DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 71     <-- 71 -->        PDF

IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA - CONFERENCE PAPERS Šumarski list br. 11-12. CXXVI (2002). 617-622
UDK 630* 156 + 135


LOVSTVO U DRŽAVNIM ŠUMAMA KAO NOSITELJ TRANSFERA
RASPLODNOG MATERIJALA JELENA OBIČNOG (Cervus elaphus)
I DIVLJE SVINJE (Sus scrofa)


HUNTING MANAGEMENT IN STATE FORESTS AS A KEY FACTOR IN THE TRANSFER
OF RED DEER (Cervus elaphus) AND WILD BOAR (Sus scrofa) BREEDING STOCK


Pavle VRATARIĆ i Ivan TARNAJ*


SAŽETAK: Danas su u Republici Hrvatskoj ustanovljena lovišta u državnom
vlasništvu, kojima dijelom gospodare Hrvatske šume d.o.o. i državna lovišta
dodijeljena na gospodarenje putem natječaja kao koncesija ili zakup. Tamo
gdje nije postojao interes za ustanovljenje lovišta u vlasništvu ili su vlasnici ispod
tisuću hektara neprekinutog zemljišta, ustanovljena su Zajednička lovišta.


Novo uređenje odnosa u lovstvu dalo je snažan poticaj unapređenju lovnog
gospodarstva.


Za vrijeme Domovinskog rata značajno je narušeno ukupno lovno gospodarstvo
i matični fond divljači. Hrvatske šume preuzimajući na gospodarenje
dio kvalitetnih državnih lovišta, a preuzele su i obvezu nositelja razvoja i
obnove ukupnog lovnog gospodarstva. Lovoovlaštenici su posebno zaintresiraniza
transfer tehnologije gospodarenja, mogućnosti unapređenja matičnog
fonda divljači u lovištu i drugo.


Hrvatske šume prepoznale su svoju obvezu u odnosu na vlasnika Vladu
Republike Hrvatske i lovište Podravlje - Podunavlje organizirano je tako da
je utvrđen glavni cilj gospodarenja - uzgoj visokovrijednog baranjskog jelena
s mogućnošću transfera rasplodnog materijala u druga lovišta Republike
Hrvatske, a za uzgajalište divljači Mačkovac, uzgoj visokotrofejnih grla divlje
svinje i mogućnost transfera rasplodnog materijala u druga lovišta.


Baranjski autohtoni jelen ima genetski vrlo značajan potencijal. Tijekom
zadnje dvije godine Hrvatske šume d.o.o. otpremile su iz lovišta "Podravljepodunavlje"
ukupno 34 grla žive jelenske divljači u tri lovišta u Republici
Hrvatskoj.


Procijenjeno je daje nužno ustanoviti poseban projekt, Kontrolirani uzgoj
i zaštita jelena običnog (Cervus elaphus,) stoje i učinjeno u okviru lovišta Podravlje-
podunavlje na objektu Seprešhat površine 58 hektara. Devastirana
lovišta Hrvatske napučivat će se trofejno i tjelesno kvalitetnim grlima iz lovišta
Podravlje-podunavlje, čime će se povećati brojnost i kvaliteta populacije i
poboljšati genetska struktura postojećih grla u lovištima.


Uzgajalište divljači Mačkovac ograđena je površina 887 hau okviru otvorenog
državnog lovišta Breznica. Selekcijom i posebno kontroliranim sparivanjem
definirana je linija visoke trofejne vrijednosti veprova, uz bogato i vitalno
potomstvo kod plotkinja. Takav genetski visoko vrijedan rasplodni materijal
otpremljen je od 1993. godine na 18 lokacija u lovišta širom Republike
Hrvatske. Ta akcija je zasigurno podigla kvalitetu lovne ponude divlje svinje
u Republici Hrvatskoj.


* Mr. sc. Pavle Vratarić i Ivan Tarnaj, dipl. ing., Hrvatske šume d.o.o.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 72     <-- 72 -->        PDF

P. Vratarić i I. Tarnaj: LOVSTVO U DRŽAVNIM ŠUMAMA KAO NOSITELJ TRANSFERA RASPLODNOG ... Šumarski list br. 11-12, CXXV1 (2002), 617-622
Rad na tako definiranim genetskim linijama posebno autoktone divljači
bit će sigurno iskorišten i na području farmskog uzgoja divljači, stoje marketinški
vrlo zanimljivo. Treba očekivati sustavni poticaj proizvodnji rasplodnog
materijala jelena običnog i divlje svinje kao ekološki vrijedne proizvodnje
mesa divljači, po modelu kako je to uređeno Zakonom o poticajima u poljoprivredi
i šumarstvu za uzgoj domaće stoke.


Možemo zaključiti da Država kao vlasnik u nekim svojim lovištima treba
posebno zadužiti i podržati šumarstvo, za gospodarenje, na način daje u mogućnosti
osigurati transfer genetski visoko vrijednog rasplodnog materijala
radi napučivanja lovišta te unapređenja lovnog gospodarstva u vlastitim lovištima
i lovištima drugih lovoovlaštenika.


UVOD - Introduction


Početak organiziranog lovnog gospodarenja na polova,
unapređenje uzgoja, zaštite i korištenja divljači i
dručju Republike Hrvatske računa se od osnivanja "Drunjezinih
dijelova. Prjelaskom na dominalni ili zakupni
štva za obranu lovstva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavonisustav
prihvaćenje pravni sustav vlasništva, nedjeljiji",
čija su Pravila potvrđena 22. prosinca 1881. godine. vost prava lova od prava vlasništva na zemljištu, koji


Novim zakonodavno-pravnim uređenjem lovnog ima pravne posljedice prema pravilima građanskog
gospodarenja u Republici Hrvatskoj, donošenjem Zaprava,
a u skladu s lovnim zakonodavstvima većine eukona
o lovu 1994. godine normativno je uređeno pravo ropskih zemalja.


ORGANIZACIJA LOVSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Organization of hunting management in the Republic of Croatia


Danas su u Republici Hrvatskoj ustanovljena lovišta Ustanovljeno je:


u državnom vlasništvu kojima dijelom gospodare Hr310
vlastitih lovišta (državno vlasništvo) od toga:
vatske šume d.o.o. i državna lovišta dodijeljena na go-
196 lovišta ostvaruju pravo lova putem zakupa,
spodarenje putem natječaja kao koncesija ili zakup. - 58 lovišta ostvaruju pravo lova koncesijom,
Tamo gdje nije postojao interes za ustanovljenje lovišta - 38 lovišta gospodare «Hrvatske šume» d.o.o.,
u vlasništvu ili su vlasnici ispod tisuću hektara nepre2
lovišta gospodari Šumarski fakultet Zagreb,
kinutog zemljišta, (stoje minimum za ustanovljenje lo1
lovište gospodari Agronomski fakultet Zagreb,
višta), ustanovljena su Zajednička lovišta, po istom po1
lovište gospodari Ministarstvo obrane RH,
stupku natječaja, na razini lokalne uprave, dodijeljena - 15 lovišta trenutno nisu dodijeljena na korišćenje,
su putem zakupa na korištenje. 700 zajedničkih lovišta koja ostvaruju pravo lova


zakupom.


700


ZAJEDNIČKA
LOVIŠTA
JOINT HUNTING
GROUNDS
ZAKUP
LEASE
KONCESIJA
CONCESSION
HRVATSKE
SUME
CROATIAN
FORESTS
OSTALO
OTHERS
NE KORISTI
SE
NOT USED
Grafikon 1. Struktura ustanovljenih lovišta u republici Hrvatskoj
Graph 1 The structure of established hunting grounds in the Republic of Croatia
618
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 73     <-- 73 -->        PDF

P. Vratarić i 1. Tarnaj: LOVSTVO U DRŽAVNIM ŠUMAMA KAO NOSITELJ TRANSFERA RASPLODNOG ... Šumarski list br. 11 12, CXXVI (2002), 617-622
3.500.000


3.000.000


2.500.000


2.000.000


1.500.000


1.000.000


500.000
0
Grafikon
Graph 2


3.500.000


ZAJEDNIČKA
LOVIŠTA


POVRŠINA (ha) - AREA ha


847.000


3-
3-
455.000


330.000


111UMI


36.000 48.000
ZAKUP KONCESIJA HRVATSKE OSTALO NE KORISTI
LEASE CONCESSION ŠUME OTHERS SE


JOINT HUNTING CROATIAN NOT USED
GROUNDS FORESTS


2.
Struktura površina ustanovljenih lovišta u Republici Hrvatskoj
The area structure of established hunting grounds in the Republic of Croatia
Novo uređenje odnosa u lovstvu dalo je snažan poticaj
unapređenju lovnog gospodarstva.


POTREBA OSIGURANJA RASPLODNOG MATERIJALA
JELENA OBIČNOG I DIVLJE SVINJE
Ensuring the breeding stock of red deer and wild board


Državna politika u cilju razvoja ljudskih djelatnosti
na svom području treba poticati razvoj određenih središta,
koja će biti dalji nositelji razvoja cjeline ili dijelova
područja određene ljudske aktivnosti.


U djelatnosti lovstva to je relativno organizacijski
jednostavno, jer država u nekim vlastitim lovištima
(državne šume) može odrediti obvezu i utvrditi cilj gospodarenja
koji će imati ugrađenu željenu razvojnu
komponentu.


Kada se na određnom staništu iz bilo kojih razloga
naruše stabilni prirodni odnosi, populacija lovne divljači
najčešće reagira da se brojčano smanji, a unutar
populacije narušava se dobna i spolna struktura, što vodi
ka padu opće kvalitete grla takve populacije. Drastičan
primjer je pojava svinjske kuge, kada je nužno u
lovištu obnoviti populaciju s kvalitetnim grlima koja
nose veterinarskim tretmanom ugrađenu zaštitu.


U Republici Hrvatskoj, posebice za vrijeme Domovinskog
rata značajno je narušeno ukupno lovno gospodarstvo
i matični fond divljači. Hrvatske šume d.o.o.
preuzimajući na gospodarenje dio kvalitetnih državnih
lovišta preuzele su i obvezu nositelja razvoja i obnove
ukupnog lovnog gospodarstva. Lovoovlaštenici posebno
su zainteresirani za transfer tehnologije gospodarenja,
mogućnosti unapređenja matičnog fonda divljači u
lovištu i drugo.


Hrvatske šume d.o.o. prepoznale su svoju obvezu u
odnosu na vlasnika Vladu Republike Hrvatske, te je za
lovište "Podravlje-Podunavlje" utvrđen glavni cilj
gospodarenja - uzgoj visokovrijednog baranjskog jelena
s mogućnosti transfera rasplodnog materijala u druga
lovišta Republike Hrvatske, a za uzgajalište divljači
"Mačkovac" utvrđen je glavni cilj gospodarenja - uzgoj
visokotrofejnih grla divlje svinje, uz mogućnost
transfera rasplodnog materijala u druga lovišta.


RAZVOJNI CENTRI ZA PROIZVODNJU RASPLODNOG MATERIJALA
JELENA OBIČNOG I DIVLJE SVINJE
Development centre for the production of red deer and wild boar breeding stock


Lovište "Podravlje-Podunavlje"


Državno lovište broj XIV/9 "Podravlje-Podunavlje"
nalazi se uz desnu obalu rijeke Dunava i donji tok
rijeke Drave, unutar trokuta što ga čine mjesta Batina,
Sarvaš i Erdut. Lovištem gospodare Hrvatske šume


d.o.o. Zagreb, podružnica uprava šuma Osijek. Sa gledišta
zaštite prirode, lovište je organizirano prema najmodernijim
svjetskim standardima. Središnji dio površine
oko 7.000 hektara poseban je zoološki rezervat
"Kopački rit" tzv. core zona koja je isključena iz lovnog
gospodarenja, nju okružuje park prirode "Kopački
rit" površine oko 10.000 hektara tzv. buffer zona gdje
se propisuju neka opća ograničenja, ali se normalno
lovno gospodari jelenom, srnom i divljom svinjom, i
treća tzv. transition zona površine oko 10.000 hektara,
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 74     <-- 74 -->        PDF

P. Vrataric i I. Tarnaj: LOVSTVO U DRŽAVNIM ŠUMAMA KAO NOSITELJ TRANSFERA RASPLODNOG Šumarski list br. 11-12, CXXVI (2002), 617-622
gdje nema ograničenja glede zaštite prirode u svezi s
lovnim gospodarenjem.


Ovo područje bilo je privremeno okupirano u razdoblju
kolovoz 1991. do kolovoza 1997. godine, kada
je mirnom reintegracijom područje Baranje i dio istočne
Hrvatske vraćen pod državno-pravni sustav Republike
Hrvatske. Za vrijeme ratnih djelovanja i privremene
okupacije znatno je narušeno lovno gospodarstvo.
Nakon mirne reintegracije prvi dojam je bio znatno
smanjeno brojno stanje divljači, uz veliku zaplašenost
divljači. Potpuna zapuštenost lovnotehničkih


objekata (hranilišta, visokih čeka), a posebice polja za
ispašu divljači, (nisu košena šest godina). Radi poboljšanja
staništa u prvoj godini počeli smo sa tarupiranjem
polja za divljač, kako bi se osigurala mlada trava
za kvalitetniju prehranu i prekinuo rast drvenastih nepoželjnih
vrsta. Iznošena je hrana u hranilišta i sol u solista.
Pripremljena su moguća rikališta, tarupirani putovi
i tršćana polja te obavljen najnužniji popravak dijela
lovno-tehničkih objekata. Sljedećih godina nastavljena
su ulaganja u obnovu staništa, razvoj matičnog stada i
obnovu infrastrukture za prihvat gostiju.


Tablica 1. Jelenska divljač u lovištu "Podravlje-Podunavlje" osmotrena u vrijeme rike
Table 1 Game deer in the hunting ground "Podravlje-Podunavlje" observed in the rutting season


Jelenska divljač - viđeno grla - Deer game - sighted heads


Rikajući
Godina Mating
Year 5-8 9 i više
godina godina
5-8 9 and more
years years
1997. 42 33
1998. 82 36
1999. 67 43
2000. 100 48
2001. 133 82


Jeleni - Deer
Ostali Ukupno
Others Total
Spizer
Male
yaerling
3 i više
godina
3 and more
years
Košute
Hinds
Telad
Calves
13 44 132 211 92
105 97 320 368 227
53 59 222 277 157
88 82 318 653 325
183 171 569 534 324


Tablica 2. Podaci o prebrojavanju jelenske divljači u lovištu "Podravlje-podunavlje"
Table 2 Date on deer game headcount in the hunting ground "Podravlje-Podunavlje"


Brojno stanje
grla


Spizer


Number of


Male yaerling


heads
Ožujak 1991.


199


March 1991
Ožujak 1998.


45


March 1998
Ožujak 1999.


68


March 1999
Ožujak 2000.


144


March 200
Ožujak 2001.


112


March 2001
Ožujak 2002.


142


March 2002


Jeleni - Deer


do 5 god. preko 5 god.
up to 5 yrs over 5 yrs
299 177
83 40
156 130
151 65
178 88
137 47


Na osnovi tablica 1 i 2 osmotrenih grla jelenske divljači
u vrijeme rike od 1997. do 2001. godine i podataka
prebrojavanja za 1991. godinu, kada su Hrvatske
šume gospodarile lovištem i razdoblja poslije mirne
reintegracije 1998. do 2002., možemo zaključiti daje
zabilježen značajan napredak u populaciji jelena običnog.
Lovnogospodarska osnova propisuje 1.600 grla
za matično stado ili 8 grla na 100 hektara, s omjerom
spolova 1:1, što bi prema planiranom razvoju fonda
trebalo biti dostignuto 2004. godine.


Košute i
Ukupno
Total
dvizice
Hinds and
Female yaerlings
675 997
168 513
354 601
360 782
378 793
326 760


Sveukupno grla
jelenske divljači
Total headcount
of deer game


435
915


656
1296
1427


Telad
Calves
Sveukupno
Total
477 2149
322 1053
274 1229
271 1413
261 1432
224 1310


Baranjski autoktoni jelen ima genetski vrlo značajan
potencijal. Obveza lovoovlaštenika je osigurati
mogućnost napučivanja drugih u ratu stradalih lovišta
ovom divljači. Hrvatske šume d.o.o. po svom kadrovskom
i tehničko-tehnološkom potencijalu mogu biti
nositelji takvog projekta. Tijekom zadnje dvije godine
isporučili smo iz lovišta "Podravlje-Podunavlje" ukupno
34 grla žive jelenske divljači i to 6 grla u lovište
kod Čabra, 20 grla u lovište "Spačva" kod Vinkovaca i
8 grla u lovište "Radinje" kod Slavonskog Broda.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 75     <-- 75 -->        PDF

P. Vratarić i I. Tarnaj: LOVSTVO U DRŽAVNIM SUMAMA KAO NOSITELJ TRANSFERA RASPLODNOG Šumarski list br. II- 12, CXXVI (2002). 617-622
Kod jelenske divljači koprološkim i helmintološkim
metodama utvrđena je nova vrsta helminata u našoj
zemlji. Riječ je o parazitu Fasciola magna. Uzorci
uzeti s različitih dijelova lovišta potvrdili su veliku raširenost
ovog parazita. Procijenjeno je da je nužno
ustanoviti poseban projekt "Kontrolirani uzgoj i zaštita
jelena običnog (Cervus elaphus)", što je i učinjeno u
okviru lovišta "Podravlje-Podunavlje" na objektu Šeprešhat,
površine 58 hektara. Veterinarska struka utvrdila
je način i vrijeme tretiranja divljači potrebnim lijekovima,
koji bi trebali normalizirati zdravstveno stanje
populacije divljači. Velika pomoć bržem postizanju
toga cilja bit će isprobavanje lijekova, načina aplikacije
te količine potrebne po grlu na uzgajanim primjercima
u lovištu. Sva saznanja dobivena na uzgajanim grlima
primijeniti će se na populaciji divljači u lovištu.
Devastirana lovišta Hrvatske napučivala bi se trofejno
i tjelesno kvalitetnim grlima iz lovišta "Podravlje-Podunavlje",
čime bi se povećala brojnost i kvaliteta populacije
i poboljšala genetska struktura postojećih grla
u lovištu.


Uzgajalište divljači "Mačkovac"


Uzgajalište divljači "Mačkovac" ograđena je površina
887 ha u okviru otvorenog državnog lovišta "Brezni


ca". Glavna uzgojna divljač je divlja svinja i jelen lopatar.
Unutarnjim pregradama odvojeni su prostori uzgajališta
i to: parilište, prostor za žensku prasad, prostor za
mušku prasad, prostor za prašenje, dozrije val ište veprova
i pomoćni prostori za manipulaciju.


Uzgajalište divljači osnovano je 1987. godine s projektiranim
rokom od 15 godina koji upravo ističe pa je
potrebno programirano učiniti izmiještanja na dijelovima
gdje je stanište narušeno, radi intenzivnog lovnog
korišćenja, posebice u prostoru dozrijevališta veprova.


Prilikom osnivanja 1987. godine matično stado formirano
je iz genetski visokovrijednih jedinki iz više
poznatih uzgajališta divljih svinja u bivšoj državi i to:
od 8 ženskih grla iz uzgajališta divljači „Zvečevo" kod
Požege, 15 ženskih grla iz uzgajališta "Koha" kod Darde,
20 ženskih i 10 muških grla iz uzgajališta "Nabrđe"
i 8 muških grla iz uzgajališta "Karađorđevo".


Lovno gospodarenje uzgajalištem divljači "Mačkovac"
vođeno je na vrlo visokoj stručnoj i znanstvenoj razini,
uz prijavljene znanstvene projekte na temu "Farm-
ski uzgoj divljači". Selekcijom i posebno kontroliranim
sparivanjem, definirana je linija visoke trofejne vrijednosti
veprova, uz bogato i vitalno potomstvo kod plotkinja.
Od 9. 12. 1988. kada su u skupnom lovu odstrijeljena
prva dva vepra do 13. 1. 2001. godine, za 13 godina


iz uzgajališta divljači "Mačkovac"
ukupno je realizirano
278 grla veprova i to: 44 grla
zlatnog odličja, 45 grla srebrnog
odličja, 33 grla brončanog odličja
i 156 grla veprova bez odličja.
Obilježje divljih svinja iz
uzgajališta "Mačkovac" je stabilan
i visok srednji broj prasadi
po oprašenoj plotkinji, za dvogodišnje
plotkinje 3.85 - 4.30, a
za starije 4.70 - 4.87 prasadi.


Takav genetski visoko vrijedan
rasplodni materijal poslan
je od 1993. godine na 18 lokacija
u lovišta Republike Hrvatske.
Otprema je izvršena u lovišta u
blizini mjesta: Kutina, Gerovo,
Našice, Požega Split, Cres,
Čazma, Zagreb, Cavtat, Slavonski
Brod, Ivanić Grad, Darda,
Tikveš, Delnice, Koprivnica,
Sisak i Ogulin (slika 1). Takva
akcija zasigurno je podigla kvalitetu
lovne ponude za divlju
svinju u Republici Hrvatskoj.


Slika 1. Odredišta otpreme živih grla divljih svinja iz uzgajališta "Mačkovac"
Figure 1 Delivery sites of live heads from the breeding farm "Mačkovac"
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 76     <-- 76 -->        PDF

P. Vratarić i I. Tarnaj: LOVSTVO U DRŽAVNIM ŠUMAMA KAO NOSITELJ TRANSFERA RASPLODNOG ... Šumarski list br. 11-12. CXXVI (2002). 617-622
ZAKLJUČAK - Conclusion


Možemo zaključiti da Država kao vlasnik, u nekim dručju farmskog uzgoja divljači, što će marketinški biti
svojim lovištima kojima gospodare Hrvatske šume vrlo zanimljivo.
d.o.o., treba posebno propisati gospodarenje na način Tre b a očekivati sustavni poticaj proizvodnji rasda
se osigura transfer genetski visoko vrijednog ras- plodnog materijala za jelena običnog i divlju svinju,
plodnog materijala radi napučivanja lovišta i unaprede-ka o ekološki vrlo vrijednoj proizvodnji mesa divljači,
nj a lovnog gospodarstva u vlastitim lovištima i lovišti- p o modelu kako je to uređeno Zakonom o poticajima u
ma drugih lovoovlaštenika. poljoprivredi i šumarstvu za uzgoj domaće stoke.


Rad na lako definiranim genetskim linijama posebno
autoktone divljači bit će sigurno iskorišten i na po-


SUMMARY: State hunting grounds managed in part by "Croatian Forests" and
state hunting grounds managed on the basis of concessions or leasing are currently
being established in the Republic of Croatia. Joint hunting grounds have been established
in the areas where no interest was shown for founding privately owned hunting
grounds or where less than one thousand hectares of continuous land were privately
owned.


The new regulation of hunting relations has provided a strong impetus for the
advancement of hunting management.


The total hunting management and the game parent fund was significantly
decreased during the Home War. "Croatian Forests" has undertaken to manage a
part of good quality state hunting grounds and has committed itself to developing and
re-establishing overall hunting management. Hunting ground owners are particularly
interested in the transfer of management technologies, possibilities of improving
game parent funds in hunting grounds and other issues.


"Croatian Forests " have recognised their commitment in relation to the owner the
Republican Government. The Podravlje -Podunavlje hunting ground has been
organised with the main management goal consisting of raising highly-valuable
Baranja deer and providing the possibility of transferring the breeding stock into
other hunting grounds in the Republic. The game breeding site ofMačkovac is intended
for raising high-trophy wild boar and the possibility of breeding stock transfer into
other hunting grounds. The autochthonous deer of Baranja has an important genetic
potential. In the past two years "Croatian Forests" has supplied three hunting
grounds in Croatia with a total of 34 heads of live deer game from the hunting ground


"Podravlje - Podunavlje ".
The need to establish a special project "Controlled breeding and protection of red
deer (Cervus elaphus) " has been realised in the site of Seprešhat sized 58 hectares
within the hunting ground Podravlje - Podunavlje. This will increase the number and
quality of the population and improve the genetic structure of the existing heads in the
grounds. The game breeding site Ma?kovac is a fenced area of 887 ha within the open
state hunting ground Breznica. A line of high-trophy value of boars has been defined
by selection and specially controlled breeding, combined with abundant and vital
progeny by fertile females. In 1993, such genetically highly valuable breeding stock
was delivered to 18 locations in the hunting grounds throughout Croatia. This resulted
in an increased quality of game offer for wild boar in the Republic.
Work on the defined genetic lines of autochthonous game in particular will also be
used in the field of game farming, which is very interesting from the marketing point
of view. A systematic incentive to the production of breeding stock for red deer and
wild boar as ecologically valuable game meat production should be expected, modelled
on the Incentives Act in Agriculture and Forestry for Livestock Breeding.
It can be concluded that the State should debit and support forestry in the management
of some of its hunting grounds so that it may ensure the transfer of genetically
valuable breeding stock intended for populating hunting grounds and improving
hunting management in their own and in other owners ´hunting grounds.