DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Županić, M., S.Novak-Agbaba,B.Liović:
Kurativno djelovanje fungicida Anvil 5SC kod suzbijanja
hrastove pepelnice


Hrastova pepelnica (Microsphaera alphitoides Griff.
et Maubl.) je najrasprostranjenija i najčešća biljna bolest
u hrastovim šumama u Hrvatskoj. Ona napada hrastove
biljke u svim razvojnim stadijima i primarni je patogen.
Najveće štete čini na pomladku hrasta lužnjaka te se poduzimaju
kemijske mjere zaštite.


Pojava i intenzitet napada ove bolesti ovisi o klimatskim
uvjetima i o vremenu listanja hrasta. Na nekim
područjima sa zaštitom počinje već krajem ožujka,
dakle prerano, kada nijedan od uvjeta za jači razvoj pepelnice
nije ostvaren. S ciljem smanjenja broja tretiranja,
provedeno je ispitivanje kurativnog djelovanja
sustavnog fungicida Anvil 5SC.


Tretiranje je provedeno sredinom lipnja, a djelotvornost
fungicida određena je procjenom zaraženosti
neposredno prije tretiranja te dva i šest dana nakon tretiranja.
Analizom dobivenih podataka uočen je prijelaz
zaraženih biljaka iz jačih u slabije stupnjeve, dok se na
kontrolnom dijelu povećao broj biljaka u jačim stupnjevima
zaraze.


Zaključak


Većina iznesenih izlaganja i zaključci s ovog skupa
bit će publicirani u znanstvenim i stručnim glasilima, a
istraživanja će se nastaviti prema naznačenim smjernicama.


47. Seminar biljne zaštite bio je izuzetno interesantan
i koristan sa znanstvenog i praktičnog gledišta za
znanstvenike, stručnjake i praktičare u poljoprivredi i
šumarstvu. Problematika primjene pesticida u poljoprivredi
i šumarstvu, rezidui i zaštita tla, a posebno voda
jedna je od najaktualnijih tematika suvremene civilizacije.
Ovaj Seminar dao je značajan doprinos odgovorima
na pitanje kako povećati proizvodnju hrane i zaštitu,
odnosno osigurati potrajno gospodarenje u šumama,
uz minimalnu i učinkovitu, ekološki najpovoljniju
primjenu pesticida, a istovremeno očuvati biosferu i
funkcioniranje ekosustava u kojem živimo.
Dr. se. Miroslav Harapin


ZAŠTITA I UPRAVLJANJE VUKOVIMA U HRVATSKOJ


S obzirom na neučinkovitost do sada poduzimanih zaštiti vukova. U vezi s tim prošle je godine Ministaraktivnosti
u svezi sa zaštitom i upravljanjem vukovima stvo zaštite okoliša i prostornog uređenja (MZOPU) u
u Hrvatskoj, javila se potreba za sustavnijim pristupom suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Za-


Sika 1. Rasprostranjenost populacije vuka i napadi na stoku u Hrvatskoj
Izvor: Okoliš 114/203
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 107     <-- 107 -->        PDF

grebu, za sredstva iz fonda Europske unije LIFE - treće
zemlje, kandidiralo trogodišnji projekt pod nazivom
"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj". Zatražena
donacija je odobrena, te je u tijeku provedba
projekta. Ukupna vrijednost projektaje 664 810 EUR-a,
od čega je udio Europske Komisije 418 200 EUR-a
(63 %), dok bi se ostatak namirio iz državnog proračuna.
Podršku za provođenje ovog projekta dalo je Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva.


Istaknuto je to na stručno-znanstvenom skupu koji je
pod gornjim naslavom oranizirao MZOPU u Nacionalnom
parku Risnjak, u Crnom Lugu 3. i 4. ožujka 2003.


Prema riječima koordinatorice projekta Ane Strbenac
iz MZOPU-a, kroz sljedeće tri godine projekt
će se provoditi kroz:


1.
institucianalno jačanje resorsnog Ministarstva
2.
praćenje populacije vuka i aktivnosti upravljanja
3.
smanjenje šteta koje vuci pričinjaju domaćim životinjama
4.
izobrazba i informiranje
5.
jačanje sudjelovanja interesnih skupina u odlučivanju
o zaštiti vuka u Hrvatskoj.
Što se aktivnosti oko institucionalnog jačanja tiće,
resorno ministarstvo (MZOPU) prići će uspostavi dvaju
posebnih regionalnih ureda za provođenje projekta,
jednog sa sjedištem u Gospiću za područje Gorske Hrvatske
(Lika i Gorski kotar) i jednog u Šibeniku za područje
Dalmacije, gdje su štete od vukova na domaćoj
stoci najveće.


U sklopu predviđene aktivnosti praćenja populacije
vukova, moglo se ustvrditi da je taj segment projekta
dobrano uznapredovao budući su telemetrijska istraživanja
vukova započeta još prije 6 godina, u Dalmatinskoj
zagori 1998. godine i pet godina kasnije (2002) u
Gorskom kotaru. Na tim je područjima do sada uhvaćeno,
obitježeno i praćeno 6 vukova. Uz telemetrijska
istraživanja projektom je zacrtano prikupljanje podataka
o populacijama lovnih vrsta kao potencijalnih žrtvi
vukova, o brojnosti stoke, biljnog pokrova u staništima
vukova i svih drugih čimbenika od velikog značenja za
populaciju vukova u zemlji. Kako je smanjivanje štete
od vukova na stoci jedan od prioritetnih aktivnosti, odmah
će se pristupiti prikupljanju i obrađivanju podataka
o štetama, a u vezi s tim i njihovu smanjivanju. Nastavit
će se s doniranjem pasa tornjaka te električnih
ograda za noćno čuvanje stoke. Daje pitanje štete gorući
problem, rječito govore i podaci o do sada isplaćenoj
naknadi. Prema podacima MZOP-a u razdodublju
od 1998. do 2003. (konac veljače) broj prijavljenih šteta
od vukova dostigao je brojku od 4 181, a isplaćeni
iznos od 7,47 milijuna kuna.


Pod četvrtom točkom, posvećenoj izobrazbi i informiranju
lokalnog stanovništva u staništu vuka kao i
šire javnosti, predviđa se izdavanje prigodnih poučnih
publikacija, održavanje predavanja po školama, proizvodnja
jednog dokumentarnog filma o vuku i problemima
njegove učinkovite zaštite u Hrvatskoj i dr. Planira
se i tiskanje posebnog godišnjaka (biltena) o aktivnostima
vezanih uz zaštitu i upravljanje vukom u
nas. Kako je to donekle primijećeno i na skupu u Cr-


Slika 2. Dr. se. Josip Kusak sa trećom radioogrlicom obilježenom
vučicom "Blažom" u Sović lazu kod Delnica, 23. listopada
2002., neposredno pred ispuštanje
(Foto: A. Frkrović)
Slika 3. Demonstracija razudbe žrtve predatorskog napada. Crni
Lug, 4. ožujka 2003.
(Foto: A. Frković)
201