DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 49     <-- 49 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA - CONFERENCE PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXXVI (2002), 595-600
UDK 630* 156 + 180


ŠUMSKI EKOSUSTAV U OKOLNOSTIMA ODVOJENOG
GOSPODARENJA ŠUMOM I LOVIŠTEM*


FOREST ECOSYSTEMS UNDER THE CIRCUMSTANCES OF SEPARATED
MANAGEMENTS OF FORESTS AND HUNTING AREAS


Tomislav STARČEVIĆ**, Josip DUNDOVIĆ***, Josip KNEPR****


SAŽETAK: Promjene koje su se dogodile u zadnjem deceniju prošlog stoljeća
na ovim prostorima u Republici Hrvatskoj, pokrenule su sveobuhvatne
promjene stare zakonske regulative, težeći je usuglasiti s europskim standardima
i praksom. U području lovstva to je značilo napuštanje regalnog i povratak
na dominalni sustav, uveden još davne 1870. godine dok je Hrvatska
bila u sastavu Austro-Ugarske, vezujući ponovno pravo lova s vlasništvom na
zemljištu. Ustav Republike Hrvatske, Zakon o šumama, Zakon o zaštiti prirode
i Zakon o lovu vrlo su jasno određeni i pod jakim su imperativom načela
zaštite prirode.


Zakon o lovu, iako deklarativno jasno opredjeljen za zaštitu i očuvanje
biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, omogućava osnivanje
ograđenih uzgajališta divljači veličine 100-2000 ha, u kojima je dozvoljeno
držanje takvog broja divljači koja remeti prirodni odnos staništa i divljači
(čl. 48. ZOL-a).


Isto tako, Zakon o lovu omogućava u državnim lovištima (u državnim šumama)
stjecanje prava lova koncesijom domaćoj i stranoj pravnoj i fizičkoj
osobi na vrijeme od 20 do 40 godina. Javni natječaji, izbor najpovoljnijih ponuda
i sklapanje ugovora o koncesiji prava lova provedeni su na brzinu, i što
je još hitnije, u vremenu Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj. Ugovor o
koncesiji prava lova sklapa ministar s koncesionarom, bez utjecaja šumarske
organizacije s kojom koncesionar dijeli prostor i ostvaruje utjecaj na njega.


Posao ustanovljenja lovišta učinile su na brzinu formirane stručne komisije,
odvojeno za vlastita (državna) i zajednička lovišta bez stvarnog poznavanja
i poštivanja prirodnosti cjelina, ne uvažavajući prirodna migracijska područja
divljači. Problematično utvrđivanje matičnih fondova divljači, kao i
šablonska izrada lovnogospodarskih osnova, također su uslijedile na brzinu i
bez stručne i stvarne provjere.


Utvrđivanje lovnoproduktivnihpovršina i boniteta nije temeljito učinjeno i
bez dovoljno preciznih pokazatelja, što je za sobom povuklo čitav niz krivih
ulaznih podataka, pa onda naravno i konačnih propisa o fondovima određene
vrste divljači.


Ambicija novih lovoovlaštenika-koncesionara u pogledu uzgoja prekobrojne
divljači, pa i uzgoja vrsta divljači koje ne odgovaraju staništu, uzrokovala
je goleme štete na šumi, mnogostruko povećala troškove ograđivanja i


* Drvenik 18-22. rujna 2002., "Lovstvo kao zadaća državnog šumarstva"
** Tomislav Starčević dipl. ing.,
*** Mr. sc. Josip Dundović dipl. ing., Hrvatske šume d.o.o., Direkcija
**** Josip Kncprdipl. ing., Bjelovar


ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 50     <-- 50 -->        PDF

T. Starčević. J. Dundović. J. Knepr: ŠUMSKI EKOSUSTAV U OKOLNOSTIMA ODVOJENOG
obnove, a i dovela u pitanje mogućnost prirodne obnove šumskih sastojina.
Takvo nepoštivanje zakona i ugovora o koncesiji nije bilo adekvatno sankcionirano
od strane upravnog i inspekcijskog nadzora. Uslijedio je sukob između
gospodara šume i gospodara lova. Jak lovački lobby i neodgovorna državna
uprava i nadzor usmjerile su račun šteta na šumu.


Zalažemo se da sa najvrednijim prirodnim staništima rijetke i vrijedne
krupne divljači integralno, stručno i odgovorno gospodari šumarska struka. U
državnim lovištima koja su dana drugim pravnim ili fizičkim osobama u koncesiju,
stručno kompetentna kontrola mora osigurati da se lovno gospodarenje
odvija u skladu sa zakonskom regulativom i ugovorima o koncesiji radi stvarne
zaštite šuma, njihove stabilnosti, bioraznolikosti i prirodne obnovljivosti.


Šumarski list br. 11-12. CXXV1 (2002). 595-600


UVOD -


Stalno rastući značaj, prepoznavanje i vrednovanje
mnogih općekorisnih funkcija šumskih ekosustava, osiguralo
je šumama Hrvatske značajno mjesto u republičkom
Ustavu. Člankom 52. Ustava, šumama i njihovom
životinjskom svijetu zajamčen je poseban interes i
osobita zaštita od strane države. Štoviše, ukupno hrvatsko
gospodarstvo na temelju odredbi Zakona o šumama
izdvaja 0,07 % prihoda za namjene očuvanja i obnove
šuma. Prirodnost, bioraznolikost, proizvodnost općih
dobara i drveta, potrajnost i prirodna obnovljivost šuma
Hrvatske, javno su im priznate kvalitete u čak 95 % dijelu.
Sve to, rezultati su bogate i više od 250 godina
duge tradicije hrvatskoga šumarstva. No, nažalost, ni
šumski ekosustavi posljednjih desetljeća nisu ostali pošteđeni
narušavanja prirodnih odnosa u staništu izazvanih
agresivnim utjecajem na vodne režime, zagađivanjem
voda, industrijskim aeropolucijama u atmosferi i
mnogim drugim vrstama utjecaja i zagađenja.


Nedavna ratna događanja učinila su znatne štete na
šumama i ukupnom lovstvu Hrvatske, posebice zbog
pojačanog krivolova i značajnih površina koje su minirane,
i tako sasvim izuzete iz gospodarenja, kao i mogućnosti
njihove zaštite. Poratno, socijalni status, posebice
seoskog stanovništva, uvjetovao je protuzakoni


Introduction


tu, no ne i beznačajnu prisutnost domaće stoke u šumama
(pašarenje, žirenje i brst) te su na taj način učinjene
znatne štete na šumi, divljači, ali i domaćoj stoci u pogledu
prijenosa zaraznih bolesti, što je sve dodatno
ugrozilo stabilnost ekosustava i mogućnost prirodne
obnove šuma.


Zakon o šumama, u poglavlju "Divljač i šuma",
člankom 40. vrlo jasno određuje da se od divljač u
šumi može uzgajati, i to samo one vrste i u onolikom
broju koji ne smeta pravilnom gospodarenju šumom.
Upravo ta odredba predstavlja jedino racionalno i prihvatljivo
rješenje za sve sporove između lovoovlaštenika
i gospodara šume, no najčešće, ta zakonska odredba
ostaje samo mrtvo slovo na papiru, dok za uzgoj
prekobrojne divljači, tj. nepoštivanje odredbe članka


40. Zakona o šumama, nitko ne odgovara.
Zakon o lovu iz 1994. na brzinu donesen, utemeljen
na pravnom sustavu nedjeljivosti prava lova od prava
vlasništva na zemljištu, već u članku 1. točka (2), vrlo
određeno utvrđuje da lov osim gospodarske funkcije
ima funkciju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže
prirodnih staništa divljači, moglo bi se čak reći
da je kompletan Zakon pod prepoznatljivo izraženim
imperativom načela zaštite prirode.


PROBLEMATIKA Topics


Pa ipak u Zakonu o lovu ima dosta dvojbenih
odredbi posebice u pogledu otvorene mogućnosti iz
čl. 48., da se u uzgajalištima veličine od 100-2000 ha
mogu remetiti prirodni odnosi staništa i divljači, uvjetovani
njenom brojnošću.


Opća je ocjena da upravo lov u praksi predstavlja
jedan od glavnih problema zaštite životinjskoga svijeta.
Operativno, lovnogospodarske osnove ne sagledavaju
sveukupni ekološki sustav i isključivo su gospodarski
i komercijalno orjentirane, a najčešće se ne zasnivaju
na poznatome i stvarnome stanju u lovištu. U
njihovu izradu trebalo bi multidisciplinarno i znatno
više uključiti lovnu struku i znanost.


Nažalost, ustanovljavanje lovišta izvršile su na brzinu
formirane stručne komisije bez dovoljnog pozna


vanja stvarnih situacija u lovištima. Treba isto tako reći
da su se utjecajem aktualne politike prijedlozi stručnih
komisija za ustanovljavanje lovišta u Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva mijenjali prema željama budućih
lovoovlaštenika. Slijedilo je brzopleto utvrđivanje
matičnih fondova divljači, te površna i šablonska izrada
lovnogospodarskih osnova. Upitna objektivnost javnih
natječaja i dodjela koncesija na brzinu, u jeku Domovinskog
rata, rezultirala je pogreškama čije posljedice
danas trpe šumski ekosustavi. Posebice, treba upozoriti
kako se rješenjem Ministarstva kojim se ustanovljuje
lovište, dopušta mogućnost ograđivanja do 15 %
površine lovišta za potrebe uzgajališta, pod uvjetom da
je to propisano lovnogospodarskom osnovom, stoje iskorištavano
u pravilu na šumskim površinama lovišta.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 51     <-- 51 -->        PDF

T. Slarčević. J. Dundović, J. Knepr: ŠUMSKI EKOSUSTAV U OKOLNOSTIMA ODVOJENOG Šumarski list br. 11 12, CXXVI (2002), 595-600
Tako su rješenjima o ustanovljenju lovišta dopuštane
izgradnje uzgajališta i u prebornim (raznodobnim)
šumama, gdje je prirodna obnova kontinuirani i stalni
proces. Treba reći, kako su se olako utvrđivale površine
uzgajališta na vrlo vrijednim šumskim staništima i
da su stručne komisije olako odobravale programe,
koji su često bili stručno nedopustivi.


Službenim mišljenjem Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva od 13. prosinca 1995. dopušta se i preporuča
u ograđenim dijelovima lovišta držati 3-4 puta veći broj
divljači na jedinici površine od broja koji se može uzgajati
u otvorenom lovištu I boniteta. Visoka cijena podizanja
i održavanja ograda, stimulirala je lovoovlaštenike
i uvjetovala držanje bitno većeg broja divljači na
jedinici površine. Istovremeno, inspekcijske službe nisu
obavljale kontrolu brojnog stanja divljači i veličinu
šteta na sastojinama, pa je sukob između šumarske
struke i lovoovlaštenika bio neizbježan. Ovo se ne odnosi
samo na ograđena lovišta, već isto tako i na otvorena
lovišta gdje se stalno podržava značajno veće brojno
stanje divljači (srna, divlja svinja) od stanišno dopustivog,
utvrđenog u Lovnogospodarskoj osnovi. Pretjeranom
i prevelikom, a nedovoljno raznolikom prihranom
i prehranom divljači, veže se, reproducira i stvara neprirodno
visoka koncentracija pojedinih vrsta divljači u lovištu
i značajno se remeti prirodna ravnoteža. Ukratko,
sve ovo nalaže ozbiljnu reviziju Uputa za bonitiranje lovišta
i posebice korekciju koeficijenata prirasta.


Dakako da je i neodgovoran odnos dijela šumarske
struke prema odredbama i obvezama međusobnog
ugovora o uređenju međusobnih odnosa između lovoovlaštenika
i Hrvatskih šuma u pogledu redovnog
utvrđivanja šteta uvjetovao nekontrolirani rast šteta na
šumi, tlu i prometnicama. Problemu šteta od divljači
treba posvetiti punu pozornost, utvrđivati ih količinski,
po vrsti divljači koja čini štetu i vremenu njenog nastanka.
Sve ovo važno je zbog usklađivanja brojnosti
određene vrste divljači sa staništem, i u konačnici uravnoteženja
ukupnih odnosa u šumskom ekosustavu.


OCJENA STVARNOG STANJA I ODGOVORNOSTI
An estimate of the current status and responsibilities


Po kriteriju vlasništva, u Republici Hrvatskoj
državna lovišta zauzimaju 1,673.483 ha površine.


Od toga su:


u koncesiji 455.557 ha ili 27,2 %


u zakupu 847.666 ha ili 50,6 %


u Hrvatskim šumama 336.197 ha ili 20,1 %


neraspoređeno 34.063 ha ili 2,1%


Godišnji prihod države:
- od koncesije 648.255 EUR
- od zakupa 1,466.892 EUR


Ukupno 2,115.147 EUR


Koncesija Zakup


Cijena


(EUR/ha/god.) (EUR/ha/god.)


Početna cijena 1,06 0,99


Ugovorena cijena 1,42 1,73


Ugovorena/početna 1,34 1,74


Navedeni prihodi državnog proračuna od lovozakupnine
i koncesija samo su jedna strana medalje.
Ograđivanje ili povećani i višestruko ponavljani uzgojni
radovi sanacije i obnove od divljači oštećenih sastojina,
nalažu ozbiljno i odgovorno praćenje i utvrđi


vanje šteta, te iznalaženje takvih rješenja koja će za
šumske ekosustave biti ekološki i gospodarski podnošljiva,
a za lovoovlaštenike prihvatljiva.


Ukupna ocjena stanja lovstva u Hrvatskoj svakako
nije zadovoljavajuća. Provedba Zakona o lovu u vrijeme
rata, nije izvršena dovoljno stručno niti odgovorno.
To se očituje u nepoštivanju prirodnosti granica, nepoštivanju
veličine lovišta, glede glavne vrste divljači, i
konačno u neuvažavanju sezonskih pa čak ni dnevnih
migracijonih područja krupne divljači. Činjenica je da
su stručne komisije, bez stvarnog poznavanja lovišta,
utvrđivale prirodno zaokružene i površinski odgovarajuće
granice lovišta, no pod izraženim utjecajem aktualne
politike značajan broj prijedloga bio je mijenjan,
u pravilu na povećanje broja malih lovišta. Tako se u
praksi nažalost događa da sa istom divljači, npr. medvjedima,
gospodari i računa više lovoovlaštenika. Isto,
i u još ozbiljnijoj mjeri, događa se s jelenskom divljači
i divljim svinjama.


Upute za sastav lovnogospodarskih osnova, posebice
u dijelu bonitiranja lovišta, nužno moraju doživjeti
ozbiljne izmjene, uvažavajući mnoge promjene u staništima
i izmijenjenim značajima osnovnih čimbenika
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 52     <-- 52 -->        PDF

T. Starčević. J. Dundović, .1. Kncpr: ŠUMSKI EKOSUSTAV U OKOLNOSTIMA ODVOJENOG ... Šumarski list br. 11-12, CXXV1 (2002). 595-600
V.-r ^ 9


kvalitete lovišta. Isto vrijedi za preživjele koeficijente
prirasta pojedinih vrsta divljači. Provedba lovnogospodarskih
osnova kako u pogledu brojnosti divljači, propisane
prihrane i prehrane, nije redovno stručno pod nadzorom
inspekcijskih službi. Provedbu takvog Zakona o
lovu trebali su podržati mnogobrojni a nužni prateći
podzakonski akti. Ni sada još ne postoji Pravilnik o
utvrđivanju i obračunu šteta od divljači koji bi kao nužan
podzakonski akt uvelike doprinjeo rješavanju sukoba
između šumara i lovoovlaštenika zbog šteta na šumskim
sastojinama, i u konačnici njihovom smanjenju.


Pogrešna je i paušalna ocjena kako oštećivanje sastojine
u mladosti nema posljedice na kvalitetu buduće
sastojine. Zbog svega toga, nužno je ozakoniti metode
utvrđivanja i obračuna šteta, educirati šumarske stručnjake
i obvezati ih na njihovo redovno praćenje.
Glede činjenice da se brojno stanje krupne divljači
objektivno dosta teško utvrđuje i kontrolira, utvrđena
bi količina šteta morala biti kriterijem, razlogom i
uvjetom naredbe inspekcijske službe za redukcijom
broja divljači. Redovnom godišnjom kontrolom odstrela,
analizom trofejnih vrijednosti ili čak ispravnosti
izvršenih odstrela još nije obuhvaćeno kompletno lovno
gospodarenje na razini Republike Hrvatske.


Podržavanje stanišno nedopustivog velikog broja
divljači, narušene spolne strukture, bez ozbiljnog selektivnog
i redukcijskog odstrela, ozbiljno narušava i
njenu trofejnu strukturu uz značajne štete na šumskim
ekosustavima. Iskustva iz lovnog turizma, gdje je mogućnost
lova i brojnost odstrela neupitna (pr. divlje
svinje), upućuje nas na pad tražnje i cijene odstrela.
Koliko je opravdano i logično da se svaka površina
koja je u postupku obnove šuma mora skupo ograđivati,
jer u protivnom obnova nije moguća?


S druge pak strane, zaštićene krupne zvijeri (posebice,
vuk i ris) čine u lovištima gdje je biološka ravnoteža
narušena značajne štete na dvopapkarima. Isto
tako, prisutnost domaće stoke u lovištima konkurira i
smanjuje prehrambene mogućnosti staništa, a kod divljih
svinja rezultira križanjem i prijenosom zaraznih
bolesti. Zbog navedenog nužna će biti odgovorna prisutnost,
nadzor i arbitraža pravne države.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 53     <-- 53 -->        PDF

T. Starčević, J. Dundović, J. Knepr: ŠUMSKI EKOSUSTAV U OKOLNOSTIMA ODVOJENOG . Šumarski list br. 11-12, CXXV1 (2002), 595-600
Treba reći da Hrvatske šume d.o.o. prosječno godišnje
(1997-2001.) samo za podizanje, održavanje i
uklanjanje unutarnjih ograda troše 405.317 EUR.


Unutarnje ograđivanje površina koje su u prirodnoj
obnovi na uzorku od 4.501 ha zaštićenih površina, gdje
dužina ograda iznosi 154,73 km, cijena zaštite 1 ha površine
iznosi prosječno 3.564,25 EU


Vanjsko ograđivanje većih lovišta radi sprječavanja
šteta na poljoprivredi, učinkovita su sa stajališta iz


ZAKLJUČCI


1. Potrebno je na temeljnim odrednicama strategije zaštite
okoliša i prirode, usuglasiti svu zakonsku regulativu
koja ureduje odnose u prirodi i okolišu (Zakon
o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o
lovu, Zakon o vodama i dr.) Rezultat takvog usuglašavanja
moraju biti izmjene svakog od ovih posebnih
zakona, u dijelu gdje oni odstupaju od jedinstveno
utvrđene strategije zaštite okoliša i prirode.
2. Nužno je izmjenama ZOL-u dosljedno osigurati
poštivanje načela nedjeljivosti prava lova od prava
vlasništva nad zemljištem. To znači, da se u pravilu
na vrijednim državnim šumskim ekosustavima
mora integralno i maksimalno stručno gospodariti
šumom i lovištem.
3. Isto tako, nakon isteka ugovora o koncesijama ili
zakupu lovišta, mora se prići ponovnom ustanovljenju
lovišta, posebice za jelena običnog, medvjeda
i divlju svinju, koja će dosljedno poštivati sada
važeće odredbe o ustanovljenju lovišta u pogledu
prirodnosti granica, veličini lovišta prema glavnim
vrstama divljači, dnevnim i sezonskim migracijama
divljači.
4. Potrebno je stručno i kvalitetno doraditi Pravilnik o
bonitiranju lovišta, te vrlo precizno odrediti koji je
to za određeni šumski ekosustav dopustiv broj divljači
po jedinici površine. To znači da se kod osnovnih
čimbenika za ocjenjivanje boniteta lovišta
za određenu vrstu divljači moraju preciznije određivati
kriteriji koji će u konačnici rezultirati stvarnom
ocjenom boniteta, tako da se broj krupne divljači
stvarno prilagodi prehrambenom potencijalu
staništa. U pogledu isključivosti donjih granica površina
lovišta, posebice za sitnu divljač, potrebno
se u Zakonu osloboditi fiksnih površinskih određenja
npr. od 1000 ha, ali isto tako određenije propisati
veličine lovišta za krupnu divlje kako bi se izbjegla
nelogičnost i neracionalnost ustanovljenja,
npr. jelenskog lovišta od 1001 ha površine.
5. Ako država (vlasnik šuma) odluči da se s jednim
dijelom lovišta na području državnih šuma ide u
koncesiju prava lova s drugim pravnim ili fizičkim
osobama, onda je jedino logično, kao stoje to npr.
nosa odšteta no ne i sa stajališta kvalitete i raznolikosti
prirodne hrane za divljač, pa onda i za sustavan pad
trofejnih vrijednosti, posebice kod srneće i jelenske
divljači. Na uzorku površine lovišta od 33.649 ha i dužine
vanjske ograde od 111,8 km, prosječna cijena takve
zaštite po lha iznosi 25,23 EUR.


-
Conclusions
u Austriji, da Hrvatske šume d.o.o. budu za državu
jedna ugovorna strana. Na taj će se način, ugovaranje,
kontrola i odnosi uređivati između strana koje
su izravno odgovorne za gospodarenje šumskim
ekosustavom s jedne i lovištem s druge strane. U
okolnostima kada ugovor o koncesiji ili zakupu
potpisuje ministar, Hrvatske šume d.o.o. nemaju
snagu ni mogućnost stvarnog utjecaja na dosljedno
poštivanje ugovornih obveza.


6. Za
posebice rijetke i vrijedne životinjske vrste
(medvjed, vuk, ris, tetrijeb gluhan, lještarka), zajedno
s isto tako rijetkim i vrijednim staništima,
mora se osigurati na velikim površinama integralan
i stručno-znanstveni gospodarski pristup, kako bi
zbog svog osobitog ekološkog značenja dosljedno
ispoštovale odredbe članka 52. Ustava RH, kao i
odredbe Programa prostornog uređenja RH (NN
broj 50/21. svibnja 1999) o obvezi integralnog pristupa
gospodarenju.
7. Ograđeno lovište i uzgajalište, može se ustanovljavati
samo na onim površinama šuma i šumskog
zemljišta koja ispunjavaju posebne kriterije u pogledu
stupnja degradacije, bez izgleda da se mogu
u skorom vremenu dovesti u šumskogospodarsku
funkciju, pa se mogu, da tako kažemo, žrtvovati.
8. Na razini Repulike Hrvatske, potrebno je prići izradi
rajonizacije za sve glavne vrste krupne divljači
(jelen obični, jelen lopatar, jelen aksis, muflon, divokoza,
kozorog, medvjed). Isto tako, potrebno je
jasno odrediti gdje se divlja svinja, zbog šteta na poljoprivredi,
ne može uzgajati u otvorenim lovištima.
9. Za dosljednu provedbu ovih zaključaka potrebno je
jasno opredjeljenje države, ali je isto tako značajno
i neophodno, sustavno prići izgradnji i trajnoj edukaciji
kompetentne i neovisne funkcije kontrole
(inspekcije) koja će stručnim nadzorom pokrivati
sva lovišta u Republici Hrvatskoj i ovlašteno arbitrirati
između lovoovlaštenika i šumarstva. U slučajevima
nepridržavanja ugovornih obveza ili neprovedbe
lovnogospodarske osnove, mora se osigurati
mogućnost prekida ugovora o koncesiji, odnosno
lovozakupu.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 54     <-- 54 -->        PDF

T. Starčević, J. Dundović, J. Knepr: ŠUMSKI EKOSUSTAV U OKOLNOSTIMA ODVOJENOG ... Šumarski list br. 11-12, CXXV1 (2002), 595-600
10. Nužno je prići izradi i donošenju brojnih podza- djelatnost lovstva u RH koji će osigurati lovnogoskonskih
pravilnika i akata koji će osigurati dosljed- podarsko planiranje i dakako dosljedno praćenje
nu provedbu Zakona o lovu. Isto tako, nužno je us- izvršenja gospodarskih mjera,
trojavanje jedinstvenog informatičkog sustava za
LITERATURA - References


- Zakon o šumama RH Vi 1 i č i ć, V. 1992. Metode istraživanja utjecaja divljači
na


- Zakon o lovu RH Plodnu obnovu šuma
- Upute za sastav LGO-HLS
SUMMARY: The events of the last decade of the 20th century in Croatia initiated


overall legilative changes in order to coincide with the European standards and prac


tices. In the field of hunting, this meant the abandonment of the regal system and a


transfer to the dominal system, the one that had been introduced back in 1870, while


Croatia was a component part of the Austro-Hungarian monarchy. Thus has once


again the hunting right been connected with land ownership. The Constitution of the


Republic of Croatia, the Forest Law, the Law on Forest Protection, and the Law on


Hunting are all very clear and under a strong principle of nature protection.


Although clearly supporting the protection and preservation of the biological and


ecological balance of the natural habitats of wild animals, the Law on Hunting


enables the establishment of fenced game breeding areas ranging between 100 ha and


2,000 ha, allowing the game in numbers that disturb their natural relation with the


habitat (Article 48 ZOL).


Likewise, the Law on Hunting enables the law right by concession in state hunting


areas (state forests) to home and foreign legal and physical persons for periods


between twenty and forty years. Public contests, the choice of the best offer and con


tracts on hunting right concessions have been carried out in shortest time and, more


importantly, during the Homeland War in the Republic of Croatia. The contract on


hunting right concession is done between the Minister and the concessioner, without


the influence of the forest agency with which the concessioner will share the area and


the impacts upon it.


The hunting areas have been established quickly by expert commissions, with state
areas and common hunting areas beeing separated, without any respect or knowledge
of their natural character, not considering the migration range of the game.
Disputable determination of the basic game stock with a routine making of hunting
management plans have been brought fast and without any expertise and real control.


The establishment of the hunting productive areas and site quality have been done
improperly, without sufficient precise indices, resulting in a series of wrong input data
and, accordingly, final regulations on the game stock of particular species.


The ambition of the new hunting concession holders, in terms of breeding a surplus
number of game and those game that does not correspond the given habitat, has
caused a huge damage to the forest by multiplying the fencing and maintaining costs.
The possibilities of natural regeneration of forest stands have been placed under question.
Treated inadequately by the managing and surveying authorities, such violation
of the law and the concession contract was resulted in a conflict between the forest
and hunting managements. The powerful hunting lobby and the irresponsible governement
control directed the damage on the expense of the forest.


Our efforts have been focused on integral, expert, professional and responsible
management of the most valuable natural habitats of the rare and precious big game.
In state hunting areas, a competent control should implement the law regulations on
concession rights given to other legal or physical persons, for real protection of the


forest, its stability, biodiversity and natural regeneration.