DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 77     <-- 77 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXXVI (2002), 623-631
UDK 630* 156 + 931


PREGLED ZAKONSKIH ODREDBI KOJE REGULIRAJU ŠTETE NA
DIVLJAČI I ŠTETE OD DIVLJAČI TE MJERE ZAŠTITE


LEGAL PROVISIONS REGULATING GAME LOSS AND DAMAGE
FROM GAME AND PROTECTION MEASURES


Domagoj KRIŽAJ1, Mario VODOLŠAK2


SAŽETAK: U Republici Hrvatskoj trenutačno je na snazi Zakon o lovu iz
1994. godine, s izmjenama i dopunama te 10 podzakonskih akata. Osim u samom
Zakonu, štete na divljači i štete od divljači te mjere zaštite, regulirane su
u 3 od tih 10 podzakonskih akata.


Cilj svakog ovlaštenika prava lova treba biti svođenje šteta na divljači i
šteta od divljači na najmanju moguću mjeru, što se u praksi najdjelotvornije
može postići osiguravanjem mira te dovoljne količine hrane i vode u lovištu,
dobro organiziranom lovočuvarskom službom u cilju čuvanja lovišta i sprječavanja
nezakonitih radnji i štetnih posljedica u lovištu, uz suradnju s Ministarstvom
unutarnjih poslova i Državnim inspektoratom, održavanjem broja
divljači i predatora u optimumu, uklanjanjem pasa i mačaka skitnica, provedbom
preventivnih, kurativnih, laboratorijsko-dijagnostičkih i drugih higijensko-
zdravstvenih mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divljači i drugih životinjskih
vrsta, spašavanjem divljači od elementarnih nepogoda, poduzimanjem
preventivnih mjera prilikom obavljanja poljoprivrednih i drugih radova
ili uporabe kemijskih i drugih sredstava, edukacijom i suradnjom s lokalnim
pučanstvom i stalnim praćenjem staništa u cilju otkrivanja započete štete i
njezinih uzroka te njihovog uklanjanja.


Ključne riječi : divljač, štete, Zakon o lovu


1. UVOD - Introduction
Trenutno važeći zakonski propisi vezani uz lovstvo osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštiu
Republici Hrvatskoj su sljedeći: te divljači ("Narodne novine" broj 53/95)


1. Zakon o lovu ("Narodne novine" broj 10/94, 6. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogo22/
94, 29/99, 76/99, 14/01 i 4/02) spodarske osnove ("Narodne novine" broj 48/96 i
2. Pravilnik o katastru lovišta ("Narodne novine" broj 87/02)
4/77) 7. Pravilnik o lovočuvarskoj službi ("Narodne novi3.
Pravilnik o evidenciji o prometu i preradi divljači i
ne" broj 48/96 i 87/02)
njenih dijelova ("Narodne novine" broj 4/77) 8.Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači,


4. Pravilnik o načinu izrade plana zaštite divljači na obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofepovršinama
izvan lovišta ("Narodne novine" broj jima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima
61/94) ("Narodne novine" broj 123/99)
5.Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku do9.
Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i nabonošenja,
odnosno odobravanja lovnogospodarske ja ("Narodne novine" broj 123/99)
10.Pravilnik o lovostaji ("Narodne novine" broj
123/99 i 65/01)
Domagoj Križaj, dipl. ing., Državni inspektorat, Ulica grada 11.Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja
Vukovara 78, 10000 Zagreb


lovačkih pasa za lov ("Narodne novine" broj 87/02)


Mario Vodolšak, dipl. ing., Lovački savez Krapinsko-zagorske


Prema definiciji iz važećeg Zakona o lovu pravo lo


županije, Trg S. Radića 3, 49000 Krapina
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 78     <-- 78 -->        PDF

D. Križaj, M. Vodolšak: PREGLED ZAKONSKIH ODREDBI KOJE REGULIRAJU STETE NA DIVLJAČI Šumarski list br. 11-12, CXXV1 (2002). 623-631
va je ovlast da se na određenoj površini zemljišta i voda provode i poduzimaju pravom lova, a zakonska obveza
provode radnje i poduzimaju mjere uzgoja, zaštite, lova provođenja mjera za sprječavanje šteta na divljači i šteta
i korištenja divljači i njezinih dijelova. Zaštita divljači od divljači višestruko je propisana odredbama Zakona o
usko je povezana s ostalim radnjama i mjerama koje se lovu i podzakonskih akata.


CILJ RADA - Purpose


Cilj rada je najednom mjestu prikazati sve trenutno štete na divljači i štete od divljači te pojasniti njihovu
važeće zakonske i podzakonske propise koji reguliraju moguću primjenu u praksi.


NAČIN RADA - Methods


Radi lakšeg snalaženja, zakonski i podzakonski procije
navedene odmah nakon stavka propisa kojim su
pisi obrađivani su sustavno, za svaku cjelinu posebno, a odredbe regulirane. Također, poradi opsežnosti propisa,
kada pojedine odredbe reguliraju propise i za štete na kada pojedini članci obuhvaćaju i više od predmetne tedivljači
i za štete od divljači, spomenute su u obje cjelimatike,
nisu navedeni cijeli članci već samo onaj dio
ne. Ako su pojedine odredbe sankcionirane, te su sankkoji
se odnosi na predmetnu tematiku.


ANALIZA - Analysis


Prema članku 4. Zakona o lovu, divljač je dobro od zaštitu. Daljnje odredbe u svezi s predmetnom probleinteresa
za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu matikom su kako sijedi:


Stete na divljači


I.
Zakon o lovu Članak
19.


(l)Na površinama zemljišta izvan lovišta divljač je
dužan zaštićivati vlasnik ili ovlaštenik prava na
tim zemljištima.


(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučajevima
kad se radi o površinama zemljišta do 100 ha
raznih vlasnika ili osoba koje koriste ta zemljišta,
nadležni ured povjerit će zaštićivanje divljači
na takvim površinama drugoj pravnoj ili fizičkoj
osobi.
Članak 28.
(3)Lovozakupnikje obvezan:


1.
osiguravati financijska sredstva za provedbu
lovnogospodarske osnove, za štete na divljači i
lovištu i naknadu štete koju čini divljač (osiguranjem
kod osiguravajućeg zavoda, pologom kod
banke, hipotekom na nekretnine i si.)
Članak 31.


(2) Župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba
raskinut će ugovor o zakupu lovišta:
1.
ako se utvrdi daje propustima u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez objektivnih razloga,
umanjen fond divljači ispod najmanjeg broja
utvrđenog lovnogospodarskom osnovnom ili
ako lovozakupnik prestane ispunjavati uvjete iz
članka 28. stavka 2. točke 1., 2. i 3., odnosno
stavka 3. ovoga Zakona,
Članak 35.


(1) Sredstva uplaćena po lovištu na poseban račun
proračuna po osnovi lovozakupnina iz članka
14. i članka 28. stavka 6. ovoga Zakona, obračunavaju
se i raspoređuju na način:
Hunting Act


2.
20 % sredstava ostaje na posebnom računu proračuna
županije, odnosno Grada Zagreba za troškove
provođenja ovoga Zakona, u svezi s ustanovljenjem
zajedničkih lovišta, davanjem u zakup
zajedničkih lovišta, zaštitom i čuvanjem lovišta
koja nisu u zakupu, zaštitom divljači na površinama
izvan lovišta i drugim.
Članak 44.
(l)Divljač na površinama zemljišta izvan lovišta i
na površinama iz članka 8. stavka 2. točke 1., 4.,


5. i 6. ovoga Zakona zaštićuje se u skladu s programom
zaštite divljači.
Članak 45.
(l)Lovnogospodarska osnova i program zaštite di


vljači mora biti u skladu s osnovama gospodarenja
gospodarskim jedinicama i programima za
gospodarenje šumama, uvjetima i načinom iskorištavanja
poljoprivrednog zemljišta, vodoprivrednom
osnovom, prostornim planom i potvrđenim
međunarodnim ugovorima iz područja
lova, zaštite prirode i prirodnih staništa divljači
te odredbama Zakona o zaštiti prirode


(2) Provedba lovnogospodarske
osnove, programa
uzgoja divljači i programa zaštite divljači obvezna
je za ovlaštenika prava lova odnosno pravne
i fizičke osobe koje zaštićuju divljač na površinama
izvan lovišta.


Članak 95.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000-50.000
kn kaznit će se pravna osoba:
4.
ako ne provodi lovnogospodarsku osnovu, pro


ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 79     <-- 79 -->        PDF

D. Križaj. M. VodolSak: PREGLED ZAKONSKIH ODREDBI KOJE REGULIRAJU ŠTETE NA DIVLJAČI ... Šumarski list br. 11-12. CXXVI (2002). 623-631
gram uzgoja odnosno program zaštite divljači
(članak 45. stavak 2.),


(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 5.000-12.000 kn.


Članak 48.
(1) Uzgoj i zaštita divljači obuhvaća sve mjere i radnje
propisane lovnogospodarskom osnovom,
programom uzgoja divljači ili programom zaštite
divljači te brigu o drugim životinjskim vrstama
i njihovim staništima.
(2)Zabranjen je uzgoj divljači u broju kojim se remete
prirodni odnosi staništa i divljači, osim u
uzgajalištima divljači.


Članak 95.
(l)Novčanom kaznom u iznosu od 20.000-50.000
kn kaznit će se osoba:


7.
ako uzgaja divljač u broju kojim se remete
prirodni odnosi staništa i divljači (članak 48.
stavak 2.),
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se
i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom u
iznosu od 5.000-12.000 kn.


Članak 50.
Uzgoj i zaštita divljači obuhvaća osobito:
7.
osiguravanje provedbe preventivnih, dijagnostičkih,
kurativnih i higijensko-zdravstvenih
mjera u lovištima i ostalim prostorima gdje se
divljač uzgaja ili obitava radi zdravstvene zaštite
divljači,
8.
smanjivanje broja divljači koja čini štetu na podnosiv
broj te uklanjanje pasa i mačaka skitnica,
9.
spašavanje divljači od elementarnih nepogoda,
12.poduzimanje preventivnih mjera (istjerivanje divljači)
prilikom obavljanja poljoprivrednih i
drugih radova te upotrebu zaštitnih naprava na
poljoprivrednim strojevima,


13.uporabu sredstava za zaštitu bilja ili drugih kemijskih
sredstava na propisan način i poduzimanje
preventivnih mjera pri njihovoj upotrebi ili
paljenja strništa, kukuruzišta, tršćaka i si.,


16.suzbijanje nezakonitog lova.


Članak 51.
(l)Zabranjeno je loviti ženku dlakave divljači kada
je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad te
pernatu divljač kad sjedi na jajima i dok hrani
mladunčad, uništavanje i prisvajanje mladunčadi
te uništavanje i oštećivanje legla, gnijezda i
jaja divljači.


Članak 95.
(l)Novčanom kaznom u iznosu od 20.000-50.000
kn kaznit će se pravna osoba:


8.
ako lovi ženku dlakave divljači kada je visoko
breda ili dok vodi sitnu mladunčad (članak 51.
stavak 1.),
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 5.000-12.000 kn.
Članak 96.
(l)Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do


24.000 kn kaznit će se pravna osoba:
2.
ako lovi pernatu divljač kad sjedi na jajima ili
dok hrani mladunčad ili uništava ili dopusti uništavanje
ili prisvajanje mladunčadi, uništavanje
ili oštećivanje legla, gnijezda ili jaja divljači ili
ako lovi odnosno dopusti lov divljači i njihove
mladunčadi bez prethodnog dopuštenja ministarstva
(članak 51. stavak 1. i 2.),
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 3.000-8.000 kn.
Članak 55.


(1) Sredstva za zaštitu bilja i druga kemijska sredstva
smiju se upotrebljavati samo na način koji
nije štetan za zdravlje divljači.
(2) Pravna ili fizička osoba koja namjerava paliti strnište,
kukuruzište, tršćake ili si. dužna je o tome
prethodno obavijestiti ovlaštenika prava lova najmanje
48 sati prije početka paljenja, radi poduzimanja
preventivnih mjera za zaštitu divljači.
(3) Poljoprivredni strojevi prilikom
obavljanja radova
na površinama na kojima se uzgaja i štiti
divljač, moraju imati u funkciji uređaj za plašenje
divljači.
(4) Pravna ili fizička osoba koja upotrebljava sredstva
za zaštitu bilja ili druga kemijska sredstva
na nepropisan način, pali strništa, kukuruzišta ili
tršćake ili upotrijebi stroj protivno odredbama
stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, dužna je naknaditi
štetu nastalu na divljači upotrebom tih sredstava,
strojeva ili paljenjem.
Članak 97.
(l)Novčanom kaznom u iznosu od 5.000-12.000 kn
kaznit će se pravna osoba:


4.
ako sredstva za zaštitu bilja ili druga kemijska
sredstva upotrijebi na način koji je opasan za
divljač ili pali strnište, kukuruzište, tršćake ili
slično bez prethodne obavijesti u određenom
roku ili prilikom obavljanja radova poljoprivrednim
strojem nema u funkciji uređaj za plašenje
divljači (članak 55. stavak 1., 2. i 3.),
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 2.000-4.000 kn.
Članak 57.


(1) Lovočuvar u obavljanju svoje dužnosti, ovlašten
je osobito:
3.
sprječavati uništavanje i prisvajanje divljači i
njezinih mladunaca te uništavanje i kvarenje
njezinih legla, gnijezda i jaja,


ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 80     <-- 80 -->        PDF

D. Križaj. M. Vodolšak: PREGLED ZAKONSKIH ODREDBI KOJE REGULIRAJU ŠTETE NA DIVLJAČI ... Šumarski list br. 11-12. CXXV1 (2002). 623-631
4.
sprječavati lov divljači na nedozvoljen način,
nedozvoljenim sredstvima i korištenje pasa s kojima
lov nije dozvoljen,
7.
obavijestiti bez odgađanja ovlaštenika prava lova
i veterinarsku službu o pojavi bolesti i uginuća
divljači i drugih životinjskih vrsta i o neposrednoj
opasnosti od elementarnih nepogoda,
poplave, snježnih nanosa, poledice, požara i dr.),


Članak 62.
Nadležni ured ovlaštenje u lovištu: 1. produžiti lovostaju
ili zabraniti lov pojedine vrste divljači za
određeno vrijeme kad je to potrebno radi zaštite
njezinog brojnog stanja, osim u državnom lovištu.


Članak 63.
(1) Zabranjeno je loviti divljač:
1.
načinom i sredstvima kojima se ona masovno
uništava,
2.
kad je ugrožena poplavom, snježnim nanosima,
poledicom, požarom ili na drugi sličan način,
osim u svrhu spašavanja,
Članak 95.


(l)Novčanom kaznom u iznosu od 20.000-50.000
kn kaznit će se pravna osoba:


11. ako organizira, obavlja ili dopusti lov divljači
zabranjenim načinom ili sredstvima (članak 63.
stavak 1., 2. i 3.),
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 5.000-12.000 kn.
Članak 85.


(1) Pravna ili fizička osoba koja nanese štetu divljači
u lovištu bespravnim lovom ili na drugi način obvezna
je naknaditi štetu ovlašteniku prava lova, a
izvan lovišta osobi iz članka 19. ovoga Zakona.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju naknadu
štete nanesene divljači u postupku pred redovnim
sudom prema mjestu nastanka štete, ako
u roku mjesec dana od dana nastale štete ne postignu
sporazum o visini naknade sa štetnikom i
ako naknada u tom roku ne bude isplaćena.
II. Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja
lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači


Članak 20.
Ne planira se lov povremenih i prolaznih vrsta divljači
iz članka 7. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga pravilnika,
te je zabranjen lov divljači koja se zbog elementarnih
nepogoda privremeno nalazi u lovištu ili
je u prolazu kroz lovište.


Članak 24.
Mjere zaštite divljači obuhvaćaju:
-
čuvanje lovišta;
-
suzbijanje nezakonitog lova;
-
održavanje broja predatora u optimalnom broju;
smanjivanje broja divljači odnosno predatora koji
čine štetu na podnosiv broj;


-
uklanjanje pasa i mačaka skitnica;
-
provedbu preventivnih, kurativnih, laboratorijskodijagnostičkih
i drugih higijensko-zdravstvenih
mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divljači i
drugih životinjskih vrsta;
-
spašavanje divljači od elementarnih nepogoda (snijeg,
led, poplava, požar i dr.);
- osiguranje mira u lovištu;


-
poduzimanje preventivnih mjera prilikom obavljanja
poljoprivrednih i drugih radova ili uporabe kemijskih
i drugih sredstava;
-
uređenje i održavanje izvora, zdenaca i pojila te
uređenje i osiguranje prirodnih prostora gdje se zadržava
voda;
-
osiguranje uvjeta za opstanak i razmnožavanje
ugroženih životinjskih vrsta;


-
provođenje mjera propisanih međunarodnim ugovorima
o zaštiti migratornih vrsta.
Članak 35.
Smjernice budućeg gospodarenja, propisuju se za
svaku vrstu divljači posebno, a utvrđuju kako slijedi:
mjere zaštite divljači;


Članak 41.
Lovna kronika za svaku lovnu godinu, evidentira
kronološkim redom sva zbivanja u lovištu koja bitno
utječu na lovno gospodarenje, a napose:
štetan utjecaj važnijih elementarnih nepogoda;
štete od divljači te štete na divljači i lovištu*,


Članak 46.
Program sadrži:


4. Gospodarenje uzgajalištem:
zaštita divljači,
Članak 52.
Program propisuje zaštitu divljači koja osim mjera
iz članka 24. ovoga pravilnika, za glavne vrste divljači
obuhvaća:
trajni nadzor i praćenje zdravstvenog stanja;
provedbu propisanih dijagnostičkih, imunoprofilaktičkih
i ostalih veterinarsko-sanitarnih mjera:
Članak 57.
Program zaštite divljači (u daljnjem tekstu: program
zaštite) je planski akt koji osigurava zaštitu
divljači na površinama iz članka 8. stavka 2. Zakona
o lovu (u daljnjem tekstu: površine izvan lovišta),
a donosi se na vrijeme od 10 godina.


Članak 58.
Program zaštite sadrži:


4.
mjere zaštite divljači;


ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 81     <-- 81 -->        PDF

D. Križaj, M. Vodolšak: PREGLED ZAKONSKIH ODREDBI KOJE REGULIRAJU ŠTETE NA DIVLJAČI Šumarski list br. II 12, CXXVI (2002), 623-631
Članak 59.
Mjere zaštite divljači obuhvaćaju napose:


1.
zabranu lova divljači osim izuzetaka propisanih
zakonom i ovim pravilnikom;
provedbu preventivnih, dijagnostičkih, kurativnih
i higijensko-zdravstvenih mjera radi zdravstvene
zaštite divljači, ljudi i stoke;
spašavanje divljači od elementarnih nepogoda;
poduzimanje preventivnih mjera kod izvođenja
poljoprivrednih i drugih radova;


5.
pravilan izbor i primjenu zaštitnih sredstava u
poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji;
6. suzbijanje nezakonitog lova.
Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka, u slučajevima
ako su aktom o proglašenju ili ustanovljenju
površine izvan lovišta pojedine mjere ograničene
ili zabranjene, iste se ne provode.
III. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove
Članak 4.
Stručni djelatnik organizira, obavlja i nadzire sve
stručne radnje i poslove u pogledu uzgoja i zaštite
divljači i ostalih životinjskih vrsta, staništa divljači,
lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, lovačkih
pasa, lovačkog oružja i naboja, lova divljači,
lovne etike, šteta od divljači i na divljači, prihrane i
prehrane, zdravstvenog stanja i kondicije divljači,
poslovne dokumentacije, analize stanja u lovištu
kao i ostalih stručnih poslova u lovištu u skladu s
odredbama Zakona o lovu i odgovarajućih propisa
donesenih na osnovi njega, lovnogospodarskom
osnovom i ugovora s lovozakupnikom.


Članak 5.
Stručni djelatnik u provedbi lovnogospodarske osno


ve obavlja propisane poslove, a napose:


1. nadzire i prati stanje u lovištu:
zdravstveno stanje i kondiciju divljači;
2.
organizira sve potrebne radove na provedbi lovnogospodarske
osnove:
provedbu preventivnih mjera zaštite divljači pri
obavljanju poljoprivrednih i drugih radova u
lovištu;
provedbu preventivnih higijensko-zdravstvenih
mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divljači i
drugih životinjskih vrsta;


3.
izrađuje i obavlja sve potrebne i propisane analize,
evidencije, korespondencije i izvješća:
štete od divljači i štete na divljači;


IV. Pravilnik o lovočuvarskoj službi
Članak 4. ovlaštenikom prava lova i lovnogospodarskom
Ovlasti i dužnosti lovočuvara utvrđene su člankom


osnovom.


57. stavkom 1. Zakona o lovu, ugovorom s
Stete od divljači


I. Zakon o lovu
Članak 28.
3) Lovozakupnik je obvezan:
osiguravati financijska sredstva za provedbu lovnogospodarske
osnove, za štete na divljači i lovištu i
naknadu štete koju čini divljač (osiguranjem kod
osiguravajućeg zavoda, pologom kod banke, hipotekom
na nekretnine i si.)


Članak 31.


(2) Župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba
raskinut će ugovor o zakupu lovišta: 1. ako se
utvrdi daje propustima u provedbi lovnogospodarske
osnove, bez objektivnih razloga, umanjen
fond divljači ispod najmanjeg broja utvrđenog
lovnogospodarskom osnovnom ili ako lovozakupnik
prestane ispunjavati uvjete iz članka


28. stavka 2. točke 1., 2. i 3., odnosno stavka 3.
ovoga Zakona
Članak 61.
Ministarstvo je ovlašteno:
skratiti lovostaju, ako je to potrebno radi smanjenja
brojnog stanja pojedine vrste divljači koja ugrožava
poljoprivredne, šumske i akva kulture te ako zbog
vremenskih nepogoda nije bilo moguće izvršiti planirani
odstrel divljači,
dozvoliti lov u lovostaji, ako to zahtijevaju potrebe
znanosti, nastave, zooloških vrtova, kinoloških i sokolarskih
priredaba i muzeja te zaštite zdravlja
ljudi, stoke i divljači,


VIII. Sprječavanje i naknada štete
Šteta od divljači vanje broja divljači do brojnog stanja divljači koja
Članak 74. se može uzgajati u lovištu, osiguravanje dovoljno
Mjere za sprječavanje štete od divljači jesu: smanjivode
i hrane za divljač u lovištu, čuvanje usjeva i
627
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 82     <-- 82 -->        PDF

D. Križaj. M. Vodolšak: PREGLED ZAKONSKIH ODREDBI KOJE REGULIRAJU ŠTETE NA DIVLJAČI ... Šumarski list br. 11-12. CXXVI (2002). 623-631
nasada, izgon divljači s ugroženog zemljišta, ograđivanje
zemljišta i upotreba mehaničkih i kemijskih
zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, kao i
ostale uobičajene mjere zaštite značajne za određeno
područje i vrstu divljači.
Nadležno tijelo propisuje uobičajene mjere iz stavka
1. ovoga članka za područje županije, odnosno
Grada Zagreba.


Članak 75.
Aktom o ustanovljenju lovišta određuju se mjere za
sprječavanje štete od divljači koje je dužan poduzimati
ovlaštenik prava lova, a naročito:
donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih
mjera za sprečavanje štete (sezonski, po vrstama
divljači i vrstama šteta od divljači, kulturama i si.),
nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg
plana iz točke 1. ovoga stavka mehaničkih ili
kemijskih - repelenata),
pravovremene i besplatne raspodjele odgovarajućih
zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov
zahtjev uz prethodnu javnu obavijest i davanja uputa
za njihovu upotrebu.
Odredba stavka 1. točke 3. ovoga članka ne primjenjuje
se na ograđivanje voćaka, kultura, plantažnih i
sličnih nasada korisnika zemljišta, radi sprječavanja
štete od divljači.


Članak 76.


(1) Ovlaštenik prava lova obvezan je poduzimati
određene mjere za sprječavanje štete koju divljač
može nanijeti ljudima ili imovini na
zemljištima na kojima se prostire lovište.
Članak 96.
1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do


24.000 kn kaznit će se pravna osoba:
7.
ako ne poduzima određene mjere za sprječavanje
šteta od divljači (članak 76. stavak 1.),
2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 3.000-8.000 kn.


(2) Korisnici zemljišta dužni su za sprječavanje
štete od divljači poduzimati propisane mjere.
Članak 77.
Ako ovlaštenik prava lova održava broj divljači iznad
stanja koje je utvrđeno u lovnogospodarskoj osnovi,
dužan je na svoj trošak posebno zaštititi neposredno
ugrožene usjeve i nasade odgovarajućim
mehaničkim ili kemijskim sredstvima.


Članak 95.
1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000-50.000


kn kaznit će se pravna osoba:
ako ne zaštiti neposredno ugrožene usjeve i nasade
u slučaju održavanja brojnog stanja divljači iznad
stanja utvrđenog lovnogospodarskom osnovom
(članak 77.).


2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 5.000-12.000 kn.


Članak 78.
Korisnici zemljišta imaju pravo i dužnost:


1.
odgovarajućim sredstvima poduzimati mjere
radi sprječavanja štete od divljači u svojim rasadnicima,
voćnim nasadima i na usjevima te surađivati
u poduzimanju mjera za sprječavanje štete
od divljači na svom zemljištu sredstvima dobivenim
od ovlaštenika prava lova prema njegovim
uputama.
2.
priopćavati bez odgađanja, ovlašteniku prava
lova o okolnostima koje mogu utjecati na poduzimanje
mjera za sprječavanje štete koju može
nanijeti divljač na njihovu zemljištu, kao i o započetoj
šteti.
3.
omogućavati ovlašteniku prava lova da na njihovu
zemljištu poduzima mjere za sprječavanje
štete od divljači.
Članak 100.
Za prekršaj kaznit će se fizička osoba novčanom
kaznom u iznosu od 2.000-4.000 kn:
ako ne omogući ovlašteniku prava lova da poduzima
mjere za sprječavanje štete od divljači (članak


78. točka 3.).
4.
ukloniti poljoprivredne usjeve do propisanog
agrotehničkog roka.
Članak 79.
Korisnici zemljišta imaju pravo zahtijevati provođenje
mjera za sprječavanje šteta od divljači od nadležnog
upravnog tijela, ako smatraju da ovlaštenik
prava lova ne postupa u smislu odredaba članka 74.
i 75. i članka 76. stavka 1. ovoga Zakona.


Članak 80.
Ministarstvo može na zahtjev korisnika zemljišta
donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja pojedine
vrste divljači, koja čini nerazmjerno veliku štetu,
ako mjere predviđene u članku 74., 75. i 76. ovoga
Zakona nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile gospodarski
opravdane.


Članak 81.


1.
Radi zdravstvene zaštite ljudi i životinja, županija,
odnosno Grad Zagreb, ovlaštenici prava
lova, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti
poljoprivrede i šumarstva dužne su organizirati,
odnosno sudjelovati u smanjivanju broja
divljači na ugroženim područjima na podnosiv
broj.
2.
U lovištu i na površini izvan lovišta na kojoj je
proglašena zarazna bolest ili se može očekivati
njezina pojava, ovlaštenik prava lova ili osoba
koja zaštićuje divljač obvezna je osigurati provedbu
mjera u skladu s propisima o zdravstvenoj
zaštiti životinja, uz obavještavanje nadležne ve


ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 83     <-- 83 -->        PDF

D. Križaj, M. Vodolšak: PREGLED ZAKONSKIH ODREDBI KOJE REGULIRAJU ŠTETE NA DIVLJAČI ... Šumarski list br. 11-12, CXXVI (2002), 623-631
terinarske službe, dok takva zaraza ili opasnost 3. Za štetu koju počini divljač koja u lovištu stalno
od njezina širenja traje. ne živi, odgovoran je ovlaštenik prava lova u loČlanak
96. vištu u kojem je šteta počinjena, ali ima pravo na
odstrel te divljači. Pravo na odstrel ostvaruje se


1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do


na temelju dokaza o naknađenoj šteti oštećeniku


24.000 kn kaznit će se pravna osoba:
i odobrenja nadležnog upravnog tijela odnosno


8.
ako ne organizira ili ne sudjeluje u smanjivanju
ministarstva kad je šteta počinjena u državnom


broja divljači ili ne osigura provedbu mjera o


lovištu.


zdravstvenoj zaštiti životinja dok takva zaraza
ili opasnost od njezina širenja traje (članak 81.) 4. Odstrel divljači iz stavka 3. ovoga članka odo2)
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će brava se do visine naknađene štete, računajući
vrijednost mesa i trofeja prema tržnim cijenama.


se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 3.000-8.000 kn. 5. Ne naknaduje se šteta koju medvjed počini na
stoci na površinama na kojima je posebnim pro


Članak 82.


pisom zabranjen pristup i ispaša stoke.


1.
Za štetu koju počini divljač odgovoran je
ovlaštenik prava lova u lovištu u kojem ta divlČlanak
83.
jač stalno živi, pod uvjetom da je oštećeni Ako je šteta koju počini divljač na istoj poljopripoduzeo
propisane mjere za sprječavanje štete vrednoj kulturi ponovljena, vrijednost pojedinačnih
od divljači, koje je u smislu ovoga Zakona bio šteta ne može biti veća od vrijednosti očekivanog
obvezan poduzeti. prinosa te kulture.


2.
Smatra se da divljač stalno živi u lovištu u Članak 84.
kojem je počinjena šteta, ako ovlaštenik prava Za sporove glede naknade štete koju počini divljač
lova u tom lovištu ne dokaže protivno. nadležan je redovni sud.
I.
Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja
lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači
Članak 12. šteta od divljači te usklađenja odnosa sa šumarDivljač
se, u pravilu uzgaja u omjeru spolova 1:1. stvom, poljoprivredom i dr.:
Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga članka može Članak 41.


se odstupiti u svrhu: Lovna kronika za svaku lovnu godinu evidentira
smanjivanja šteta od divljači; kronološkim redom sva zbivanja u lovištu koja bitČlanak
35. no utječu na lovno gospodarenje, a napose:
Smjernice budućeg gospodarenja, propisuju se za - štetan utjecaj važnijih elementarnih nepogoda;
svaku vrstu divljači posebno, a utvrđuju kako slijedi: - štete od divljači te štete na divljači i lovištu;


mjere očuvanja i poboljšanja staništa, sprječavanja


IV. Program uzgoja divljači
Članak 46. od šteta koju čini divljač, moraju predvidjeti i dodaProgram
sadrži: tne mjere, a napose:


4.
Gospodarenje uzgajalištem: stalno praćenje staništa u cilju otkrivanja započete
mjere za sprječavanje šteta od divljači,
štete i njezinih uzroka;
mjere zaštite šuma i intenzivnih nasada.


Članak 53.
Programom se osim obveznih mjera zaštite kultura


V. Program zaštite divljači
Članak 58. izvan lovišta na njihov zahtjev;
Program zaštite sadrži: 3. zaštitu usjeva i nasada izgonom divljači te upo


5. mjere za sprječavanje šteta od divljači; rabom zaštitnih sredstava i plašila, koju su dužni
Članak 60. provoditi korisnici površina izvan lovišta o vlaMjere
za sprječavanje šteta od divljači obuhvaćaju: stitom trošku;
1.
edukaciju i suradnju s vlasnicima i korisnicima 4. uklanjanje poljoprivrednih usjeva do agrotehpovršina
izvan lovišta; ničkog roka;
2.
nabavljanje kemijskih zaštitnih sredstava te nji- 5. smanjivanje broja divljači kada zbog prevelike
hovu besplatnu raspodjelu korisnicima površina gustine dolazi do gospodarski nedopustivih šteta.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 84     <-- 84 -->        PDF

D. Križaj, M. Vodolšak: PREGLED ZAKONSKIH ODREDBI KOJE REGUL1RA.I1 ŠTETE NA DIVLJAČI ... Šumarski list br. 11-12. CXXV1 (2002). 623-631
II. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove


Članak 4.
Stručni djelatnik organizira, obavlja i nadzire sve
stručne radnje i poslove u pogledu uzgoja i zaštite
divljači i ostalih životinjskih vrsta, staništa divljači,
lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, lovačkih
pasa, lovačkog oružja i naboja, lova divljači,
lovne etike, šteta od divljači i na divljači, prihrane i
prehrane, zdravstvenog stanja i kondicije divljači,
poslovne dokumentacije, analize stanja u lovištu
RASPRAVA


Od ukupno 11 važećih zakonskih i podzakonskih
propisa, njih 4 regulira odredbe u svezi sa štetom na
divljači i štetom od divljači, i to u čak 49 članaka. Od
tih 49 članaka 26 ih se odnosi na štete na divljači, a 23
na štete od divljači. Treba naglasiti da zaštita divljači
obuhvaća sve navedene odredbe, pa i više, te zbog opsežnosti
nije posebno analizirana. Štoviše, članak 52.
Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj
56/90) propisuje da, između ostalog i, šume, biljni i životinjski
svijet od osobito kulturnog, povijesnog, gospodarskog
i ekološkog značenja, za koje je zakonom
određeno da su od interesa za Republiku, imaju njezinu
osobitu zaštitu, a zakonom se određuje način na koji
dobra od interesa za Republiku mogu upotrebljavati i
iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te
naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti, pa tako
članak 4. Zakona o lovu propisuje daje divljač dobro
od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu
zaštitu.


Potrebno je osvrnuti se na mogućnost operativne
primjene naprijed navedenih zakonskih i podzakonskih
odredbi. Prava, obveze i dužnosti u svezi sa štetom
na divljači propisuje 26 članaka od čega 14 u Zakonu
o lovu, a 12 u podzakonskim propisima koji pobliže
reguliraju određeno područje. Sankcionirane su
povrede odredbi 5 članaka, međutim, područje sankcioniranja
je izuzetno veliko. Konkretno, provedba
lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i
programa zaštite divljači obvezna je za ovlaštenika
prava lova, odnosno pravne i fizičke osobe koje zaštićuju
divljač na površinama izvan lovišta, a taje provedba
pobliže propisana Pravilnikom o sadržaju, načinu
izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja
lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i
programa zaštite divljači, što znači da su sankcioniranjem
povreda odredbi tog članka sankcionirane i povrede
bilo koje odredbe predmetnog Pravilnika. Ovlaštenika
prava lova još se obvezuje i zabranom uzgoja
divljači u broju kojim se remete prirodni odnosi staništa
i divljači, osim u uzgajalištima divljači, te mu se
ograničavaju prava lova, oboje pod prijetnjom kazne, a
sve u svrhu sprječavanja štete na divljači.


kao i ostalih stručnih poslova u lovištu u skladu s
odredbama Zakona o lovu i odgovarajućih propisa
donesenih na osnovi njega, lovnogospodarskom osnovom
i ugovora s lovozakupnikom.


Članak 5.
3.
izrađuje i obavlja sve potrebne i propisane analize,
evidencije, korespondencije i izvješća:
-
štete od divljači i štete na divljači.
-
Discussion
Od štete na divljači koju lovoovlašteniku može počiniti
treća osoba, sankcionirana je uporaba sredstava
za zaštitu bilja ili drugih kemijskih sredstava na način
koji je opasan za divljač ili paljenje strništa, kukuruzišta,
tršćaka ili slično bez prethodne obavijesti u određenom
roku ili ako se prilikom obavljanja radova poljoprivrednim
strojem nema u funkciji uređaj za plašenje
divljači, te lov protivno odredbama Zakona o lovu.


U svezi sa štetom od divljači, 23 članka regulira
predmetnu tematiku, od čega 14 u Zakonu, a 9 u pratećim
podzakonskim propisima. Sankcionirane su povrede
4 članka, ali tako da se sankcioniraju i ovlaštenik prava
lova u nepoduzimanju određenih mjera za sprječavanje
šteta od divljači, kao i treća osoba ako onemogućava
ovlaštenika prava lova u poduzimanju tih mjera.


Važno je naglasiti odredbe članka 23. stavka 2. podstavka
9. Zakona o lovu koji propisuje da će koncesionar
prava lova nadoknaditi negativne razlike divljači,
lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata nakon isteka
vremena trajanja koncesije, otkaza ili jednostranog
raskida ugovora o koncesiji, zatim odredbe članka


32. stavka 2. koji propisuje daje, na temelju utvrđenog
stanja, u slučajevima otkaza ili raskida zakupa, dosadašnji
lovozakupnik obvezan nadoknaditi negativne razlike
divljači, lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata
prema tržnim cijenama i troškove ponovnog nadmetanja
za davanje zajedničkog lovišta u zakup te
nema pravo sudjelovati na ponovnom nadmetanju, kao
i članka 85. stavka 1. koji propisuje daje pravna ili fizička
osoba koja nanese štetu divljači u lovištu bespravnim
lovom ili na drugi način obvezna nadoknaditi štetu
ovlašteniku prava lova. I konačno, bitne su odredbe
članaka 84. i 85. stavka 2. prema kojima je za naknadu
štete na divljači i štete od divljači nadležan redovni
sud, što znači da se ista potražuje tužbom ukoliko nije
postignut sporazum o visini i roku isplate štete.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 86     <-- 86 -->        PDF

(Foto: B. Hrašovec)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 85     <-- 85 -->        PDF

D. Križaj. M. Vodolšak: PREGLED ZAKONSKIH ODREDBI KOJE REGULIRAJU STETE NA DIVLJAČI Šumarski list br. 11-12, CXXVI (2002), 623-631
ZAKLJUČAK - Conclusion


Cilj svakog ovlaštenika prava lova treba biti svođeuklanjanjem
pasa i mačaka skitnica,
nje šteta na divljači i šteta od divljači na najmanju moprovedbom
preventivnih, kurativnih, laboratorijguću
mjeru, što se u praksi najdjelotvornije može sko-dijagnostičkih i drugih higijensko-zdravstvenih
postići sljedećim: mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divljači i
- osiguravanjem mira te dovoljne količine hrane i vodrugih
životinjskih vrsta,


de u lovištu,
spašavanjem divljači od elementarnih nepogoda,


-
dobro organiziranom lovočuvarskom službom u poduzimanjem preventivnih mjera prilikom obavcilju
čuvanja lovišta i sprječavanja nezakonitih radljanja
poljoprivrednih i drugih radova ili uporabe
nji i štetnih posljedica u lovištu, uz suradnju s kemijskih i drugih sredstava,
Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim edukacijom i suradnjom s lokalnim pučanstvom i
inspektoratom, stalnim praćenjem staništa u cilju otkrivanja zapo-
održavanjem broja divljači i predatora u optimumu, čete štete i njezinih uzroka te njihovog uklanjanja.


LITERATURA - References


1977. : Pravilnik o katastru lovišta ("Narodne novine" 1996.: Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnobroj
4/77) gospodarske osnove ("Narodne novine" broj


1977. : Pravilnik o evidenciji o prometu i preradi divl48/
96 i 87/02)
jači i njenih dijelova ("Narodne novine" broj 1996. Pravilnik o lovočuvarskoj službi ("Narodne
4/77) novine" broj 48/96 i 87/02)


1990.: Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" 1999. Pravilnik o načinu ocjenjivanja trofeja divljači,
broj 56/90) obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o tro1994.:
Zakon o lovu ("Narodne novine" broj 10/94, fejima divljači i izvješću o ocijenjenim trofejima


("Narodne novine" broj 123/99)


22/94, 29/99, 76/99, 14/01 i 4/02)


1994. Pravilnik o načinu izrade plana zaštite divljači 1999.: Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i
na površinama izvan lovišta ("Narodne novine" naboja ("Narodne novine" broj 123/99)
broj 61/94) 1999.: Pravilnik o lovostaji ("Narodne novine" broj


1995. : Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku 123/99 i 65/01)
donošenja, odnosno odobravanja lovnogospo-2002.: Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištedarske
osnove, programa uzgoja divljači i pronja
lovačkih pasa za lov ("Narodne novine" broj
grama zaštite divljači ("Narodne novine" broj 87/02)
53/95)


SUMMARY: The current "Zakon o lovu" ("The Hunting Law"), its amendments and additions
and the 10 substatutory documents, has been effective since 1994. Apart from the Law
itself, game loss, damage from game and protection measures are regulated by 3 of those 10 sub-
statutory documents.


The goal of every hunting right representative should be to reduce game loss and damages from
game to the minimum possible extent; in practice, this is most efficiently achieved by the following:


-
ensuring peace and sufftcient supplies of food and water in a hunting ground,
well-organised game warden service guarding hunting grounds and preventing illegal
actions and their harmful consequences in cooperation with the police and the State inspectorate,
-
maintaining optimal game and predator numbers,
-
removing stray dogs and cats,
undertaking preventive, curative, laboratory-diagnostic and other hygienic-health measures
in a hunting ground to safeguard the health of game and other animal species,
-
rescuing game from elementary disasters,
undertaking preventive measures in the course of agricultural and other activities or applying
chemical and other means,
-
educating the local population and cooperating with it,
monitoring habitats permanently in order to detect initial damage and its causes and to eliminate
it.
Key words: game, damage, Law