DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 55     <-- 55 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA CONFERENCE PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXXVI (2002), 601-611
UDK. 630* 156


GOSPODARENJE MEDVJEDOM KAO ZADATAK
DRŽAVNOG ŠUMARSTVA


BEAR MANAGEMENT AS A TASK OF
STATE FORESTRY


Dario MAJNARIĆ*


SAŽETAK: Gospodarenje medvjedom u Republici Hrvatskoj datira od
1935. godine. Dosadašnje gospodarenje bilo je u velikom raskoraku s potrebama
medvjeda za velikim životnim prostorom. Republika Hrvatska, kao potpisnica
Međunarodnih konvencija, dužna je izraditi Nacionalni plan gospodarenja
medvjedom. Medvjed se nalazi na svjetskom popisu ugroženih životinjskih
vrsta. Za razliku od većine Europskih zemalja, Hrvatska ima očuvano
stanište medvjeda. Dapače, površina staništa medvjeda se povećava, kao i
brojno stanje medvjeda, pa medvjeda danas nalazimo u predjelima gdje nikada
ranije nije obitavao.


Površina staništa medvjeda iznosi 842 880 ha. Veći dio staništa pokrivaju
Državna lovišta (60,2 %) koja zauzimaju i najkvalitetnija staništa medvjeda.
Državna lovišta moraju biti nositelji gospodarenja medvjedom.


Brojno stanje medvjeda je zadovoljavajuće, a prati ga i visok prirast.


Dosadašnja, sadašnja i buduća izgradnja autocesta (do 2004. g.) usitnila
je stanište medvjeda u četiri djelomično izolirane cjeline. Ovu činjenicu morat
će uvažiti budući plan gospodarenja medvjedom te tome prilagoditi način
gospodarenja.


Lovišta medvjeda kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. prostiru se na
površini od 115 277 ha. Sva su prvog boniteta i spadaju u najbolja lovišta
medvjeda u Hrvatskoj. Ona imaju preduvjete da postanu i svjetski poznata
lovišta medvjeda.


Ključne riječi: Međunarodne konvencije, stanište medvjeda, lovište,
brojno stanje, prirast, odstrel.


1. UVOD - Introduction
Republika Hrvatska je, uz Sloveniju, prva zemlja u nolikosti te Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divEuropi
idući od zapada prema istoku, koja ima očuvalje
flore i faune.
na staništa medvjeda. Medvjed se u Hrvatskoj nalazi u Gospodarenje medvjedom u Hrvatskoj propisuje se
broju koji osigurava opstanak vrste. Medvjed mrki nai
provodi na razini lovišta, bez obzira na veličinu lovilazi
se na svjetskom popisu ugroženih životinjskih vrsšta.
Taj način gospodarenja u velikom raskoraku je s
ta. Republika Hrvatska je potpisnik Bernske Konvenpotrebama
medvjeda za velikim životnim prostorom.
cije, CITES Konvencije, Konvencije o biološkoj raz-Republika Hrvatska kao potpisnica Konvencija koje se


odnose na zaštitu medvjeda, dužna je izraditi plan go


spodarenja medvjedom. Ovaj plan mora ispraviti po


greške u dosadašnjem načinu gospodarenja medvje


dom te se isti mora napraviti za velika područja. Ovaj


* Dario Majnarić, dipl. ing. šum., Uprava šuma Podružnica
plan mora uvažavati potrebe medvjeda za životom na
Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice velikom prostoru.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 56     <-- 56 -->        PDF

D. Majnarić: GOSPODARENJE MEDVJEDOM KAO ZADATAK DRŽAVNOG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 11-12. CXXVI 12002), 601-611
2. OPĆI PODACI O MEDVJEDU - General data on the bear
2.1. Sistematika i rasprostranjenje
U Hrvatskoj obitava europski smeđi medvjed (Ursus
arctos). Populacija medvjeda u Hrvatskoj dio je zajedničke
populacije medvjeda koju Hrvatska dijeli sa
Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom.


2.2. Rasprostranjenost medvjeda u Hrvatskoj
U Hrvatskoj je medvjed stalno prisutan na području
gotovo cijelog Gorskog kotara i Like, manjem dijelu
južnog Korduna, manjem području Sjeverne Dalmacije
i primorskom dijelu iznad 500-600 m nadmorske visine.


2.3. Podneblje
Stanište medvjeda nalazi se u zoni srednjoeuropskog,
a pod jakim utjecajem mediteranskog podneblja.
Osnovne značajke podneblja unutar staništa medvjeda
su: duga snježna zima, nagle vremenske promjene,
kratko vegetacijsko razdoblje, niska prosječna godišnja
temperatura, velika zračna vlaga, snažni rani i kasni
mrazevi i magle, obilje oborina i dosta jaki vjetrovi
sa sjeveroistoka (bura) i jugoistoka (jugo).


2.4. Šumske zajednice
Za život medvjeda od velikog su značenja veliki,
neprekinuti šumski kompleksi u kojima nalazi hranu,
vodu, mir, zaklon i brlog.


Najznačajnije šumske zajednice koje se preklapaju
sa životnim prostorom medvjeda u Hrvatskoj su:


-
Klekovina bora s planinskom kozokrvinom Lonicero
borbasianae - Pinetum mugi/Ht. 1938 (Borh. 1963).
- Gorska smrekova šuma s pavlovcem (Aremonio-
Piceetum Ht .1938).
Predplaninska bukova šuma s urezicom (Homogyno
sylvestris - Fagetum sylvaticae/Ht. 1938/Borh. 1963).
Dinarska bukovo-jelova šuma (Omphalodo-Fagetum
Marinče k et.al. 1992).
- Jelova šuma s rebračom (Blechno-Abietetum Ht.
1950).


-
Jelova šuma s milavom (Calamagrostio abietetum
Ht. 1956).
-
Ilirska brdska bukova šuma s mrtvom koprivom
(Lamio orvale-Fagetum sylvaticae Ht. 1938).
-
Bukova šuma s jasenskom šašikom (Seslerio -Fagetum
sylvaticae /Ht. 1950 (M. Wr a b e r 1960)
-
Suma hrasta medunca i crnog graba (Ostryo-Quercetum
pubescentisHJ. 1938)
2.5. Antropogeni utjecaji
2.5.1. Prometnice
Prometnice u području stalnog obitavanja medvjeda
čine ceste i pruge.
Od cesta su zastupljene: auto-putevi, ceste državnog
značaja, lokalne ceste i šumske ceste. Od svih promet


nica auto-putevi su najveći problem za život i kretanje
medvjeda. Na području stalnog obitavanja medvjeda su
dva auto-puta: Zagreb-Rijeka i Zagreb-Split. Dio autoputeva
je izgrađen, a ostali dijelovi autoputa ubrzano se
grade, tako da bi trebali biti u cijelosti gotovi do kraja
2004. Auto-putevi su ograđeni žicom, te u potpunosti ili
djelomično sprječavaju kretanje medvjeda. Životni prostor
medvjeda u Hrvatskoj na taj je način podjeljen u 4
djelomično izolirane cjeline. Na manjim dijelovima
auto-cesta ipak su mogući prijelazi divljači zahvaljujući
tunelima, mostovima i vijaduktima.


Državne i lokalne prometnice predstavljaju stalnu
opasnost za stradavanje medvjeda, ali nisu prepreka za
migraciju medvjeda.


Šumske ceste nisu se pokazale kao negativan čimbenik
u staništu medvjeda, iako je otvorenost šumskih
cesta između 15-20 km/000 ha u staništima u kojima
obitava.


Unutar staništa medvjeda izgrađene su pruge Rijeka-
Zagreb, Lička pruga i Unska pruga. Sama željeznička
pruga nije prepreka za kretanje medvjeda, ali zato znatan
broj medvjeda strada na pruzi, posebice u usjecima.


Stradanja medvjeda na cestama i prugama Gorskog
kotara praćena su od 1963 do 1995. godine, te je zabilježeno
51 grlo stradalo na pruzi (70 %) i 22 grla pregažena
na cestama (30 %). Od toga je bilo 36 % mužjaka, 45 %
ženki i 19 % nepoznatog spola (Huber i sur. 1998).


Za stradavanje medvjeda na prometnicama kriv je i
ljudski čimbenik, u smislu namjernog bacanja hrane iz
vozila, odnosno vlaka, ali se radi i o nenamjernom rasipanju
hrane koja se prevozi željeznicom (kukuruz, žitarice).
Istraživanjima je utvrđeno da je 1/3 nesreća
medvjeda na prometnicama uzrokovana bacanjem, odnosno
rasipavanjem hrane uz prometnicu (C i c n j a k i
sur. 1997)


2.5.2. Stanovništvo
Na području Gorskog kotara i Like bilježi se stalni
odljev stanovništva od II Svjetskog rata na ovamo.
Odljev stanovništva u gradove i inozemstvo uzrokovan
je sve lošijom gospodarskom situacijom u Gorskom kotaru,
a u Lici, uz lošu gospodarsku situaciju, odlučujuću
ulogu imala su ratna zbivanja u Domovinskom ratu.
Mnoga sela potpuno su opustjela, polja su neobrađena, a
livade, pašnjaci i voćnjaci obrašćuju drvećem, grmljem
i korovom. Time se životni prostor medvjeda širi, i
takva situacija pogoduje kvaliteti staništa medvjeda.


2.5.3. Šumarstvo
Šumarstvo je potpuno mehanizirano, tako da utječe
na mir u staništu medvjeda. Na većem dijelu staništa
gospodari se preborno, a to znači da se u šumske odjele,
radi redovne sječe, ulazi jednom u 10 godina. Taj
način gospodarenja ostavlja dovoljan prostor medvje
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 57     <-- 57 -->        PDF

D. Majnarić: GOSPODARENJE MEDVJEDOM KAO ZADATAK DRŽAVNOG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 11-12, CXXV1 (2002), 601-611
du da se u vrijeme sječe, izvlačenja i izvoza drvnih sortimenata
povuče u predjele gdje može naći mir.


2.5.4. Ostali antropogeni utjecaji
Ostale skupine ljudi koje u manjoj mjeri remete mir
u staništu medvjeda su izletnici, sakupljači gljiva, ljekovitog
bilja i planinari. Na pojedinim lokalitetima
otvoreni su i kamenolomi.


2.6. Prehrana medvjeda u prirodi
Medvjed je svežder ali hrana biljnog podrijetla čini
preko 90 % njegove prehrane u prirodi. Od biljne
hrane u šumi nalazi tijekom proljeća medvjeđi luk
(Allium ursinum L.) i kozlac (Arum maculatum L.). Na
šumskim livadama hrani se travama (Graminae sp.),
djetelinom (Trifolium sp.) i kiselicama (Rumex sp.).


Tijekom ljeta u šumi najčešće jede anđeoski korijen
(Angelica silvestris L.) i praseće zelje (Aposeris foetida
L.), a u kasno ljeto malinu (Rubus idaeus L.), kupinu
(R, fructicosus L.), krkavinu (Rhamuns cathartica
L.) i borovnicu (Vaccinium myrtillus L.). U jesen je
svakako najvažnija hrana plod bukve (Fagus syilvatica
L.)(Cicnjak 1991.). Prema zapažanjima autora ujesen
se u šumi hrani i divljom jabukom (Malus sylvestris
Mill.) i divljom kruškom (Pyrus communis L.).
Isto tako rado jede i plodove lijeske (Corylus avellana
L.), plodove jarebike (Sorbus aucuparia L.), kestena
(Castanea sativa Mili.), drijena (Cornus mas L.) i žirove
raznih vrsta hrastova (Quercus sp.). U potrazi za


slasnim plodovima medvjed zna prevaliti velike udaljenosti,
a često i otići izvan stalnog životnog prostora.


U poljima se hrani svim vrstama žitarica, a posebice
zobi i ječmom. Vrlo rado posjećuje i polja zasađena
kukuruzom, osobito kada je plod mliječan. Posjećuje i
voćnjake gdje jede šljive, jabuke, kruške, breskve,
trešnje, pa i grožđe. Rado jede šumski med i larve pčela,
ali provaljuje i u pčelinjake. Na taj način čini štete u
poljoprivredi.


Od hrane životinjskog porijekla najčešće se hrani
lešinama životinja koje nade u šumi. Osim toga hrani
se bezkralježnjacima, te mladunčadi divljih papkara.
Od domaćih životinja najčešće napada ovce, ponekad
krave, magarce i konje.


DOSADAŠNJE GOSPODARENJE MEDVJEDOM NA


PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Past management with the bear in the
Republic of Croatia


Do 1935. godine medvjed je nezaštićen, te su ga
mogli loviti vlasnici šuma, lugari i seljaci. Smatran je
za štetnu, i "za čovjeka opasnu" zvijer. Dapače, u nekim
razdobljima za svakog usmrćenog medvjeda raspisivala
se i nagrada. Od 1935. godine medvjed se može
loviti samo uz dozvolu državne vlasti.


1953. g. medvjed je prvi puta zaštićen lovostajom.
1960. formiraju se šumska gospodarstava te istima pripada
pravo gospodarenja medvjedom. Od 1960-1990.


brojno stanje medvjeda raste, a time se povećava i odstrel
medvjeda. Od 1990-1999. zabilježena je smrtnost
od 273 medvjeda. Od toga otpada na lov 50,1 %, krivolov
9,5 %, promet 16,5 %, ratna zbivanja 13,5 %, na
ostale i nepoznate uzroke otpada 10,4 %.


Prosječna godišnja prihrana medvjeda klaoničkim
otpadom, u istom razdoblju iznosila je 446 kg/grlu
medvjeda.


4. SADAŠNJE STANJE - Present status
4.1. Površina stalnog obitavanja medvjeda
u Hrvatskoj
Površina stalnog obitavanja medvjeda iznosi
842 880 ha. Površina je dobivena ucrtavanjem na radnim
kartama mjerila 1 : 100000. Ucrtavanje je izvršeno
na terenu u suradnji s lokalnim poznavateljima staništa
medvjeda. Granice staništa medvjeda unesene s
radnih karata na kompjuterski digitalizirane kane istog
mjerila, te je površina dobivena kompjutorskim obračunom,
programom ARC view.


4.2. Lovišta
Prema Zakonu o lovu lovišta RH dijele se na vlastita
nad kojima ima nadzor Država i zajednička nad kojima
ima nadzor Županija.


Državna lovišta zauzimaju 1 673 483 ha površine.


Od toga su:


- u koncesiji
- u zakupu
- u Hrvatskim š.
- neraspoređeno
455 557 ha ili 27,2%
847 666 ha ili 50,6%
336 197 ha ili 20,1 %
34 063 ha 2,1%
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 58     <-- 58 -->        PDF

D. Majnarić: GOSPODARENJE MEDVJEDOM KAO ZADATAK DRŽAVNOG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 11-12, CXXVI (2002), 601-611
Medvjed je prisutan u 51 Državnom lovištu ukupne
površine 507 420 ha.
Sa staništem medvjeda preklapaju se i područja nacionalnih
parkova:


Nacionalni park Površine (ha)


Risnjak 5400
Sjeverni Velebit 10900
Plitvička jezera 29500
Paklenica (dio) 6700


Ukupno: 52500


Kada se od ukupne površine obitavanja medvjeda
oduzme površina Državnih lovišta i Nacionalnih parkova,
ostaje površina od 282 960 ha Županijskih lovišta.


ha %


Državna lovišta 507420 60,20
Županijska lovišta 282960 33,57
Nacionalni parkovi 52500 6,23


Ukupna površina


842880 100,00


obitavanja medvjeda


Broj osmotrenih medvjedica s mladunčadi je sljedeći:


Lovna godina Broj osmotrenih medvjedica
1996/1997 27
1997/1998 32
1998/1999 36
1999/2000 29
2000/2001 34
2001/2002 33


Ukupno: 191


Distribucija medvjedica sa n mladunčadi (1996/1997-2001/2002)
Medvjedica s Medvjedica s 2 Medvjedica s 3


1 mladim mladunčadi
28(14,7%) 104(54,4%)


Iz tablica je isto tako vidljivo da preko 50 % medvjedica
vodi dvoje mladunčadi, dvostruko više medvjedica
vodi troje nego jedno mladunče, a medvjedice
s četiri mladunčeta srećemo rijetko.


4.5. Zakonodavstvo
Medvjed mrki nalazi se na popisu krupne divljači, a
4.3. Brojno stanje
Zadnje prebrojavanje medvjeda na razini Republike
Hrvatske izvršeno je 1999. g. Fond je tada iznosio
623 grla. Činjenica je daje fond u stalnom porastu, a
svakako je najvažniji razlog razlika između visokog
prirasta (1,075 po spolno zreloj medvjedici) i relativno
niske smrtnosti medvjeda (27,3 grla godišnje).


Brojnost u odnosu na površinu iznosi 0,74 grla/1000
ha. Sadašnja brojnost je zadovoljavajuća ali bi obzirom
na bonitet staništa mogla biti i 1 grlo/1000 ha (842 grla).


4.4. Prirast
Prebrojavanje medvjedica s mladunčadi provedeno
je zadnjih 6 godina u Gorskom kotaru. Prebrojavanje
je izvršeno ujesen (mladunčad stara 9-10 mjeseci) i
proljeće (mladunčad stara 14-15 mjeseci).


Iz tablica je vidljivo da medvjedica prosječno vodi
2,15 mladunčadi. Pošto medvjedice imaju mladunčad
svake druge godine, onda prosječni godišnji prirast iznosi:
2,15:2 = 1,075 na sve spolno zrele medvjedice.


Broj mladunčadi
57
65
76
67
74
71
410


mladunčadi
57 (29,8 %)


Broj mladunčadi / broj medvjedica
2,11
2,03
2,11
2,31
2,18
2.15
2,15


Medvjedica s 4


Ukupno:


mladunčadi
2(1,0%) 191(100%)


zaštićen je lovostajom. Dozvoljen lovje od 1. 10. - 15. 5. Pravilnik o lovočuvarskoj službi i pravilnik o stručZakoni,
pravilnici, odnosno dokumenti koji se odnoj
osobi za provedbu lovnogospodarske osnove
nose na gospodarenje medvjedom su:


5. BUDUĆE GOSPODARENJE MEDVJEDOM - Future management with the bear
Zakon o lovu
Pravilnik o lovostaji
Pravilnik o izradi i donošenju lovno gospodarske
osnove
Lovnogospodarska osnova i program zaštite divljači
Pravilnik o lovačkom oružju i lovačkim nabojima


5.1. Međunarodni propisi koji reguliraju zaštitu
mrkog medvjeda
U uvodnom dijelu napomenute su Konvencije koje
je potpisala Republika Hrvatska, a odnose se na zaštitu
medvjeda.


Bernska konvencija utvrđuje sve mjere koje moraju
europske zemlje poduzimati za zaštitu divljih vrsta, posebno
ugroženih koje su navedene u Dodacima, te mjere
za zaštitu njihovih staniša. Medvjed mrki naveden je
u Dodatku II. gdje se nalaze strogo zaštićene životinjske
vrste.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 59     <-- 59 -->        PDF

D. Majnarić: GOSPODARENJE MEDVJEDOM KAO ZADATAK DRŽAVNOG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 11-12, CXXVI (2002), 601-611
Članak 22. dopušta državama da zadrže rezervu
glede životinjskih vrsta koje se nalaze u Dodacima, i to
obzirom na lov i dr. Hrvatska je zatražila rezervu za
medvjeda mrkog. Bernska konvencija prihvaća Akcijski
plan zaštite mrkog medvjeda od strane Europske
inicijative za velike zvijeri u kojima su navedene i preporuke
za akcijski plan zaštite mrkog medvjeda u Hrvatskoj.
Najvažnija točka akcijskog plana je Osnivanje
nacionalnog povjerenstva za gospodarenje medvjedom,
kojem je zadaća izraditi nacionalni plan
gospodarenja medvjedom.


Plan gospodarenja mora biti izrađen na način da zadovolji
međunarodne konvencije, a to znači da se brojnost
medvjeda mora zadržati na sadašnjoj razini ili povećati.
S druge strane plan mora sadržavati mjere uzgoja,
zaštite i lova na način da zadovolji interese lovoovlaštenika
i ostalih interesnih skupina.


5.2.1 Stanište medvjeda
Stanište medvjeda obuhvaća sve površine na kojima
je medvjed stalno prisutan, odnosno one površine
na kojima treba gospodariti medvjedom. Dosadašnjom
i sadašnjom izgradnjom auto-puteva stanište medvjeda
je podijeljeno u četiri dijela. Ovi dijelovi predstavljaju
umjetno stvorene i izolirane cjeline, među kojima je
samo mjestimično moguće kretanje medvjeda. Ove
cjeline su, silom prilika, postale umjetno stvorene zone
unutar kojih treba gospodariti medvjedom.


Ove novonastale cjeline obuhvaćaju 4 staništa
medvjeda:


1.
Dio Gorskog kotara sjeverno od auto-ceste Zagreb-
Rijeka do granice sa Slovenijom.
2.
Dio Gorskog kotara i Like južno od auto-ceste Zagreb-
Rijeka. Istočna i južna granica je auto-cesta
Bosiljevo-Žuta Lokva-Vratnik i dalje cesta prema
Senju. Zapadna granica je pojas uz more.
3.
Dio zapadne Like i viši dijelovi priobalja južno od
auto-ceste Bosiljevo-Žuta Lokva-Vratnik i ceste
Vratnik-Senj. Istočna i južna granica je auto-cesta
Žuta Lokva-Sv. Rok, a zapadna granica je pojas uz
more.
4.
Manji dio južnog Korduna i velik dio Like istočno
od auto-ceste Bosiljevo-Sv. Rok. Sjeverna granica
ide od N.R Plitvička jezera cestom prema Plaškom,
istočna granica je državna granica s B i H, a južna
granica je iznad Kanjona Zrmanje, iznad Knina i rijekom
Butižnicom do granice s B i H.
Jedini mogući prijelazi između pojedinih staništa
su iznad tunela i ispod mostova i vijadukata. Jedina
preostala cesta bez ograde je cesta Vratnik-Senj između
staništa 2 i 3.


Na auto-cesti Rijeka-Zagreb i auto-cesti Bosiljevotunel
Sv. Rok medvjedi mogu´prelaziti na sljedećim
mjestima: (u obzir su uzeti objekti duži od 80 m).


Auto-cesta Rijeka-Zagreb


Objekat
Vijadukt "Severinske drage"
Vijadukt "Osojnik"
Vijadukt "Veliki Gložac"
Vijadukt "Zečeve drage"
Vijadukt "Hambarište"
Vijadukt "Dobra"
Vijadukt "Kamačnik"
Vijadukt "Jablan II"
Vijadukt "Jablan I"
Vijadukt "Čardak"
Vijadukt "Stara Sušica"
Tunel "Pod Vugleš"
Tunel "Bajt"
Tunel "Javorova Kosa"
Vijadukt "Zalesina"
Tunel "Vršek"
"Zeleni most"
Tunel "Lučice"
Tunel "Sopac"
Vijadukt "Golubinjak"
Tunel "Sleme"
Tunel "Vrata"
Most "Bajer"
Tunel "Tuhobić"
Vijadukt "Hreljin"
Ukupno:


Podaci su očitani sa objekata i izvedbenih elaborata.
Auto-cesta Bosiljevo - Tunel "Sv. Rok"


Dužina (m)
700
354
1146
1103
103
225
225
228
105
566
390
564
249
876
461
868
91
576
752
569
835
257
485
2140
535
14403


Objekat
Vijadukt Josipdol
Vijadukt Salopeki Modruški
Vijadukt Modruš
Tunel Mala Kapela
Vijadukt Jezcrane
Vijadukt Sebalji
Vijadukt Brinje
Tunel Brinje
Vijadukt Brlog
Tunel Poljice
Most Gacka
Vijadukt Matašići
Vijadukt Rupčići
Tunel Ličko Lešće
Vijadukt Podkoren
Vijadukt Marici
Vijadukt Vučjak
Vijadukt Sv. Rok
Tunel Sv. Rok
Ukupno:


Dužina (m)
381
915
1261
5732
1410
153
485
1600
195
469
409
620
438
1211
158
227
530
965
5945
23104


Podaci su dobiveni izmjerom na planu 1 : 100 000.
Nazivi objekata dani su prema nazivima najbližih mjesta
od objekata koji su u gradnji ili koji će se graditi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 60     <-- 60 -->        PDF

D. Majnarić: GOSPODARENJE MEDVJEDOM KAO ZADATAK DRŽAVNOG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 11-12, CXXVI (2002), 601-611
/f c v ^;^ t i Karta staništa medvjeda


i^S^äi^i&Äiafe^ßÄS^ M 1 s 850 OOO


®mMčiU


If&ESßft


1 mi


H:^J^


m


3»L


:*Li:


mr


;..-»j* ?.;»


^AŠ


«


li


> V-´. ´^W^-J´-ri - ^ M * *
Autocesta
/\ / Državna granica


ry*^


Staništa


f - M ´


mm. mm


Karta staništa medvjeda - Map of bear habitat
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 61     <-- 61 -->        PDF

D. Majnarić: GOSPODARENJE MEDVJEDOM KAO ZADATAK DRŽAVNOG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 11-12, CXXVI (2002), 601-611
Dužina auto-puta Zagreb-Rijeka kroz stanište medvjeda
iznosi 56,850 km.


Dužina svih prijelaza na istom autoputu iznosi
14,403 km stoje 25,34 % od dužine autoputa kroz stanište
medvjeda.


Dužina auto-puta Bosiljevo-Sv. Rok kroz stanište
medvjeda iznosi 144,834 km. Dužina svih prelaza na
istom autoputu je 23,104 km stoje 15,95 % od dužine
autoputa kroz stanište medvjeda.


Nakon utvrđivanja staništa medvjeda vrlo je važno
sačiniti detaljan popis državnih i županijskih lovišta
unutar staništa medvjeda, površinu lovišta i lovoovlaštenika
koji gospodare tim lovištima. Ovi podaci bit će
neophodni prilikom izrade plana gospodarenja.


5.2.2. Prebrojavanje medvjeda
Utvrđivanje brojnog stanja te spolne i starosne
strukture, osnovno je polazište za izradu plana gospodarenja.
U prebrojavanje treba uključiti sve lovoovlaštenike,
a prebrojavanje treba izvršiti na razini staništa
1-4 (poglavlje 5.2.1.). Podaci za 4 velika staništa zbrojem
će dati brojno stanje i strukturu na razini Republike
Hrvatske.


5.2.3. Određivanje odstrela medvjeda
Odstrel treba odrediti na nivou staništa 1 -4, a zbrojem
odstrela u staništima 1-4 dobit ćemo odstrel na razini
Republike Hrvatske. Prilikom utvrđivanja odstrela
treba uzeti u obzir brojno stanje, spolnu i starosnu
strukturu, bonitet staništa 1 -4 i prirast. Kada se izračuna
odstrel na razini staništa 1-4, treba pristupiti izradi
plana odstrela po lovištima i po godinama. Prilikom
razdiobe odstrela po lovištima treba uzeti u obzir brojno
stanje medvjeda (u pojedinim lovištima brojno stanje
varira od 0,5 grla/1000 ha do 2,0 grla/1000 ha), bonitet
lovišta, veličinu lovišta, kao i specifičnosti pojedinih
lovišta.


5.2.4. Mjere prihrane i prehrane medvjeda
Dosadašnje gospodarenje pokazalo je daje prihrana
medvjeda važna iz nekoliko razloga. Redovitom
prihranom medvjed je vjerniji prostoru na kojem obitava.
Samim time daleko su manje štete u poljoprivre


di. Prihrana ima isto tako utjecaj na brži rast medvjeda.
Ispitivanja u lovištima Gorskog kotara, gdje se medvjed
redovito prihranjuje, dovela su do spoznaje da
mužjak sa navršene četiri godine života daje trofejnu
vrijednost krzna preko 300 CIC točaka. Isto tako,
mužjak sa navršenih 8 godina života daje trofejnu vrijednost
krzna preko 400 CIC točaka. Prihrana divljači
dakako ima utjecaj i na visok prirast medvjeda. Od
biljne hrane, medvjeda bi tijekom cijele godine trebalo
prihranjivati kukuruzom i zobi (osim u vrijeme zimskog
sna) u minimalnoj količini od 0,5 kg/grlu dnevno.
Radi potrebe za bjelančevinama životinjskog podrijetla,
medvjeda treba prihranjivati i mesnom briketiranom
hranom. Ova prihrana vrlo je značajna u vrijeme
izvan vegetacijskog razdoblja, u vrijeme kasne zime,
ranog proljeća i kasne jeseni. Zbog strogih veterinarskih
propisa nije dozvoljena prihrana mesnim otpacima
i lešinama uginulih životinja.


Isto je tako važno zasijavati njive sa zobi. Za njive
je poželjno da su unutar šumskih površina kako bi medvjeda
zadržali u šumi u vrijeme zriobe plodova na poljima
radi smanjenja štete u poljoprivredi. Sijanje zobi
treba vršiti na minimalnoj površini od 500m2/ 1 grlu
medvjeda. Od ostale hrane medvjeda je vrijedno prihranjivati
usitnjenim zrnjem kukuruza umočenim u šećernu
melasu te različitim vrstama sezonskog voća
koje nije za ljudsku upotrebu i voćnim i pivskim tropom,
kao i silažom kukuruza.


6. LOVIŠTA MEDVJEDA KOJIMA GOSPODARE HRVATSKE ŠUME d.o.o ZAGREB
Bear hunting areas managed by Croatian Forests
"Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb, kao državna šu- od toga gospodare sa 6 lovišta medvjeda u površini od


marska organizacija, gospodare sa 336 197 ha lovišta, 115 277 ha.


Br. Naziv lovišta


1. "Smrekova draga - Gumance"
2. "Bjelolasica"
3. "Velika Kapela"
4. "Ričićko bilo"
5. "Sjeverni Velebit"
6. "Srednji Velebit"
Uprava šuma podružnica
Delnice
Delnice
Ogulin
Senj
Senj
Gospić


Ul cupno:" Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb


Površina
18033
28248
9205
22805
24242
12744


115277


Brojno stanje medvjeda proljeće 2002


30


52


18


30


30


12


172
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 62     <-- 62 -->        PDF

D. Majnarić: GOSPODARENJE MEDVJEDOM KAO ZADATAK DRŽAVNOG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 11-12, CXXV1 (2002), 601-611
Karta lovišta medvjeda kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. Zagreb
Map of bear hunting areas managed by Croatian Forests
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 63     <-- 63 -->        PDF

D. Majnarić: GOSPODARENJE MEDVJEDOM KAO ZADATAK DRŽAVNOG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 11-12, CXXV1 (2002), 601-611
Može se slobodno reći da su ovo najkvalitetnija lovišta
medvjeda u Hrvatskoj. Sva lovišta su prvog boniteta
u kojima je moguć uzgoj do 2 grla/1000 ha, u najboljima
čak i do 2,5 grla/1000 ha. Od ustanovljanja lovišta
(1995.) do danas, površine lovišta su se nekoliko


1999/20 2000/01
Plan Izvršenje Plan Izvršenje
21 24 26 17


Najkvalitetnija lovišta medvjeda kojima gospodare
"Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb su u planinskom kompleksu
Velike kapele, površine 60258 ha. Ovaj kompleks
čine lovišta "Bjelolasica", "Velika kapela" i "Ričićko
bilo". Manja naselja su samo uz rub lovišta, dok je
unutrašnji dio nenaseljen. Ovo je jedini veći kompleks u
Hrvatskoj u kojemu medvjedom gospodari isti lovoovlaštenik.
Uz kvalitetnu prihranu, u kompleksu je moguće
uzgajati 2,5 grla medvjeda/1000 ha, pa čak i više.


Prihrana medvjeda vrši se kukuruzom i mesnim otpadom.
Godišnje se prosječno izlaže 120 tona mesnog
otpada. Unutar šumskih površina podižu se i brojni nasadi
zobi.


Zadatak Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, glede gospodarenja
medvjedom, u budućem razdoblju biti će:


ZAKLJUČCI


1. Brojnost medvjeda u Hrvatskoj je zadovoljavajuća,
kao i rasprostranjenje na zadovoljavajućoj površini.
Postoji trend porasta populacije i površina na
kojima obitava medvjed.
2. Medvjedom se u Hrvatskoj gospodari od 1935. godine,
ali dosadašnje gospodarenje i zakonska regulativa
nisu u skladu s potrebama medvjeda za velikim
životnim prostorom.
3. Državna lovišta predstavljaju najkvalitetniji dio
staništa medvjeda, te moraju biti nositelji gospodarenja
medvjedom.
4. Nacionalni parkovi čine značajne površine na kojima
je medvjed trajno zaštićen.
5. Izgradnjom auto-cesta stanište medvjeda u Hrvatskoj
usitnjeno je na 4 dijela.
6. Gospodarenje medvjedom treba prilagoditi međunarodnim
propisima koji reguliraju zaštitu medvjeda.
Obveza Hrvatske je izraditi nacionalni plan
gospodarenja medvjedom. Plan treba izraditi na
površinama koje su razdjelile auto-ceste zbog
LITERATURA


Car, Z. 1953: Medvjed. Lovačka knjiga Zagreb,


86 str.
Huber, Đ., J. Kusak, A. Frković 1998: Traffic
kills of brown bears in Gorski kotar, Croatia.
UrsuslO: 167-171.


puta mijenjale. Odstrel medvjeda u posljednje 3 godine
iznosi 58 grla, odnosno 19,33 grla godišnje, stoje
premalo u odnosu na bonitete lovišta kojima gospodare
Hrvatske šume d.o.o. Zagreb.


2001/02 Ukupno
Plan Izvršenje Plan Izvršenje
22 17 69 58


1.
Povećanje brojnog stanja do 2 grla/l000 ha.
2.
Povećanje odstrela medvjeda u skladu s povećanjem
brojnog stanja medvjeda.
3.
Izgradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata
koji još nedostaju.
4.
Prihranu zadržati na sadašnjoj razini, a broj njiva
zasađenih zobi višestruko povećati.
5.
Stalno obrazovanje lovnih kadrova u gospodarenju
medvjedom.
6.
Kvalitetna promidžba lovišta, te stjecanje dovoljno
brojne i kvalitetne lovne klijentele
7.
Dobra suradnja s nacionalnom komisijom za izradu
plana gospodarenja medvjedom kao i svim institucijama
koje se bave zaštitom medvjeda i njegovog
staništa.
Conclusions


ograničene mogućnosti kretanja medvjeda između
tih površina.


7. Prilikom izrade plana gospodarenja treba pomiriti
želje međunarodne zajednice za očuvanjem medvjeda
i njegovog staništa, a u isto vrijeme gospodariti
medvjedom kao lovnom divljači.
8. Država treba uspostaviti učinkovit nadzor nad provođenjem
plana gospodarenja medvjedom.
9. Prilikom isteka lovozakupa i koncesija, potrebno je
smanjiti broj malih lovišta unutar staništa medvjeda.
10. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb su državna šumarska
organizacija koja gospodari najkvalitetnijim lovištima
medvjeda. Raspolaže sa stručnim i profesionalnim
lovnim osobljem koje ima dovoljno znanja
i iskustva u gospodarenju medvjedom. Isto osoblje
znati će, kao i do sada, očuvati medvjeda i njegovo
stanište, a u isto vrijeme pružiti kvalitetnu
uslugu u lovu medvjeda.
-
Literature
Huber, Đ., H. V Roth 1997: Denning of brown
bears in Croatia. Int. Conf. Bear Res. And Manage.
9 (2): 79-83
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 64     <-- 64 -->        PDF

D. Majnarić: GOSPODARENJE MEDVJEDOM KAO ZADATAK DRŽAVNOG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 11-12, CXXV1 (2002), 601-611
Huber,Đ.,A . Frković,J . Kusa k 2002: Plan gos- Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 2002: Popis drpodarenja
medvjedom na području priobalja Pri- žavnih lovišta u Županijama, odnosno gradu Zamorsko-
goranske županije. grebu.


Kusak , J., Đ. Huber , 1998: Brown bear habitat qua- Šilić , Č. 1977: Šumske zeljaste biljke.
lity in Gorski kotar, Croatia. Ursus 10:281-291. Šilić , Č. 1983: Atlas drveća i grmlja.
Povjerenstvo za praćenje populacija velikih zvijeri i Vukelić , J., Đ. Rauš , 1998: ŠumarskafitocenologiMinistarstvo
zaštite okoliša i prostornog urede-j a ; šums ke zajednice u Hrvatskoj.
nja 1999: Analiza podataka o stanju medvjeda u
Hrvatskoj.


SUMMARY: The Republic of Croatia is, together with Slovenia, the first
country from Western Europe eastwards to have well-preserved bear habitats
and a sufficient number of bears to ensure the survival of this animal species.
Due to constant emigration of the local population since World War Two,
bear habitats have been increasing in size and improving in quality.


The European brown bear in on the World List of Endangered Animal
Species, and the Republic of Croatia is a signatory of the Bern Convention,
the CITES Convention, the Convention on Biological Diversity and the
Directive on the Protection of Natural Habitats and Wild Fauna and Flora.
Pursuant to Article 22 of the Bern Convention, Croatia has requested a
Reserve in connection with animal species in the Annexes with regard to bear
hunt. Within the Action plan of brown bear protection, Croatia is obliged to
draw up a national plan of bear management. Until 1935 the bear was unprotected,
and was hunted by forest owners, rangers and peasants.


From 1935, bear could be hunted with the permission of state authorities.
In 1953 the bear was protected with close season. From 1990 -1999, the
death of 273 bears was recorded, of which hunting accounts for 50.1 %,
poaching for 9.5 %, traffic for 16.5 %, war actions for 13.5 %, and other and
unknown causes account for 10.4 %. In Croatia, the average annual bear
nutrition with offal was 446 kg/1 head of bear.


Bear habitats cover an area of 842,880 ha in Croatia. Within this area
there are state hunting grounds (60.20 %), county hunting grounds (33.57 %)
and national parks (6.23 %).


The last bear count at the country level was made in 1999 and the fund at
that time was 623 heads or 0.74 heads /1,000 ha.


The increase in bear population is high and comes to 1.075 heads per
sexually mature bear female. Females most frequently have 2 cubs (54.4 %),
3 cubs (29.8 %), 1 cub (14.7 %) and rarely 4 cubs (1.0 %).


The bear is on the list of big game, and is protected with close season from
16 May - 30 September. Bear management is regulated by laws, regulations
and documents of which the Hunting Law is the most important.


The plan of bear management should rectify past errors relating to management
in undersized areas. It should be taken into account that the building
of motorways has divided the bear habitat into four smaller parts. Motorways
have become obstacles to bear movement, and crossings are possible only
above tunnels and under bridges and viaducts. The route of the Zagreb Rijeka
motorway going through the bear habitat is 56.85 km long and crossings
are possible in 25 places in the length of 14.40 km (25.34 %). The section
Bosiljevo - Sveti Rok thought the bear habitat is 144.83 km long and crossings
are possible in 19 places in the length of 23.10 km (15.95 %). For practical
reasons, bears should be managed in the areas divided by motorways. In
these areas (1-4) bears should be counted in terms of their sexual and age
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 65     <-- 65 -->        PDF

D. Majnarić: GOSPODARENJE MEDVJEDOM KAO ZADATAK DRŽAVNOG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 11-12, CXXVI (2002), 601-611
structure, their increase should be calculated and the kill determined. After
calculating the kill in large areas (habitats 1-4), the kill should be distributed
by hunting grounds taking into account their size, past management and the
specific features of individual grounds. Management plans should contain
measures of additional bear nutrition, which is important primarily in the
sense of keeping bears in forests. In this case they will inflict less damage to
agricultural areas. Nutrition also accelerates their growth and increase in the
number. With good quality feed a male aged 4 achieves the trophy value of für
of over 300 CIC points, and a male aged 8 of over 400 CIC points. Bears
should be fed with corn and oats throughout the year (except in the period of
hibernation) with a minimal quantity of 0.5 kg/head daily. To satisfy their
need for protein, bears should also be fed with dried meaty food. It is also
important to sow oats over a minimal area of 500 mVhead of bear. Of other
food, bears should be fed with ground corn dipped in sugar treacle, different
kinds of seasonal fruit not suitable for human nutrition, fruit and brewery


spent grain and silage corn.


Croatian Forests is a state forest organisation that manages with
38 hunting grounds sized 336,197 ha, of which 6 are bear hunting grounds
with an area of 115,277 ha. The hunting grounds are in the highest class and
are among the best quality hunting grounds in Croatia, enabling the rearing
of up to 2.5 heads /1,000 ha. The current annual kill is 19.33 heads, which is
too low in relation to the quality of hunting grounds. The most important task
of Croatian Forests in the coming period involves the following: to increase
the number of bears to 2 heads /1,000 ha and the corresponding kill, to build
hunting-management and hunting-technical facilities where they are missing,
to increase the number of oat fields, to permanently educate hunting personnel,
to promote hunting grounds and cooperate with the national commission
for drawing management plans and with all institutions dealing with the pro


tection of the bear and its habitats.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 66     <-- 66 -->        PDF

INSTRUMENTI I OPREMA
U ŠUMARSTVU


®m&


Visinomjeri: digitalni (Haglof), sa skalom (Blume Leiss), sa skalom (Sunto)


.,#


N.Spiegel Relascop i Promjerke: digitalne, R svrdla (boreri) za
Telerelascop Fob drvene i aluminijske, tvrdo ili meko drvo +
taksac, cm, mm rezervni djelovi
(boreri i igle)


0


\ i SOKKIA


Kompasi (SUNTO) GPS Garmin (12,1 I plus) Vrpce, niveliri, stanice,
geodetski pribor


dalekozori, snajperi COM^UNJCAT^GNI
ormari za nacrte


rXTk /I« p Lp TT


stolovi sa svjetlom za čitanje karata
-I TECHNOtOGIfi


crtaći pribor
ploteri, fotokopirni aparati KOMTEH-GEO
Majzekovi trokuti, razmjernici 10000 ZAGREB, Trg športova 11
planimetri, kurvimetri tel. 01/3650-451 ; fax. 01/3091-027
trasirke, prizme, daljinomjeri, niv. letve e-mail: komteh@zg.tel.hr
http://www.recro.hr/komteh