DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 89     <-- 89 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PORUKE IZ DRVENIKA


Od 18-22. rujna 2002. hotel Quercus u Drveniku i
Hrvatske šume d.o.o., bile su domaćin 6. Konferenciji
Europaforum Forstverwaltung-a. U organizaciji 1UFRO,
EFI (Europski šumarski institut) i Hrvatskih šuma
d.o.o., ovogodišnja konferencija pokušala je dati odgovore
na temu: Lovstvo kao zadaća državnog šumarstva.
Sve te aktivnosti dio su programa Europske Unije,
a cilj je ujednačavanje upravne strategije i politike
šumarstva unutar Europe.


Uz sudjelovanje jedanaest država (Austrija, Bosna i
Hercegovina, Češka, Hrvatska, Italija, Jugoslavija,
Latvija, Mađarska, Njemačka, Poljska i Slovačka) i više
od pedeset sudionika, bilo je uistinu interesantno
biti nazočan i čuti problematiku lovstva svake zemlje
sudionice, ali i načine kako šumarska struka razmišlja i
vidi budući razvoj djelatnosti lovstva kao nedvojbeno
integralnog dijela šumarstva. Kroz više od dvadeset referata,
dominirale su teme: Kako integralno gospodariti
šumom i lovom a da se šumskom ekosusustavu osigura
potrajnost, ili kako se to sada popularnije naziva,
održivi razvoj. Naravno da se nije mogla zaobići ni
problematika troškova i prihoda od djelatnosti lovstva,


iako je unutar šumarske struke stalno prisutan, a na
konferenciji naglašen, sukob uvjetovan ugrožavanjem
opstanka šume zbog prekobrojne divljači.


Isto tako sada već prepoznatljivo rastući opći strah
od ugrožene prirodne ravnoteže nameće potrebu izgradnje
takvih odnosa djelatnosti lovstva s javnošću,
koji će vjerodostojno predstaviti lov kao nužnu stručnu
intervenciju s ciljem održavanja, ali i ozdravljenja, te
uspostavljanja bolje prirodne ravnoteže u sve ugroženijim
i sve rijeđim prirodnim staništima.


Lov, naime, u cijeloj Europi nema dobar prijam u
medijima, posebice odstrel. Stalni trend smanjenja
lovnoproduktivnih površina, uz istovremeni rast tržišta
lova, uvjetuje definitivno napuštanje amaterskog pristupa
djelatnosti lovstva i nalaže integralni, odgovorni,
visoko stručni i profesionalni odnos prema sve zahtjevnijem
i osjetljivijem šumskom ekosustavu, i dakako
divljači u njemu.


No, kroz cijelu konferenciju, ipak je bilo jasno kako
je Europa, posebice Njemačka, Austrija i Italija, suočena
s problemom prekobrojne divljači (posebno dvopapkara)
i značajnim štetama u šumi, da se često mora


Odgrizanje vršnog pupa kod hrasta lu; i posljedice na kvaliteti mlade sastojine
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 90     <-- 90 -->        PDF

zaključiti kako čak na dvije trećine površina više nije
moguća prirodna obnova šuma.


Generalni je stav svih sudionika kako je optimiranje
odnosa moguće samo uz jedinstven upravljačko-
gospodarski i kontrolni sustav uz trajni monitoring
šteta.


Treba istaći kako su se referati naših predstavnika
odlično uklopili u tematiku i ciljeve konferencije.
Referat autora (T. Starčević, J. Dundović. J.
K n e p r) pod nazivom: Šumski ekosustav u okolnostima
odvojenog gospodarenja šumom i lovištem, naglasio
je nužnost očuvanja i unapređenja stabilnosti, prirodnosti,
bioraznolikosti i potrajnosti šumskih ekosustava,
kao osnovnu i pripadajuću obvezu šumarske znanosti
i struke. Uz problematiku nedorečene zakonske
regulative i pogreške u provedbi ustanovljenja lovišta,
posebno uzgajališta, utvrđivanja matičnih fondova divljači,
referat se opredjeljuje za sustavne izmjene i dotjerivanje,
i propisa i prakse. U sukobu lovoovlaštenik
i šumarstvo, predlaže se da ugovore o koncesiji i lovozakupu
za državna (vlastita) lovišta umjesto ministarstva
potpisuju Hrvatske šume d.o.o. s lovoovlaštenikom,
te da se obvezno osigura trajno opažanje (monitoring)
šteta u svim lovištima. Dosljednu provedbu
mora osigurati država.


U referatu autora (D. Raguž, M. Grubišić, T.
Starčević): Tradicija obrazovanja šumarskih ka


Oštećenja koju čini jelenska divljač guljenjem kore


drova za potrebe lovstva u Republici Hrvatskoj,


iscrpno je prikazana povijest i razvoj stručnog obrazovanja
iz područja lovstva, i to od 1860. na Gospodarskom
i šumarskom učilištu u Križevcima pa sve do današnjih
dana.


Posebno valja istaći vrijedan rad Daria Maj nar ić
a, dipl. ing. šum. iz Delnica, u referatu: Gospodarenje
medvjedom kao zadatak državnog šumarstva.


U tom sveobuhvatnom radu, istraživanjem je dokazana
nužnost jedinstvenog gospodarenja medvjedom unutar
četiri uvjetne cjeline u Hrvatskoj, na temelju nacionalnog
plana gospodarenja medvjedom. Isto tako, višegodišnjim
je praćenjem utvrđeno da medvjedica prosječno
vodi 2,15 mladunčadi, pa prosječni godišnji prirast
iznosi 1,075 na sve spolno zrele medvjedice. Brojno
stanje i trend porasta populacije medvjeda daje nam za
pravo da uz poštivanje svih međunarodnih konvencija
i propisa, s medvjedom gospodarimo kao s lovnom
divljači.


Vrijedan doprinos razvoju lovstva dao je referat autora
(P. Vratarić, I. Tarnaj) na temu: Lovstvo u
državnim šumama kao nositelj transfera rasplodnog
materijala jelena običnog i divlje svinje. Referat
se opravdano zalaže za znanstveno-stručni pristup
kontroliranom uzgoju čistih i genetski definiranih linija
jelena običnog i divlje svinje. Tim više, stoje potreba
za napučivanjem vlastitih lovišta, ali i lovišta drugih
lovoovlaštenika, s visokovrijednim rasplodnim
materijalom izrazito velika.


Prije opće rasprave, svaka je zemlja sudionica konferencije
predložila zadaće svojega državnog šumarstva
u budućnosti.


Evo stoje predložila naša delegacija:


Zadaće državnog šumarstva u budućnosti lovstva
Republike Hrvatske


1. Šumarstvo Republike Hrvatske nalazi se u izradi
strategije razvoja, a istovremeno HS d.o.o. ulaze u
proces restrukturiranja, što će neizostavno uvjetovati
izradu novoga Zakona o šumama, Zakona o lovu,
ali i čitavog niza drugih zakona i akata koji uređuju
odnose u prirodi.
2. Šumarska struka Republike Hrvatske mora u budućnosti
prihvatiti i ponijeti odgovornost za očuvanje
stabilnosti, prirodnosti, bioraznolikosti i potrajnosti
svih sastavnica šumskih ekosustava.
3. Slijedom ustavnih odredbi u pogledu značaja i obveze
očuvanja šumskih ekosustava, šumarsko-lovna
struka Hrvatske jasno je opredijeljena za prirodni
uzgoj svih autoktonih vrsta divljači, u brojnosti
koja ne ugrožava stabilnost šumskih staništa, proizvodnost
općih dobara i drveta.
4. Za racionalno, potrajno i održivo gospodarenje
šumskim ekosustavima (šumom i divljači), potreban
je integralni gospodarski pristup, gdje će biti
osigurano stručno vođenje i trajno usklađivanje