DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 3-4. CXXVII (2003), 99-107
UDK. 630* 451


BROJNOST SITNIH GLODAVACA I NJIHOVA ŠTETNOST U GJ "JUŽNA KRNDIJA
I (KUTJEVAČKA)" I U RASADNIKU "HAJDEROVAC"


THE NUMEROUSNESS OF SMALL RODENTS AND THEIR HARMFULNESS IN MANAGEMENT
UNIT "JUŽNA KRNDIJA I (KUTJEVAČKA)" AND IN A NURSERY "HAJDEROVAC"


Josip MARGALETIĆ*, Milan GLAVAŠ*, Krunoslav PAVIĆ**


SAŽETAK: Metodom linearnoga transekta istraživana je brojnost populacije
sitnih glodavaca i njihove štete na šumskom sjemenu i mladim biljkama u
GJ "Južna Krndija I (Kutjevačka) " i u rasadniku "Hajderovac". Ukupno je
na oba lokaliteta uzorkovano 50 jedinki (30 u šumskoj sastojini i 20 u rasadniku).
Determinirane su sljedeće vrste: Apodemus agrarius (Pali), A. flavicollis
(Melch.), A. sylvaticus (L.) i Clethrionomys glareolus (Schreib.). Najbrojnija
vrsta je bio A. agrarius. U jednom transektu zabilježen je ulov u 20 %
postavljenih klopki. Većina životinja ulovljena je tijekom listopada i studenoga,
a najmanje u ožujku. U uzorku žira hrasta lužnjaka utvrđena su sljedeća
oštećenja: od sitnih glodavaca 22,33 %, od kukaca 13,49 %, a od glodavaca i
kukaca 7,44 % uzorka. U uzorku žira hrasta kitnjaka od sitnih glodavaca bilo
je oštećeno 13,41 %, od kukaca 13,42 % te od glodavaca i kukaca 4,88 %
uzorka. Na mladim biljkama zabilježena su oštećenja na 7,39 % uzorka.


Ključne riječi: sitni glodavci, oštećenja, šumsko sjeme, šumska
sastojina, rasadnik


UVOD - Introduction


U šumskim sastojinama obitava veći broj vrsta sitpojedine
bolesti ponekad se odvija izuzetno brzo zbog
nih glodavaca, koji taksonomski pripadaju podporo-povećane brojnosti glodavaca, njihove velike pokretdicama
Murinae (pravi miševi) i Arvicolinae (volu-ljivosti i rasprostranjenosti, te činjenice da lako dolaze
harice). Brojnost njihovih populacija promjenjiva je u dodir sa čovjekom, te domaćim i divljim životinjama
tijekom jedne godine i u višegodišnjem razdoblju (Milas i dr. 2002).
(Alibhai i Gipps 1985). Povremeno se pojavljuju


Dinamika populacija miševa i voluharica ovisi o
u povećanim populacijama kada mogu uzrokovati in


nizu čimbenika (odnos spolova u populaciji, stupanj
tenzivnija oštećenja na šumskom sjemenu i mladim


mortaliteta, klimatski uvjeti, kvaliteta staništa, izvor
biljkama. Štete od glodavaca osobito su izražene u go


hrane, brojnost predatorskih vrsta, i dr.) i njihovom
dinama slabijeg uroda sjemena. Sitni glodavci prijeno


međusobnom utjecaju (Flowerdew 1985, King
snici su niza zaraznih bolesti opasnih za zdravlje čo


1985, Southern i Lowe 1982, Oksanen 1983,
vjeka te domaćih i divljih životinja (trihineloza, lepto-


Alibhai i Gipps 1985). Godine s blagim zimama,
spiroza, krpeljni encefalitis, lyme borelioza, hemora


sušnim proljećem i ljetom povoljne su za povećanje
gijska groznica s bubrežnim sindromom i dr.). Uzro


brojnosti. Kontrolu brojnosti populacije sitnih glodačnike
bolesti prenose aktivnim (sekreti ili ekskreti) ili


vaca potrebno je redovito provoditi svake godine minipasivnim
(ektoparaziti i endoparaziti) putem. Širenje


malno dva puta, u proljeće i jesen (Del any 1974). U
godinama povećane brojnosti populacije sitnih gloda


*
Dr. se. Josip Margalctić, prof. dr. se. Milan Glavaš, Šumarski vaca šumarska operativa provodi mjere zaštite radi
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za zaštitu šuma i lovstvo, sprječavanja nastanka šteta na mladim biljkama i šump.
p. 422, 10002 Zagreb
skom sjemenu.


** Krunoslav Pavić, apsolvent šumarstva, Lukač 6, 34335 Vctovo
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 6     <-- 6 -->        PDF

J. Margaletić, M. Glavaš, K. Pavić: BROJNOST SITNIH GLODAVACA 1 NJIHOVA ŠTETNOST U OJ "JUŽNA ... Šumarski list br. 3-4. CXXVI1 (2003), 99-107
Cilj istraživanja bio je utvrđivanje brojnosti i strukture
populacije sitnih glodavaca po vrstama koje obitavaju
u Gospodarskoj jedinici (GJ) "Južna Krndija I
(Kutjevačka)" i u rasadniku "Hajderovac", te utvrđivanje
intenziteta šteta na mladim biljkama i žiru hrasta
lužnjaka i kitnjaka. Istražena je dinamika populacije


PODRUČJE ISTRAŽIV


GJ "Južna Krndija I (Kutjevačka)" zauzima južni
dio sredogorja Krndije, te čini istočni nastavak gorja
Papuk i Vetovo. Cijela gospodarska jedinica svojim
zemljopisnim položajem pripada slivu rijeke Save.
Ukupna joj je površina 6587,32 ha. Podijeljena je na
142 odjela i 674 odsjeka. Terenska su istraživanja
obavljena u njenom južnom dijelu u šumskom predjelu
"Kuljanski lug", u odjelima/odsjecima 105a i 105b.
Prema Koppenovoj klasifikaciji područje istraživanja
pripada "cfwbx" tipu klime, a prema Thornthwaitheovoj
klasifikaciji području vlažne (humidne) klime.
Geološko-litološka građa Gospodarske jedinice dosta
je složena. Najveći joj je dio izgrađen od silikatnih metamorfnih
stijena. Metamorfne paleozojske stijene zastupljene
su tinjčevim škriljcima, kvarcitima, gnajsima,
a manje filitima, dok od eruptivnih stijena dolazi
bazalt. Od sedimentnih stijena dolaze vapnenac i dolo-


METODE ISTRAŽIVANJA


Za utvrđivanje brojnosti sitnih glodavaca korištena
je metoda linearnoga transekta (Davis 1956). Zbog
jednostavnosti i brze računske obrade podataka, ova se
metoda često koristi u šumarskoj praksi (Glavaš et
al. 1996, Margaletić 1998). Osobito je prikladna u
situacijama kada je potrebno utvrditi brojnost sitnih
glodavaca na većem broju lokaliteta u kratkom vremenu.
Radi odabira pojedinog mamca u primamljivanju
glodavaca testirana su po dva mamca biljnog (mrkva
i jabuka) i životinjskog porijekla (konzervirana morska
riba i slanina). Tijekom jednoga dana, na istom lokalitetu
postavljena su dva lovna transekta, svaki s različitom
vrstom mamca. Prvoga dana postavljani su
mamci životinjskoga podrijetla, a drugoga dana nakon
pregleda ulova na novim su klopkama postavljani
mamci biljnog podrijetla. Pri svakom izlasku na teren
izlov je trajao četiri lovne noći (dvije u šumi i dvije u
rasadniku). Obavljena su četiri uzorkovanja glodavaca
(krajem rujna i početkom listopada 1999. godine, početkom
studenog 1999. godine, u siječnju 2000. godine,
te krajem veljače i početkom ožujka 2000. godine).
Smjerovi transekata slučajno su odabirani. Klopke su
postavljane na površini tla na međusobnom razmaku
5-7 m.


Za utvrđivanje šteta od sitnih glodavaca na žiru
hrasta lužnjaka i kitnjaka koje se očituju u obliku gri


glodavaca u šumskoj sastojini i rasadniku u razdoblju
od listopada 1999. do ožujka 2000. godine. Pokusne
plohe bile su na međusobnoj udaljenosti oko 200 metara.
Upotrebom četiri vrste mamaca utvrđeno je koji je
od njih najpogodniji za primamljivanje glodavaca.


VNJA - Research area
mit. Od tala na području gospodarske jedinice najviše


su zastupljena distrično smeđa tla. Sporadično se na


visinama iznad 700 m n. v. javljaju ranker regolitični i


posmeđeni. Uz veće potoke razvija se aluvijalno-kolu


vijalna tla, a u podnožjima uz jarke formirani su kolu


viji nastali erozijom s okolnih padina (Osnova gospo


darenja za GJ "Južna Krndija I (Kutjevačka)"). Istraži


vanja su obavljena u šumskoj zajednici Carpino betuli


-
Quercetum roboris quercetosum cerris (R.).
Rasadnik "Hajderovac" prostire se na površini od
22,86 ha. Smješten je u blagoj uvali jugoistočne ekspozicije
na približno 200 metara nadmorske visine. Nalazi
se u zoni srednjoeuropske humidne klime sa srednjom
količinom oborina od 773 mm, koje su ravnomjerno
raspoređene tijekom godine.


- Methods of the research
zotina različitoga intenziteta širine, 1-2 mm, obavljeno
je njegovo sakupljanje. Žir je razvrstan u dvije kategorije:
oštećeni i neoštećeni žir. Oštećeni žir je dodatno
analiziran i na prisutnost kukaca Cura/lio glandium
(L.) i Cydia spp., kako bi se utvrdilo da li sitni glodavci
čine štetu samo na zdravom sjemenu, ili oštećuju i sjeme
koje je prethodno oštećeno od kukaca. Marqu is i
dr. (1976) teSemel iAnderson (1988) dokazali su
selektivno hranjenje glodavaca žirom napadnutim od
žirotoča, obrazlažući to potrebama glodavaca za bjelančevinama.
Žir je sakupljan ujesen 1999. god., u
odjelu 105b, na pet pokusnih ploha dimenzija 10x10
metara. Urod žira bio je slab. Plohe su postavljane ispod
stabala s kojih se očekivao obilniji urod. Istraživanje
je izvršeno na uzorku od 497 komada žira.


Grizotine od glodavaca nastaju na kori stabljike ili
na korijenu, ovisno o vrsti uzročnika. Intenzitet oštećenja
na mladim biljkama utvrđivanje na pokusnoj plohi
na kojoj je praćena i brojnost sitnih glodavaca, tj. u
odjelu 105b. Postavljene su ukupno četiri pokusne plohe
dimenzija 3x3 metra na mjestima bogato obraslim
mladim biljkama. Analizama je u jednom pregledu
obuhvaćeno po 257 biljaka. Biljke su pregledavane četiri
puta (u listopadu i studenom 1999. godine te u ožujku
2000. godine).
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 7     <-- 7 -->        PDF

.1. Margaletić. M. Glavaš. K. Pavić: BROJNOST SITNIH GLODAVACA I NJIHOVA ŠTETNOST U GJ "JUŽNA ... Šumarski list br. 3 4. CXXVII (2003), 99-107


REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research results


U rasadniku "Hajderovac" i u šumskoj sastojini postavljena
su ukupno 32 lovna transekta (po 16 na svakom
lokalitetu). U rasadniku "Hajderovac" postavljeni
su transekti oznaka 1 do 4, 13 do 16, 21 do 28, a u šumskoj
sastojini transekti 5 do 12, 17 do 20 i 29 do 32.
Prvo uzorkovanje glodavaca u rasadniku "Hajderovac"
izvršeno je 30. 09. (transekti 1 i 2) i 01. 10 1999. god.
(transekti 3 i 4) te 02. 10. (transekti 5 i 6) i 03. 10.
1999. god. u sastojini (transekti 7 i 8). Postotak klopki
sa zabilježenim ulovom u lovnim transektima 1 i 2 bio
je 4 % i 8 %, a na transektima 3 i 4 iznosio je 4 % i
16 %. Od ukupno osam ulovljenih jedinki sitnih glodavaca,
četiri su pripadale vrsti A. sylvaticus, dva A.
agrarius, te po jedna vrstama A. flavicollis i C. glareolus.
Najveći ulov (četiri jedinke od osam ulovljenih)
pri prvom uzorkovanju zabilježen je u lovnom transektu
4. (mamac mrkva). Postotak ulova u transektima
5 i 6 iznosio je 20 % i 0 %, a u transektima 7 i 8 vrijednost
mu je bila 8 %. Ukupno je ulovljeno devet jedinki
od kojih su sedam pripadale vrsti A. agrarius, a dvije A.


flavicollis. Najveći ulov zabilježen je u lovnom transektu
5 (pet jedinki).


Drugo uzorkovanje obavljeno je početkom studenog
1999. godine. Postotak klopki sa zabilježenim ulovom
glodavaca u transektu 9 iznosio je 12 %, a u transektu
10 iznosio je 8 %, dok su u transektima 11 i 12
ulovi zabilježeni u 8 % i 12 % postavljenih klopki.
Ukupno je ulovljeno 10 jedinki (šest ih je pripadalo
vrsti A. agrarius, tri A. sylvaticus, a jedna jedinka vrsti


A. flavicollis). Podjednaki ulov zabilježen je u transektima
9 i 10 (mamci: ribice i mrkva). Ulovu transektima
13 i 14 zabilježen je u 8 %, odnosno 4 % postavljenih
klopki, a na transektima 15 i 16 ulov je zabilježen u
8 %. U transektima 13-16 ulovljeno je sedam jedinki
sitnih glodavaca. Najbrojnija vrsta je bio A. agrarius.
Analizirajući ulov po vrsti mamca uočava se činjenica
daje ulov bio podjednak na tri testirana mamca.


Treće uzorkovanje izvršeno je u siječnju 2000. godine.
Postotak ulova u transektu 17 iznosio je 0 %, u
transektu 18 4 %, dok su u transektima 19 i 20 ulovi zabilježeni
u 4 %, odnosno 16 % postavljenih klopki.
Ukupno je ulovljeno šest jedinki (pet ih pripada vrsti A.
agrarius, a jedna vrsti A. sylvaticus). Najveći ulov zabilježen
je u transektu 20 u kojem je kao mamac korištena
mrkva. Ulov u transektima 21 i 22 zabilježen je u
4 % odnosno 0 % postavljenih klopki, a u transektima
23 i 24 u 4 % i 8 % klopki. U transektima 21-24 ulovljene
su četiri jedinke. Najbrojnija vrsta je bio A. agrarius.
Analizirajući ulov po vrsti mamca uočava se činjenica
da je ulov bio najveći u transektu s mrkvom
kao mamcem.


Četvrto uzorkovanje sitnih glodavaca izvršeno je
krajem veljače i početkom ožujka 2000. godine. Postotak
ulova u lovnom transektu 25 iznosio je 4 %, a u
transektima 26, 27 i 28 bio je 0 %. Ukupno je ulovljena
jedna jedinka vrste A. agrarius. U transektima 29 i 32
zabilježen je ulov u 8 % klopki, a u transektima 30 i 31
u 4 % i 0 %. Dominantana vrsta tijekom četvrtog uzorkovanja
u šumskoj sastojini ponovno je bila vrsta A.
agrarius. Analizirajući četvrto uzorkovanje na oba lokaliteta
po vrsti mamca uočava se činjenica daje ulov
u rasadniku bio najveći u transektu s ribom kao mamcem,
dok je u sastojini ulov bio podjednak na ribi i
mrkvi. Ukupan broj ulovljenih jedinki sitnih glodavaca
po vrstama i dinamici uzorkovanja u šumskoj sastojini
i rasadniku "Hajderovac" prikazanje u tablicama 1 i 2,
te grafikonima 1 i 2.


Grafikon 1. Ulov sitnih glodavaca u rasadniku "Hajderovac" iskaGrafikon
2. Ulov sitnih glodavaca u šumskoj sastojini (GJ Južna
zan u postocima prema dinamici izlova Krndija 1 (Kutjevačka)) iskazan u postocima prema di


Graph 1 The small rodent catch in the nursery "Hajderovac " namici izlova
shown in percentage according to the catch dynamics Graph 2 The small rodent catch in the forest stand (Management
unit "Južna Krndija 1 (Kutjevačka) ") shown in
percentage according to the catch dynamics
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 8     <-- 8 -->        PDF

J. Margalclic. VI. Glavaš. K. I´avić: BROJNOST SITNIH GLODAVACA I NJIHOVA ŠTETNOST U GJ "JUŽNA ... Šumarski lisl br. 3 4. CXXV1I (2003). 99-107
Tablica 1. Ukupni ulov sitnih glodavaca u rasadniku "Hajderovac" prema dinamici uzorkovanja i vrstama u razdoblju od
rujna 1999. do ožujka 2000. godine.
Table l Total catch of small rodents in the nursery "Hajderovac " according to the sampling dynamics and species in the
period from September 1999 to March 2000


Tablica 2. Ukupni ulov sitnih glodavaca u šumskoj sastojini u GJ "Južna Krndija I (Kutjevačka)" prema dinamici izlova i
vrstama u razdoblju od rujna 1999. do ožujka 2000. godine


Table 2 The total small rodent catch in the forest stand in the Management unit "Južna Krndija I (Kutjevačka) " according
to the catch dynamics and species in the period from 1999. till March 2000


U tablicama 3 i 4 prikazani su ukupni rezultati
ulova po vrstama sitnih glodavaca i korištenim mamcima
za šumsku sastojinu i rasadnik. Na grafikonima 3, 4
i 5 iskazane su postotne vrijednosti ulova za pojedinu
vrstu mamca, razdoblje izlova i vrstu determiniranih
jedinki.


Intenzitet šteta od sitnih glodavaca na šumskom sjemenu
(žir hrasta lužnjaka i kitnjaka) prikazan je na
grafikonima 6, 7 i 8 prikazani su rezultati istraživanja
oštećenosti sjemena izraženi u postocima.


Pregled biljaka na pokusnim plohama izvršenje tijekom
četiri izlaska na teren. Ukupno ih je pregledano
257 komada pri svakom izlasku. Sve analizirane biljke
bile su lužnjakov pomladak. Oštećenja od sitnih glodavaca
u ožujku 2000. godine zapažena su na 7,39 % biljaka
(tablica 5). Oštećenja na mladim biljkama izgledala
su u obliku grizotina kore na visini do 22 cm od
površine tla. Na mjestima oštećenja vidljivi su tragovi
zuba glodavaca u dužini 2-3 mm i širini 1 -1,5 mm.


Grafikon 4. Ulov sitnih glodavaca iskazan u postocima prema diGrafikon
3. Ulov sitnih glodavaca iskazan u postocima prema vrsti namici uzorkovanja u GJ "Južna Krndija I (Kutjeprimijenje-
nog mamca u GJ "Južna Krndija I (Kutjevačka)"
i rasadniku "Hajderovac"
vačka)" i rasadniku "Hajderovac" Graph 4 The small rodent catch shown in percentage according


Graph 3 The small rodent catch shown in percentage according to the sampling dynamics in the Management Unit
to the type of used bait in the Management Unit "Južna "Južna Krndija 1 (Kutjevačka) " and the nursery "HajKrndija
I (Kutjevačka) " and the nursery "Hajderovac " derovac"
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 9     <-- 9 -->        PDF

J. Margaletić, M. Glavaš, K. Pavić: BROJNOST SITNIH GLODAVACA 1 NJIHOVA ŠTETNOST U GJ "JUŽNA ... Šumarski list br. 3-4. CXXVII (2003). 99-107
Tablica 3. Ulov sitnih glodavaca u GJ "Južna Krndija I (Kutjevačka)" i rasadniku "Hajderovac´prema dinamici uzorkovanja
i korištenim mamcima


Table 3 The small rodent catch in the Management unit "Južna Krndija I (Kutjevačka) " and the nursery "Hajderovac"
according to the sampling dynamics and used baits


Tablica 4. Ulov sitnih glodavaca u GJ "Južna Krndija I (Kutjevačka)" i rasadniku "Hajderovac" prema dinamici uzorkovanja
i vrstama


Table 4 The small rodent catch in the Management Unit "Južna Krndija 1 (Kutjevačka) " and the nursery "Hajderovac"


according to the sampling dynamics and species


Grafikon 5. Ukupni ulov sitnih glodavaca u GJ "Južna Krndija I
(Kutjevačka)" i rasadniku "Hajderovac" iskazan u postocima
prema vrsti primijenjenog mamca


Graph 5 The total small rodent catch in the Management Unit
"Južna Krndija I (Kutjevačka) " and the nursery "Hajderovac"
shown in the percentage according to the
type of the used bait


Oštećeno od glodavaca - Damaged by rodents
Oštećeno od Curculio glandium
Damaged by C. glandium


Oštećeno od Cydia spp. - Damaged by Cydia spp.
Oštećeno od glodavaca + C. glandium
Damaged by rodents + C. glandium


Oštećeno od glodavaca + Cydia spp.
Damaged by rodents + Cydia spp.


Oštećeno od Cydia spp. + C. glandium
Damaged by Cydia spp. + C glandium


Neoštećeno -Undamaged
Grafikon 6 Štete na lužnjakovom žiru sakupljenom u GJ "Južna
Krndija I (Kutjevačka)" iskazane u postocima prema
vrsti uzročnika


Graph 6 Damages on a pedunculate oak acorn collected in the
Management Unit "Južna Krndija I (Kutjevačka) " and
the nursery "Hajderovac " shown in percentage according
to the species of causative agents
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 10     <-- 10 -->        PDF

.1. Margalctić. M. Glavaš, K. Pavic: BROJNOST SITNIH GLODAVACA I NJIHOVA ŠTETNOST U GJ "JUŽNA . Šumarski list br. 3-4, CXXVII (2003), 99-107


Tablica 5. Intenzitet šteta na mladim biljkama starosti do pet godina u GJ "Južna Krndija I (Kutjevačka)"


Table 5 Intensity of damages on young plants less than 5 years old in the Management Unit "Južna Krndija I


(Kutjevačka) "


68,29 %


Oštećeno od glodavaca - Damaged by rodents
Oštećeno od Curculio glandium
Damaged by C. glandium


Oštećeno od Cydia spp. - Damaged by Cydia spp.
Oštećeno od glodavaca + C. glandium
Damaged by rodents + C. glandium


Neoštećeno -Undamaged
Grafikon 7. Štete na kitnjakovom žiru sakupljenom u GJ "Južna
Krndija I (Kutjevačka)" iskazane u postocima prema
vrsti uzročnika


Graph 7 Damages on a sessile oak acorn collected in the Management
Unit "Južna Krndija I (Kutjevačka) " and the
nursery "Hajderovac" shown in percentage according
to the species of causative agents


RASPRAVA


Promjenljivost brojnosti populacija sitnih glodavaca
tijekom vegetacije vidljiva je iz rezultata istraživanja
prikazanih u tablicama 1, 2 i 3, te grafikonima 1 i 2.
Ukupan broj ulovljenih jedinki bio je najveći u jesen
1999. godine (prvi i drugi izlov) dok se tijekom zime
2000. godine ta vrijednost neprestano smanjivala (treći
i četvrti izlov). Rezultati brojnosti populacija po lovnim
transektima bitno su se razlikovali tijekom jednog
izlaska, a što se tumači razlikom u odabiru glodavaca
prema pojedinoj vrsti mamca. Najviše jedinki ulovljeno
je na mrkvu i ribu (grafikon 3). Dominantna vrsta
bila je A. agrarius što se može objasniti činjenicom da


Oštećeno od glodavaca - Damaged by rodents
Oštećeno od Curculio glandium
Damaged by C. glandium
M Oštećeno od Cydia spp. - Damaged by Cydia spp.


Oštećeno od glodavaca + C. glandium
Damaged by rodents + C. glandium


Oštećeno od glodavaca + Cydia spp.
Damaged by rodents + Cydia spp.


Oštećeno od Cydia spp. + C. glandium
Damaged by Cydia spp. + C. glandium


Neoštećeno -Undamaged
Grafikon 8. Prikaz šteta na lužnjakovom i kitnjakovom žiru (zajedno)
sakupljenom u GJ "Južna Krndija I (Kutjevačka)"
prema vrsti uzročnika iskazan u postocima


Graph 8 The survey of damages on a pedunculate oak and a
sessile oak acorn (together) in the Management Unit
"Južna Krndija I (Kutjevačka) " and the nursery "Hajderovac
" shown in percentage according to the species
of causative agents


- Discussion
rasadnik i sastojina graniče s poljoprivrednim površinama.
Za ovu vrstu je karakteristično da za vrijeme vegetacijskoga
razdoblja najčešće obitava na poljoprivrednim
površinama. U jesen migrira u šumu (Flowerdew
i Gardner 1978,Gliwicz 1980). Uz A
agrarius utvrđene su i druge vrste: A.flavicollis, A. sylvaticus
i Clethrionomys glareolus. Usporedbom broja
ulovljenih jedinki u rasadniku i graničnoj sastojini može
se uočiti sličnost u rezultatima ulova (osam jedinki u
rasadniku i devet u sastojini). U rasadniku je pri prvom
izlovu dominantna vrsta bila A. sylvaticus, a u šumi A.
agrarius, što se može objasniti da vrsta A. sylvaticus
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 11     <-- 11 -->        PDF

J. Margaletić. M. Glavaš, K-. Pavici: BROJNOST SITNIH GLODAVACA 1 NJIHOVA ŠTETNOST U GJ "JUŽNA ... Šumarski list hr. 3-4. CXXV1I (2003), 99-107
češće obilazi neobrasle površine od šumske vegetacije
nego ostale vrste iz istoga roda (Jiides 1979a,b;
Montgomery 1980a,b,c; Gi pps 1981). Pri prvom
izlovu na obje plohe većina jedinki vrste A. agrarius
ulovljena je na mamac životinjskog porijekla. U rasadniku
"Hajderovac" 75,00 % ulova pripada jedinkama
iz podporodice Murinae, a ostatak čine jedinke iz podporodice
Arvicolinae. U susjednoj šumskoj sastojini
96,67 % ulova pripada jedinkama iz podporodice Murinae,
dok samo 3,33 % čine jedinke iz podporodice
Arvicolinae. Krajem veljače i početkom ožujka 2000.
godine brojnost populacije sitnih glodavaca bila je
mala. Sveukupno je u oba lokaliteta ulovljeno 50 jedinki
sitnih glodavaca.


Analizirajući ukupne rezultate ulova na oba lokaliteta
uočava se činjenica da 92,00 % ulova pripada vrstama
iz roda Apodemus, dok voluharicama (rod Clethrionomvs)
pripada samo 8,00 % ulova. Iz rezultata je
vidljivo daje veća brojnost glodavaca prisutna u šumi
nego u rasadniku, što se tumači kvalitetnijim stanišnim
uvjetima. Tlo se ne obraduje, te životinje imaju veći
mir. Pregledom uzorkovanog materijala utvrđena je
vrlo mala šteta na kori mladih lužnjakovih biljaka, a
što se objašnjava relativno malom brojnošću voluhari


ZAKLJUČCI


Praćenje dinamike populacija sitnih glodavaca od
bitne je važnosti za uspješno provođenje mjera i metoda
suvremene zaštite šuma. Kako bi se kvalitetnije
sagledalo značenje i mjesto koje glodavci imaju u šumskim
ekosustavima, te njihov utjecaj na kvalitetu obnove
šuma, cilj istraživanja bio je da se istraži fauna sitnih
glodavaca, struktura njihovih populacija, i štete
koje uzrokuju na mladim biljkama i šumskom sjemenu
u GJ "Južna Krndija I (Kutjevačka)" i u rasadniku
"Hajderovac". U uzorcima ulovljenih jedinki determinirane
su sljedeće vrste sitnih glodavaca: A. flavicollis,


A. sylvaticus i C. glareolus sa vrlo malim populacijama
i A. agrarius kao najbrojnija vrsta. U jednom lovnom
ca kao glavnih uzročnika ovoga tipa šteta (H a n s s o n i
Zejda 1977, Gipps 1981, Clarke 1985). Analize
oštećenosti lužnjakovog i kitnjakovog žira pokazale su
da u uvjetima slabijeg uroda žira (jesen 1999. godine)
sitni glodavci mogu oštetiti i više od 30 % sjemena.
Uzorkovanjem materijala utvrđeno je da glodavci preferiraju
lužnjakov u odnosu na kitnjakov žir. Većinom
oštećuju zdravi i od kukaca (Curculio glandium, Cydia
spp.) nenapadnut žir, stoje potvrđeno dosadašnjim rezultatima
(M a r g a 1 e t i ć 1998).


Utvrđeno je da većinu oštećenja šumskog sjemena
glodavci uzrokuju na zdravom i od drugih štetnika
neoštećenom sjemenu, što ne odgovara rezultatima istraživanja
o selektivnom hranjenju glodavaca žirom
koji je već napadnut od žirotoča (Marqui s i dr. 1976,
Scmel i Anderson 1988). Dobiveni rezultat može
se protumačiti da sitni glodavci preferiraju zdravo sjeme.
Probavljivost kod sitnih glodavaca ovisi o tipu hrane
i manja je kada se radi o svježem lišću i stabljici
(kora) u odnosu na sjeme i hranu životinjskog podrijetla.
D r o z d z (1968) je utvrdio da kod A. flavicollis
83-90 % konzumirane hrane pripada suhoj tvari, dok
kod C. glareolus te vrijednosti iznose od 74 do 91 %.


- Conclusions
transektu zabilježen je ulov glodavaca najviše u 20 %
klopki. Veća je brojnost zabilježena u šumskoj sastojini
nego u rasadniku. Štete na lužnjakovom žiru uzrokovane
samo od sitnih glodavaca utvrđene su na 22,33 %
uzorka, a kod žira hrasta kitnjaka na 13,41 % uzorka. U
uvjetima slabijega uroda žira glodavci su prouzročili
oštećenja na približno 40 % uzorka (oštećenja samo od
glodavaca, te od glodavaca i kukaca zajedno). Većina
oštećenoga žira od glodavaca zabilježena je u uzorku
koji prethodno nije bio oštećen od kukaca (Cydia spp.,
Curculio glandium). Na mladim biljkama zabilježena
su oštećenja na 7,39 % uzorka. Preporuča se redovito
utvrđivanje brojnosti populacija sitnih glodavaca.


LITERATURA


Alibhai,S.K.&J.H.W.Gipps, 1985: The population
dinamics of bank voles. Symposia of the
zoological Society of London, 55: 277-313.


Clarke , J. R., 1985: The reproductive biology of the
bank vole (Clethrionomys glareolus) and wood
mouse (Apodemus sylvaticus). Symp. Zool. Soc.
Lond., 55:33-59.


Davis , D. E., 1956: The frequecy of reduction of rat
populations by weather. Ecology, 37: 385-387.
Del any, M. J., 1974: The ecology of small mammals.


- References
Studies in biology, 51 Edward Arnold, London,
60 str.


Drozdz , A., 1968: Digestibility and assimilation of
natural foods in small rodents. Acta theriol., 13:
367-389.


Flowerdew,J. R. &G. Gardner, 1978: Small rodent
populations and food supply in a Derbshire
ashwood. J. Anim. Ecol., 47: 725-740.


Flowerdew,J . R., 1985: The population dinamics of
wood mice and yellow-necked mice. Symposia
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 12     <-- 12 -->        PDF

J. Margalctić, M. Glavaš, K. I´avić: BROJNOST SITNIH GLODAVACA 1 NJIHOVA ŠTETNOST U G.I "JUŽNA ... Šumarski list br. 3 4, CXXVI1 (2003), 99-107
of the zoological Society of London, 55:
315-338.


Gipps , J. H. W., 1981: Behavior of bank voles,
Clethrionomys glareolus, in the field. Journal of
Mammology, 62: 382-384.


Glavaš, M., J. Margaletić,B. Hrašovec &D.
Diminić , 1996: Mišoliki glodavci, štete i suzbijanje
u nizinskim šumama. U: Sever , S.,
(ur.), Zaštita šuma i pridobivanje drva, 7-10.


Gliwicz , J., 1980: Ecological aspect of syn urbanization
of the striped field mouse, Apodemus agrarius.
Wiadomosci Ekologiczne, 26: 117-124.


Hans son, L. & J. Zejda, 1977: Plant damage by
bank voles {Clethrionomys glareolus, Schreber)
and related species in Europe. EPPO Bull., 7:
223-242.


Jiides, U., 1979a: Ecological studies of the wood
mouse (Apodemus sylvaticus Linne, 1758) and
the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis
Melchior, 1834) in the region of Kiel (Schleswig-
Holstein). I. Population density, weight
changes, annual reproduction cycle, biological
population parameters. Zeitschrift fur Saugetierkunde,
44: 81-95.


Jiides, U., 1979b: Ecological studies of the wood
mouse (Apodemus sylvaticus Linne, 1758) and
the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis
Melchior, 1834) in the region of Kiel (Schleswig-
Holstein). II. Prenatal mortality. Zeitschrift
fur Saugetierkunde, 44: 81-95.


King , C. M., 1985: Interactions between woodland
rodents and their predators. Symp. Zool. Soc.
Lond., 55:219-247.


Margaletić , J., 1998: Rodents and their harmful effects
on Turopoljski lug (Turopolje Grove) and
on Croatian forests. Glasnik za šumske pokuse,
35:143-189.


Marquis, D. A., P. L. Eckert & P. A. Roach,
1976: Acorn weevils, rodents and deer all contri


bute to oak-regeneration difficulties in Pennsylvania,
USDA Forest Service Research Paper,
Northeastern Forest Experiment Station, No.
NE-356, 5 str.


Milas, Z., N. Turk, V. Starešina,J. Margaletić,
A. Slavica, D. Živković & Z. Modri
ć, 2002: The role of myomorphous mammals
as reservoirs of leptospira in the pedunculate
oak forests of Croatia. Veterinarski arhiv,
72(3):119-129.


Montgomery , W. I., 1980a: Spatial organization in
sympatric populations of Apodemus sylvaticus
and A. flavicollis (Rodentia, Muridae). Journal
of Zoology, 192:379-401.


Montgomery, W. 1., 1980b: The use of arboreal
runways by the woodland rodents, Apodemus
sylvaticus (L.), A. flavicollis (Melchior) and
Clethrionomys glareolus (Schreber). Mammal
Review, 10: 189-195.


Montgomery , W. I., 1980c: Population structure
and dynamics of sympatric Apodemus species
(Rodentia, Muridae). Journal of Zoology, 192:
351-377.


Oksanen, T, 1983: Prey cacheing in the hunting
strategy of small mustelids. Acta zool. fenn.,
174:197-199.


Semel,B. & D.C.Anderson, 1988: Vulnerability
of acorn weevils (Coleoptera: Curculionidae)
and attractiveness of weevils and infested Quercus
alba acorns to Peromyscus leucopus and
Blarina brevicauda. American Midland Naturalist
119: 385-393.


Southern, H. N. & V. P. W. Lowe, 1982: Predation
by tawny owls (Strix aluca) on Bank voles
(Clethrionomys glareolus) and wood mice (Apodemus
sylvaticus). J. Zool., 198: 83-102.


***** Osnova gospodarenja za GJ "Južna Krndija I
(Kutjevačka)" (1998-2007), Šumarija Kutjevo,
Uprava šuma Požega.


SUMMARY: The numerousness of small rodent population was researched
by the linear transect method, as well as their damages on forest seeds and
young plants in the Management unit "Južna Krndija I (Kutjevačka) " and in
a nursery "Hajderovac". The total of 32 hunting transects has been set up
(16 at each site). In order to choose an individuals bait in luring rodents, two
baits of plant (carrot and apple) and two of the animal origin (canned sea fish
and bacon) were tested. Most individuals were caught on carrot and fish.
Rodents were sampled in a period from the end of September 1999 till the
beginning of March 2000. The total of 50 individuals was sampled on both
site´s (30 in a forest stand and 20 in a nursery). The following species were
determined: Apodemus agrarius (Pali), A. flavicollis (Melch.), A. sylvaticus
(L.) and Clethrionomys glareolus (Schreib.). 92.00 % of sampled individuals
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 13     <-- 13 -->        PDF

J. Margaktić, M. Glavaš, K. Pavić: BROJNOST SITNIH GLODAVACA I NJIHOVA ŠTETNOST U GJ "JUŽNA ... Šumarski list br. 3-4, CXXVI1 (2003), 99-107
belong to species from the genus Apodemus, while only 8 % of the catch
belongs to voles (genus Clethrionomys,). The most numerous species was
A. agrarius. In one transect the catch in 20 % of placed traps was recorded.
Most animals were caught in October and November and the least in March.
The higher number of rodents was determined in the forest in comparison to
a nurserry which is explained by a more high-quality habitat conditions.
Acorn was collected in order to establish damages from small rodents on a
bay oak acorn and a durmast oak acorn in the shape of various intensity bites
1—2 mm wide. The acorn was divided into two categories: damaged and
undamaged acorn. The damaged acorn was additionally analysed for the
presence of insects Curculio glandium (L.) and Cydia spp. in order to determine
if small rodents cause damages only on healthy seeds or if they damage
seeds previously damaged by insects. The acorn was collected in the autumn
1999 on five experimental plots, dimensions 10x10 meters. The acorn yield
was poor. The following damages were recorded in the pedunculate oak forest:
from small rodents 22.33 %, from insects 13.49 % and from rodents and
insects together 7.44 % of samples. In a sample of sessile oak damages were


from
small rodents 13.41 %, from insects /3.42 % and from rodents and
insects together 4.88 % of samples.


In conditions of poor acorn yield rodents caused damages on approximately
40 % of samples (damages only from rodents and from rodents and insects
together). Most acorns damaged by rodents were noticed on a sample not previously
damaged by insects. The damage intensity on young plants was determined
on the experimental plot on which the numerousness of small rodents
was also followed. The total of four experimental plots dimensions 3x3 were
set up on places rich with young plants. One analysis included about
257 plants. In the period from October 1999 till March 2000 plants were
examined four times. Damages on young plants were recorded on 7.39 % of
samples. In order to take protection measures on time, the regular determination
of numerousness of small rodent population has been recommended.


Key words: small rodents, damages, forest seeds, forests stand, nursery
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Sastojina hrasta lužnjaka u proljeće


Stand of pedunculate oak in spring