DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 59     <-- 59 -->        PDF

PREGLEDN1 ČLANCI REVIEWS Šumarski list br. 3-4. CXXVII (2003). 153-159
UDK 630* 188


POVIJEST I POSTOJEĆI PROBLEMI FITOCENOLOŠKE
NOMENKLATURE I KLASIFIKACIJE


THE HISTORY AND RECENT PROBLEMS PHYTOCOENOLOGICAL
NOMENCLATURE AND CLASIFICATION


Sead VOJNIKOVIĆ´


SAŽETAK: Velik broj biljnih zajednica je istražen i opisan prije nego stoje
postala obavezna uporaba postojećeg Kodeksa jitocenološke literature. To je
dovelo do toga, da značajan broj istih odstupaju od pravila Kodeksa, stoje
stvorilo probleme u klasifikaciji i nomenklaturi ufitocenologiji.


Preimenovanje biljnih zajednica u smislu poštivanja pravila Kodeksa vrlo
je aktualna u Bosni i Hercegovini. Kvalitetno rješavanje ovoga složenog problema
moguće je samo zajedničkim i koordiniranim radom, fitocenologa i
odredu ih institucija unutar iste fitogeografske regije u kojoj se nalaze određene
biljne zajednice. Prilikom imenovanja biljnih zajednica, uz obvezno poštivanje
pravila Kodeksa imenovanja sintaksonomskih jedinica, treba imati u
vidu i praktično gledište korištenja sintaksonomije u šumarskoj operativi.


K Ij u č n e r ij e č i: fitocenološka nomenklatura i klasifikacija, asocijacija,
Kodeks jitocenološke nomenklature


UVOD - Introduction
Izdvajanje, imenovanje i klasifikacija novih asocibivših
republika prednjačile su Slovenija i Hrvatska,
jacija zahtjevan je i kompleksan zadatak, kojem treba dok je Bosna i Hercegovina zaostajala po ovom pitaposvetiti
veliku pozornost. Ovo je i razumljivo, budući nju. Prema L a k u š i ć, R et al. (1978.), u Bosni i Herasocijacija
nije jasno omeđena jedinka, cit.: "Biljna cegovini vezano za šumsku vegetaciju, te vegetaciju
grupacija se formira (a ne rađa od sebi slične), živi, trasječina
i požarišta, registrirano je i opisano 126 asocije
i nestaje, ali ne u smislu rađanja i umiranja jedinke. jacija, smještenih u 39 sveza, razvrstanih u 20 redova.
Asocijaciju sačinjavaju stalno promenljive, nikad ne-Značajan broj ovih naziva, različitih sinsistematskih


mirujuće biljne grupacije, koje ne mogu imati realne kategorija koristio se ili se još uvijek koriste, iako ne


granice, kojima raspolaže svaka jedinka" (Černjav-poštuju navedeni međunarodni Kodeks.


ski P. 1950), te je ne možemo definirati jednostavno Neodrživa je pretpostavka da se unutar istih ili slič


pomoću određenih morfoloških pokazatelja. nih ekoloških uvjeta i unutar istog ekološko-vegetacij-


Na području ex Jugoslavije, do sada je opisano i skog područja ( regija - provincija ) razvija toliki broj
publicirano oko 800 šumskih asocijacija, a objektivno biljnih zajednica. Uglavnom su to sinonimi za lokalne
se može procijeniti da postoji oko 340 šumskih asocivarijante,
ili su to pak slični facijesi koji su izdvojeni u
jacija, koje se odlikuju određenim florističkim sastarang
asocijacije, pri čemu se često naziv biljne zajednivom
i gradom u određenim ekološkim uvjetima (Lo-ce definira prema geografskom nazivu, ekološkim ili
v r i ć, A. Ž., B e r t o v i ć S., 1980). Mora se napomefizionomskim
atributima. Ovaj problem usklađivanja
nuti da u bivšoj SFRJ stupanj razvoja nove fitoceno-sinonima (istoznačnica) odnosio se i za republike bivloške
sinsistematikc nije bio na istoj razini. U prihvaše
SFRJ, i za usklađivanja sa susjednim zemljama.
ćanju pravila Kodeksa jitocenološke nomenkalture od Pretpostavlja se daje čak 1/3 opisnih fitocenoza ranije


već opisana u drugim zemljama pod drugim nazivom.


Cilj ovoga rada je upoznavanje s poviješću i isticanje


Mr. sci. Scad Vojniković dipl. ing. šum., Šumarski fakultet Sa


nekih problema fitocenološke klasifikacije i nomen


rajevo, Zagrebačka 20. 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina;


c-mail: svojnikovic@yahoo.com klature s njihovin utjecajem na šumarsku operativu.