DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 93     <-- 93 -->        PDF

naslovom: Posljedice eksploatacije šljunka u rijeci
Dravi. Referat se odnosi na zaštićene krajobraze u kojima
je došlo do bezobzirnog korištenja šljunka i uništavanja
staništa ptica na dravskim obalama. Izlaganje
je bilo popraćeno uspješnim fotografijama prije i poslije
vađenja šljunka, koje dokumentiraju uništavanje
krajobraza i rijetke ornitofaune.


Božica Jelušić , književnica i ekolog, Ekološko
društvo Đurđevac, referirala je temu: Programi edukacije
lokalnoga stanovništva i budući Dravski muzej.
Autorica je govorila o neophodnoj edukaciji lokalnoga
stanovništva, o vrijednostima Drave kao izvora
života s nekoliko uzrečica, primjerice: "Drava je san
predaka i potomaka", "Dravu ne bih dao da ne bi sa srcem
stao!". U organizaciji Ekološkoga društva Đurđevac
u tijeku su pripreme za otvaranje Dravskoga muzeja,
u kojemu bi trebalo izložiti sve što je vezano uz
Dravu. Predložena je anketa: Podrška Dravi.


Prof. dr. se. Branimir Prpić, Hrvatsko šumarsko
društvo Zagreb, izložio je referat pod naslovom: Zaštita
nizinskih šumskih ekosustava Koprivničko-đurđevačke
Podravine. U izlaganju je izložena biološka
raznolikost nizinskih šuma od ušća rijeke Mure u Dravu
na zapadu, do šume Banov brod na istoku, područja
u kojima nalazimo 8 šumskih zajednica, ugrožene i rijetke
biljne vrste, vrlo bogatu faunu i mnoštvo ekotona,
odnosno pograničnih zona između šume i agroekosustava,
hidroekosustava te između šumskih zajednica.
Površine nizinskih šuma iznose 12 627,64 ha. Predlaže
se proglašenje zaštićenog krajobraza Repaš, koji bi


osim šuma obuhvatio riječni tok s riječnim otocima i
sprudovima te tradicionalne agroekosustave. Proglašenje
zaštićeenog krajobraza obavlja lokalna samouprava,
Koprivničko-križevačka županija.


Upozorava se da uzvodne hidroelektrane, a osobito
bujični rad HE Dubrava te vađenje šljunka, značajno
ugrožava nizvodne nizinske šume.


Kako je vrijeme po programu isteklo, Đurđa List,
dipl. ing. šum. zamoljena je da svoj referat pod naslovom:
Korištenje šljunka u području zaštićenog toka
Drave s biološkim minimumom preda pismeno organizatoru
skupa. U svom referatu autorica govori o nelogičnosti
pravnih propisa koji ne dozvoljavaju šumarima
da utječu na postupak sa šumom u inudaciji rijeke.


U nastavku Konferencije o prijedlozima suradnje
govorila je jedna predstavnica i jedan predstavnik
ekoloških udruga iz Mađarske.


Na Zrinskom trgu tijekom podneva organiziran je
razgled dječje likovne radionice.


U Muzeju grada Koprivnice otvorena je izložba fotografija,
slika i skulptura na temu Dravski čun te prikaz
obnovljenoga dravskog čuna u dvorištu Muzeja.


Podravska biciklijada - Drava Route održana je od
Šoderice do Gole, a u Goli je obavljeno predstavljanje
kulturne i turističke ponude Prekodravlja te karte Drava
Route.


Kako vidimo Dan Drave postao je sadržajno bogatiji
i učinkovitiji.
Prof. dr. se. Branimir Prpić


IZVJESCE SA IUFRO INTERNATIONAL POPLAR SYMPOSIUMA III
održanog od 25-29. kolovoza 2002. god. u Uppsali, Švedska


Treći međunarodni IUFRO Simpozij o topolama i
vrbama održan je na Sveučilištu u Uppsali (SLU),
Švedska, pod naslovom Osnovni i primijenjeni
aspekti biologije topola i vrba. Sudjelovalo je ukupno
134 sudionika iz 24 zemlje, a izlaganja i posteri bili
su podijeljeni u više sekcija. Nakon riječi dobrodošlice
prorektora Sveučilišta u Uppsali, u uvodnom je dijelu
izlaganja istaknut značaj molekularne ere u aktualnim
istraživanjima topola i vrba. Hrvatska je bila predstavljena
s dva postera znanstvenika sa Šumarskog fakulteta,
a odnosili su se na produkciju biomase topola i istraživanja
anatomskih značajki nekih klonova topola uzgajanih
u Hrvatskoj.


U dijelu izlaganja koja su se odnosila na sekciju Fiziologije
topola i vrba prikazani su radovi primjene
funkcionalne genomike i uspoređena je cDNA (kloroplastna
DNK) sa EST sekvencama gena između model-
ne vrste Arabidopsis sa vrstama topola i vrba. Dobiveni
rezultati poslužit će za stvaranje metaboličkog profila
ovih vrsta, kako bi se moglo utjecati na svojstva kao što
su biosinteza lignina, mapiranje gena za regulaciju dor


mantnosti, mogućnosti ranije cvatnje i drugih svojstava
uvjetovanih regulatorima kvantitativnih svojstava. Kod
22 klona transgeničnih križanaca topola P. tremula x P
alba utvrđen je veći udio kloroplasta, veća aktivnost
glutamin sintetaze (GS), stoje rezultiralo i 20 % većim
prirastom, a uvjetovano je unešenim genima koji potječu
od vrsta borova.


Većina aktualnih europskih i svijetskih projekata odnose
se na istraživanja topola i vrba u odrazu na povećanu
koncentraciju C02, emisiju štetnih plinova i na molekularnu
razinu mapiranja njihovih gospodarski važnih
svojstava i utjecaja transgeničnih klonova u diverzitetu
prirodnih populacija. Velika se pozornost posvećuje
molekularnim istraživanjima, a odnose se na tolerantnost
vrste Populus euphratica na stresne okolišne prilike
uvjetovane sušom i zaslanjenim tlima. To je vrsta koja
može podnijeti male količine padalina, niske temperature
tijekom zime (do - 40 °C), topla ljeta (do 43 °C), a
ukupnu količinu zaslanjenosti tla može podnijeti u koncentracijama
od 1 % pa čak do 2 i 3 %. Iz tih je razloga
ova vrsta postala vrlo interesantna u različitim multidis
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 94     <-- 94 -->        PDF

528
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 95     <-- 95 -->        PDF

529
ŠUMARSKI LIST 9-10/2002 str. 96     <-- 96 -->        PDF

ciplinarnim istraživanjima, kombinirajući genomiku i
ekofiziologiju ove vrste, a značajna je u današnjim
izmijenjenim uvjetima globalnih klimatskih prilika. Sekvencioniranjem
oko 15 000 EST cDNA utvrđeno je i
novih 27 sekvenci koje nisu evidentirane ranije, a
mogle bi imati velik utjecaj na otpornost ove vrste u
narušenim ekološkim uvjetima. Talijanska istraživanja
elektronske provodljivosti kod više ekotipova bijele
topole (P. alba), tretiranih sa zaslanjenim otopinama,
utvrdila su različite razine tolerantnosti uz reducirani
rast i pojavu nekroza s povećanjem koncentracije NaCl.


U sklopu obimnog međunarodnog projekta POPFACE
istraživan je utjecaj povećane koncentracije
C02 na rast topola i regulacija ugljika tijekom njihova
rasta. Utvrđeno je znatno povećanje lisne površine
(LPI) i to ponajprije u početnim i kasnim stadijima razvoja
lisne površine. Funkcionalna genomska analiza
korištenjem cDNA osigurala je prvi uvid u genetsku
ekspresiju svojstava kod biljaka koje su izložene visokoj
koncentraciji C02.


Najnovija američka istraživanja ukazala su da molekularni
model jednogodišnje vrste Arabiposis nije
primjenjiv za drvenaste vrste, iako je izrađena analiza i
napravljena datoteka za cDNA ovih vrsta te izvršeno
lociranje gena za važnija svojstva (gustoća drva, udio
lignina, svojstva kemije staničnih stijenki i druga). Za
istraživanja filogenetičkog razvoja utvrđeno je da čak
70 % SSR frekvenci DNK od vrste Salix viminalis odgovara
vrstama topola. Također se u europskom projektu
POPYOMICS obrađuje veza između fiziologije,
molekularne genetike i genomike topola, kako bi se
unaprijedio i metodama oplemenjivanja povećao njihov
prirast i kvaliteta uzgoja na prostorima Europe.
Važnost razumijevanja odnosa gustine sklopa i prihvata
količine svijetla u budućim uvjetima povećane koncentracije
C02 od velike je važnosti, pa se istraživanja
usmjeravaju na lisnu površinu i gustoću absorbiranog
fotosintetskog udijela. Morfološka i fiziološka svojstva
listova topola i vrba istraživani su u više programa,
kako bi poslužili kao indikatori za svojstva rasta, produktivnosti
i tolerantnosti na sušu.


U održanim sekcijama Simpozija za Oplemenjivanje
topola i vrba te Sekciji Interakcije s patogenima i štetnicima,
izlagani su rezultati selekcije na produkciju i otpornost
različitih klonova. Opsežna se istraživanja provode
metodama molekularne i genetičke analize glede
otpornosti klonova topola na različite sojeve Melampsora
larici-populina. Utvrđeno je i postojanje otpornih
gena kod vrste P. deltoides koji produciraju proteine, a
zaštićuju meristem kod pupova i reguliraju njihov
razvoj i dormantnost. Istraživanja identificiranja i lociranja
položaja kvantitativnih svojstvava (QTL) za rast
pri različitim vodnim režimima provedena su kod
različitih klonova vrba koje se koriste u produkciji biomase.
Utvrđena je negativna korelacija između produkcije
i količine dušika u lišću te pozitivna korelacija između
veličine listova i produkcije nadzemnog dijela
biomase. Radovi kineskih znanstvenika bili su posvećeni
vrsti P. tomentosa koja pokriva desetinu ukupnih
površina u dolinama na sjeveru Kine, a čija je tradicija
uzgoja duža od tisuću godina. Nakon obimne selekcije
od više tisuća plus stabala, tijekom posljednjih dvadeset
godina, danas se u testiranju nalazi 11 superiornih
klonova.


Intenzivna istraživanja provode se s klonovima topola
i vrba koja služe kao pročišćivači tla (phytoremediation),
a imaju ulogu prikupljanja elemenata teških metala
iz tla, te kao vegetatcijski filteri, ritske buffer zone,
kao rizofilteri i slično. Oni imaju mogućnost redukcije
kontaminiranih tala od štetnih tvari koje su odlagane ili
se dugogodišnje prikupljaju u tlu (teški metali, pesticidi,
otapala, eksplozivne tvari, ulja, poliaromatski ugljikovodici
i si.). Američke analize prošišćavanja tla
utvrdile su da američka crna topola (P deltoides) prikuplja
i sprema teške metale u deblo biljke, dok su kod
vrbe pronađeni u deblu, korijenu i lišću biljaka. Švedska
istraživanja translokacije i akumulacije teških metala
kod različitih klonova vrba utvrdila su vrlo visoke vrijednosti
procjene nasljednosti, što upućuje na znatan
utjecaj genetskih čimbenika za ta svojstva.


Slika 1. Bazeni otpadnih voda za navodnjavanje kultura vrba i
pročišćavanje tla Slika 2. Sječa biomase vrba u kratkim ophodnjama