DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 41     <-- 41 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Šumarski list br. 3-4, CXXVII (2003). 135-151


UDK 630* 165


PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.)
ANALIZOM IZOENZIMA U DIJELU PRIRODNIH POPULACIJA
BOSNE I HERCEGOVINE I HRVATSKE*


ESTIMATE OF THE GENETIC VARIABILITY OF SILVER FIR (Abies alba Mill.)
BY ANALYSIS OF ISOENZYMES IN THE PART OF NATURAL POPULATIONS
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA


Dalibor BALLIAN1


SAŽETAK: Istraživana je molekularnogenetička varijabilnosti nekih populacija
obične jele u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ( Vranića, Meka brda,
Gorski kotar - adultna, Gorski kotar - juvenilna, Crni vrh, Čabulja, Orjen).
Varijabilnost se istraživala na molekularnoj razini, uz pomoć izoenzima.


Dobivena varijabilnost značajna je za daljnje radove na oplemenjivanju
obične jele, odnosno u procesu obnove jelovih šuma (pošumljivanje i sjetva
sjemena) te za osnivanje banaka i arhiva gena metodama in situ i ex situ.


Pomoću izoenzimske analize istraživana je genetička unutarpopulacijska
varijabilnost i genetička varijabilnost između populacija, a iz rezultata je vidljivo
da su prisutne razlike između istraživanih populacija, posebice između
malih izoliranih i velikih populacija.


Ključne r ij eči: Abies alba Mill., varijabilnost, izoenzimi


1. UVOD
Obična je jela {Abies alba Mill.) jedna od najznaZbog
toga je potrebno proučiti zdrave, neoštećene
čajnijih vrsta šumskog drveća s gospodarskog i ekosastojine
jele, razmnožiti ih i osnovati banke i arhive
loškog stajališta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. gena s plus stablima, koje bi se osnovale metodama in


U Hrvatskoj su šume obične jele izložene propadasitu
i ex situ, posebice na staništima koja za sada nisu


nju već niz godina zbog štetnog djelovanja onečišćenja pod utjecajem onečišćenja, a koja ni u budućnosti ne bi
iz atmosfere i pedosfere, posebice u Gorskom kotaru bila izložena onečišćenjima (Larsen i Fridrich,
(Tikvić i sur., 1995; Seletković i Tik vi ć, 1996). 1988; Ulrich, 1989; Larsen i Mekić, 1991;
Za razliku od Hrvatske, zdravstveno se stanje u jeloDucci,
1991).
vim šumama Bosne i Hercegovine pogoršava zbog Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje molekularnoneodgovarajućega
gospodarenja, a oštećenja zbog genetičke varijabilnosti nekih populacija obične jele u
onečišćenja atmosfere mogla su se prije rata uočiti poHrvatskoj
i Bosni i Hercegovini. Osim velikih populanegdje
uz hrvatsko-bosansku granicu, točnije u Bosancija
kao što su one Gorskog kotara, Vraniće i Mekih
skoj krajini (planina Plješivica) i u mikropodručjima brda, težište istraživanja bio i na malim populacijama
uz velike zagađivače okoliša (termoelektrane, kemijiz
submediteranskog područja (Biokova i Orjena), kasku
industriju, željezare, autoceste, itd.), ali do tada ko bi se ustanovilo kakva je njihova veza s populacijapropadanje
nije poprimilo veće razmjere. ma iz središnjeg dijela prirodnog rasprostiranja u Bo


sni i Hercegovini i Hrvatskoj, a također jedne uvjetno


rečeno panonske populacije (Crni vrh). Uz to utvrdila


*
Doktorska disertacija, skraćeni dio izoenzimskih istraživanja za bi se i djelomična razlika između adultne propadajuće
Šumarski list
1
populacije obične jele iz Gorskog kotara i njezine ju


Dalibor Ballian, Šumarski fakultet u Sarajevu, Zagrebačka 20,


71 000 Sarajevo, BiH
venilne generacije koja pokazuje vitalnost.


135
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 42     <-- 42 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM Šumarski list br. 3-4, CXXVII (2003), 135-151
Ovim istraživanjem učinjen je pokušaj određivanja šnjoj i južnoj Europi. Krajnja je svrha utvrditi postoji li
povezanosti naših populacija i populacija iz srednje i značajna varijabilnost između populacija, što bi bilo
južne Europe, odnosno zemljopisne (klinalne) varijavažno
za gospodarenje u šumama obične jele i u uzgojbilnosti
u smjeru sjever-jug, stoje registrirano u sredinim
radovima.


1.1. Dinamika populacija obične jele
Obična je jela u posljednjih 13 000 godina bila Ehrendorfer, 1997; Sitte i sur., 1998). Najbolji
izložena stalnom dinamičnom kretanju, tj. seobi iz svoprikaz
dinamike seobe obične jele dobiven je pomoću
jih pribježišta na jugu Europe, prema središnjoj, zapadanalize
polena i zasad uspješno pokazuje na smjerove
noj i istočnoj Europi. Te su seobe uzrokovane u kretanja obične jele u Europi (Huntley i Birks,
velikim klimatskim promjenama, koje su jedan od 1983). Te su tvrdnje na molekularnoj razini istraživali
najvažnijih čimbenika seoba šumskog drveća. Nakon Bergmann (1991b), Konnert i Bergmann
velike glacijacije, koja je trajala oko 100 000 godina, a (1995), Longauer (1994) za šire područje Europe, a
maksimum dosegla prije 15 000 godina, sve populacije Hiissendorfer za Švicarsku (1996).
šumskog drveća krenule su u širenje. (Magdefrau i


2. MATERIJAL I METODE RADA
2.1. Izbor i opis terenskih objekata
Tijekom studenoga 2000. godine selekcionirana su
stabla obične jele na području Hrvatske, u Gorskom
kotaru (Šumarija Vrbovsko, Skrad, Fužine, Gerovo) i
na Biokovu, te u Bosni i Hercegovini na području Vraniće,
Čabulje, Orjena, Mekih brda i Crnog vrha (tablica
1 i karta 1). Pri odabiru populacija vodilo se računa
da se odaberu podjednako velike i sa znanstvenog stajališta
zanimljive male populacije. Vodilo se računa i o
tome da populacije budu iz kontrastnih ekoloških uvjeta,
i da po mogućnosti pripadaju različitim fitocenozama
i geološkim podlogama. Od populacija Gorskog
kotara, za jednu populaciju izabrana su adultna stabla
koja su u fazi sušenja, za drugu populaciju uzeta su
mlada stabla i pomladak, odnosno juvenilni stadij koji
pokazuje vitalnost, a biljke koje su uzete u uzorak rastu
u neposrednoj blizini adultnih stabala prve populacije.


Karta 1. Raspored istraživanih populacija


2.2. Izbor stabala
Prilikom sabiranja uzoraka za izoenzimska istraživanja
vodilo se računa da udaljenost između stabala
srodstva. Veliku populaciju čini 100 stabala, a malu 50
stabala, s tim što istraživanja nisu uspješno provedena
bude najmanje 50 m, kako bi se isključila mogućnost na svim uzorcima.
136
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 43     <-- 43 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM Šumarski list br. 3-4, CXXV1I (2003). 135-151
2.3. Izoenzimi
Istraživalo se 9 enzimskih sustava s ukupno 16 gen
lokusa, odnosno 42 alela. Postupci maceracije, priprave
gela, elektroforeze i bojenja gela bili su prilagođeni
primijenjenim enzimskim sustavima (Vallejos,


1983; Cheliak i Pitel, 1984; Wendel i Wee den,
1989; Konnert, 1992, 1995, 1999; Thormann
i Stephan, 1993; Hiissendorfer i sur.,
1995,) (tablica 2).


Tablica 2. Enzimski sustavi, E.C. referentni broj, broj lokusa i broj alela


2.4. Metoda priprave macerata
Za maceraciju se rabi PVC ploča s polukuglastim
udubljenjima u koja se stavi talka na vrhu manje laboratorijske
žlice, i 60 ul ekstrakcijskog pufera (tablica
3) te 4 do 6 svježa pupova. Postupak maceracije izvodi
se pomoću staklenog tučka (staklene mješalice). Nakon
što se pupovi dobro izmaceriraju, u macerat se stavi
po pet komadića filtarpapira da upiju macerat, a za-


Tablica 3. Ekstrakcijski puferza pupove (Konnert, 1995)


tim se papirići pohrane u male kasete i do uporabe
smjeste u ledenicu na -70 °C.


2.5. Priprava gela
Gel se pripravlja prema enzimskim sustavima iskorištenim
u istraživanju receptima priloženima u tablici


4. Poslije priprave, odnosno kuhanja, gel se izlijeva u
šablone određenih dimenzija, prema komorama za
Tablica 4. Recepti za gel


elektoforezu. Pri pripravi treba voditi i računa o gel puferu
koji se stavlja u gel, a karakterističan je za svaki
gel sustav (tablica 4 ).


2.6. Elektroforeza
Pošto se pripravi gel i na njega u pripravljene ureze
postave filtarpapiri, gel se stavi u komore. Prije postavljanja
gela u komore stavi se elektrodni purer. Pošto se
pripravi komora s gelom, pusti se jednosmjerna struja


Tablica 5. Recepti za elektrodni pufer i gel pufer


čija jačina (A) i napon (V) karakteriziraju svaki gel
sustav. Trajanje elektroforeze karakteristično je za svaki
enzimski sustav.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 44     <-- 44 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM Šumarski list br. 3 4, CXXV1I (2003). 135-151
Nakon završetka postupka gel se izreže na onoliko Nakon stoje gel izrezan, boji se histološkim bojama
dijelova koliko je potrebno da se učini analiza enzim-prema receptu danome u radu Konner t (1995), za
skih sustava od jednog gel sustava. Reže se posebno svaki enzimski sustav posebno.
konstruiranim rezačima, odnosno specijalnom žicom.


2.7. Očitavanje gelova i statistička obrada podataka
Poslije bojenja provodi se analiza zimograma, identificiraju
se aleli za svaki gen lokus (Cheliak i Pi tel,
1984; Wendel i Weeden, 1989; Konnert,
1992, 1995, 1999) provodi se fotografiranje i eventualno,
sušenje gela. Za identifikaciju rabi se ustaljena nomenklatura,
tako da brojke 11, 22, 33, 44 označavaju
homozigote, a brojke 12, 13, 14, 23, 24, 34 označavaju
heterozigote.


Podaci se unesu u pripremljeni formular, a kasnije
se veličine unesu u računalni program Excel. Zatim se
podaci slažu u računalnom programu D-basis, zatim
prebace u statistički program SAS (Statistical Analysis
Sistem) gdje se obrade.


Statističkim programom obrađeni su sljedeći parametri:


1. genetička unutar populacijska varijabilnost
stvarna srednja heterizigotnost
teoretska heterozigotnost
genetička raznolikost
diferenciranje unutar populacije
2. genetička varijabilnost između populacija
genetička udaljenost
genetičko diferenciranje između populacija
3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA
3.1. Genetička varijabilnost enzimskih sustava
Prema Hiissendorferu i sur. (1995), gen lokus
Pgi-A karakteriziraju dva alela, koja se diferenciraju u
zoni brze segregacije. U ovom istraživanju nije dobivena
visoka polimorfnost, jer gen lokus nije registriran u
dvije populacije. Tako se u populaciji Gorskog kotara A
i Gorskog kotara J taj gen lokus ponaša kao monomorfan.
Inače alel Al ima srednju vrijednost za istraživane
populacije 0,0460, a najveću vrijednost u populaciji


Vraniće (tablica 6). Slično se ponaša i alel A2, s tim što
je srednja veličina 0,9539. Alel A, u istraživanjima Ko nnert
iBergmanna (1995) nađen je samo u južnim
područjima rasprostiranja jele, kao što su južni Karpati i
Dinaridi, stoje čini se karakteristično samo za ta područja.
U ovom istraživanju nije registriran u populacijama
Gorskog kotara, ali je prije registriran na Papuku.


Tablica 6. Relativne frekvencije alela za analizirane lokuse (n-broj analiziranih stabala)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 45     <-- 45 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM ... Šumarski list br. 3-4. CXXV11 (2003). 135-151
Gen lokus Pgi-B pokazuje polimorfizam samo upopulaciji Vraniće i Orjena, a u drugim je populacijama
monomorfan (tablica 6). M. Konnert (1996) nijedobila varijabilnost za taj gen lokus u području južneNjemačke, pa se rezultati dobiveni u ovom istraživanju
upućuju na to da je taj gen lokus karakterističan zajužne provenijencije i za vrste koje se nalaze u po


dručju Sredozemlja i Sjeverne Amerike. Konnert i
Bergmann (1995) u svom istraživanju nalaze veće
frekvencije allela BI i B2 samo u Bugarskoj,


Gen lokus Pgm-a predstavlja brzu zonu migracije
na gelu i može se pojaviti u dvije varijante. Ako se ekstrakcija
provodi iz endosperma imamo samo jednostruke
vrpce na zimogramu. U tom su istraživanju iskori


139
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM ... Šumarski list br. 3-4. CXXVI1 (2003), 135-151
šteni pupovi, tako da su vrpce dvostruke. Tako ovaj
gen lokus kontroliraju dva alela.


U ovom je istraživanju za gen lokus Pgm-A registrirana
je varijabilnost samo u populacije Mekih brda, koja
je dosta južno u odnosu prema drugim istraživanim populacijama.
InačejezaalelA, dobivena veličina 0,0069,
a za alel A2 veličina 0,09931 (tablica 6). Konnert
(1996) u svom istraživanju gen lokus Pgm-A nije registrirala
u populacijama južne Njemačke.


Na zimogramu gen lokus Pgm-B označava zonu
spore segregacije, koja se ponaša kao i ona lokusa
Pgm-A. Gen lokus Pgm-B pokazuje monomernu strukturu.
Pgm-B gen lokus u ovom istraživanju pokazuje
veliki polimorfizam u svim istraživanim populacijama.
Srednja veličina za alel B, iznosi 0,0687, a za alel B2
iznosi 0,9313. Istraživanje pokazuje da se vrijednosti
smanjuju od sjeverozapada prema jugoistoku (tablica
6). Konnert iBergmann (1995) alel B, registriraju
s većom frekvencijom u području Tatra, Karpata,
Dinarida i južne Italije (Kalabrije).


Kod gen lokusa Idh-B imamo sporu migracijsku
zonu na gelu, koja se intenzivnije boji nego brza zona, i
posjeduje pet varijanti jednostrukih vrpci. U ovom su
radu iskorištene samo dvije varijante.


Srednja veličina za alel Idh-B3 u ovom istraživanju
iznosila je 0,6098, a vrijednosti za populacije iznosile su
od 0,3696 za populaciju Gorskog kotara A do 0,7500 za
populaciju Vraniće (tablica 6). Ako pak ove rezultate usporedimo
s rezultatima Longauera (1994) te Brusa
iLongauera (1995), vidjet ćemo da alel pokazuje klinalnu
varijabilnost, te da se vrijednosti povećavaju od
sjeverozapada prema jugoistoku i jugu. Veličina na Karpatima
iznosi 0,71 (Moller, 1986), a na jugu Italije, u
Kalabriji, iznosi 0,78 (prema Breitenbach-Dorfer
i sur., 1992). Breitenbach-Dorfer i sur. (1997) prikazali
su rezultate za Austriju i Bavarsku i vrijednosti su
iznosile od 0,44 na zapadu do 0,235 na istoku. U radu iz
1993 i 1995 (b) godine M. Konnert je dobila za alel
B3 veće vrijednosti na sjeveru, a za alel B2 na jugu. U istraživanjima
provedenim 1995 (a) dobila je vrijednost
od 0,21 do 0,55, a u istraživanjima 1996. iskorištava
alele B2 i B,, s tim što je dobila veće vrijednost alela B2
na jugu, a za alel B3 na sjeveru. Moller (1986) za alel
B, navodi da se vrijednosti od sjevera prema jugu smanjuju,
a za alel B2 povećavaju, što pokazuje izrazitu klinalnu
varijabilnost ta dva alela. Za alel Idh-B4 dobivena
je veličina 0,3902, i on se ponaša suprotno alelu Idh-B3.


Enzimski sustav Mnr je tetramerik (Hiissendorfer
i sur., 1995) s dva gen lokusa, s tim što lokus A ima
jedan alel, a lokus B tri alela. U ovom istraživanju promatrani
su aleli B, i B3.


Gen lokus Mnr-B pokazuje polimorfnost u svim populacijama,
izuzevši populaciju Orjena gdje je monomorfan.
Inače je srednja veličina alela B, 0,0536, a


alela B2 0,9463 (tablica 6). Općenito može se primijetiti
da se vrijednosti za alel BI povećavaju od sjeverozapada
prema jugoistoku. Inače, čini se daje karakteristika
naših populacija da su predstavljene alelom B, i B3.


M. Konnert (1995a i 1995b) u svom istraživanju registrirala
je zastupljenost alela B, u južnoj Njemačkoj,
s vrijednošću od 0,00 do 0,19.
Prema istraživanjima koja su proveli KonnertBergman (1995), alel B, zabilježen je u višim frekvencijama
u južnim populacijama (Bugarska, južni
Karpati, Makedonija) i u populacijama južne Njemačke,
istočne Francuske i zapadne Austrije. Visoke frekvencije
alela B2 registrirane su samo u populacijama
južne Italije. U istraživanju M. Konnert (1993,1996)
na području Bavarske registrirana je mala varijabilnost
toga gen lokusa, ali za alele B, i B2.


U Sloveniji Brus i Longauer (1995) registriraju relativno
visoke vrijednost za alel B, u sedam populacija,
aLongaue r (1994) za isti lokus u istočnoj Poljskoj i
Ukrajini registrira monomorfizan. Prema istraživanjima
Breitenbach-Dorfer i sur., (1997) taj gen lokus
pokazuje monomorfizam u više populacija srednje
Austrije.


Zimogram tog gen lokusa Sdh-A na gelu predočen
je samo jednom zonom. Usto u većini populacija obične
jele taj gen lokus ne pokazuje varijabilnost.


Od istraživanih populacija samo u populacijama
Gorskog kotara A, Gorskog kotara J i Biokova nije registriran
polimorfizam. Srednja veličina za alel A, iznosi
0,0123, za alel A, iznosi 0,9785 a za A3 iznosi
0,0091 (tablica 6).


Lokus Lap-A pokazuje veliku polimorfnost (tablica
5). Na lokusu Lap-A zanimljiv je alel Lap-A3, sa srednjom
vrijednošću 0,0211, koja je prilično malena u odnosu
prema rezultatima dobivenim u Sloveniji (Brus i
Longauer 1995). U Češkoj je Longauer (1994)
dobio mnogo veću vrijednost, 0,08, u populaciji južnih
Karpata registrirana je veličina 0,002, a u Bugarskoj
0,018. Majnartovvicz (1981) u Poljskoj nije registrirao
taj alel. U populacijama zapadne Europe taj alel
prema istraživanjima Breitenbach-Dorfer i sur.
(1992), Breitenbach i Pinsker (1990) te Konnert
(1993) doseže visoke vrijednosti, posebice na zapadu
Austrije, gdje mu je vrijednost 0,34. Inače alel
Lap-A, nije registriran u malim izoliranim populacijama
(Biokovo, Meka brda, Orjen i Crni vrh), a u populaciji
Gorskog kotara J, registrirana je viša vrijednost,
0,0739, s obzirom na to daje ta populacija dosta zapadno.
Iz dobivenih rezultata vidljivo je da postoji klinalna
varijabilnost alela Lap-A3 jer se vrijednosti povećavaju
od jugoistoka prema sjeverozapadu.


U ovom istraživanju srednja veličina alela Lap-A, iznosi
0,0872 (tablica 5).Također je primijećena klinalna
varijabilnost, tako da se od sjeverozapada prema jugo
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 47     <-- 47 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM ... Šumarski list br. 3-4. CXXVII (2003), 135-151
istoku povećava udio alela Lap-A,. Inače u maloj izoliranoj
populaciji Crnog vrha evidentirana je veličina
0,2700, što upućuje na to daje u toj populaciji fiksirana
visoka vrijednost alela Lap-A,. U populacijama Slovenije
Brus iLongauer (1995) dobili su vrijednost od
0,028 do 0,081. Alel Lap-A, nije registriran u populacijama
zapadne Europe. Longauer (1994) u svom istraživanju
otkriva klinalnu varijabilnost tog alela, čija se
vrijednost povećava od sjeverozapada prema jugoistoku.


U svom istraživanju Konnert (1993) navodi samo
dva alela, A, i A2, ali sa prilično velikom zastupljenošću.
R u e t z i sur. (1996) navode u svom istraživanju
čak četiri alela za gen lokus Lap-A, s veličinama za
Lap-A, od 0,01 ldo 0,045, Lap-A2 od 0,212 do 0,316,
Lap-A, od 0,318 do 0,462 i Lap-A4 od 0,263 do 0,342.


Gen lokus Lap-B karakterizira visoka polimorfnost
i četiri alela. Registrirali sugaBehm i M. Konnert
(1999) u svom istraživanju vezanome za konzervaciju
genetičkih resursa.


Alel Lap-B, ima vrijednost 0,0104 u populaciji
Orjena do 0,0859 u populaciji Vraniće, a srednja vrijednost
za istraživane populacije iznosi 0,0399. Iz toga
je vidljivo da za taj alel postoji klinalna varijabilnost i
da se vrijednosti smanjuju od sjeverozapada ka jugoistoku.
Situacija je s alelom Lap-B2 takva da smo dobili
srednju vrijednost od 0,5169.


U literaturi su vrlo oskudni podaci za istraživanja s
enzimskim sustavom Fest, pa se dobiveni rezultati ne
mogu komparirati. Inače, šest populacija pokazalo se
monomorfnima, a varijabilnost je registrirana samo u
populacija Gorskog kotara A i Gorskog kotara J. Iz
toga proizlazi da je taj gen lokus vjerojatno vezan za
populacije iz južne Italije i srednje Europe.


Za taj gen lokus Fest-B, kao i za prijašnji, teško je
pronaći podatke u literaturi pa je vrlo teška komparacija.
Fest-B gen lokus ne pokazuje nikakvo variranje i
potpuno je monomorfan.


Zimogram gen lokusa Got-A na gelu prikazanje s tri
jednostruke vrpce. U ovom istraživanju samo populacije
Gorskog kotara A i Gorskog kotara J pokazuju monomorfnost,
što je slučaj i s više populacija u Sloveniji
(Brus iLongauer, 1995). Srednja veličina za alel A,
iznosi 0,0445, za alel A2 iznosi 0,9437, a za alel A, iznosi
0,0116 (tablica 6). U svojim istraživanjima Longauer
(1994) navodi podatak da gen lokus Got-A ne
pokazuje nikakvu klinalnu varijabilnost, nego se monomorfizam
pojavljuje i u sjevernih i u južnih populacija.
Isto je tako vrlo slaba frekvencija alela A„ koji je registriran
samo u južnim Karpatima, a u ovom istraživanju
samo u populaciji Biokova nema alela A,.


Istraživanja u Bavarskoj koja je provela M. Konnert
(1996) pokazuju malu varijabilnost toga gen lokusa, a
u istraživanjima iz 1993. ista autorica navodi pojavu
monomerika u sjevernim populacijama, te malu varija


bilnost u južnima, ali su registrirana samo dva alela, A,
i A2, što su pronašli i M. Breitenbach-Dorfer i
sur. (1997).


Kao i gen lokus Got-A, i taj je gen lokus Got-B na
gelu prikazan s tri jednostruke vrpce. Inače, u istraživanju
dvije populacije pokazuju monomernu strukturu, i
to Biokova i Čabulje, a u drugih izostaje pojavljivanje
alela A,, tako da se on pojavljuje samo u populacijama
Mekih brda i Orjena. Srednja veličina u ovom istraživanju
dobivena za alel B, iznosi 0,0021, za alel B2 iznosi
0,9900 a za B3 iznosi 0,0077 (tablica 6).


Prema istraživanjima Konnert i Bergmanna
(1995), veći udio alela B, registriranje u Tatrama, južnim
Karpatima i u Bugarskoj. Alel B, više je vezan za
srednju i zapadnu Europu, a registriran je i na Pirenejima.


U istraživanjima provedenim u Sloveniji (Brus i
Longauer, 1995) nisu registrirali alel B,, a Longauer
(1994) ga je registrirao samo u Poljskoj i u
Ukrajini. M. Breitenbach-Dorfer i sur. (1996) u
Austriji su registrirali samo dva alela, kao i Konner t
(1993) u Njemačkoj.


Iz toga proizlazi daje svojstvo pojavljivanja alela
B, usko povezano s južnim provenijencijama.


Gen lokus Got-C pokazuje izraziti polimorfizam.
Zimogram na gelu prikazuje tri dvostruke strukture
vrpci, koje predočavaju alele na gen lokusu. U ovom su
istraživanju dobivene sljedeće vrijednosti za alele: za
alel C, učestalost iznosi 0,1533, za alel C2 iznosi
0,8149, a za alel C3 0,0317 (tablica 6). Prema ovim istraživanjima,
i prema Molleru (1986), frekvencija
alela C, povećava se od zapada prema istoku i jugu.


Podaci koje navodi Longauer (1994) također potvrđuju
to stajalište, a u svom radu Konnert iBergmann
(1995) navode postojanu klimu za taj gen lokus.
Konnert (1993) u istraživanjima provedenim u
Bavarskoj za alel C, navodi vrijednost 0,15 u južnih
provenijencija i 0,09 u sjevernih. I Breitenbach -
Dorfer i sur. (1997) u svom radu također potvrđuju te
rezultate, tako da se vidi klinalna varijabilnost od zapada
prema istoku Austrije. Konnert (1995b) dobila je
sličan rezultat za srednju, istočnu i južnu Europu.


Alel 6-Pgdh-A, u istraživanim je populacijama Hrvatske
i Bosne i Hercegovine imao srednju učestalost
0,0032 (tablica 6). Registriran je samo u dvije populacije,
Gorskog kotara A i Orjena, a u ostalim populacijama
nije nađen. Zanimljivo je pojavljivanje alela Al u
malo izoliranoj populaciji Orjena s veličinom 0,0208,
što upućuje na prijašnju vezu te populacije s glavnom
zonom rasprostiranja obične jele u Dinaridima. M.
Konnert u svom radu iz 1995. navodi frekvenciju za
alel A, od 0,11 do 0,56. Za alel 6-Pgdh-A, situacija je
sasvim drukčija. Tako je u ovom istraživanju dobivena
srednja vrijednost 0,5601. Inače, taj alel pokazuje kli


141
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM Šumarski list br. 3-4, CXXV1I (2003), 135-151
nalnu varijabilnost koja se smanjuje od jugoistoka prema
sjeverozapadu, tako da u populaciji Gorskog kotara
A iznosi 0,1209.


U istraživanjima Konnert (1993, 1996), Longauera
(1994) i Brusa i Longauera (1995) nisu
ustanovljena tri alela, nego dva, a u ovom istraživanju
imamo tri alela. Prema istraživanjima Longauera
(1994) i Konnertov e (1995b), u Europi je ustanovljena
izrazita klinalna varijabilnost tog gen lokusa. Vrijednosti
se od sjeverozapada prema jugoistoku smanjuju,
tako da u Češkoj iznosi 0,583, a u Bugarskoj 0,270.


Prema Hiissendorferu i sur. (1995) taj gen lokus
u promatranoj migracijskoj zoni na gelu ima četiri trostruke
vrpce, stoje ustanovljeno i u ovom istraživanju.


Gen lokus 6-Pgdh-B predočava sporu migracijsku
zonu izoenzimskog sustava 6-Pgdh. Prema Hiissendorferu
i sur. (1995), taj gen lokus ima u sporoj zoni
tri jednostruke vrpce. Alel je u ovom istraživanju imao
srednju vrijednost 0,0028, stoje prilično mala veličina,
a alel 6-Pgdh-B3 ima srednju vrijednost 0,0916. Inače,
alel 6-Pgdh-B, ustanovljenje u populacijama Biokova


Gorskog kotara J i Mekih brda, a je alel 6-Pgdh-B, u
svim istraživanim populacijama (tablica 6).


M. Konnert iBergmann (1995) u svom istraživanju
48 provenijencija, u populaciji iz Bosne (vjerojatno
s područja Olova) i Hrvatske (Papuk), registrirali
su alel B3.
U istraživanjima koja su proveli Longauer
(1994) te Brus iLongauer (1995) ustanovljena su
samo dva alela za ovaj gen lokus, koja pokazuju klinalnu
varijabilnost, s tim što se vrijednost alela 6-Pgdh-B,
povećava od jugoistoka prema sjeverozapadu, a alela
6-Pgdh-B, smanjuje. Za razliku od njih Breiten bach-
Dorfer i sur. (1997) u svom istraživanju nalaze
tri alela za gen lolus 6-Pgdh-B.


Ipak, za taj alel u Europi nije otkrivena znatnija klinalna
varijabilnost, nego je karakterističan za svaku
populaciju posebno.


Pojava enzimskog sustava 6-Pgdh u obične jele
kontrolira se s dva lokusa koja je obradila Schroeder
(1989). Zato je podjela izoenzimskih varijanti na zimogramu
gela kod diploidnog materijala vrlo teška.


3.2. Raznolikost alela
Radi ocjene genetičke raznolikosti najprije se u
svim populacijama izračunava srednji broj alela po lokusu
(A/L) te utvrđuju se razlike medu populacijama.
To je svojstvo istraživao Hamrick (1989) u različitih
biljnih organizama i ustanovio da prosječna veličina za
biljni svijet iznosi oko 1,7, za dvosupnice 1,46 (za 74
vrste), a za četinjače 2,29 (za 20 vrsta). Prema Gregoriusu
(1980,1983) na to svojstvo utječe i broj individua
koje su uzete slučajnim izborom. Tako se prema
tom autoru točno ocjenjuju samo aleli s frekvencijom
većom od 5,6 % i pri prihvaćenoj vjerojatnosti od 5 %.
Iz toga proizlazi da bi za postizanje veće točnosti trebalo
povećavati radni uzorak.


Crni vrh


Orjen


Meka brda


Gorski kotar J


Gorski kotar A


Vranića


Čabulja


Biokovo


Slika 1. Prosječan broj alela u populaciji


U ovom istraživanju dobivena je vrijednost od 1,81
do 2,25 (tablica 7, slika 1). Najveću vrijednost ima populacija
Vraniće u središnjoj Bosni, a najmanji broj
alela po lokusu nalazimo u populaciji Biokova, koja je
mala i poprilično izolirana u odnosu prema drugima
populacijama.


U istraživanjima u Sloveniji Brus i Longauer
(1995) dobili su vrijednosti za prosječan broj alela od
1,8 do 2,0. Konnert (1995a) za područje južne Njemačke
navodi podatke za broj alela po lokusu od 1,62
do 1,84. Ista autorica (Konnert, 1995b) navodi podatke
za niz europskih populacija, s tim stoje iz njezi
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM Šumarski list br. 3 4, CXXVII (2003), 135-151
nih podataka vidljivo postojanje klinalne varijabilnosti
po pitanju alela/lokusu (A/L), tako da su vrijednosti od
1,66 u sjeverozapadnim područjima rasprostiranja obične
jele do 2,30 u jugoistočnim dijelovima rasprostiranja
(Bugarska). Za jednu populaciju iz Bosne isti navode
veličinu od 2,08, što odgovara nekoj poziciji u središnjoj
Bosni (vjerojatno Gornja Stupčanica, Olovo,
materijal iz IUFRO pokusa). Paul e i sur. (2002) u
svom su radu dobili za Karpate alelne vrijednosti od
2,0 do 2,2.


Postotak polimorfnih lokusa iznosi od 62,50 % u
populaciji Biokova do 81,25 % u populaciji Vraniće i
Mekih brda. To su razmjerno velike vrijednosti, što
upućuje na veliku polimorfnost istraživanih populacija.
Brus iLongauer (1995) u svom su istraživanju
dobili vrijednost od 62,50 % do 81,30 %, stoje prakti


čno ista širina variranja kao u ovom istraživanju. M.
Konner t (1995a) u svom istraživanju navodi vrijednosti
od 46 % za populacije sjeverne Bavarske do 69 %
za populacije južnog Schwarzwalda i Alpa.


Prema tome, ovo je istraživanje pokazalo da se naše
populacije uklapaju u prethodna istraživanja. Također,
ovi rezultati upućuju na veću varijabilnost broja alela
kod južnih provenijencija, što je jedan od znakova daje
obična jela preživjela posljednje ledeno doba u južnim
dijelovima Europe, i da je na svojim seobama prema
sjeveru izgubila dio alela. Na to upozoravaju Konner t
i Bergman n (1995) u svom istraživanju sa 48 provenijencija
obične jele iz Europe. Osim toga, Konner t
(1995b) upozorava da na visoku varijabilnost u Bugarskoj
utječe i hibridizacija obične jele s grčkom jelom.


3.3. Raznolikost genotipova
Uz srednji broj alela po lokusu služi za prikazivanje
raznolikosti unutar populacija, kao i između populacija
i srednji broj genotipova po lokusu (G/L). U usporedbi
s alelskom raznolikošću, mora se obratiti pozornost na
to daje broj i količina mogućih genotipova (Gm) veći,


Crni vrh


Orjen


Meka brda


Gorski kotar J


Gorski kotar A


Vranića


Čabulja


Biokovo


Slika 2. Prosječan broj genotipova u populaciji


a time i broj mogućih klasa, nego kod alela. To ima
smisla ako su posrijedi rijetki genotipovi (aleli). S obzirom
na to daje broj realiziranih genotipova u jednoj
populaciji stvarno veći od broja alela, to pri ocjeni genotipske
raznolikosti u odnosu prema alelnoj raznoli-


Tablica 7. Prosječan broj alela u lokusu, postotak polimorfnih lokusa, stvarna heterozigotnost (Hsl) i teoretska
heterozigotnost (Hlc)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM Šumarski list br. 3-4, CXXVII (2003), 135-151
kosti ima više pogrešaka (Gregorius, 1980, 1983; (tablica 7, slika 2). Ti su rezultati sukladni rezultatima
Hatteme r i sur., 1982). za srednji broj alela po lokusu.
U ovom istraživanju vrijednosti su iznosile od 2,25
kod populacije Biokova do 3,12 u populacije Vraniće


3.4. Heterozigotna raznolikost
Vrlo je važno mjerilo genetičke raznolikosti u populaciji
heterozigotnost, koja zapravo označava broj heterozigota
u populaciji. Prema Borojević (1985), heterozigotnost
populacije izračuna se tako da se najprije
odredi frekvencija heterozigotnih individua na svakom
lokusu, a zatim se izračuna prosjek za sve lokuse.


Najveću srednju heterozigotnost gen lokusa pokazuje
lokus Lap-B, koja iznosi 0,5069 (tablica 7, slika
3), a najveća je heterozigotnost tog lokusa u populacije
Gorskog kotara A i iznosi 0,6111. Slijedi gen lokus
Idh-B sa srednjom veličinom 0,4399, a najveća je heterozigotnost
tog lokusa u populaciji Biokova i iznosi


0,5306. Gen lokus 6-Pgdh-A na trećemu je mjestu, sa
srednjom veličinom 0,4127, a najveća je heterozigotnost
u populacije Orjena i iznosi 0,5625. Najmanju heterozigotnost
pokazuje gen lokus Pgm-A, sa srednjom
veličinom 0,0017, ali je problem stoje gen lokus registriran
u populaciji Mekih brda i s malom heterozigotnošću,
od 0,0139.


Teoretske heterozigotnosti ponašaju se sukladno
stvarnima, s tim što su u nekim gen lokusima veće od
stvarnih, i obrnuto (tablica 7, slika 3). Prisutne razlike
pokazuju odstupanje stvarnog stanja od stanja ravnoteže.


Slika 3. Stvarna (Hsl) i teoretska (Hte) heterozigotnost u istraživanim populacijama


U ovom istraživanju dobivene su srednje vrijednosti
za heterozigotnost od 0,1281 u populaciji Mekih brda,
koja je i prilično južno a ipak daje malu veličinu, do
0,1726 u populaciji Vraniće. To su inače prilično male
vrijednosti prema onim koje navodi Longauer (1994)
u svom istraživanju za južne provenijencije, a koje iznose
od 0,188 u Karpatima do 0,2040 u Bugarskoj. U Njemačkoj
Konnert (1993) i Henkel i sur. (1997) navode
vrijednost heterozigotnosti za južne provenijencije
0,259, a za sjeverne 0,2060, stoje prilično velika heterozigotnost.
Gannini i sur. (1994) u svom su istraživanju
dobli dosta nisku heterozigotnost, a najveća je bila u
adultnih stabala i iznosila je 0,142. Breitenbach-
D o r fe r i sur. (1997) navode vrij ednosti za heterozigot


nost zapadnih populacija od 0,474, sjevernih od 0,313, a
istočnih 0,403. Više istraživača (Hamrick, 1989; Le-
dig, 1986; Bergmann i sur., 1990) u svojim je radovima
ustanovilo da veličina heterozigotnosti izravno
utječe na propadanje obične jele u Europi. Tako Larsen
(1986) postavlja hipotezu da mala varijabilnost u
obične jele uzrokuje njezino propadanje. To se temelji
na istraživanjima u zapadnoj Europi, gdje obična jela
ima prilično nisku varijabilnost u odnosu prema južnim
i istočnim provenijencijama, koje su prilično stabilne i
nisu u fazi propadanja. U tim je istočnim populacijama
(Ukrajina, Rumunjska) Longauer (1994) ustanovio
visoku heterozigotnost. Ipak, glavni su uzrok propadanja
obične jele, prema Larsenu (1986), Bergma
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Ballian: PROCJKNA GENET1ČKH VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE {Abies alba Mill.) ANALIZOM ... Šumarski list hr. 3 -4. CXXV11 (2003). 135-151
nnu i sur. (1990) teSilvertownu iDoustu (1995)
velike klimatske promjene, koje u središnjoj Europi
uvjetuju jaki selekcijski pritisak, zatim industrijska zagađenja,
prisutni genetički drift kojemu su bile izložene
pribježišne populacije prije nego što su se selile na sjever
te njihove različitosti koje su nastale na seobenom
putu. Osim toga, na heterozigotnost populacija uvelike
utječe i tip gospodarenja običnom jelom u određenim
područjima, tijekom vremena, stoje usmjeravalo raznolikost
u ovom ili onom smjeru.


Ova se pak istraživanja teško mogu usporediti s navedenima
i moramo ih uzeti s rezervom, jer su iskorišteni
različiti enzimski sustavi, a da bi bili usporedivi,
trebalo bi unificirati istraživanja s enzimskim sustavima.
Isto je tako bilo koje svojstvo vrlo teško vezati uz
propadanje obične jele, jer većina istraživanih populacija
pripada malim izoliranim populacijama, osim populacija
Vraniće, Gorskog kotara A i Gorskog kotara J.
Populacije Gorskog kotara su inače u zoni s velikim
propadanjem obične jele, a populacija Vraniće ubraja


se u populacije koje nisu u fazi propadanja i pokazuje
veliku vitalnost. Tako je između tih populacija registrirana
razlika u heterozigotnosti od oko 2 %.


Henkel i sur. (1997) navode u svom istraživanju
vrijednost heterozigotnosti od 0,125 do 0,212, što su
prilično visoke vrijednosti za heterozigotnost u području
Njemačke.


Teoretska heterozigotnost pokazuje nam veličinu
heterozigotnosti koja bi trebala biti ako je populacija u
stanju ravnoteže (ekvilibrija) prema Hardy Weinbergovu
zakonu. Najveću teoretsku heterozigotnost pokazuje
populacija Vraniće, sa 0,1846, što je pak veća vrijednost
od stvarne heterozigotnosti. Manju pak vrijednost
od stvarne pokazuju populacije Gorskog kotara A,
Gorskog kotara J i Čabulje, što će pokazati i fiksacijski
indeks. Najveća je razlika između stvarne i teoretske
heterozigotnosti u populacije Mekih brda (tablica 7),
za koju je ustanovljeno i jače odstupanje od Hardy
Weinbergove ravnoteže, a karakteristika je te južne populacije
vrlo mala heterozigotnost.


3.5. Raznolikost
To je svojstvo kompleksno s obzirom na to da ga
grade alelna i genotipska vrijednost, odnosno najbolji
je pokazatelj multilokusna raznolikost (vgen) i gene
pool raznolikost (vp).Tako multilokusna raznolikost
(vgen) pokazuje da populacija Vraniće s veličinom
42,59, daje veliku raznolikost u odnosu prema populaciji
Biokova s veličinom 18,17, što potvrđuje veliki
polimorfizam odnosno veliku raznolikost u populaciji
Vraniće. Druge populacije zauzimaju intermedijalne
položaje (tablica 8).


Multilokusna raznolikost, prema Konnert (1993)
za Bavarsku iznosi od 6,91 do 49,87, a u istraživanju
1996 (b) godine vrijednosti su iznosile od 14 do 34. Za
Baden VVurttemberg Konnert (1993b) daje vrijednosti
od 16,5 do 17,08. Ista autorica u radu iz 1995.
navodi vrijednosti za Bavarsku i Baden Wurttemberg
od 7,0 do 54. Navedene vrijednosti dobivene za populacije
iz južne Njemačke odnose se prema rezultatima
ovog istraživanja tako da se dijelom vrijednosti preklapaju,
a dijelom su veće vrijednosti.


U svom istraživanju M. Konnert (1995b) daje
manje vrijednosti multilokusne raznolikosti, pa tako


Tablica 8. Prikaz različitosti i veličine diferencijacije


navodi vrijednosti za Vgm od 7,4 u Hrvatskoj i 9,7 u
Bosni do 54 u južnom Schwarzwaldu, s izuzetkom Bugarske
gdje se zbog vjerojatnog utjecaja hibridizacije s
Grčkom jelom dobivaju visoke vrijednosti (49,85).


Vrijednosti gene pool raznolikosti dobivene su kao
harmonijska sredina, a ponašaju se istovjetno kao i
multilokusna raznolikost. Vrijednosti iznose od 1,16 u
populaciji Biokova do 1,22 u populacije Vraniće.


3.6. Genetička diferencijacija između populacija
Na temelju dobivenih rezultata vidljivo je da među
populacijama postoji varijabilnost što potvrđuju rezultati
dobiveni %2 testom. Dobivena varijabilnost izravno
utječe na genetičku diferencijaciju među populacijama.
Testiranjem gen lokusa j; testom dobivena je međupopulacijska,
statistički značajna razlika za sve gen


lokuse na razini od 1 % (tabela 9), što pokazuje da postoje
statistički značajne razlike između populacija, tj.
između istih gen lokusa, a ovisno o populaciji.


Inače genetička odstupanja obično variraju u veličini
od nula (ako nema alelnih promjena) do beskonačnoga,
jer se mogu pojaviti slučajevi s veličinom većom
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 52     <-- 52 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM Šumarski list br. 3 4, CXXVII (2003). 135-151
od jedan, i to ako lokus ponovi više puta svoju kom- tativna mjera genetičkih promjena, odnosno alelnih
pletnu alelnu strukturu i ako je evolucija vremenski supstitucija po lokusu (Boroj evic, 1985).
trajala dulje. Iz toga proizlazi daje odstupanje kvanti


3.7. Genotipska odstupanja između populacija
Dobivena genetička odstupanja između populacija(tablica 10) najveća su između populacija Gorskog kotaraA
sjedne strane, i ostalih populacija s druge strane,
a relativno je malo odstupanje s Gorskim kotarom J.


Gorskog kotara A i Vraniće, veličine 0,1863, a zatim
udaljenost populacija Gorskog kotara A i Crnog vrha,
sa 0.1849. Najmanja vrijednost genetičkog odstupanja
iznosi 0,0503, a registrirana je između populacija
Vraniće i Čabulje. Iz dobivenih genotipskih odstupanja
u ovom istraživanju vidljivo je da su odstupanja relativno
velika u usporedbi s onima koje su dobili Brus i
Longauer (1995) za Sloveniju, Konnert za Bavarsku
(1993) i Baden VVurttemberg (1993b), te


Gotovo se posve slično ponaša i populacija Gorskog
kotar J, s tim što ova populacija pokazuje relativno malo
genetičko odstupanje spram populacije Mekih brda.
Najveća su genotipska odstupanja između populacija


Ruetz i sur. (1996) za južnu Njemačku. Razlog tomu
treba tražiti u većim udaljenostima između populacija
koje su istraživane u ovom radu te u manjoj varijabilnosti
između populacija u Sloveniji i Njemačkoj. Mnoge
čimbenike koji utječu na genetička odstupanja nismo
mogli obuhvatiti, posebice okolišne čimbenike koji
djeluju selektivno, pa ostaje neriješeno pitanje testiranja
dobivenih rezultata.


3.8. Alelna odstupanja između populacija
Alelna odstupanja dobivena između populacija
najveća su između populacija Gorskog kotara A i
Crnog vrha veličine 0,1255, zatim slijedi populacija
Vraniće s veličinom odstupanja 0,1212, te populacije
Biokova i Gorskog kotara A sa 0,1184, pa Čabulje i
Gorskog kotara A sa 0,1158. to se moglo i očekivati jer
su populacije male i izolirane, s relativno malim protokom
gena, a populacija Gorskog kotara A pripada
velikim populacijama s velikim protokom gena.
Relativno su mala odstupanja između populacija
Gorskog kotara A i Gorskog kotara J, što se moglo i
pretpostaviti. Najmanja vrijednost alelnog odstupanja
od 0.0316 registrirana je između populacija Vraniće i
Čabulje. Prema rezultatima Konnert i Bergman na


(1995), taj se rezultat i mogao očekivati s obzirom na
to da se populacije Gorskog kotara A i Gorskog kotara
J nalaze u introgresivnoj zoni između balkanskih i
apeninskih pribježišta, odnosno u zoni hibridizacije
jele iz tih dvaju pribježišta. Stoga te populacije i
pokazuju veće vrijednosti genetičkog odstupanja u
usporedbi s populacijama koje, prema tim autorima,
dolaze u čistoj zoni balkanskog pribježišta. Osim toga,
može se primijetiti da i između ostalih populacija postoji
povećana vrijednost genetičkih odstupanja s
obzirom na to da su većinom posrijedi male i izolirane
populacije koje su, vjerojatno, opterećene genetičkim
driftom.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM ... Šumarski liši br. 3-4, CXXVII (2003). 135-151
3.9. Gene pool diferencijacija
Najveću srednju gene pool diferencijaciju unutar populacije
(Dj) pokazuje populacija Gorskog kotara A, sa
9,88 %, a najmanju populacija Crnog vrha sa 3,49 %.
Srednja je vrijednost Dj 5,34 % i označava međupopula


cijsku diferencijaciju (slika 4). Konner t


srednja vrijednost
Crni vrh
Orjen
Meka brda
Gorski kotar J
Gorski kotar A
Vranića
Čabulja
Biokovo


(1993) u


Slika 4. Gene pool diferencijacija u populacijama obične jele


Konnert (1996b) dobila je srednje vrijednosti genetičke
diferencijacije od 3,0 % do 6,4 %, ovisno o populaciji.
Ruet z i sur. (1996) u svom su radu dobili veličine
od 2,5 % do 5,4 % kad su ispitivali sadni materijal
obične jele.


svom istraživanju dobila je vrijednosti diferencijacije
između gen lokusa od 2,7 % do 13,2 %, a u istraživanju
1995(b) godine vrijednosti su iznosile od 3 % do 7,6 %,
dakle nešto su niže nego u ovom istraživanju. Pri istraživanju
genetičke varijabilnosti obične jele u Bavarskoj


Rezultat dobiven u ovom istraživanju pokazuje da
od totalnoga genetičkog diverziteta 5,34 % možemo
pripisati diferencijaciji između populacija, a ostalih
94,66 % alelnom variranju između jedinki u populaciji.


3.10. Genetička odstupanja (D) prema Gregoriusu (1974)
Računanjem genetičkog odstupanja prema Gre gorius
u (1974) dobiju se veće vrijednosti (tablica
12) nego prema N e i j u (1978).


Najveća su odstupanja između populacije Gorskog
kotara A i Crnog vrha s vrijednošću 0,0061, a je najmanja
između populacija Orjena i Mekih brda. Vidljivo je


da su najveća odstupanja između populacije Gorskog
kotara A s jedne strane, i ostalih populacija s druge
strane, a slično se ponaša i populacija Gorskog kotara
J, s nešto nižim vrijednostima, što se očekivalo prema
Lynchu (1994).


Konner t (1993b) dobila je za 27 populacija iz tičkog odstupanja s prilično velikom statističkom zna-
Baden Wurttemberga prilično visoke vrijednosti genečajnošću
(ateriks test), a vrijednosti su iznosile od
147
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 54     <-- 54 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) ANALIZOM Šumarski list br. 3-4, CXXVII (2003). 135-151
0,450 do 0,009. U istraživanju s peludi i embrijima iz Brus iLongauer (1995) za Sloveniju dobili su pripopulacija
Bavarske (1996.b) vrijednosti iznose od lično niske vrijednosti genetičkog odstupanja, razlog je
0,055 do 0,119. vjerojatno zemljopisna bliskost istraživanih populacija.


3.11. Ukupna genetička raznolikost
Promatra li se srednja genetička raznolikost prema
N e i j u (1978) može se zapaziti da je najveća u populacije
Vraniće, s vrijednošću 0,185, a najniža u populacije
Biokova, s vrijednošću 0,145. Populacije Gorskog
kotara A i Gorskog kotara J pokazuju malu unutarpopulacijsku
raznolikost. U Henkela i sur. (1997) srednja
genetička raznolikost za populacije iznosila je od
1,137- 1,297.


Iz unutarpopulacijske raznolikosti izračunava se i
srednja vrijednost heterozigotnosti (He), koja iznosi
0,157, stoje zapravo srednja vrijednost međupopulacijske
raznolikosti. Vrijednosti za gen lokuse dane su u tablici
33. U svom radu Konnert (1998) navodi vrijednost
heterozigotnosti 0,29 u jelovu i u bukovu staništu.


Ukupna raznolikost (H,) istraživanih populacija iznosi
0,169, kao srednja vrijednost diverziteta svih istraživanih
gen lokusa, i viša je nego što je navela


Konnert (1995b) za Europu, s vrijednošću 0,103.
Prema istoj autorici (1998), ukupna raznolikost iznosi
od 2,215 do 2,585, ovisnood staništu.


Srednja vrijednost gene pool diferencijacije iznosi
u ovom istraživanju 5,34 %.


Koeficijent genetičke raznolikosti (Gst) istraživanih
populacija iznosi 7,34 % prema Neiju. To znači da se
razlike medu populacijama mogu objasniti sa 7,34 %, a
92,66 % pripisuje se postojanju individualne alelne varijabilnosti
medu populacijama. Konnert (1998) u
svom je radu dobila prilično nisku vrijednost genetičke
raznolikosti, od 2,51 do 2,71, i to ovisno o tome je li posrijedi
jelovo ili bukovo stanište. Breitenbach-Dor fer
i sur. (1997) u svom radu navode vrijednost koeficijenta
genetičke raznolikosti od 7,3 % za golosjemenjače,
a za rod Abies vrijednost od 6,3 %, a autorica je u
svom radu dobila vrijednost 7,1 %.


4. ZAKLJUČCI
1.
Analizom 16 izoenzimskih gen lokusa utvrdili smo
postojanje statistički značajnih razlika između istraživanih
populacija, a utvrđena varijabilnost obične
jele klinalnog je karaktera na ovom dijelu rasprostranjenja.
2.
Utvrđeno je da gen lokusi Pgi-A, Got-A i Sdh-A,
karakterstični za običnu jelu balkanskog pribježišta,
a gen lokus Fest-A južno talijansko pribježište, odnosno
za srednjoeuropske populacije. Na to upućuju
i dobivene genetička odstupanja, koja su najveća
između populacija Gorskog kotara (A i J) i ostalih
istraživanih populacija obične jele.
3.
Između adultne i juvenilne populacije Gorskog kotara
(A i J) nisu utvrđene velike razlike, tako da se
među tim populacijama praktično ne može govoriti
o razlikama, jer su njihova genetička odstupanja
vrlo mala. Ipak dobiveni rezultati pokazuju da bi tu
trebalo suptilnije prići istraživanjima na molekularnoj
razini.
4.
Obična jela iz male populacije na Biokovu pokazuje
pripadnost vrsti Abies alba, uz malu heterozigotnost,
tako da se isključuje pojava bilo kakve nove
vrste jele u tom području.
5.
Veća vrijednost heterozigotnosti istraživanih populacija
spram populacija obične jele iz zapadne Europe
pokazuje da istraživane populacije nisu mnogo
izgubile od svoga genetičkog potencijala za adaptaciju,
jer nisu suviše udaljene od svoga pribježišta.
Stoga su te populacije vjerojatno prilično otpornije
od populacija sa zapada, jer posjeduju dovoljno genetičke
varijabilnosti.


6.
Radi održavanja genskog resursa trebalo bi uspostaviti
gušću mrežu banki gena in situ i ex situ, nužnih
za održanje genetičke raznolikosti populacija.
To znači da bi svaka ekološka niša važna za običnu
jelu trebala imati svoju banku gena, s odgovarajućim
brojem jedinki, kako bi se očuvala ekološko-fiziološka
osobnost populacija.
7.
U gospodarenju prirodnim resursima i njihovoj obnovi,
prednost uvijek treba dati prirodnoj obnovi,
uz stalno praćenje genetičke strukture, kako bi se
mogle poduzeti mjere pravodobno za održanje genetičke
raznolikosti koja karakterizira svaku populaciju.
8.
Buduća istraživanja treba usmjeriti na ostale populacije
obične jele u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini,
te utvrditi optimalan broj jedinki u uzorku. Neprestano
treba pratiti gospodarske zahvate na obnovi
obične jele te ih usmjeravati na održanje genetičke
raznolikosti lokalnih populacija. Uz to trebalo bi
provesti čitav niz pokusa s različitim provenijencijama
radi istraživanja ekološkofizioloških osobitosti
obične jele.
9.
Primijenjena metoda daje dobru sliku genetičke
strukture populacija, na temelju koje se mogu preporučiti
potrebne mjere za održavanje genetičkih resursa
u istraživanim populacijama, za razliku od rezultata
koji se dobiju morfometrijskim istraživanjima.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Ahies tilha Mili.) ANALIZOM ... Šumarski list br. 3 4. CXXV1I (2003). 135-151
5. LITERATURA
Bergmann , F., 1991: Causes and Consequences of
Species Specific Genetic Variation Patterns in
European Forest Trees Species: Examples with
Norway Spruce and Silver Fir. In: Miiller-
Starck, G., Ziehe, M. (ed.): Genetic Variation in
European Population of Forest Trees. J.D. Sauerlander´s
Verlag, Frankfurt, 67-78.


Bergmann, F., H. R. Gregorius, J. B. Larsen,
1990: Levels of genetic variation in European
silver fir (Abies alba Mill.) are they related to
the species decline. Genetica, 82 (1): 1-10.


Borojević , K., 1985: Geni i populacija, Novi Sad,
str. 545.


Breitenbach, M., VV. Pinsker, 1990: Genetic
variation in Abies alba. In: Hattemer, H. H., Fineschi,
S., Cannata, F., Malvolti, M. E. (ed):
Biochemical markers in the population genetics
of forest trees. SPB Academic Publishing Bv,
Haag, str. 223.


Breitenbach-Dorfer, M, W. Pinsker, R. Hacker,
F. Miiller, 1992: Clone identification
and clinal allozyme variation in populations of
Abies alba from the Estern Alps (Austria). Plant
Systematics and Evolution, 181: 109-120.


Breitenbach-Dorfer, M., M. Konnert, W.
Pinsker, F. Starlinger, T. Geburek,
1997: The contact zone between two migration
routes of silver fir, Abies alba (Pinaceae), revealed
by allozyme studies. Plant Systematics
and Evolution, 206: 259-272.


Brus, R., R. Longauer, 1995: Nekatere genetske
značilnosti jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji,
Zbornik gozdarstva in lesarstva, 46: 45-74.


Cheliak, W. M., J. A. Pitel, 1984: Techniques for
starch gel electrophoresis of enzymes from forest
tree species. Petawawa National Forestry Institute,
Canada, 1-49.


D u c c i, F., 1991: Morphological variation in silver fir
(Abies alba Mill.) seedings from provenances in
central and southern Italy. Annali del ´Instituto
Sperimentale per la Selvicoltura, publ. 1994, 22:
53-73.


Gregorius , H. R., 1980: The probability of losing an
allele when diploid genotypes are sampled, Evolution
Theory, 6: 143-162.


Gregorius , H. R., 1983: Klonanzahl in Samenplantagen
und genetische Vielfalt. Arbeitstagung
Forum Genetik Wald Forstwirtschaft, Gottingen,
58-62.


H a m r i c k, J. L., 1989: Isozymes and the Analysis of
Genetic Structure in Plant Population. In: Soltis,


D.E., Soltis, PS. (ed.): Isozymes in Plant Biology,
London.87-105.


Hattemer, H. H.,H. R. Gregorius, M. Ziehe, G.
Miriler-Starck, 1982: Klonanzahl forstlicher
Samenplantagen und genetische Vielfalt, Allgemcine
Forst und Jagdzeitung, 153: 183-191.


Henkel, W., M. Konnert, B. Hosius, 1997: Genetische
Untersuchungcn an der WeiBtanne
(Abies alba Mill.) in Thiiringen mit waldbaulichen
Konsequenzen. 8 IUFRO Tannensymposium,
Sofia, 37-52.


Huntley, B., H. J. B. Birks, 1983: An atlas of past
and present pollen maps for Europe 0-13000
years ago, Cambridge University Press, Cambridge,
73-90.


Hussendorfer,E., M. Konnert, F. Bergmann,
1995: Inheritance and linkage of isozyme variants
of silver fir (Abies alba Mill.), Forest Genetics,
2 (1): 29-40.


Hussendorfer , E., 1996: Untersuchungen iiber die
genetische Variation der WeiBtanne (Abies alba
Mill.) unter dem Aspekt der in situ Erhaltung genetischer
Ressourcen in der Schweiz, disertacija,
Zurich, ETH.


Konnert , M., 1992: Genetic studies in damaged silver
fir (Abies alba) stands in southwest Germany.
Freiburg, Germany Mitteilungen der fortstlichen
Versuch und forschungsanstalt Baden Wurttemberg,
167: str. 119 .


Konnert , M., 1993: Genetic variation of silver fir in
Bavaria, Allgemeine Forst und Jagdzeitung, 164
(9-10): 162-169.


Konnert , M., 1993a: Die genetische Variation der
WeiBtanne (Abies alba Mill.) in Baden - Wiirttemberg.
In Wolf, H. (ed): WeiBtannenherkiinfte.
Ecomed Verlagsgesellschaft, Landsberg am
Lech, S., 79-95.


Konnert , M., 1993b: Untersuchungen zum EinfluB
genetischer Faktoren auf die Schadigung der
WeiBtanne, Forstw. Cbl., 112: 20-26.


Konnert , M., 1995: Isoenzymunterschungen bei
Fichte (Picea abies (L.) Karst.) und WeiBtanne
(Abies alba Mill.) - Anleitung zur Trennmethodik
und Auswertung der Zymogramme,
Teisendorf.


Konnert , M., 1995a: Genetische Variation der WeiBtanne
(Abies alba Mill.) in Bayern und Baden -
Wiirttemberg. Genetik und Waldbau der WeiBtanne,
Kolloquium, Freistaat Sachsen, 36-45.


Konnert , M., 1995b: Ergebnisse isoenzymatischer
Unterschungen bei der WeiBtanne als Entschei
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 56     <-- 56 -->        PDF

1). Hallian: l´KOUI-N A dl -.NI I [(´kl \´ ARU.Mili.N( )S 11 OBIČNE JELE [Abies alba Mill.) ANALIZOM ... Šumarski list hr. 3 4. CXXVI1 12003). 135-151


dungshilfen fur forstliche MaBnahmen. 7 IUFRO
Tannensymposium, "Okologie und Waldbau der
WeiBtanne", Altensteig, 30-43.


Konnert , M., 1996: Beeinflussen Nutzungen einzelner
Baume die genetische Struktur von Bestanden?
DieWald,23: 1284-1291.


Konnert , M., 1996b: Genetische Variation derWeiBtanne
(Abies alba Mill.) in Bayern. Mittelungen
der Landesanstalt fur Wald und Forstwirtschaft
Gotha, 11:71-81.


Konnert , M., 1998: Genetische Vielfalt im Wald-
Wie erkennen? wie erhalten? Laufener Seminarbeitrage,
53-60.


Konnert , M., 1999: Herkunftsuberprufung mit
biochemisch-genetischen Metoden. Der Weihnachtsbaum,
5: 4-9.


Konnert, M., Bergmann, F. 1995: The geographical
distribution of genetic variation of silver fir
(Abies alba, Pinaceae) in relation to a migration
history. Plant systematics and Evolution, 196
(1-2): 19-30.


Larsen , J. B., 1986: Das Tannensterben: Eine neue
Hypothese zur Klarung des Hintergrundes dieser
ratselhaften Komplexkrankheit der WeiBtanne
(Abies alba Mill), Fortwissenschaflitches
Centralblatt, Gottingen, 105 (5): 381-396.


Larsen, J. B., J. Fridrich, 1988: Growth reactions
of different provenances of silver fir (Abies
alba) after SG\ fumigation during the winter,
European Journal of Forest Patology, 18(3-4):
190-199.


Larsen, J. B., F. Mekić, 1991: The geographic variation
in European silver fir (Abies alba) gas
exchange and needle cast in relation to needle
age, growth rate dry matter partitioning and
wood density by 15 different-provenances at age
6, SilvaeGenetica, 40(5-6): 118-198.


L e d i g, F. T, 1986: Heterozygosity, heterosis, and Fitnes
in Outbreeding Plants. In Soule, M. E. (ed.):
Conservation Biology, Sinauer Associates, Sunderland,
77-104.


Lynch , M., 1994: Evolutionary Genetics of Daphnia.
In: Real, A.L. (ed.): Ecological Genetics. Princeton
University Press, Princeton, New Yersey,
str. 107-128.


Longauer , R., 1994: Genetic differentiation and diversity
of European silver fir in Eastern part of
its natural range. Published 7-IUFRO Tannensymposiums,
Baden - Wurttemberg.


Magdefrau, K., F. Ehrendorfer, 1997: Botanika,
sustavatika, evolucija i geobotanika. Školska
knjiga, Zagreb, str. 443.


Mejnartowicz, L., 1981: Polymorphism at the
LAP and GOT Loci in Abies alba Mill, populations,
Bull. De 1 Acad. Pol. des Sciences Series
des Sci. Biol., 27 (12): 1063-1070.


Mo Her, K., 1986: Genetische Untersuchungen bei
der Tanne mit Hilfe von Enzyme Genmarkern.
Allgemeine fortzeitung, 97 (3): 60-61.


Paule, L., D. Gomory, R. Longauer, D. Krajmerova
, 2002: Patterns of genetic diversity
distribution in three main Central European
montane tree species: Picea abies Karst., Abies
alba Mill, and Fagus sylvatica L., J. FOR. SCL,
article in press.


Ruetz, W. F., M. Konnert, A. Behm, 1996: Sind
Waldschaden auch eine Frage der Herkunft?,
Der Wald, 14:2-3.


Schroeder , S., 1989: Isoenzyme variation in 16 European
provenances of silver fir (Abies alba),
Freiburg, Mitteilungen des Vereins fur forstliche
Standortskunde und Forstpflanzenziichtung, 34:
77-81.


Seletković,Z., l.Tikvić, 1996: Oštećenost šumskih
ekosustava različitih stanišnih prilika u Republici
Hrvatskoj. U: Sever, S. (ed.), Zaštita
šuma i pridobivanje drva, Šum. fak. Zagreb i
Šum. ins. Jastrebarsko, 81-88.


Silvertown, J. W., J. L. Doust, 1995: Introduction
to plant population biology, Blackwell Science,
Reprinted 1995, str 210.


Sitte, P., H. Ziegler, F. Ehrendorfer, A. Bresinsky
, 1998: Strasburger Lehrbuch der Botanik,
Gustav Fischer, Stuttgart-Jena-Lubeck-
Ulm. str. 1007.


Tikvić, I., Z. Seletković, I. Anić, 1995: Propadanje
šuma kao pokazatelj promjene ekoloških
uvjeta u atmosferi, Šum. list, Zagreb, 11-12:
361-371.


Thormann, R., B. R. Stephan, 1993: Interpretation
of isozyme patterns of malate dehydrogenase
in Scots pine using two different standing
methods, Silvae genetica, 42: 5-8.


U r 1 i c h, B., 1989: Effect of acid precipitation on forest
ecosystems in Europe, Advances in Enviromental
Science, 27: 189-272.


Vallej os , C. E., 1983: Enzyme Activity Staining. In:
Tanskley, S.D., Orton, T.J. (ed.): Isozymes in
Plant Genetics and Breeding (part A). Elsevier,
Amsterdam, str. 516.


Wendel, J.F., N. F. Weeden, 1989: Visualization
and Interpretation of Plant Isoenzymes, (ed.)
Soltis, D.E., Soltis, P.S.: Isozymes in Plant Biology,
London, 5^45.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 57     <-- 57 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE {Abies alba Mill.) ANALIZOM ...
SUMMARY: The research was used to establish molecular genetic variability
of some populations of silver fir in Croatia and Bosnia and Herzegovina
(Vranića, Meka Brda, Gorski Kotar - adult, Gorski Kotar -juvenile, Crni Vrh,
Čabulja, Biokovo, Orjen) using the analysis of isoenzymes. Apart from large
populations such as the ones from Vranića, Meka Brda, Gorski Kotar -adult,
Gorski Kotar -juvenile, the focus of the research was on smaller populations


from the sub-Mediterranean areas (Biokovo, Orjen), so that their relationship
with the populations from the central part of natural ranges from Croatia and
Bosnia and Herzegovina could be established. One population from the
Pannonian population (Crni Vrh) was also studied.


The above research is also important as it points to future work of reestablishing
silver fir forests (replanting and seed sowing) and setting up
banks and gene archives using both in situ and ex situ methods.


The analysis of isoenzymes, the level of heterozygote (He) and multi-locus
differences (Vgen) show that there are differences between the studied populations,
particularly those between small isolated populations and large populations.


By analysing 16 isoenzyme locus genes, the existence of statistically
important differences between the studied populations have been established.
Cline variability was also found for the silver fir.


It has been established that gene loci Pgi-A, Got-A, Sdh-A are characteristic
for the silver fir from the Balkan area while gene loci Fest-A are characteristic
for southern Italy or central European area.


The higher value of heterozygotes of the studied populations compared to
the populations of silver fir in Western Europe shows that the studied populations
have not lost much of their genetic potential to adaptability, as they are
not far removed from their glacial refuge. This seems to be due to the fact that
these populations are sturdier than the populations of Western Europe as they
posses enough genetic variability.


In order to maintain genetic resources, a better network of gene banks
both in situ and ex situ should be established. This means that each ecological
niche important for silver fir should have its own gene bank with a responding
number of units so that ecological-physiological traits could be preserved.


With regard to management and regeneration of natural resources, natural
methods combined with constant monitoring of genetic structures and differences
should always be favoured. Measures should be undertaken to preserve
the genetic variability that characterises each population.


Future research should focus on other populations of silver fir in Croatia
and Bosnia and Herzegovina, and an optimal number of units should be set
up per sample. Management practices should be constantly monitored and
directed at maintaining the genetic differences of local populations.
Moreover, extensive experiments should be carried out to study eco-physiological
characteristics of silver fir.


The used methods provide a good picture of the genetic structure of the
populations, the basis of which could serve to determine measures to be
undertaken in order to preserve the genetic resources of the studied populations
as compared to the results obtained from morphometric research.


Šumarski list br. 3-4. CXXV11 (2003). 135-151