DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2002 str. 93     <-- 93 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


Milan H e r a k: POVIJESNI TEMELJI HRVATSKE GEOLOGIJE


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za
prirodne znanosti, objavio je knjigu Povijesni temelji
hrvatske geologije (Urednik akademik Branko S o k a č,
Zagreb, 2002) koju je napisao akademik Milan Herak.


Knjiga ima 183 stranice, ovog sadržaja:


1. Uvod
2. Predgeološko razdoblje
3. Inicijalne geološke spoznaje
4. Koncipiranje moderne geologije
5. Rani prinosi geologiji Hrvatske
6. Organizacijski i tematski uspon hrvatske geologije
7. Diverzifikacija hrvatske geologije
7.1. Mineralogija s petrografijom
7.2. Geologija i paleontologija
7.3. Seizmologija između geologije i geofizike
8. Hrvatska geologija u procjepu političkih promjena
9. Organizacijske promjene hrvatskih geoloških ustanova
10. Nadomak suvremenoj hrvatskoj geologiji
10.1. Organizacijske promjene
10.2. Osnovna tematska usmjerenja
10.3. Konvergencija geoznanstvenih disciplina u
primjeni
11. Autorov pogovor
Glavni izvor
Kazalo autora
Knjiga je cjelovit prikaz povijesti geoloških znanosti
u Hrvatskoj, sve do uspostavljanja samostalne Republike
Hrvatske.


Akademik Herak, doajen u hrvatskoj geologiji,
uspio je obaviti velik posao oko pisanja povijesti hrvatske
geologije.


Knjiga je napisana pregledno i dokumentirano,
čitko, i prihvatljivo za čitatelja.


Između 11 poglavlja najzanimljivija su poglavlja 8.
i 9., u kojima autor obrađuje djelatnost najpoznatijih
hrvatskih geologa, počevši od Andrije Mohoroviči ć
a, Frana Tucana, Ferde K o c h a, Josipa Poljaka,
Frana Š u k 1 j e a, Marijana S a 1 o p e k a, Luke Mari
ca, Ljudevita Barića, Miroslava Taj dera, gospođe
Vande Kochanovsky-Devide, Franje Ožegovića
i drugih.


Akademik Herak odao je veliku počast i štovanje


svojim pokojnim kolegama, znanstvenicima geolozi


ma, time što ih je svestrano prikazao i objavio njihove


fotografije.


Šumarstvo je vezano uz geo i uz bio znanosti. Od
geo znanosti za šumarstvo su najvažnije:


- geologija
- mineralogija
- petrografija
- pedologija.
Gotovo svi znanstveni radovi u šumarstvu počivaju


na tim znanostima, a posebice na geologiji.


Fitocenološka karta Republike Hrvatske, kako u


cjelini, tako i po regijama, načinjena je pretežito na te


melju geološke karte Republike Hrvatske, a svaka vrje


dnija šumsko-gospodarska osnova u praktičnome šu


marstvu ima geološku podlogu. To je razumljivo, jer je


veza između geoznanosti i šumarstva vrlo tijesna i ko


risna u praktičnoj provedbi šumarskih operacija.


Veza između šumarstva i geoznanosti došla je do iz


ražaja ne samo u znanosti, nego i u nastavi. Tako je pri


mjerice na križevačkom Gospodarsko-šumarskom uči


lištu geologiju, mineralogiju i petrografiju predavao


akademik Mijo Kispatić (1851-1926). Napisao je


nekoliko udžbenika za studente šumarstva i poljopri


vrede iz mineralogije i petrografije, a posebno mu je


zanimljivo djelo: "Zemljoznanstvo obzirom na šumar


stvo i gospodarstvo" (1877).


Nakon prijelaza Gospodarsko-šumarskoga učilišta u


Šumarsku akademiju (1898) nastava geologije i petro


grafije intenzivno se nastavlja kao dvosemestralni pred


met, a predavači su najugledniji geolozi i petrografi.


Intenzivna nastava iz geologije, petrografije i mine


ralogije nastavlja se na Poljoprivredno-šumarskome


fakultetu (1919-1960), a na novom Šumarskome fakul


tetu (1960) geologija i petrografija spajaju se u jedan


predmet, da bi na kraju u najnovije vrijeme petrografija


s geologijom postala izbornim predmetom.


Time se potvrđuje mišljenje akademika Herak a,


koji u 11. poglavlju svoje knjige (Autorovpogovor) piše:


Moderno specijalističko školovanje ne uključuje u
dovoljnoj
mjeri geologiju, pa se na njezino značenje u


općeobrazovnom i istraživačkom procesu pomalo zabo


ravlja, a ulogu primjene osnovnih geoznanstvenih spoz


naja pokušava smjestiti u okvir čistog pragmatizma.