJI O ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INThKNKTU
Šumarski list br. 9-10, CXXV1 (2002). 511-522
-
brzina - do informacija se dolazi kada su potrebne,
bez značajnog kašnjenja,
-
sadržaj - informacije su u obliku tekstova, slika,
baza podataka, video i/ili audio zapisa,
-
pristupačnost - pristup informacijama moguć je
svima s računalom i Internet vezom, s bilo koje lokacije
te bez posebne izobrazbe,
-
vlasništvo - decentralizirani pristupi osiguravaju
agencijama zadržavanje prava i vlasništva nad informacijama
koje pružaju,
-
vrijednost za novac - imajući u vidu spomenute
značajke, razvoj web sajta2 je rješenje s izrazito niskim
troškovima.
Internet je postao nezamjenjiv u smislu prezentiranja,
širenja, prenošenja, otvorenosti i pristupačnosti
svih vrsta pa tako i šumarskih informacija. Na InterneSlika
1. -Figure 1 http.//www.efi.fi
tu se mogu pronaći podaci o šumskim resursima, šumarskoj
politici, kriterijima i pokazateljima potrajnog živo vrijeme potencijalnih korisnika. Samo u nekoliko
gospodarenja, istraživačkim aktivnostima i ostalom. posljednjih godina tisuće objavljenih radova obradilo je
Mnogobrojne šumarske institucije, fakulteti, istraživateme
važne za održivo gospodarenje prirodnim resursički
centri, međunarodne i državne organizacije, struma.
Rezultat provedenih istraživanja je ogromna količikovna
udruženja, nevladine i neprofitabilne udruge, te na ideja, informacija, kritika. Za bilo kojeg pojedinca
najrazličitije interesne skupine ´pokreću´ web stranice pokušaj da sintetizira te informacije i znanje bio bi vrlo
kao način vlastitog predstavljanja na Internetu. težak, ako ne i nemoguć. Upravo Internet najbolje ilu


strira poplavu informacija, ali i opterećenje znanstvene i


Proizvodnja, distrubucija i razmjena informacija no


svake druge sredine nekorisnim i smetajućim informa


sitelji su napretka znanosti i tehnologije, a slijedom toga


cijama. Porast broja informacija na Internetu prikazan


i gospodarstva. Međutim, danas se proizvodi tako mno


je u tablici 1 brojem ´nalazišta´ za unesene pojmove kao


go informacija da se s pravom govori o eksploziji infor


rezultat pretraživanja AltaVistom.


macija. Njihova brojnost višestruko nadmašuje raspolo-


Tablica 1. Broj ´nalazišta´ za uneseni pojam kao rezultat pretraživanja AltaVistom
Tablel Number oj´sites for the entered term as the result of searching by Alta Vista


preuzeto shaken from Pdivinen, R., Iremonger, S., Kapos, V, Landis, E., Mills, R., Petrokofsky, G., Richards, T. and Schuck, A. 1998.:
"Better access to information on forests´´, Proceedings of1GR1S conference " Internetional Consultation on research and Information
Systems in Forestry", 7-10 September 1998, Gmunden, Austria, p. 1-117.


41 mjesecu broj se nalazišta za odabrane pojmove


= sajt (engl. site) adresirano mjesto ili odredište (lokacija) na udvostručio. Za svaki je mjesec utvrđeno prosječno
Internetu određenog sadržaja, lokalno računalo uvećanje za oko 2 477 novih odredišta tj., novootvore
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 79     <-- 79 -->        PDF

M. Sporčić: NEKI POKAZATELJI 0 ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INTERNETU Šumarski list br. 9 10, CXXVI (2002), 511-522
nih web stranica od kojih svaka sadrži mnoštvo informacija
i podataka. Utvrđivanje količine i vrijednosti
informacija koje sadrže pojedine stranice zahtijevalo bi


KORISNICI ŠUMARSKIH INFO
Forestry information


Lista korisnika šumarskih informacija proteže se s
globalne međudržavne razine (Agenda 21, Konvencija


o biološkoj raznolikosti, Konvencija o promjeni klime,
inicijative iz Montreala, Helsinkija i dr.) do funkcionalne
razine koja povezuje istraživače, obrazovne ustanove
Tablica 2, Korisnici šumarskih informacija i njihove potrebe


Table 2 Forestry information users and their needs


Korisnici informacija -Information users
Kreatori politike i strategije -Policy-makers
Donatorske organizacije (zaklade...) -Donor
organisations (fundations...)
Nevladine udruge - Non-governmental organisations
Državne agencije - Governmental agencies
Istraživači -Researchers
Okolišne grupe - Environmental groups
Financijske institucije -Financial institutions
Savjetnici -Consultants
Javnost i mediji javnog priopćavanja


News media and public sector


Studentske i obrazovne institucije (sve razine)


Students and educational institutions (all levels)


Komercijalni interesi (šumski proizvodi, transport...)


Commercial interests (forest products, transport, etc.)
Šumarska udruženja - Forestry associations
Sumovlasnici - Forest landowners


Kako raste razumijevanje važnosti i uloge šuma,
tako raste i popis onih koji trebaju točne i pravovremene
šumarske informacije, kao i popis njihovih potreba.
S obzirom na način razmjene informacija, većina je sudionika
WFF istraživanja 1996. smatrala korištenje


vrlo detaljna i opsežna pretraživanja. Smanjenje broja
nalazišta zabilježeno je samo za pojam "Forest biodiversity"
(Biološka raznovrsnost šuma).


MACIJA I NJIHOVE POTREBE


sers and their needs
i dr. Potrebe korisnika razlikuju se od oblika do načina
dostave informacija. Traže se prostorno i/ili vremenski
određeni podaci, tekstualne baze podataka, slike i dr.
Neki primjeri korisnika informacija i njihovih mogućih
potreba navedeni su u tablici 2 (P a i v i n e n i dr. 1998).


Informacijske potrebe - Information needs
Struktura šuma (sastav vrsta...) - Forest structure
(species composition etc)
Stanje šuma (zdravlje, bioraznolikost...) - State of the


forest (health, biodiversity etc.)
Tipovi šumske vegetacije - Forest vegetation types
Statistike proizvodnje - Production statistics
Razmjena podataka i informacija -Trade flow data
Ugrožene vrste -Endangered & threatened species
Ciljevi i detalji projekata - Project objectives & details
Osobni kontakti - Personal contacts
Rezultati istraživanja - Research results
Šumarska politika i zakonodavstvo


Forest policy and legislation


Vlasništvo zemljišta i načini korištenja


Land ownership & use patterns
Kriteriji i pokazatelji - Criteria & indicators
Certifikacija -Certification


Sječa šuma, pošumljavanje - Deforestation, afforestation
Nedrvna pitanja - Non-timber issues
Socio-ekonomski podaci - Socio-economic data
Podaci srodnih disciplina vezani uz šumarstvo


Forest-related data from neighbouring disciplines


Interneta poželjnim za širenje i sakupljanje informacija
(P a i v i n e n i dr. 1998). Prema WCMC4 istraživanju iz
1998., tri četvrtine ispitanika pristupalo je šumarskim
informacijama na Internetu najmanje jednom mjesečno
(Paivinen i dr. 1998).


PRETRAŽIVANJE ŠUMARSKIH INFORMACIJA NA INTERNETU
Searching of Internet forestry information


Pregledavanje na Internetu (surfanje) nezamislivo
je bez pretraživača (engl. search engine). To su alati
koji imaju integrirane procedure ili postupke iznalaženja
određenog pojma (ili više njih) upisanog na zaslon
pretraživača. Kao rezultat dobiva se popis adresa svih


5 World Forest Institute
4 World Conservation Monitoring Centre


web stranica na kojima se pojavljuje traženi pojam. Pri
sastavljanju jednostavnog upita {query), korisnik u radu
s Internet pretraživačima ima na raspolaganju više
opcija. Dotjerivanje pretrage njihovim korištenjem
može rezultirati različitim, manjim ili većim brojem
nalazišta, ali ne nužno i različitim značajem informacija.
Neki poznati pretraživači i njihove mogućnosti pretraživanja
prikazani su u tablici 3.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 80     <-- 80 -->        PDF

M. Sporčić: NEKI POKAZATELJI O ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INTERNETU Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002), 511-522
Tablica 3. Osnovne mogućnosti pretraživanja različitim pretraživačima


Table 3 Basic possibilities of searching by different search engines


Internet pretraživači danas daju vrlo velik broj na- po broju pojavljivanja unešenog pojma na pojedinoj
voda, pri čemu je teško poboljšati preciznost pretrage, web stranici. I konačno, različiti pretraživači mogu dati
Napredno pretraživanje omogućava smanjenje broja značajno različite rezultate. U tablici 4 prikazani su renalazišta,
ali može isključiti važne izvore. Nalazišta zultati pretraživanja šumarskih pojmova na Internetu
nisu poredana prema njihovoj važnosti i sadržaju, već različitim pretraživačima.


Tablica 4. Broj ´nalazišta´ za uneseni pojam kao rezultat pretraživanja različitim pretraživačima*


Table 4 Number of sites for the entered term as the result of searching by different search engines*


* Pretraživanje je obavljeno 29. 4. 2002. - Searching carried out on April 29, 2002


ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 81     <-- 81 -->        PDF

M. Šporčić: NEKI POKAZATELJI O ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INTERNETU Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 511-522
Iz prikazanih podataka vidi se značajna razlika između
uspoređivanih pretraživača. Najveći broj nalazišta
u svim upitima dao je Google. Broj riječi u ´pojmu
pretraživanja´ znatno utječe na broj nađenih odredišta,
odnosno adresa. Ukoliko se unese pojam od samo jedne
riječi (npr. Forest) Google će naći 11 500 000 odredišta.
Ako se pojam proširi riječju products nalaz će
pokazati 413 000 odredišta ili tek 665 za pojam Forest
product certification. To je posljedica ´logike´ pretraživača
koji tražene pojmove pronalazi jednostavno prema
učestalosti njihovog pojavljivanja. Na broj nalazišta
utječe i oblik unešenih ključnih riječi, tako da nije
svejedno non-wood ili non-timber, puni naziv ili skraćenica
(Global Forest Information Service ili GFIS).


Usprkos manjkavostima pretraživanja, a najznačaj


Slika 2. - Figure 2 http://google.com


nije su neučinkovitost, nedostatak rezultata, prevelik
utrošak vremena, nesređenost rezultata te ispis velike
količine nevažnih informacija, opći Internet pretraži-kazanim u daljnjim dijelovima ovoga rada, korištenje
vači nezaobilazno su sredstvo danas najpopularnijeg opći pretraživač Google kao ´najučinkovitiji´ u pretranačina
globalne komunikacije. Upravo za pridobivanje živanju (tablica 4).
saznanja o šumarskim informacijama na Internetu, pri


Šumarske informacije na Internetu prema jeziku web stranica


Internet forestry information by web-site language


Zastupljenost jezika šumarskih informacija na Inna
ostalim analiziranim jezicima. Također, čest je sluternetu
utvrđena je brojem nalazišta pet najučestalijih čaj da web stranice imaju mogućnost pregledavanja na
pojmova (tablica 4) prevedenih na šest jezika. Metoddva
ili više različita jezika. Rezultati pretraživanja prisko
ograničenje usporedbi je pretpostavka da su najkazani
su u tablici 5.
učestaliji pojmovi na engleskom jeziku, najučestaliji i


Tablica 5. Broj nalazišta prema jeziku unešenog pojma kao rezultat pretraživanja Google-om*
Table 5 Number of sites by language of the entered term as the result of searching by Google*


´ Pretraživanje je obavljeno 03. 5. 2002. - Searching carried out on May 3, 2002
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 82     <-- 82 -->        PDF

M. Sporčić: NEKI POKAZATELJI O ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INTERNETU Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 511-522
Prema očekivanjima najzastupljeniji jezik šumarskih stranice oblikuju na engleskom jeziku. Vjerojatno bi i
web stranica je engleski, što se slaže s njegovim općim jezici ostalih zemalja imali malu zastupljenost. Odnos
prevladavanju na Internetu. Poznato je da se i u mnogim između promatranih jezika prikazanje na slici 3.
zemljama neengleskog jezika i govora nerijetko web


Zastupljenost područja šumarske znanosti na Internetu


Presence of forestry science fields on Internet


Iako je šumarska struka i znanost globalnog predznaka
i multidisciplinarne prirode, njezina ukupnost već
se tradicijski sagledava kroz nekoliko područja. U vezi
s tim smatrali smo zanimljivim ispitati zastupljenost
pojedinih područja na Internetu. Sadržaj šumarske
znanosti podijelili smo na šest uvjetnih područja, pri
čemu smo se rukovodili organizacijskom strukturom


Šumarskog fakulteta u Zagrebu:


A - Uzgajanje šuma, fitocenologija, ekologija i pedologija
- Forest silviculture, phytocoenose science
ecology and pedology


B - Genetika i dendrology a, urbano šumarstvo i hortikultura
- Genetics and dendrology, urban forestry
and horticulture


C - Izmjera i uređivanje šuma, planiranje pokusa i istraživanje
- Forest measurement and forest management,
planning of testing and research


D - Iskorištavanje šuma i mehanizacija šumarstva, izgradnja
šumskih prometnica -Forest harvesting
and forestry mechanization, construction of


forest roads


E - Ekonomika i organizacija šumarstva, šumarska
politika i sigurnost pri šumskom radu -Forestry


economy and organizational structure, forestry
policy and safety at forest work
F - Zaštita šuma, lovstvo - Forest protection, game
management — hunting


Za svako područje izabrali smo 20 riječi za koje držimo
da ga ponajbolje predstavljaju. Pri tome moguć je
prigovor da smo iste pojmove s pravom mogli uključiti
i u određene nekog drugog područja. Popis ključnih riječi
po područjima prikazanje u tablici 6.


Pretraživanje Google-om obavljeno je unutar nalazišta
za pojam "Forest" (11 500 000 odredišta). Na taj
se način pokušalo isključiti rezultate nevezane uz šumarstvo.
Nedostatak predstavlja mogućnost da ista
nalazišta budu ubrojena u više područja. Naime, to se
događa ako neko odredište sadrži jedan, dva ili više
pojmova koji pripadaju od nas određenim, različitim
područjima. Ipak, uz pretpostavku daje pogreška ovako
provedenog pretraživanja ravnomjerno i slučajno
raspoređena, mogu se razmjerno frekvencijama nalazišta
procijeniti relativni odnosi medu područjima (tablica
7).


Ukupni zbroj svih nalazišta uveliko premašuje broj
odredišta s ključnom riječi "Forest", stoje posljedica vi
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 83     <-- 83 -->        PDF

M. Šporčić: NEKI POKAZATELJI O ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INTERNETU Šumarski list br. 9 10, CXXVI (2002), 511-522
Tablica 6. Popis osnovnih pojmova po područjima


Table 6 List of basic terms by fields


šestrukog uzimanja istih odredišta. Utvrđeni odnos mekazano
10 pojmova s najvećom frekvencijom pojavljiđu
područjima više govori o njihovoj orijentaciji prema vanja. Ovi najučestaliji pojmovi korišteni su za daljnja
World Wide Web-u, nego mogućoj strukturi svih inforpretraživanja
po područjima,
macija, objava ili postignuća iz područja šumarstva. Za
takve ocjene trebalo bi imati uvid i u druge, posebice nedigitalizirane
baze podataka šumarske građe.
Brojnosti nalazišta u prvorangiranom području E
najviše su pridonijeli pojmovi management (1 560 000
nalazišta), control (1 420 000) i value (1 190 000). U
tablici 8 za svako je područje padajućim slijedom pri517
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 84     <-- 84 -->        PDF

M. Sporčić: NEKI POKAZATELJI O ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INTERNETU Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 511-522
*Pretraživanje je obavljeno 30. 4. 2002. - Searching carried out on April 30, 2002
Tablica 8. Pregled pojmova s najvećom frekvencijom pojavljivanja po područjima


Table 8 Survey of terms with the highest frequency of appearance by different fields


Ažuriranje šumarskih informacija na Internetu


Up—dating of Internet forestry information


Mogućnost trenutnog pristupa najnovijim informacijama
o aktualnim pitanjima certifikacije šuma, ekonomske
vrijednosti nedrvnih šumskih proizvoda, očuvanja
biološke raznolikosti i dr. čini Internet vrlo privlačnim
medijem. U kojoj se mjeri na Internetu doista može opskrbiti
novim informacijama iz područja šumarstva, pokazuje
učestalost obnavljanja web stranica, tj. njihovog
obogaćivanja novim podacima i informacijama. Koristeći
mogućnosti pretraživača utvrđena je, s obzirom na
10 najučestalijih pojmova u svakom području, učestalost
ažuriranja šumarskih stranica (tablica 9-14).


U svim područjima broj nalazišta ažuriranih u posljednja
3 mjeseca ne prelazi značajno jednu petinu


Tablica 9. Učestalost ažuriranja web stranica u području A


Table 9 Frequency of up-dating A—field web sites


ukupnog broja odredišta. Niži udjeli ažuriranja u područjima
E i F posljedica su većeg ukupnog broja nalazišta
u tim područjima. U apsolutnim su iznosima E i F
znatno ispred ostalih šumarskih područja. Još se može
zaključiti da broj ažuriranih stranica ne raste linearno s
povećanjem vremenskog razmaka. Naime, broj nalazišta
ažuriranih u posljednjih 6 ili 12 mjeseci najviše je
1,51 odnosno 1,81 puta veći od onog u posljednja 3
mjeseca. To se može objasniti dvojako, ili u određenim
razdobljima nije bilo novih informacija ni potrebe za
njihovim obnavljanjem, ili se radi o ekstremnom povećanju
proizvodnje informacija, otvaranju novih sajtova
te doslovce o poplavi informacija. Ovakve nalaze va


*Pretraživanjeje obavljeno 03. 5. 2002. - Searching carried out on May 3, 2002
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 85     <-- 85 -->        PDF

M. Šporčić: NEKI POKAZATELJI O ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INTERNETU Šumarski list br. 9-10. CXXVI (2002). 511-522
Tablica 10. Učestalost ažuriranja web stranica u području B


Table 10 Frequency of up-dating B-field web sites


Vrijeme ažuriranja stranica
Time of up—dating the sites
Broj
Numbernalazišta, N*
of sites, N*
Udio ažuriranja, %
Share of up-dating, %
Indeks Index
Posljednja 3 mjeseca Past
3 months 1 151 600 21,04 1,00
Posljednjih 6 mjeseci Past
6 months 1 472 800 26,91 1,28
Posljednjih 12 mjeseci Past
12 months 1 769 100 32,32 1,54
Bilo kada Anytime
5 474 000 100,00 4,75


* Pretraživanje je obavljeno 03. 5. 2002. - Searching carried out on May 3, 2002
Tablica 11. Učestalost ažuriranja web stranica u području C
Table 11 Frequency of up-dating C-field web sites


Vrijeme ažuriranja stranica
Time ofup-dating the sites
BroNumj nalazišta, N*
ber of sites, N*
Udio ažuriranja, %
Share ofup-dating, %
Indeks -Index
Posljednja 3 mjeseca Past
3 months 920 900 20,27 1,00
Posljednjih 6 mjeseci - Past 6 months 1 389 500 30,58 1,51
Posljednjih 12 mjeseci Past
12 months 1 670 000 36,75 1,81
Bilo kada Anytime
4 544 000 100,00 4,93


* Pretraživanje je obavljeno 03. 5. 2002. - Searching carried out on May 3, 2002
Tablica 12. Učestalost ažuriranja web stranica u području D
Table 12 Frequency ofup-dating D—field web sites


Vrijeme ažuriranja stranica
Time ofup-dating the sites
BroNumberj nalazišta, N*
of sites, N*
Udio ažuriranja, %
Share ofup-dating, %
Indeks Index
Posljednja 3 mjeseca Past
3 months 1 046 300 21,74 1,00
Posljednjih 6 mjeseci Past
6 months 1 498 300 31,13 1,43
Posljednjih 12 mjeseci Past
12 months 1 782 000 37,02 1,70
Bilo kada -Anytime 4 813 000 100,00 4,60


* Pretraživanje je obavljeno 03. 5. 2002. - Searching carried out on May 3, 2002
Tablica 13. Učestalost ažuriranja web stranica u području E
Table 13 Frequency ofup-dating E-field web sites


Vrijeme ažuriranja stranica
Time ofup-dating the sites
BroNumj nalazišta, N*
ber of sites, N*
Udio ažuriranja, %
Share ofup-dating, %
Indeks Index
Posljednja 3 mjeseca - Past 3 months 1 732 600 15,61 1,00
Posljednjih 6 mjeseci Past
6 months 2 538 000 22,86 1,46
Posljednjih 12 mjeseci Past
12 months 2 868 000 25,84 1,66
Bilo kada Anytime
11 101 000 100,00 6,41


* Pretraživanje je obavljeno 03. 5. 2002. - Searching carried out on May 3, 2002
Tablica 14. Učestalost ažuriranja web stranica u području F
Table 14 Frequency ofup-dating F-field web sites


Vrijeme ažuriranja stranica
Time ofup-dating the sites
BroNumberj nalazišta, N*
of sites, N*
Udio ažuriranja, %
Share ofup-dating, %
Indeks Index
Posljednja 3 mjeseca Past
3 months 1 734 000 18,84 1,00
Posljednjih 6 mjeseci Past
6 months 2 302 000 25,01 1,33
Posljednjih 12 mjeseci Past
12 months 2 642 000 28,70 1,52
Bilo kada Anytime
9 206 000 100,00 5,13


Pretraživanje je obavljeno 03. 5. 2002. - Searching carried out on May 3, 2002


ljalo bi provjeriti dodatnim pretraživanjimapojmovima i drugim pretraživačima.
Na slici 4 prikazan je odnos između podrmarske znanosti s obzirom na učestalost ažuriranja informacija
na Internetu.
drugimučja šuProsječno
je u godini dana novim informacijama obnovljeno
oko 31 % šumarskih odredišta na Internetu, u 6
mjeseci oko 26 % te u 3 mjeseca oko 19 % odredišta,
519
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 86     <-- 86 -->        PDF

M. Sporčić: NEKI POKAZATELJI O ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INTERNETU Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 511-522
Slika 4. Učestalost ažuriranja web stranica po područjima


Figure 4 Frequency of up-dating web sites by fields


Šumarske informacije na Internetu prema zemlji web stranica


Internet forestry information by country of web-site origin


Poznata je činjenica da razvijenije zemlje imaju je činjenica potvrđena za sva šumarska područja. To ne
veću produkciju i razmjenu informacija te brži razvoj i mora nužno značiti da takve sredine imaju i dužu tradiprimjenu
informacijskih tehnologija. Iako je potpuno ciju i razvijenije šumarstvo. Rezultati pretraživanja
dostupan u svim zemljama Internet se ipak najviše koprikazani
su u tablici 15.
risti u Sjevernoj Americi i Europi. To je posljedica relaDaleko
najveći broj nalazišta čine web stranice lotivno
visoke cijene Internet veze, koja je prilično stalna cirane u Americi. To je rezultat materijalnih mogućnoširom
svijeta, pa stoga i relativno skuplja u zemljama u sti, odnosno interesa za ulaganje u informacijske tehrazvoju.
Pretraživanjem unutar nalazišta "Forest" ova nologije kao važnog dijela nacionalne ekonomije. Za


Tablica 15. Broj ´nalazišta´ po područjima i zemlji u kojoj su smještene web stranice*


Table 15 Number of sites by fields and country where the web sites are located*


*Pretraživanjeje obavljeno 07. 5. 2002. - Searching carried out on May 7, 2002
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 87     <-- 87 -->        PDF

M. Šporčić: NEKI POKAZATELJI 0 ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INTERNETU Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002), 511-522
vjerovati je da šumarske stranice i ostalih zemalja, zultata ne treba zaboraviti utjecaj pretraživanja englesovom
prilikom neuključenih u pretraživanje, ne bi znakih
riječi u zemljama neengleskog jezika i govora.
tno umanjile vodeće mjesto SAD-a. Pri tumačenju re-


GLOBAL FOREST INFORMATION SERVICE -GFIS


Na 12. svjetskom šumarskom kongresu u Turskoj
(Antalaya, listopada 1997) CIFOR5 je sastavio radnu
skupinu Omogućavanja šumarskih informacija na
Webu. Zaključeno je daje na Internetu zasnovano unapređenje
dostupnosti i kvalitete informacija, financijski
i tehnički moguće. Kao rezultat IUFRO je ujesen
1998. osnovao radnu grupu za Globalni šumarski in


formacijski servis (GFIS). Zadatak radne grupe je razviti
i primijeniti na Internetu zasnovan servis koji će
omogućiti koordiniran pristup podacima o šumarstvu
na svjetskoj razini. GFIS je usredotočen na mehanizme
komunikacije između davatelja i korisnika informacija,
koji mogu olakšati pristup postojećim i novim izvorima
informacija.


Iako GFIS u osnovi predstavlja Internet servis, to
ne znači da će sve šumarske informacije kojima je korisnik
upućen biti u elektroničkom obliku. GFIS treba
biti elektroničko sredstvo navigacije koje vodi različi-


UMJESTO ZAKLJUČAKA


lako predstavlja najmoćniji komunikacijski medij
današnjice, opći pretraživači Interneta još uvijek imaju
neka ograničenja. U pokušaju da pronađe i usvoji traženu
informaciju korisnik je suočen s brojnim zaprekama:
razlike u terminologiji, nedostupnost podataka,
tehnološki problemi, autentičnost podataka, financijska
pitanja, određivanje najboljeg izvora, multipliciranje
informacija iz više izvora i dr. Međutim, značaj Interneta
kao sredstva i pomagala u unapređenju rada
svih sudionika u različitim djelatnostima vezanim uz
šumarstvo, neupitan je i pored navedenih nedostataka.
Internet je postao nezamjenjiv u smislu pristupačnosti
i otvorenosti u prenošenju ideja, globalnoj razmjeni informacija,
znanja i iskustava.


Za prevladavanje manjkavosti pretraživanja Interneta
i omogućavanje koordiniranog pristupa šumarskim
informacijama na svjetskoj razini, IUFRO je osnovao
GFIS {Global Forest Information Service) rad-


LITERATURA


Ki š, Z., 1999: Šumarske informacije na Internetu -vodič
kroz web stranice. Diplomski rad, Šumarski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, s. 1-30.


5 Center For International Forestry Research


tim tipovima informacija, od kojih će mnoge biti u tiskanom
obliku. Knjige, časopisi, karte, novine, botanički
uzorci, biljni genetski materijal, banke sjemena i
slično, te stečeno znanje ostat će važan dio informacijskog
lanca koji mora biti dostupan što je moguće većem
broju potencijalnih korisnika.


Koristeći Internet i WWW, GFIS kao mreža baza
podataka koja katalogizira informacijske resurse
uključenih GFIS partnera, pružit će niz prednosti i davateljima
informacija i korisnicima. One uključuju
lakši, user-friendly pristup većoj količini informacija,
bolju usporedivost setova podataka, obaviještenost davatelja
informacija o potrebama korisnika, identifikaciju
informacijskih rupa i već postojećih informacija,
smanjenje problema širenja informacija i poboljšanje
statusa istraživača, unaprijeđen tehnološki prijenos informacija,
kolektivnu šumarsku inteligencija te razmjenu
znanja.


- Instead of conclusions
nu grupu te su poduzeti koraci za osmišljavanje naprednih
poslužitelja za višefazno pretraživanje šumarskih
sadržaja. To bi osiguralo pouzdanije rezultate pretraživanja,
manji utrošak vremena i višestruko brže
pronalaženje potrebne informacije ili podatka. Mogućnost
da se ´klikom´ na sažetak ili navod dobije cijeli
tekst članka i traži slanje/dostava na korisnikovo računalo,
sada je stvarnost u mnogim znanstvenim područjima.
Nema razloga vjerovati da će šumarska zajednica
imati manje zahtjeve prema novim tehnologijama.


Postojeći institucionalni i regionalni informacijski
centri te knjižnice, trebaju imati ključnu ulogu u djelotvornoj
izobrazbi korisnika, i biti posrednici korisnicima
bez izravnog pristupa Internetu. Mogućnosti mrežnoga
pristupa izvorima znanja (banke podataka, virtualne
knjižnice i si.) danas su nalažuća pretpostavka
kako obrazovanja tako i znanstveno istraživačkog rada.


- Literature
Martinić, L, 1995: Što sve treba znati o uporabi
TREECD-a?. Mehanizacija šumarstva 20 (4):
197-205, Zagreb.


Martinić, I., Ki š, Z., 1999: Šumarske informacije na
Internetu - pregled i analiza ´web´ stranica. Mehanizacija
šumarstva 24 (3-4): 67-89, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Sporčić: NEKI POKAZATELJI 0 ŠUMARSKIM INFORMACIJAMA NA INTERNETU Šumarski list br. 9-10, CXXVI (2002). 511-522


Paivinen, R., Iremonger, S., Kapos,V., Lan-Richards, T., Reynolds, J., 1999: Global Forest
dis, E., Mills, R., Petrokofsky, G., RiInformation
Service - Technical Options Paper,
chards, T. and Schuck, A., 1998: Better acProceedings
of United Nations Intergoverncess
to information on forests, Proceedings of mental Forum on Forest (IFF3), 3-14 May 1999,
ICRIS conference "International Consultation Geneva.
on Research and Information Systems in Fore


Szaro, R.C., Martin, R. M., Landis, E., 1999:


stry", 7-10 September 1998, Gmunden, Austria,


Mobilizing scientific information on forests to


p. 1-117.
promote their sustainable management in ACP


Paivinen, R., Burley, J., Landis, E., Mills, R.,


countries, Proceedings of United Nations InterPtrokofsky,
G., Reynolds, J., Richards,


governmental Forum on Forest (IFF3), 3-14


T. Schuck, A., 1999: Global Forest InformaMay
1999, Geneva.


tion Service — Creating a Common Vision, ProceSzaro,
R.C., Cobbinah, J., Martin, R. M., Lan


edings of United Nations Intergovernmental Fogor,
D., Yap i, A.: Mobilizing and Dissemina


rum on Forest (IFF3), 3-14 May 1999, Geneva.


ting Information on Forests to Promote Sustai


Paivinen, R., Landis, E., Mills, R., Petrokof


nable Management in Africa.


sky, G., Langor, D., Schuck, A., 2000:


Global Forest Information Service -Improved Zaklan, Đ., 1995: Pretraživanje šumarske biblioAccess
to Information on Forests, Proceedings grafske zbirke TREECD CAB International, Diof
XXI IUFRO World Congress 7-12 August plomski rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u Za2000,
Kuala Lumpur, Malaysia. grebu, Zagreb, s. 1-40.


SUMMARY: The intent of this paper was to show some possibilities of
Internet by simple searching and provide some basic knowledge on Internet
forestry information, its vast presence, structure, actuality, etc. The presence
of forestry web site language has been shown as well as the presence of
respective fields of forestry science, frequency of web sites up-dating and
presence of information by the country of web-site origin. The searching possibilities
of different searching tools, explorers, have also been shown as well
as some advantages and disadvantages of Internet. In spite of the defects of
searching by general explorers, they are today an unavoidable and the most
popular way of global communication. Internet has become irreplaceable in
terms of availability and accessibility of transfer of ideas, global exchange of
information, knowledge and experience.


Key Words: Internet, forestry information, Internet searching, WWW,
GFIS ´