DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 108     <-- 108 -->        PDF

nom Lugu, kojemu su nazočili predstavnici lovaca, šumara,
stočara, nevladanih udruga, zaštitari, znanstvenici
i. dr., sve daljnje rasprave na temu zaštite i upravljanja
vukovima u Hrvatskoj vodit će se putem zajedničkih
radionica, na kojima će pretstavnici različitih
interesnih skupina raspravljati i dogovarati načine rješenja
problema vezanih uz zaštitu vuka.


Da i ovaj susret u Crnom Lugu ne prođe bez konkretnog
događanja prvog dana rada skupa (3. 3.) održana
je kraća radionica a smislu dogovora oko provedbe
samog projekta. Radionicu su vodili Aleksandra
Majić i dr. se. Alistair Bath sa Sveučilišta u Newfoundlandu,
koji su prije tri godine u nas proveli istraživanje
ljudske dimenzije upravljanja vukom.


Da bi se poboljšao sustav kompenzacije šteta koje
vukovi nanose stoci u smislu osiguranja pravovremene
procjene, drugi dan rada skupa (4. 3.) posvećenje seminaru
za procjenitelje šteta (vještacima). Pohvalno se
izrazivši o dosadašnjem radu vještaka, koji samo kvalitetnim
očevidom i na temelju relevantnih dokaza,
znanja i iskustva mogu objektivno utvrditi da lije štetu
nanijela zaštićena životinja, u ovom slučaju vuk, doministar
MZOPU-a dr. se. Ivan M art ini ć, dao je do
znanja da će u sklopu projekta uz postojećih 14 vještaka
biti imenovana još dva procjenitelja te biti organzirana
još dva seminara za njihovo stručno osposobljavanje
i usavršavanje.


O zakonskim okvirima i utvrđivanja naknada štete
nanesene od vuka govorio je Vinko Mladineo, dipl.
iur. priredivši za ovaj skup prigodni pisani radni materijal.
Vuk (Canis lupus) je proglašen zaštićenom životinjskom
vrstom Pravilnikom o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca
(Mammalia) - (NN 31/95) sukladno odredbama
članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 30/94
i 72/94), kao rijetka i ugrožena životinjska vrsta. Na temelju
toga, pravne posljedice kada se radi o posebno zaštićenoj
vrsti (vuku), propisane su odredbama Zakona o
zaštiti prirode. Jedna od pravnih posljedica odnosi se i
na odgovornost države, kad zaštićena životinjska vrsta
nanese štetu pravnoj ili fizičkoj osobi. Visina naknade
štete utvrđuje se sporazumno, a u slučaju spora o visini


naknade štete odlučuje sud. U pogledu odgovornosti za
naknadu štete od posebno zaštićenih životinja, pored
Zakona o zaštiti prirode, primjenjuju se i odredbe Zakona
o obveznim odnosima. (NN 53/91 i 73/91).


U postupku vještačenja vještaci su dužni, rečeno je
na skupu, u svemu se pridržavati Uputa i ugovora koje
sklapaju s MZOPU-om, te primjenjivati važeći Odštetni
cjenik. Najnovijim cjenikom za 2003. godinu, kojim
su pobliže utvrđeni iznosi naknade štete nanesene od
vuka (i drugih zaštićenih životinja) na stoci, unesena je
novost utvrđenih iznosa naknada štete i na divljači
(muflon, divokoza, srna, jelen), ali samo u slučajevima,
kada se ona nalazi u ograđenim prostorima (karantena,
zvjerinjak) i pod neposrednim je nadzorom čovjeka.
Odštetni cjenik obuhvaća, stvarnu štetu i ne
predviđa pravo oštećenika na izmaklu korist (nematerijalna
šteta).


Kada je u pitanju suodgovornost oštećenika radi
njegova doprinosa nastanku štete, na skupu je prezentirano
više odredbi novog Zakona o zaštiti prirode (čije
se donošenje očekuje još ove godine), a koje se odnose
na pitanje naknade štete. Tako je predviđeno da oštećenik,
kojem zaštićena životinja može uzrokovati štetu,
mora na primjeren način i na svoj trošak učiniti sve dopuštene
radnje i zahvate kako bi spriječio nastanak štete,
a koje će radnje ministar propisati posebnim pravilnikom.
Nazočni vještaci u velikom su se broju
uključili u raspravu o postojećim uputama za
utvrđivanje šteta, koja je okončana donošenjem novog
izmijenjenog i dopunjenog obrasca zapisnika očevida.


O prepoznavanju znakova (tragova) predatora na
žrtvi govorio je dr. se. Josip Kusak, a demonstraciju
razudbe žrtvi predatorskog napada izveli su Josip Kusak
i Damir Bosi ljevač, dipl. ing. agr. Kako je dogovoreno
da se Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj izradi
do kraja 2003. godine sljedeća radionica pod tim
naslovom, a u okviru provedbe LIFE III projekta "Zaštita
i upravljanje vukovima u Hrvatskoj", zakazana je
za početak travnja ove godine u Zagrebu.


Alojzije Frković


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


IZ ŽIVOTA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA OGRANAK GOSPIĆ


Vrijeme prolazi, godine lete, a s njima i mi bivamo pa i HŠD-a Ogranak Gospić. Jedan od većih problema
stariji, iskusniji, a da sve ne ode u vjetar vrijedi nešto i u ogranku Gospić je upoznavanje mladih kolega s
zapisati. Da, zapisati, kako bi buduća pokoljenja mogla radom, tradicijom i pripadnošću HŠD-u.
imati spoznaju o vremenu i događanjima iz prošlosti,