DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 93     <-- 93 -->        PDF

naslovom: Posljedice eksploatacije šljunka u rijeci
Dravi. Referat se odnosi na zaštićene krajobraze u kojima
je došlo do bezobzirnog korištenja šljunka i uništavanja
staništa ptica na dravskim obalama. Izlaganje
je bilo popraćeno uspješnim fotografijama prije i poslije
vađenja šljunka, koje dokumentiraju uništavanje
krajobraza i rijetke ornitofaune.


Božica Jelušić , književnica i ekolog, Ekološko
društvo Đurđevac, referirala je temu: Programi edukacije
lokalnoga stanovništva i budući Dravski muzej.
Autorica je govorila o neophodnoj edukaciji lokalnoga
stanovništva, o vrijednostima Drave kao izvora
života s nekoliko uzrečica, primjerice: "Drava je san
predaka i potomaka", "Dravu ne bih dao da ne bi sa srcem
stao!". U organizaciji Ekološkoga društva Đurđevac
u tijeku su pripreme za otvaranje Dravskoga muzeja,
u kojemu bi trebalo izložiti sve što je vezano uz
Dravu. Predložena je anketa: Podrška Dravi.


Prof. dr. se. Branimir Prpić, Hrvatsko šumarsko
društvo Zagreb, izložio je referat pod naslovom: Zaštita
nizinskih šumskih ekosustava Koprivničko-đurđevačke
Podravine. U izlaganju je izložena biološka
raznolikost nizinskih šuma od ušća rijeke Mure u Dravu
na zapadu, do šume Banov brod na istoku, područja
u kojima nalazimo 8 šumskih zajednica, ugrožene i rijetke
biljne vrste, vrlo bogatu faunu i mnoštvo ekotona,
odnosno pograničnih zona između šume i agroekosustava,
hidroekosustava te između šumskih zajednica.
Površine nizinskih šuma iznose 12 627,64 ha. Predlaže
se proglašenje zaštićenog krajobraza Repaš, koji bi


osim šuma obuhvatio riječni tok s riječnim otocima i
sprudovima te tradicionalne agroekosustave. Proglašenje
zaštićeenog krajobraza obavlja lokalna samouprava,
Koprivničko-križevačka županija.


Upozorava se da uzvodne hidroelektrane, a osobito
bujični rad HE Dubrava te vađenje šljunka, značajno
ugrožava nizvodne nizinske šume.


Kako je vrijeme po programu isteklo, Đurđa List,
dipl. ing. šum. zamoljena je da svoj referat pod naslovom:
Korištenje šljunka u području zaštićenog toka
Drave s biološkim minimumom preda pismeno organizatoru
skupa. U svom referatu autorica govori o nelogičnosti
pravnih propisa koji ne dozvoljavaju šumarima
da utječu na postupak sa šumom u inudaciji rijeke.


U nastavku Konferencije o prijedlozima suradnje
govorila je jedna predstavnica i jedan predstavnik
ekoloških udruga iz Mađarske.


Na Zrinskom trgu tijekom podneva organiziran je
razgled dječje likovne radionice.


U Muzeju grada Koprivnice otvorena je izložba fotografija,
slika i skulptura na temu Dravski čun te prikaz
obnovljenoga dravskog čuna u dvorištu Muzeja.


Podravska biciklijada - Drava Route održana je od
Šoderice do Gole, a u Goli je obavljeno predstavljanje
kulturne i turističke ponude Prekodravlja te karte Drava
Route.


Kako vidimo Dan Drave postao je sadržajno bogatiji
i učinkovitiji.
Prof. dr. se. Branimir Prpić


IZVJESCE SA IUFRO INTERNATIONAL POPLAR SYMPOSIUMA III
održanog od 25-29. kolovoza 2002. god. u Uppsali, Švedska


Treći međunarodni IUFRO Simpozij o topolama i
vrbama održan je na Sveučilištu u Uppsali (SLU),
Švedska, pod naslovom Osnovni i primijenjeni
aspekti biologije topola i vrba. Sudjelovalo je ukupno
134 sudionika iz 24 zemlje, a izlaganja i posteri bili
su podijeljeni u više sekcija. Nakon riječi dobrodošlice
prorektora Sveučilišta u Uppsali, u uvodnom je dijelu
izlaganja istaknut značaj molekularne ere u aktualnim
istraživanjima topola i vrba. Hrvatska je bila predstavljena
s dva postera znanstvenika sa Šumarskog fakulteta,
a odnosili su se na produkciju biomase topola i istraživanja
anatomskih značajki nekih klonova topola uzgajanih
u Hrvatskoj.


U dijelu izlaganja koja su se odnosila na sekciju Fiziologije
topola i vrba prikazani su radovi primjene
funkcionalne genomike i uspoređena je cDNA (kloroplastna
DNK) sa EST sekvencama gena između model-
ne vrste Arabidopsis sa vrstama topola i vrba. Dobiveni
rezultati poslužit će za stvaranje metaboličkog profila
ovih vrsta, kako bi se moglo utjecati na svojstva kao što
su biosinteza lignina, mapiranje gena za regulaciju dor


mantnosti, mogućnosti ranije cvatnje i drugih svojstava
uvjetovanih regulatorima kvantitativnih svojstava. Kod
22 klona transgeničnih križanaca topola P. tremula x P
alba utvrđen je veći udio kloroplasta, veća aktivnost
glutamin sintetaze (GS), stoje rezultiralo i 20 % većim
prirastom, a uvjetovano je unešenim genima koji potječu
od vrsta borova.


Većina aktualnih europskih i svijetskih projekata odnose
se na istraživanja topola i vrba u odrazu na povećanu
koncentraciju C02, emisiju štetnih plinova i na molekularnu
razinu mapiranja njihovih gospodarski važnih
svojstava i utjecaja transgeničnih klonova u diverzitetu
prirodnih populacija. Velika se pozornost posvećuje
molekularnim istraživanjima, a odnose se na tolerantnost
vrste Populus euphratica na stresne okolišne prilike
uvjetovane sušom i zaslanjenim tlima. To je vrsta koja
može podnijeti male količine padalina, niske temperature
tijekom zime (do - 40 °C), topla ljeta (do 43 °C), a
ukupnu količinu zaslanjenosti tla može podnijeti u koncentracijama
od 1 % pa čak do 2 i 3 %. Iz tih je razloga
ova vrsta postala vrlo interesantna u različitim multidis