DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 88     <-- 88 -->        PDF

-
imamo li suvislu sliku o našem srednjeročnom razvoju?
-
znamo li barem srednjeročno stabilan program prioritetnih
investicija?
-
znamo li dovoljno o tržištu i marketingu, istražujemo
li tržište?
-
koliki smo utjecaj, kao struka, imali na izbor rukovodstva
u Poduzeću?
-
povezujemo li situiranje uzgojnih radova sa stvarnom
(reduciranom) površinom, ostvarenim direktnim
troškovima i kolaudiranom i ocjenjenom kvalitetom
rada ili priznajemo ukupno planirane troškove
neovisno od ovih pokazatelja?
-
imamo li program zapošljavanja mladih stručnjaka?
-
jesmo li zadovoljni postotkom iskorištenja drvne
mase i plasmanom pa onda i prosječno ostvarenom
cijenom prostornog drveta?
-
što smo poduzimali za razvoj vanjske usluge i poduzetništva,
ponajprije iz redova naših radnika?
-
jesu li nam plaće stimulativne?
-
uspoređujemo li učinke čuvanja šuma s godišnjim
troškovima (66 mil. Kn)
-
angažiramo li sredstva OKFŠ-a na izabrane programe
po utvrđenim kriterijima ili ih distribuiramo
prema osobnim sklonostima ili inerciji?
koje stručne kriterije moraju zadovoljiti članovi
stručnih komisija za odobravanje osnova gospodarenja?
-
imamo li utvrđene kriterije koliko iznose tolerantni
(dopustivi) ukupni troškovi obnove sastojina?
AKTUALNO


-
jesmo li mladim stručnjacima objavili standarde za
napredovanje u poslu?
-
ima li svaka šumarija (obračunska jedinica) jasnu
motivaciju, ovlaštenja i odgovornosti za poslovni
rezultat?
-
jesmo li zadovoljni s dinamikom razvoja?
-
koliko smo učinkoviti u sankcioniranju nemara, nerada,
podvala ili čak zloporabe položaja?
-
koliko smo prepoznali snagu naše strukovne udruge
(HŠD-a), jesmo li aktivni u njoj?
I sada, mogao bih još puno toga izreći, no istina
sama po sebi nema puno obožavatelja jer je obično ružna.
Ne mogu se pomiriti sa stvarnom dinamikom tako
nužnih i stalno potrebnih promjena prema boljim rješenjima.
Znam da je prva pogreška onoga tko je počini,
no sasvim je sigurno daje druga, ništa manja pogreška
onoga tko je prepozna, promatra i dozvoli. Da bi dugoročno
osigurali "potrajnost" u stručnim kadrovima,
nužno je potrebna stabilna kadrovska politika, prepoznatljiva
pravila, mladima trebaju uzori.


Na kraju nije teško zaključiti da bi za mene osobno
bilo bolje kad ovo ne bih izgovarao, ali ima nešto u
meni što me tjera da ta viđenja jasno i pošteno iskažem.
Cijena istine nikad nije bila mala, no kad bi potakla
više ljudi i više tako oslobođenih misli, dobronamjernih
suprotstavljanja, možda bi u konačnici ostvarila barem
malo brža kretanja prema našem zajedničkom boljem
sutra.


Tomislav Starčević


PROVEDBA PROGRAMA STAŽIRANJA DIPLOMIRANIH
INŽENJERA ŠUMARSTVA U Hrvatskim šumama d.o.o.


Hrvatske šume d.o.o. su Pravilnikom o obrazovanju,
između ostalog, uredile organizaciju i sadržaj osposobljavanja
novozaposlenih dipl. inženjera šumarstva za
samostalan rad i obveze mentora u provedbi programa.


Glede nekih saznanja da se program stažiranja u
praksi ne provodi kako je to zamišljeno i uređeno Pravilnikom,
javila se potreba da se utvrdi stvarno stanje
provedbe programa.


Ocijenjeno je da bi se cjelovite informacije o provedbi
programa kao i probleme, teškoće s kojima se susreću
pripravnici, mogle dobiti ponajprije od samih
pripravnika, stažista. Stoga je načinjen Upitnik i upu-


Uvod


ćen na 58 adresa, diplomiranim inženjerima šumarstva,
koji su u posljednje dvije godine prošli kroz program
pripravničkog stažiranja. Upitnik je popunio 21 pripravnik,
stoje 36 % od mogućih. Očekivanje veći odaziv,
ali tih 36 % dovoljni su za donošenje zaključka.


Anketirani pripravnici pripravnički staž proveli su
u upravama šuma: Vinkovci (1), Osijek (2), Našice (2),
Požega (3), Bjelovar (3), Koprivnica (3), Sisak (1), Zagreb
(3), Buzet (2), i Split (1). Obzirom na raspodjelu
pripravnika po šumama, može se smatrati da se zaključci
odnose na Hrvatske šume u cijelini.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Rezultati i diskusija


Rezultati istraživanja prezentirani su statističkom
obradom odgovora na postavljena pitanja i kvalitativnom
analizom istih.


Pitanje: Da li ste prijamom u poduzeće upoznati s
programom pripravničkog stažiranja?


Potvrdno je odgovorilo 67 % pripravnika, a negativno
33 %.
Pitanje: Ukoliko ste bili upoznati ocijenite u kolikoj
se mjeri on provodio.


Odgovori:


slabo dobro vrlo dobro u cjelosti
47,6% 19,0% 19,0%


Od pripravnika je traženo da komentiraju svoju
ocjenu. Obrazloženje ocjena je sljedeće:
Ocjena: slabo


1.
Zbog toga što se cijeli program sveo samo na poslove
uređivanja šuma (6).
2.
S programima nisu upoznati, a čini se da ih ni nema.
(2)
3.
Program stažiranja dobro je razrađen, međutim u
provedbi dipl. inženjeri najčešće obavljaju tehničarske
poslove (1).
4.
Zbog toga što nisu apsolvirane sve faze pripravničkog
staža. Obavljali su se uglavnom poslovi gdje
su nedostajali ljudi (čišćenje, sadnja) (1).
Ocjena: dobro


1.
Od programa se provodilo ono stoje bilo aktualno za
poslovanje šumarije. Ostalo je prepušteno osobnoj
inicijativi po modelu "što ti nije jasno- pitaj" (1).
2.
Programom su obuhvaćeni svi radovi, ali se slabo
provodio (1).
3.
Samo sam djelomično prošao program (1).
4.
Pripravnici se uglavnom upućuju u šumarije i odjel
za uređivanje šuma (1).
Ocjena: vrlo dobro


1.
Vrlo dobro ocjenjujem dio programa koji sam prošao,
ali nisam prošao cijeli program (1).
2.
Savladani su svi poslovi iz programa, osim uređivanje
šuma i komercijalnih poslova (1).
3.
Zamjera se što se dio rokova, koji su obuhvaćeni
programom, nije provodio (1).
Pitanje: Da li vam je dodijeljen mentor?
U 60 % slučajeva dodjeljen je mentor, uz napomenu
da je jedan pripravnik imao mentora po fazama rada, a
jedan tek nakon njegovog inzistiranja.


Pitanje: Da li ste zadovoljni radom mentora u
svezi s odvijanjem (provedbom) programa?


Odgovori:
nezadovoljan zadovoljan prilično potpuno
zadovoljan zadovoljan
23,8% 19,0% 28,6% 14,3%


Posebno nas je zanimalo kako su pripravnici koji su
bili "prilično zadovoljni" i "potpuno zadovoljni" s
radom mentora ocijenili i komentirali provođenje samog
programa.


Analizom tih odgovora došlo se do spoznaje da se
program provodio: slabo (4), dobro (3) i vrlo dobro (2).


Malo je nelogično da su ispitanici zadovoljni s radom
mentora, a da su provedbu programa najčešće
ocjenili slabom ili dobrom. Analizom komentara nalazimo
objašnjenje takvih odgovora, naime, ispitanici su
zadovoljni radom mentora u segmentu programa koji
su provodili, ali nezadovoljni što se program nije u cijelosti
proveo.


Pripravnici su amnestirali mentore od odgovornosti
za provedbu cjelokupnog programa.


Pitanje: Koje biste probleme, teškoće ili propuste
istakli kao značajne u provedbi programa pripravničkog
stažiranja dipl. ing. šumarstva?


Odgovori:


1. Problem je što se ne prorade sve faze rada u šumarstvu
(9).
2.Propust je što se pripravnici ne upoznaju s "kolanjem
dokumentacije" (2).


3. Što se ne dodjeljuje mentor (2).
4. Što nema suradnje pripravnika i starijih inženjera
(2).
5.Rascjepkanost i kratkoća obavljanja određenih poslova
(1).
6.Problem je što su mentor i ostali zaposlenici okupirani
pošlovanjem-pa se i sam program svodi na tu
problematiku (1).


7.Zbog nedostatka inženjerskog kadra ne može se posvetiti
vrijeme uvođenju mladih u posao (1).


8. Pripravnike treba upoznati sa zadacima i obvezama
(1).
9. Potrebno je uvesti kontrolu provedbe pripravničkog
stažiranja (1).
10.Mišljenja sam da pojedini upravitelji nemaju opće
predodžbu kako nekoga treba pripremiti i osposobiti
za samostalno obavljanje poslova (1).


11 .Nedostaje veće zalaganje mentora u provedbi i kontroli
provođenja programa (1).
Pitanje: Da li ste tijekom stažiranja vodili dnevnik?
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 90     <-- 90 -->        PDF

DA-71,4%
NE-28,6%
Pitanje: Kakvo je vaše mišljenje o provjeri uspje


šnosti pripravničkog stažiranja?


Odgovori:


1.
Korektno i zadovoljavajuće (4).
2.
Nije bilo provjere (3).
3.
Opravdano i potrebno (2).
4.
Provjera je sukladna stažiranju (sve se svodilo na
uređivanje šuma) (2).
5.
To bi trebao biti razgovor sa starijim kolegama, a ne
zastrašujuće iskustvo (1).
6.
To je čista formalnost, jer komisije i same znaju
kako se program provodio (1).
7.
Članovi povjerenstva bi trebali biti svjesni propusta
u provedbi programa stažiranja (1).
8.
Obzirom daje samo stažiranje neprimjereno, provjera
je primjerena takvom stažiranju (1).
9.
Provjera je sužena, polovična, ne provjerava se
kako se radi doznaka, primanje trupaca, krojenje,
klasiranje i si. (1).
Pitanje: Da li ste izradili izvješće o svom pripravništvu?


DA-19,0%
NE-81,0%


I


1.
2.
3.
4.
5.
II


III


1.
2.
3.
4.
5.
IV


1.
2.
3.
636


Mjesto rada


Upoznavanje s radom odjel u Upravi šuma


Opći odjel
Proizvodni odjel
Računovodstveni odjel
Razvojno-planski odjel
Odjel za ekologiju


Pitanje: Ukoliko imate neku sugestiju u svezi s
pripravničkim stažiranjem dipl. ing. šumarstva,
molimo vas da je iznesete:


1.
Treba upoznati, proraditi sve poslove u šumarstvu
(3).
2.
Trebalo bi izraditi jedinstven program (2).
3.
Trebalo bi izabrati prave mentore koji će biti od
koristi pripravniku (2).
4.
Poboljšati provođenje programa kontrolom rada
mentora (1).
5.
Više raditi na terenu (1).
6.
Više suradnje s mentorom i upoznavanje s njegovim
obvezama (1).
7.
Pripravnik bi se trebao pripremati za poslove koje
će obavljati (1).
8.
Omogućiti veći uvid u poslove revirnika (1).
9.
Cijepiti pripravnike protiv krpelja (1).
Pitanje: Molimo vas da prema područjima iz
programa stažiranja ocijenite koliko ste ih proradili,
odnosno "savladali".


Frekvencije odgovora iskazane su kao postotak ispitanika
koji su se opredijelili za pojedinu ocjenu.


nikako


%


64,8


71,4
47,6
80,4
66,7
57,1


nešto
malo
%


21,0


19,0
19,0
19,0
28,6
19,0


dobro


%


12,4


9,5
23,8
-
4,8
23,8


vrlo
dobro
%


1,9


-


9,5


-


-


-


Upoznavanje s organizacijom i radom šumarije
općenito i detaljno po radnim mjestima, a
posebno s djelokrugom rada revirnika
28,6 9,5 42,9 19,0
Uređivanje šuma
Pripremni radovi
Geodetski terenski radovi
28,6
19,0
38,1
14,3
14,3
23,8
21,4
33,3
19,0
35,2
33,3
19,0
Taksacijski terenski radovi
Geodetski uredski radovi
14,3
47,6
4,8
23,8
23,8
9,5
57,1
19,0
Taksacijski uredski poslovi 23,8 4,8 23,8 47,6
Uzgoj šuma 44,0 16,1 24,4 15,5
Rasadnička proizvodnja 52,4 33,3 9,5 4,8
Priprema staništa 42,9 19,0 28,6 9,5
Pošumljavanje 33,3 4,8 38,1 23,8
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 91     <-- 91 -->        PDF

4.
Njega šuma
5.
Zaštita šuma
6.
Doznaka stabala
7.
Vođenje materijalnog knjigovodstva
8.
Lovstvo
V
Iskorištavanje šuma


1.
Prorada pravilnika za siguran rad u šumarstvu
2.
Neposredni rad na sječi i izradi mot. pilom uz nadzor
3.
Upravljanje adaptiranim poljoprivrednim traktorom
uz nadzor (uvjet: vozačka dozvola)
4.
Održavanje motorne pile
5.
Prikrajanje i preuzimanje
6.
Otprema kamiona, narudžba vogona, izrada otpremn.
7.
Normiranje I i II faze
8.
Proračun i izrada elaborata pripreme radilišta
33,3
47,6
33,3
42,9
66,7


53,0
47,6
61,9


80,0
57,1
38,1
38,1
52,4
47,6


-
19,0
4,8
28,6
19,0


14,9


19,0
4,8


4,8
23,8
4,8
9,5
19,0
33,3


47,6
33,3
14,3
19,0
4,8


19,0


28,6
14,3


9,5
19,0
23,8
28,6
14,3
14,3


19,0
-
47,6
9,5
9,5


13,1


4,8
19,0


4,8


-
33,3
23,8
14,3


4,8


VI Šumsko građevinarstvo


Prema područjima poslova koje sadržava program
stažiranja, po ocjeni ispitanika, najviše 64,8 % slučajeva
nisu upoznati s radom odjela u upravi šuma.


Pripravnici najbolje, odnosno "vrlo dobro" prorade
poslove uređivanja šuma (35,2 %) i to taksacijske terenske
i uredske radove, zatim uzgojne radove i to najviše
zbog toga što su puno vremena proveli na doznaci
stabala.


Iz područja iskorištavanja šuma pripravnici su najviše
vremena radili na prikrajanju ili preuzimanju materijala.


Na temelju ocjena pripravnika može se zaključiti da
ih mentori, ili rukovoditelji organizacijskih jedinica
raspoređuju na poslove koji je potrebno obaviti zbog
nedostatka stručnih radnika ili zato što dipl. ing. šum. u
stalnom radnom odnosu nerado obavljaju te poslove.


Naravno, moguća je i solucija da program pripravništva
dipl. ing. šum. nije po ocjeni mentora primjeren


57,1 33,3 4,8 4,8


i stoga ga oni u provedbi korigiraju. Ako se osvrnemo
na primjedbe samih pripravnika koji drže nužnim da se
tijekom pripravničkog staža treba upoznati sa svim poslovima
u poduzeću, ta se solucija može odbaciti.


Sumirajući frekvencije odgovora za cjelokupni program
može se konstatirati da su pripravnici proradili"
savladalfprogram pripravništva u sljedećim postotcima.


nikako nešto malo dobro vrlo dobro
47,4 16,7 20,2 15,6


Ocjena provedbe programa stažiranja pripravnika
na temelju analize provedbe svakog dijela programa,
gotovo se u cijelosti poklapa s općom ocjenom provedbe
programa koji su ispitanici dali u odgovorima na
drugo pitanje upitnika.


Zaključak


Unatoč tomu stoje Pravilnikom o obrazovanju uređena
organizacija pripravništva, sadržaj pripravništva,
izbor i zadaci voditelja (mentora) pripravnika i načina
ocjene pripravničkog stažiranja, u praksi je, po izjavama
samih pripravnika, provedba odredbi programa polovična.


Može se zaključiti da se u upravama šuma nedovoljno
daje značenje izboru mentora, da mentori nedovoljno
ozbiljno shvaćaju svoje obveze i da, čini se
nisu upoznati s programom stažiranja, te da nema kontrole
rada, mentora, odnosno, verifikacije provedbe
programa stažiranja.


Na temelju analiza provedbe programa pripravništva
dipl. ing. šumarstva može se zaključiti da će se kvaliteta


provedbe stažiranja podići ako se osigura da se program
stažiranja proradi u cijelosti, u svim odredbama.


Da bi se to ostvarilo treba razmotriti mogućnost nagrađivanja
(plaćanja) mentora za preuzete obveze, jer
oni sada rade volonterski uz svoje redovne radne zadatke
i na taj način vjerovatno rad s pripravnicima
stavljaju u drugi plan.


Branko Ranogajec,
prof. Hrvatske šume d.o.o.