DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 59     <-- 59 -->        PDF

PREGLEDN1 ČLANCI REVIEWS Šumarski list br. 3-4. CXXVII (2003). 153-159
UDK 630* 188


POVIJEST I POSTOJEĆI PROBLEMI FITOCENOLOŠKE
NOMENKLATURE I KLASIFIKACIJE


THE HISTORY AND RECENT PROBLEMS PHYTOCOENOLOGICAL
NOMENCLATURE AND CLASIFICATION


Sead VOJNIKOVIĆ´


SAŽETAK: Velik broj biljnih zajednica je istražen i opisan prije nego stoje
postala obavezna uporaba postojećeg Kodeksa jitocenološke literature. To je
dovelo do toga, da značajan broj istih odstupaju od pravila Kodeksa, stoje
stvorilo probleme u klasifikaciji i nomenklaturi ufitocenologiji.


Preimenovanje biljnih zajednica u smislu poštivanja pravila Kodeksa vrlo
je aktualna u Bosni i Hercegovini. Kvalitetno rješavanje ovoga složenog problema
moguće je samo zajedničkim i koordiniranim radom, fitocenologa i
odredu ih institucija unutar iste fitogeografske regije u kojoj se nalaze određene
biljne zajednice. Prilikom imenovanja biljnih zajednica, uz obvezno poštivanje
pravila Kodeksa imenovanja sintaksonomskih jedinica, treba imati u
vidu i praktično gledište korištenja sintaksonomije u šumarskoj operativi.


K Ij u č n e r ij e č i: fitocenološka nomenklatura i klasifikacija, asocijacija,
Kodeks jitocenološke nomenklature


UVOD - Introduction
Izdvajanje, imenovanje i klasifikacija novih asocibivših
republika prednjačile su Slovenija i Hrvatska,
jacija zahtjevan je i kompleksan zadatak, kojem treba dok je Bosna i Hercegovina zaostajala po ovom pitaposvetiti
veliku pozornost. Ovo je i razumljivo, budući nju. Prema L a k u š i ć, R et al. (1978.), u Bosni i Herasocijacija
nije jasno omeđena jedinka, cit.: "Biljna cegovini vezano za šumsku vegetaciju, te vegetaciju
grupacija se formira (a ne rađa od sebi slične), živi, trasječina
i požarišta, registrirano je i opisano 126 asocije
i nestaje, ali ne u smislu rađanja i umiranja jedinke. jacija, smještenih u 39 sveza, razvrstanih u 20 redova.
Asocijaciju sačinjavaju stalno promenljive, nikad ne-Značajan broj ovih naziva, različitih sinsistematskih


mirujuće biljne grupacije, koje ne mogu imati realne kategorija koristio se ili se još uvijek koriste, iako ne


granice, kojima raspolaže svaka jedinka" (Černjav-poštuju navedeni međunarodni Kodeks.


ski P. 1950), te je ne možemo definirati jednostavno Neodrživa je pretpostavka da se unutar istih ili slič


pomoću određenih morfoloških pokazatelja. nih ekoloških uvjeta i unutar istog ekološko-vegetacij-


Na području ex Jugoslavije, do sada je opisano i skog područja ( regija - provincija ) razvija toliki broj
publicirano oko 800 šumskih asocijacija, a objektivno biljnih zajednica. Uglavnom su to sinonimi za lokalne
se može procijeniti da postoji oko 340 šumskih asocivarijante,
ili su to pak slični facijesi koji su izdvojeni u
jacija, koje se odlikuju određenim florističkim sastarang
asocijacije, pri čemu se često naziv biljne zajednivom
i gradom u određenim ekološkim uvjetima (Lo-ce definira prema geografskom nazivu, ekološkim ili
v r i ć, A. Ž., B e r t o v i ć S., 1980). Mora se napomefizionomskim
atributima. Ovaj problem usklađivanja
nuti da u bivšoj SFRJ stupanj razvoja nove fitoceno-sinonima (istoznačnica) odnosio se i za republike bivloške
sinsistematikc nije bio na istoj razini. U prihvaše
SFRJ, i za usklađivanja sa susjednim zemljama.
ćanju pravila Kodeksa jitocenološke nomenkalture od Pretpostavlja se daje čak 1/3 opisnih fitocenoza ranije


već opisana u drugim zemljama pod drugim nazivom.


Cilj ovoga rada je upoznavanje s poviješću i isticanje


Mr. sci. Scad Vojniković dipl. ing. šum., Šumarski fakultet Sa


nekih problema fitocenološke klasifikacije i nomen


rajevo, Zagrebačka 20. 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina;


c-mail: svojnikovic@yahoo.com klature s njihovin utjecajem na šumarsku operativu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 60     <-- 60 -->        PDF

S. Vojniković: POVIJEST I POSTOJEĆI PROBLEMI FITOCFNOLOSKF NOMENKLATURE I KLASIFIKACIJA Šumarski list br. 3-4. CXXV11 (2003), 153-159
POVIJESNI RAZVOJ


Ideja podjele na biljne zajednice proistekla je od
briljantnih biljnih geografa: Humbolt-a (1805),
Schouw-a (1823), Heer-a (1835) i Greisbach-a
(1835). Nadalje su se razvijala dva glavna pravca, fizionomski
i floristički. Fizionomski pravac kao osnovnu
jedinicu imao je formaciju koja je bila okarakterizirana
fizionomski i/ili vegetacijski (Post 1862,
Greisbach 1872, Warming 1895 ). Podjelom formacije
na manje jedinice razvila se esencijalna ideja
florističko-sociološkog pravca, pri čemu je biljna zajednica
kao jedinica klasifikacije bila primarno bazirana
na kompoziciji vrsta. Nositelji ove ideje bili su npr.:
Lecoq 1844, 1855; Thruman 1849,Lorenz 1858
... u južnoj i srednjoj Europi, odnosno: Pos t 1862,
Hult 1881 iCajander 1903 u sjevernoj Europi.


Kasnije se ova ideja razvija u Ziirich-u i Montpellier-
u, pod vodstvom Braun-Blanquet-a i suradnika:
Stebler & Schroter 1893, Schroter 1894,
Brockmann-Jerosch 1907, Flahault 1893,
1898, 1901,Pavillard 1901,1912... . Glavne klasifikacijske
jedinice iz tog razdoblja bile su hijerarhijski
raspoređene na sljedeći način: vegetacijski tip, formacijska
grupa, formacija, subformacija, stanišni tip, lokalna
varijanta i geografska varijanta. Stanišni tip je
zvan i asocijacija, i određen je za osnovnu jedinicu.
Tek su Flahault & Schroter 1910 na Trećem međunarodnom
botaničkom kongresu u Brusseles-u prezentirali
definiciju asocijacije, koja je tada i prihvaćena.
Braun-Blanquet & Furrer su 1913. usredotočili
pozornost na karakteristične vrste {character
species, Characterpflanzen). Ključne ideje BraunBlanquet-
abilesu(Whittaker R.H. 1980):


a) Studija zajednica trebala bi biti bazirana na osnovnoj
jedinici, usporedivoj s vrstom.
b) Ta jedinica trebala bi biti asocijacija, definirana
prema pripadnosti karakterističnih vrsta.
c) Svaka asocijacija sadrži individue (kao i vrsta), i


asocijacija može biti opisana uzorcima individua


(kao i vrsta).
d) Svaki uzorak-snimak (releve, Aufname) trebao bi
biti izabran kao adekvatni reprezent, kao jedna
individua, i trebao bi uključiti analizu kompletnog
skupa vrsta.
e) Asocijacije bi trebale biti grupirane u više jedinice ne


prema fizionomiji, nego prema florističkom sastavu.


Braun-Blanquet 1915., definira višu sistematsku
kategoriju prvobitno nazvanu "Assoziongruppe",
kasnije nazvanu svezom (alliance, Verband), koja također
sadrži karakteristične vrste. Kasnije 1918., klasifikaciji
dodaje subasocijaciju i facijes, da bi 1921.
esencijalno definirao potpuni sustav, analitičku skalu i
"sociološki progres" za uređivanje zajednica s njihovim
razinama organizacije.


Termin biljna zajednica (plant community, Pflanzengesellscha.
fi) korišten je u konkretnom i apstraktnom
smislu, stoje izazivalo zabunu i konfuziju. Florističko-
sociološki pristup naglašavao je razliku između
konkretne i apstraktne zajednice. Klasifikacijske jedinice
su u biti apstraktne jedinice, dok su konkretne
biljne zajednice, posebice u šumarstvu, upućivale na
stanište, i često su nazivane asocijacija-individua (individual
association, Assoziationindividuum ili Einzelbestand).
O ovom problemu Braun-Blanquet piše
1932., cit: "Praktična i teorijska vrijednost koncepta
asocijacije više ili manje ovise od vanjske i unutarnje
sličnosti nekoliko asocijacija. Važna faza studije vegetacije
je razdvajanje sličnosti. Ovo vodi do jasnog individualiziranja
i razgraničavanja asocijacije s florističke,
ekološke, genetičke, i geografske tačke gledišta.
Stanište oličava asocijaciju kao što jedna kuća oličava
koncept kuće". Termin Assoziationindividuum je dosta
osporavan i kritiziran, i sada predstavlja prošlost.


Razlika između konkretne i apstraktne jedinice prihvaćena
je i odvojeno definirana. Definicije su povezane
generalnom definicijom vegetacije od West hhof-
a 1951, 1965. Za konkretnu jedinicu predložen
je termin fitocenoza (phytocoenose)2, dok je za apstraktnu
jedinicu predložen termin fitocenon (phytocoenon)
1 (Whittaker RH. 1980).


Međunarodno društvo za istraživanje vegetacije
objavilo je 1976. g. u Haag-u internacionalni Kodeks
fitocenološke nomenklature. Ovaj Kodeks dopunjen je
i pooštren 1980. g. u Sydney-u. Ovim su pravila fitocenološke
nomenklature postala obvezna i ujednačena na
svjetskoj razini. Tako je, iako postoje različiti pravci i
fitocenološke škole, kompromisom usvojena jedinstvena
svjetska definicija za zajedničku osnovnu kategoriju
biljne zajednice - asocijaciju. Navedimo neka
osnova pravila nomenklature:
a) Asocijacija je osnova sustava klasifikacije4, ima na


stavak -etum, koji se dodaje korjenu najznačajnije


vrste. Više, niže i među jedinice grade se također


dodavanjima određenih nastavaka, npr.: red ima na


stavak -etalia ili subasocijacija -etosum...
b) Nazivi vegetacijskih zajednica nastaju u pravilu od
imena dviju biljnih vrsta. Tako na drugo mjesto dolazi
ime edifikatorske vrste, a na prvo mjesto dolazi


: Fitocenoza je definirana kao postojeća vegetacija interaktivne


populacije, koja raste u jedinstvenim ekološkim uvjetima, i koja


pokazuje floristički sastav i strukturu relativno jedinstvenu, a


koja se razlikuje od okolne vegetacije. (Whittaker R. H. 1980)
"´ Fitocenon je definiran kao tip fitoccnoze, izveden iz karakterizacije
grupa fitocenoza koje odgovaraju jedne drugima u svim
karakterima, za koje se zaključuje da su tipološki relevantne.
(Whittaker R.H. 1980)


4 cit.: "To ne znači da asocijaciju smatramo temeljnom jedinicom


- "Kodeks fitocenološke nomenklature" (prevod s francuskog
Sugar, I.), Sveučilišna naklada Libcr: Zagreb, 1987.; str. 91.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 61     <-- 61 -->        PDF

S. Vojnikcnić: POVIJEST 1 POSTOJEĆI PROBLEMI FTTOL´ENOLOŠKF NOMENKLATURE I KLASIFIKACIJE Šumarski list br. 3 4. CXXV1I (2003). 153-159
ime neke biljke iz skupine karakterističnih vrsta, iz
sloja prizemne flore ili grmlja,


c) Nazivi biljnih zajednica koji sadrže zemljopisni,
ekološki ili fizionomski atribut (npr.: adriaticum,
serpentinicum, prealpinum... ), su zabranjeni, itd.


Nakon Kongresa u Sydney-u, Kodeks jitocenološke
nomenklature je revidirao Barkman,J.;Moravec,


J. iRauschert,S. 1986. Posljednja dopuna međunarodnog
Kodeksa je 2000., godine (Weber, H. E.;
Moravec,J.;Theurillat, J.-R), gdje su izmijenjeni
ili dodani dijelovi određenih definicija, načela i preporuka.
Ove posljednje izmjene još više nam nameću
obvezu usklađivanja postojeće nomenkalture s međunarodnim
Kodeksom.
PROBLEMATIKA


Neuvažavanje normi za nomenkalturu, odnosno
Kodeksa jitocenološke nomenklature, nepraćenje postojeće
važeće fitocenološke sistematike, različito tumačenje
termina i definicija, ali i pogrešno i nedovoljno
istraživanje i poznavanje određene biljne zajednice,
najčešće su greške koje kasnije imaju odraz na klasifikaciju.
Tako je čest slučaj da se kod ispitivanja određene
fitocenoze ona istražuje samo tijekom jedne vegetacijske
sezone, ili što je još opasnije tijekom samo jednog
gledišta. Za ove pogreške možemo generalno reći
da su posljedica ljudskog čimbenika.


Dotaknimo se karakterističnih vrsta. V u k e 1 i ć, J. i
Rauš. Đ. 1998 s pravom navode, cit.: "... Potpuno
isto vrijedi i za lužnjak. On je edifikator i glavna vrsta
na gredi s grabom (Carpino betuli -Quercetum roboris),
i u niži sa žutilovkom (Genisto elatae -Quercetum
roboris), iako one pripadaju različitim sistematskim
jedinicama. [...] Pitanje je, dakle, može li jedna
te ista vrsta u dvijema zajednicama, u kojima ima jed


no te isto značenje, biti svojstvena"? Odgovora na ovo
pitanje ima više, on ovisi o autoru odnosno školi i
pravcu kojemu pripada. U svakom slučaju svojstvene,
odnosno karakteristične vrste, treba razlikovati od
skupa svojstvenih - karakterističnih vrsta. Dopustimo
si da usporedimo skup svojstvenih vrsta s glavnim
mineralima u stijeni, a karakterističnu vrstu s mineralom.
Glavni minerali klasificiraju stijenu, i bez njih ta
stijena ne bi bila ono što jest, tako npr. granit sadrži
kao glavne sljedeće minerale: kvare, ortoklas i biotit.
Bez jednog od tih minerala stijena ne bi bila granit
nego neka druga eruptivna stijena (Tajder, M. i
Herak , M. 1966). Kao što jedan isti mineral može
pripadati različitim skupinama glavnih minerala, tako i
jedna svojstvena vrsta može pripadati različitim zajednicama
koje definira skup svojstvenih vrsta. Uvijek se
treba okretati skupini svojstvenih vrsta, što se u njima
razlikuje, koje se vrste kao nove pojavljuju, a koje
izostaju.


Vrste 1 i 2 su karakteristične za asocijaciju
B, i njihove populacije su koncentrirane
u toj asocijaciji. Vrste 3 i 4 su karakteristične
za asocijaciju A, vrsta 5 je
karakteristična za asocijaciju C. Vrste 4
i 6 su diferencijalne za subasocijaciju a
asocijacije B, vrste 7 i 8 su diferencijalne
za subasocijaciju c asocijacije B.
U svakom slučaju prisutnost diferencijalnih
vrsta razdvaja mokru i suhu subasocijaciju
od "tipične" svježe subasocijacije
b. Vrsta 9 široko je distribuirana
i može pomoći za karakteriziranje asocijacije
B, kao konstantni pratitelj te
asocijacije. Vrsta 9 može polužiti kao
karakteristična vrsta za višu sinatksonomsku
kategoriju, kao npr. veza koja
ujedinjuje asocijacije B i C s ostalim
asocijacijama.


( Whittaker R.H. 1980).


Shema 1. Dijagnostičke vrste duž gradijenta vlažnosti


Fig. I Diagnostic species along moisture gradient
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 62     <-- 62 -->        PDF

S. Vojniković: POVIJEST 1 POSTOJEĆI PROBLEMI F1TOCENOLOŠKE NOMENKLATURE I KLASIFIKACIJE Šumarski list br. 3-4. C.XXVI1 (20(0). 153-159
Također i skupinu svojstvenih vrsta ne treba previše
kruto shvaćati, kao kombinaciju svojstvenih, diferencijalnih
i ostalih vrsta sa stupnjem prisutnosti višim
od 60% (Whittaker R.H. 1980...), nego treba točno
vrstu po vrstu iz skupa izučiti i na temelju logičkih
zaključaka svrstati je u tu skupinu ili ne. Kao primjer
za navedeno, uzeta je kozmopolitska vrsta Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn, koju često možemo naći u različitim
biljnim zajednicama, sa stupnjem prisutnosti većim
od 60 %, a nema svojstvenu vrijednost za određenu
asocijaciju. Ellenberg, H. u djelu: "Zeigerwerte
der Gefafipflanzen Mitteleuropas" (1974), ističe daje
većina karakterističnih vrsta validna samo za uže fitogeografsko
područje (lokalno).


Kao klasična greška u klasifikaciji, je primjer veze:
Orno -Ostryon Tom. 1940., koja je u sustavu klasifikacije
smještena u:


a)5 Razred: Querceteapubescentis (Oberd. 48 ) Kraft 55
Red: Orno -Ostryetalia Jak. 59
b)6 Razred: Querco -Fagetaea Br.-Bl. et Vlieg. 37
Red: Quercetaliapubescentis Br.-Bl. 31.


Drugi primjer, za ilustraciju gore navedenog, može
biti naziv za asocijaciju Ostryo - Ornetum Fuk. et Stef.


58. Ovaj je inverzni naziv za asocijaciju Orno -Ostrvetum
Aich. 33., i nije dopušten međunarodnim Kodeksom
fitocenološke nomenklature.
Iako su neutrofilne šume bukve, bukve i jele (sa
smrekom) Ilirskoga područja fitocenološki intenzivno
izučavane u proteklih 60 godina, ni danas nije u putpunosti
ujednačena klasifikacija i nomenklatura istih.
Tako su npr. prema recentnim istraživanjima bukove
šume u Hravatskoj (Vukelić J. i Baričević D.
2002) svrstane u svezu Aremonio -Fagion (I. H o r v a t
1938 ). Torok, Podani et Borhidi 1989, sa sljedećim
asocijacijama:


Lamio orvalae -Fagetum (I. Horvat 1938) Borhidi


1963


Hacquetio -Fagetum Kosir 1962


Vicio oroboroidi - Fagetum (I. Horvat 1938) Pocs et


Borhidi 1960


Drugo stajalište ima Willne r W. (2002), koji ove
šume svrstava u vezu Asperulo -Fagion Tiixen 1955, a
naziv sveze Aremonio -Fagion (I. Horvat 1938). To rok,
Podani et Borhidi 1989 smatra sinonimom.
Dok za asocijacije: Lamio orvalae - Fagetum i Omphalodo
-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček et al.
1993. nom. cons, propos. (za Sloveniju), nema dvojbe u
svrstavanju istih u vezu Asperulo -Fagion, isti autor
različito svrstava asocijacije Hacquetio - Fagetum i Vicio
oroboroidi -Fagetum.


5 prema; Lovrić, A. Ž.. Bcrtović S., (1980)
6 prema; Stefanović, V. (1986)


156


Willne r ne smatra validnim naziv asocijacije
Hacquetio -Fagetum Kosir 1962. (Art. 7, Webe r


H.E. Moravec, J.; Theurillat, J.-P. 2000): Ovaj
autor smatra daje ovaj naziv sinonim za asocijaciju Vicio
oroboroidi -Fagetum Pocs et Borhidi in Borhidi
1960, koju je svrstao u podvezu Ostryo -Fagenion
Borhidi ex Soo 1964 s.l., veze Cephalanthero -Fagion
Tiixen 1955.
Ne ulazeći u ispravnost jednog ili drugog stava, može
se zaključiti da se gotovo u isto vrijeme, za isto područje
i istu vegetaciju pojavljuju različite klasifikacije.
S gledišta fitocenološke sintaksonomije u Bosni i Hercegovini,
ovo je vrlo važno, zbog velikih površina na
kojima nalazimo ilirske neutrofilne šume bukve, bukve
i jele (sa smrčom) i naše obveze poštivanja međunarodnih
pravila, budući da se još uvijek koriste nazivi npr.:
Fagion illivricum Horvat 1950 nom. illeg. ili Abieti -
Fagetum dinaricum Tregubov 1957 nom. illeg. Poseban
problem predstavlja uporaba u nazivu asocijacija karakterističnih
ilirskih vrsta npr.: Hacquetio epipactis
(Scop.) DC, Lamium orvala L.7 ili pak Omphalodes
verna Moenh, te areali drugih ilirskih vrsta neutrofilinih
šuma bukve, bukve i jele (sa smrekom) Dinarskog sustava,
npr.: Calamintha grandiflora L. Mch., Scopolia
carniolica Jacq., Helleborus niger L., kojih u Bosni i
Hercegovini nema (Domac , R. 1973.). Prema navodima
Flore Bosne i Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka
(Beck-Mannagetta, G. 1903-27) i Flora
Bosnae et Hercegovinae (Beck-Mannagetta, G,
Maly K. et Bjeličić, Ž. 1950-83) ne javljaju se:
Hacquetio epipactis, Helleborus niger i Scopolia
carniolica, dok vrste: Cardamine polyphylla, C. pentaphvllos,
Calamintha grandiflora, Omphylodes verna,
Lamium orvala, se javljaju izolirano na pojedinim masivima
Dinarida. U radu o šumskoj vegetaciji planine Jadovnik
Bucalo , V. (1999), navodi sporadičnu zastupljenost
samo vrste: Cardamine polyphylla (W:K.)
Schulz., dok je vrsta Cardamine trifolia L. učestalija, na
masivima Klekovače i Grmeča, (opažanja autora).
Drukčije stajalište ima Šilić , Č. (1996. ) koji navodi
kao rijetke i/ili ugrožene na prostoru sjeverozapadne
Bosne vrste: Cardamine trifolia, C. pentaphvllos, C.
polyphylla, Hacquetio epipactis, Omphalodes verna,
Lamium orvala. Više ilirikoidne vrste, kako ih naziva
Trinajstić npr.: Ramnus fallax, Isopyrum thalictroides,
Dentaria enneaphvllos, Cardamine savensis,
Aremonia agrimonoides, Euphorbia carniolica, Primula
vulgaris, Cyclamen purpurascens..., javljaju se sa
značajnim učešćem unutar pojasa šuma bukve, bukve i
jele (sa smrekom) na Dinarskom sustavu Bosne i Hercegovine.
Ovo dokazuju brojna fitocenološka istraživanja,


Od svih navedenih karakterističnih ilirskih vrsta, Domae R.
(1973) jedino ovoj vrsti daje nalazište i u Bosni i Hercegovini.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 63     <-- 63 -->        PDF

S. Vojniković: POVIJEST 1 POSTOJEĆI PROBLEMI FITOCENOLOŠKE NOMENKLATURE 1 KLASIFIKACIJE Šumarski list br. 3-4. CXXVII (2003), 153-159
kao i recentna istraživanja središnjeg dijela Dinarida na je daje većina „čistih" šuma bukve sekundarnog karakplanini
Bjelašnici (B e u s, V. Vo j n i k o v i ć, S. 2002). tera, odnosno da su iz ovih šuma antropogenim djelova-
Vezano za ovu problematiku, treba napomenuti teoret- njem istrijebljene četinjače: jele odnosno jela i smreka
sko stajalište koje je aktualno u Bosni Hercegovini, a to (B e u s, V. 1984).


Cyclamen purpurascens Mili.


Omphalodes verna Moench Helleborus niger L.


Cyclamen hederifolium © Aitan
Karta 1. Areali vrsta : Omphalodes verna, Helleborus niger, Cyclamen purpurascens (Schacht W. 1976)
Map 1 Distribution ranges of the species: Omphalodes verna, Helleborus niger, Cyclamen purpurascens (Schacht W. 1976)


I u novijoj literaturi u Srbiji, možemo naći uporabu
nedozvoljenih naziva zajednica prema Kodeksu npr.:
"Sintaksonomski pregled vegetacije Srbije" (Kojić,


M. et al. 1998.), navodi između ostalog, u okviru veze
Fagion moesiace Bleč. et Lkšć. 1970.
Podsveza: Fagenion moesiace submontanum Jov.
1976.
Podsveza: Fagenion moesiace montanum Jov.
1976.
Podsveza: Fagenion moesiace subalpinum Jov.
1976.
Primjenjujući pravila Kodeksa, može se do sada velik
broj asocijacija svesti na realan broj. Ovim postup


ZAKLJUČAK


Dosadašnja praksa klasificiranja fitocenoza pokazala
je vrlo heterogen pristup i različita odstupanja od
Kodeksa fitocenološke nomenklature. Ovo je rezultiralo
enormnim brojem izdvojenih sintaksonomskih jedinica
koje nisu u suglasnosti s Kodeksom.


Kako bi se riješio ovaj problem, nužna je detaljna
analiza dosadašnje prakse klasificiranja fitocenoza, po
potrebi određena istraživanja, te komparacija stanja u
širim fitogeografskim okvirima, s ciljem nužnog pre


LITERATURA


Barkman, J., J. Moravec, S. Rauschert, 1986:


Code der pflazensoziologischen Nomenklatur.


Vegetatio, 67(3): 159-195.
Beck-Mannagetta, G. 1903-27: Flora Bosne i
Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, 1 - 3,


kom cijela nomenklatura bila bi preglednija, jasnija i
primjenjivija u fitocenološkim istraživanjima.


S druge strane, striktna primjena fitocenološke nomenklature
može otežati kod šumara praktičara determinaciju
biljne zajednice na terenu. Šumari praktičari
nisu specijalisti u fitocenološkoj znanosti, ne posjeduju
nužna znanja iz floristike potrebna za prepoznavanje
vrsta koje su svojstvene zajednici, ili su pak vrste efemerne
tj. javljaju se u određenom aspektu, a radovi u
šumi odvijaju se cijele godine. Ovo sve nalaže veliku
opreznost kod imenovanja određene biljne zajednice.


- Conclusion
imenovanja sintaksonomskih kategorija u skladu s Kodeksom.
U ovome radu obavljena je djelomična sinsistematska
usporedba bukovih i bukovo-jelovih šuma
(sa smrekom) Bosne i Hercegovine sa susjednim područjima,
te djelomična analiza karakterističnih vrsta.
Šira analiza nije predmet ovoga rada, što ne znači da
nije aktualna i akutna. Pri tomu, koliko je moguće,
treba imati u vidu i praktično gledište korištenja
sintaksonomije u šumarskoj operativi.


- References
Glasnik Zemljskog muzeja u Bosni i Hercegovi


ni, Sarajevo.
Beck-Mannagetta, G., K. Maly, 1950: Flora Bos


nae et Hercegovinae, Sympetale 1. Glasnik Zemlj


skog muzeja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1 - 72.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 64     <-- 64 -->        PDF

S. Vojniković: POVIJEST I POSTOJEĆI PROBLEMI FITOCENOLOSKE NOMENKLATURE 1 KLASIFIKACIJE Šumarski list br. 3-4, CXXVI1 (2003), 153-159
Beck-Mannagetta, G., K. Maly, Ž. Bjeličić,
1967: Flora Bosnae et Hercegovinae, Sympetale


2. Glasnik Zemljskog muzeja u Bosni i Hercegovini,
Sarajevo, 1-110.
Beck-Mannagetta,
G., K. Maly, Ž. Bjeličić,
1974: Flora Bosnae et Hercegovinae, Sympetale


3. Glasnik Zemljskog muzeja u Bosni i Hercegovini,
Sarajevo, 1 -83 .
Beck-Mannagetta,
G., K. Maly, Ž. Bjeličić,
1983: Flora Bosnae et Hercegovinae, Sympetale


4. Glasnik Zemljskog muzeja u Bosni i Hercegovini,
Sarajevo, 1-188.
B e u s, V. 1984: Vertikalno raščlanjenje šuma u svjetlu
odnosa realne i primarne vegetacije u Jugoslaviji.
Radovi - LXXVI, Odjeljenje prirodnih i
matematičkih nauka, Knj. 23., ANUBiH, Sarajevo:
23 -32.


Beus, V., S. Vojniković, 2002: Floristical characteristics
of the virgin forest of beech and fir in
Ravna Vala on mountain Bjelašnica. Razprave
IV razreda SAZU, Ljubljana (impress).


Braun-Blanquet, J. 1932: Plant sociology - The
study of plant communities. McGraw Hill Book
Company Inc., New York and London. (Reprint
1983 by Koeltz scientific, books Koenigstein Germany):
23.


Bucalo , V 1999: Šumske fitocenoze Jadovnika. Šumarski
fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Beograd:
1-325.


Černjavski , R, 1950: Problem klasifikacije fitocenoza.
Glasnik šumarskog fakulteta Univerziteta
u Beogradu br. 1: 53 - 73.


Domac , R. 1973: Mala flora Hrvatske i susjednih područja.
Školska knjiga, Zagreb: 1 - 543.


El lenberg , H. 1974: Zeigerwerte der GefaBpflanzen
Mitteleuropas. Verlag Erich Goltze KG, Gottingen:
1 - 97.


Koj i ć, M.,R. Popov i ć, B. Karadžić, 1998: Sintaksonomski
pregled vegetacije Srbije. Institut
za biološka istraživanja "Siniša Stanković",
Univerzitet u Beogradu. 74 - 81.


Lakušić,
R., D. Pavlović, S. Abadžić, P Grgić
, 1978: Prodromus biljnih zajednica Bosne i


Hercegovine; Godišnjak Biološkog instituta
Univerziteta u Sarajevu, (posebno izdanje), vol.
XXX, Sarajevo: 58 - 84.


Lovrić, A. Ž., S. Bertović, 1980: Klasifikacija i
rasprostranjenost viših vegetacijskih jedinica
šuma i šikara Jugoslavije; Šumske zajednice Jugoslavije.
Šumarska enciklopedija. Jugoslavenski
leksikografski zavod "Miroslav Krleža"
(drugo izdanje) knj. III, Zagreb: 376 - 377.


S c h a c h t, W. 1976: Blumen Europas. Verlag Paul Parey,
Berlin und Hamburg: 1 - 203.


Stefanović , V 1986: Fitocenologija sa pregledom
šumskih fitocenoza Jugoslavije (II prošireno i
dopunjeno izdanje). Svjetlost, Zavod za udžbenike
i nastavna sredstva, Sarajevo: 116 - 125.


Šilić , Č. 1996: Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i
Spermatophyta) za crvenu knjigu Bosne i Hercegovine.
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i
Hercegovine (Prirodne nauke), Nova serija, sv.


31. 1992 - 1995., Sarajevo: 323 - 367.
Šugar , I. 1987 : Kodeks fitocenološke nomenklature.
Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, (prevod sa
Francuskog).
Taj der, M., M. H erak, 1966: Petrografija i geologija
(treće, dopunjeno i prerađeno izdanje). Školska
knjiga, Zagreb: 73.
Vukelić , J., Đ. Rauš , 1998: Šumarska fitocenologija
i šumske zajednice u Hrvatskoj. Sveučilište u
Zagrebu: 42-43.
Vukelić, J., D. Baričević, 2002: Novije fitocenološke
spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj.
Šumarski list, br. 9 - 10, CXXVI, Zagreb,
439-457.
Whittaker,R . H., 1980: Classification of plant communities.
Dr. W. Junk bv Pbulishers. The Hague,
Boston, London: 289 - 299.
Weber, H. E., J. Moravec, J.-P. Theurillat,
2000: International Code of Phytosociological
Nomenclature. Journal of Vegetation Science
vol., 11:5, Opulus Press, Uppsala: 739 - 768.
Wiliner , W. 2002: Syntaxonomische Revision der
sudmitteleuropaischen Buchenwalder. Phytocoenologia,
32 (3), Berlin- Stuttgart: 337-453.


SUMMARY: The selecting, nomination and classification of the new associations
are very complex and claim task. Plant community is not visible
bounded unit, and we can not define them with morphological form.


About 800 forest associations were described and determined in ex
Yugoslavia but we can estimate existing of about 340 forest associations that
have specific fioristic composition and structure in particular ecological conditions.
They are usually either synonyms for local variants or fades, which
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 65     <-- 65 -->        PDF

S. Vojniković: POVIJEST I POSTOJEĆI PROBLEMI FITOCENOLOŠKE NOMENKLATURE I KLASIFIKACIJI:
were selected and classified in association s rank. The problem of harmonising
of synonyms related to republics of ex Yugoslavia as well as neighbour
country´s. It is estimated that even 1/3 of determined phytocoenoses were
described before in other countries but under different names.


The essential idea related to dividing vegetation on plant communities
appeared on beginning of XIX century from brilliant plant geographysts:
Humbolt (1805). Schouw (1823), Heer (1835) and Greisbach (1835)´. The
idea was developed into the two main directions: the physiognomic and the


floristic. Based on the work of their students was born the idea for floristic-
sociological approach. On the begging of XX century this idea leaded on
Braun-Blanquet and his colleges from Zurich and Montpellier was more
developed. On the Third International Botanical Congress in Brussels Flahault
& Schroter (1910) presented first definition of the association. Braun-
Blanquet 1921 established the base for the system as a whole, with analytical
scales and the "sociologicalprogression ". The unique definition for association
with following rules was accepted 1976 in Den Haag and 1980 in Sydney
on Botanical Congresses. In the paper was mentioned that last changing of
the international Codex was at 2000 year by the We b e r, H. E.; Moravec,
J.; Theurillat, J. -P.


The most frequent failures concerning nomenclature and classification are
as follows: non-accepting rules for nomenclature (Codex of Phytocoenological
Nomenclature): non-following actual phytocoenological systematic;
different interpreting terms and definitions and poor researching and lack of
knowledge related to plant community.


The problem of characteristic species was mentioned in this paper. The
characteristic plants were compared with main mineral of stones. The mineral
can belong to a number of different assemblies of main minerals.
Consequently, characteristic specie can belong to different plant communities,
which are defined with assembly of characteristics species. Some important
questions should be focused (related to an assembly of characteristic
species not only one plant) as follows: What are the differences between
assemblies? Which species appeared? Which species disappeared? Some
mistakes and problems in classification and phytocoenolgical nomenclature
in the region were discussed in the paper.


The strict using phytocoenolgical nomenclature could result with some
problems for foresters on the field. The reasons are as follows: foresters are
usually not expert in phytocoenology, they have insufficient floristically
knowledge and some species appear in one aspect only, e.g. spring or summer.
We have to be very careful regarding naming some new plant community.


In order to solve these problems we need detail analyses phytocoenological
classifications and we have to compare situation in widerphytogeographical
areas, with an ultimate aim of renaming sintaxomy categories in accordance
with Codex of Phytocoenological Nomenclature.


Šumarski liši br. 3-4. CXXVII (2003). 153-159