DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 107     <-- 107 -->        PDF

MEĐUNARODNA SURADNJA


ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKA I STRUČNA SURADNJA
S BOSNOM I HERCEGOVINOM


U listopadu 2002. godine djelatnici Zavoda za zaštitu
šuma i lovstvo Šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu (Prof. dr. sc. Milan Glavaš , Doc. dr. sc. Marijan
Grubešić i Dr. sc. Josip Margaletić) boravili
su u dvodnevnom posjetu Javnom poduzeću "Hercegbosanske
šume" d.o.o. Kupres. Cilj službenog posjeta
bila je uspostava znanstveno-istraživačke suradnje
s JP "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres i Šumarskim
fakultetom Univerziteta u Sarajevu iz područja
zaštite šuma i lovstva.


U zajedničkim razgovorima u svezi s rasadničkom
proizvodnjom, pošumljavanjem golih površina, proredama
i njezi kultura te uvida u te radove na terenu,
obostrano su razmijenjena mišljenja. Djelatnici Šumarskog
fakulteta u Zagrebu kolegama iz JP "Hercegbosanske
šume" d.o.o. Kupres izložili su cjelovitu problematiku
rasadničke proizvodnje u Republici Hrvatskoj.
U tom dijelu upoznali su ih s vrstama i količinama
biljaka koje se proizvode u rasadnicima Republike
Hrvatske, mjerama zaštite u Hrvatskoj i u Europi, kao i
IUFRO sastancima u svezi s tom problematikom. Izložena
su predviđena kretanja rasadničke proizvodnje
šumskih sadnica u Hrvatskoj, kao i činjenica o masovnoj
pojavi proizvodnje i uvoza hortikulturnih biljaka.
U daljnjem dijelu razgovora i terenskog uvida došlo
se do spoznaje da su od totalno devastiranog rasadnika
"Pržine" kolege iz JP "Hercegbosanske šume"


d.o.o. Kupres uspjeli uspostaviti dobru proizvodnju i
okupiti grupu mladih stručnjaka koji imaju ispravne
postavke o budućem uzgoju sadnica. Djelatnici Šumarskog
fakulteta u Zagrebu sugerirali su im da prošire
proizvodnju ukrasnih biljaka, eventualno i cvijeća
za domaće i strano tržište. Pitanje tržišta usko je grlo
plana buduće rasadničarske proizvodnje, života rasadnika
i zapošljavanja stručnjaka.
Proizvodnja biljaka u rasadnicima izravno je povezana
s pošumljavanjem goleti. Za pošumljavanje se
koriste dvogodišnje sadnice, a najbolji su se uspjesi
pokazali sadnjom u brazde nakon riperanja. Najveća je
opasnost za pošumljene površine od požara, što se na
ovom području rješava izgradnjom protupožarnih prometnica,
ali manjka cjelovit pristup zaštiti od požara.


Slika 1. Pošumljavanje goleti i protupožarne prometnice


Proredama i njegom kultura, koje kasne desetak godina,
nastoji se iste držati stabilnim, zdravim, uz poboljšanje
prirasta za sljedeći zahvat i dovršetak proizvodnje.
Izuzetno je potrebno kulturama gospodariti
tako da se stvore uvjeti za povratak vrsta drveća koje
od prirode dolaze na tim staništima, što do sada nije
postignuto.


Obostrano je izražena potreba i mogućnost zajedničke
suradnje na znanstvenom i stručnom polju, što treba
detaljno razraditi po etapama i na duže vrijeme.


Osobna karta javnog poduzeća "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres


Javno poduzeće "Hercegbosanske šume" d.o.o.
Kupres utemeljeno je Odlukom Skupštine Hercegbosanske
županije br. 01-4-21/98. na temelju Zakona o
šumama objavljenog 27.03.1998. godine u Narodnim
novinama Hercegbosanske Županije. Poduzeće obavlja
sve djelatnosti gospodarenja šumama i šumskim
zemljištem u vlasništvu Županije.


To poduzeće obavlja svu djelatnost iz područja uzgajanja,
zaštite, iskorištavanja šuma i ostalih šumskih


proizvoda, uzgoja i zaštite divljači, projektiranja u šumarstvu,
te radi na svim ostalim korisnim funkcijama
šuma. Radove obavlja kroz svoje organizacijske dijelove,
a to su: Direkcija, šest šumarija (Drvar, Glamoč, Bosansko
Grahovo, Livno, Kupres, Tomislavgrad), te rasadnik
"Pržine". U Poduzeću je uposleno ukupno 418 djelatnika,
od toga 24 diplomirana inženjera šumarstva.


Na temelju raspoloživih podataka iz postojećih
šumsko-gospodarskih osnova i određenih stručnih pro
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 108     <-- 108 -->        PDF

cjena, Poduzeće gospodari visokim šumama na površini
od 109 402 ha (40 %), niskim šumama na 49 184 ha
(19 %) i goletima na površini od 112 575 ha (41 %).
Ukupna površina kojom Poduzeće gospodari iznosi
271 161 ha. Prikaz površina po pojedinim šumarijama
vidljiv je u tablici 1.


Tablica 1. Šumske površine (ha) kojima gospodari JP "Hercegbosanske
šume" d.o.o. Kupres prikazane po
šumarijama


Šumarija Površina (ha)
Drvar 38 991
Glamoč 54 940
Bosansko Grahovo 45 171
Kupres 25 142
Livno 51 012
Tomislavgrad 55 905
Ukupno 271 161


Zalihe sveukupne bruto drvne mase su 34 113 175 m3,
a neto 27 290 540 m \ od čega se na visoke šume odnosi
93 %, a na niske šume 7 %. Godišnji volumni prirast


Slika 2. Proizvodnja šumskih sadnica u plastenicima


U tablici 2. prikazane su površine Javnog poduzeća
"Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres na kojima su tijekom
2002. godine izvršeni određeni šumsko-uzgojni
radovi. U tekućoj godini izvršene su prorede u monokulturama
bora na površini od 94 ha, te u istima čišćenje
od grana na površini od 24 ha. Od osnivanja Poduzeća
šumsko-uzgojni radovi obavljeni su u približno
istom obimu tijekom svake godine.


Tijekom ratnih djelovanja na području kojim gospodari
Poduzeće ostalo je mnogo minskih polja koja pred


drvne mase visokih šuma iznosi 656 839 m3 (79 %), a
niskih šuma 177 022 m3 (21 %). Mogući godišnji etat
je bruto 776 190 m3 i to u visokim šumama 591 155 m3,
a u niskim šumama 185 035 m3. Etat izražen u neto iznosu
je 620 952 m3. Poduzeće godišnje sječe bruto cea
370 000 m3 ili neto oko 300 000 m3.


U sklopu Poduzeća je i spomenuti rasadnik "Pržine"
koji se nalazi kraj Bosanskog Grahova. Površina rasadnika
je oko 30 ha. U njemu se proizvodi sadni materijal
obične smreke, te običnog i crnog bora uglavnom
obloženog korijenskog sustava tipa "Nissula". Pored
ovih sadnica koje se koriste za redovito pošumljavanje,
u rasadniku se proizvode i sadnice hortikulturnih vrsta.
Godišnja proizvodnja u rasadniku približno je 2 000
000 sadnica. Sve potrebe za jednostavnom i proširenom
biološkom reprodukcijom Poduzeće podmiruje sadnim
materijalom iz rasadnika "Pržine". Domaćini su s gostima
posjetili rasadnik prvoga radnog dana boravka, gdje
su gosti iz Zagreba upoznati s intenzitetom proizvodnje
te zaštitarskom problematikom.


Slika 3. Šumske sadnice obloženog korijenskog sustava tipa
"Nissula"


stavljaju veliki problem u gospodarenju šumama, te se
iz tih razloga ne gospodari na cjelokupnoj površini.


Pored tradicionalnog šumarstva kao bogate tradicije
u okviru direkcije formirana je služba za lovstvo
koja je u okviru službe Uzgoja i zaštite šuma. Na području
Javnog poduzeća "Hercegbosanske šume"


d.o.o. Kupres gospodari se lovištima koja su i ranije
bila u nadležnosti šumarstva (Kupres, Glamoč, Vran).
Problemi u lovnom gospodarenju vezani su uz nisko
brojno stanje divljači, nedovoljnu zaštitu divljači, de-
Tablica 2. Površine Javnog poduzeća "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres na kojima su izvršeni određeni


šumsko-uzgojni radovi


Šumsko-uzgojni radovi
Pošumljavanje
Popunjavanje
Čišćenje
Ukupno


Jednostavna reprodukcija (ha)
42
23


7
72


Proširena reprodukcija (ha)
322
70
67
459


Ukupno (ha)
364
93
74
531