DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 62     <-- 62 -->        PDF

S. Vojniković: POVIJEST 1 POSTOJEĆI PROBLEMI F1TOCENOLOŠKE NOMENKLATURE I KLASIFIKACIJE Šumarski list br. 3-4. C.XXVI1 (20(0). 153-159
Također i skupinu svojstvenih vrsta ne treba previše
kruto shvaćati, kao kombinaciju svojstvenih, diferencijalnih
i ostalih vrsta sa stupnjem prisutnosti višim
od 60% (Whittaker R.H. 1980...), nego treba točno
vrstu po vrstu iz skupa izučiti i na temelju logičkih
zaključaka svrstati je u tu skupinu ili ne. Kao primjer
za navedeno, uzeta je kozmopolitska vrsta Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn, koju često možemo naći u različitim
biljnim zajednicama, sa stupnjem prisutnosti većim
od 60 %, a nema svojstvenu vrijednost za određenu
asocijaciju. Ellenberg, H. u djelu: "Zeigerwerte
der Gefafipflanzen Mitteleuropas" (1974), ističe daje
većina karakterističnih vrsta validna samo za uže fitogeografsko
područje (lokalno).


Kao klasična greška u klasifikaciji, je primjer veze:
Orno -Ostryon Tom. 1940., koja je u sustavu klasifikacije
smještena u:


a)5 Razred: Querceteapubescentis (Oberd. 48 ) Kraft 55
Red: Orno -Ostryetalia Jak. 59
b)6 Razred: Querco -Fagetaea Br.-Bl. et Vlieg. 37
Red: Quercetaliapubescentis Br.-Bl. 31.


Drugi primjer, za ilustraciju gore navedenog, može
biti naziv za asocijaciju Ostryo - Ornetum Fuk. et Stef.


58. Ovaj je inverzni naziv za asocijaciju Orno -Ostrvetum
Aich. 33., i nije dopušten međunarodnim Kodeksom
fitocenološke nomenklature.
Iako su neutrofilne šume bukve, bukve i jele (sa
smrekom) Ilirskoga područja fitocenološki intenzivno
izučavane u proteklih 60 godina, ni danas nije u putpunosti
ujednačena klasifikacija i nomenklatura istih.
Tako su npr. prema recentnim istraživanjima bukove
šume u Hravatskoj (Vukelić J. i Baričević D.
2002) svrstane u svezu Aremonio -Fagion (I. H o r v a t
1938 ). Torok, Podani et Borhidi 1989, sa sljedećim
asocijacijama:


Lamio orvalae -Fagetum (I. Horvat 1938) Borhidi


1963


Hacquetio -Fagetum Kosir 1962


Vicio oroboroidi - Fagetum (I. Horvat 1938) Pocs et


Borhidi 1960


Drugo stajalište ima Willne r W. (2002), koji ove
šume svrstava u vezu Asperulo -Fagion Tiixen 1955, a
naziv sveze Aremonio -Fagion (I. Horvat 1938). To rok,
Podani et Borhidi 1989 smatra sinonimom.
Dok za asocijacije: Lamio orvalae - Fagetum i Omphalodo
-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček et al.
1993. nom. cons, propos. (za Sloveniju), nema dvojbe u
svrstavanju istih u vezu Asperulo -Fagion, isti autor
različito svrstava asocijacije Hacquetio - Fagetum i Vicio
oroboroidi -Fagetum.


5 prema; Lovrić, A. Ž.. Bcrtović S., (1980)
6 prema; Stefanović, V. (1986)


156


Willne r ne smatra validnim naziv asocijacije
Hacquetio -Fagetum Kosir 1962. (Art. 7, Webe r


H.E. Moravec, J.; Theurillat, J.-P. 2000): Ovaj
autor smatra daje ovaj naziv sinonim za asocijaciju Vicio
oroboroidi -Fagetum Pocs et Borhidi in Borhidi
1960, koju je svrstao u podvezu Ostryo -Fagenion
Borhidi ex Soo 1964 s.l., veze Cephalanthero -Fagion
Tiixen 1955.
Ne ulazeći u ispravnost jednog ili drugog stava, može
se zaključiti da se gotovo u isto vrijeme, za isto područje
i istu vegetaciju pojavljuju različite klasifikacije.
S gledišta fitocenološke sintaksonomije u Bosni i Hercegovini,
ovo je vrlo važno, zbog velikih površina na
kojima nalazimo ilirske neutrofilne šume bukve, bukve
i jele (sa smrčom) i naše obveze poštivanja međunarodnih
pravila, budući da se još uvijek koriste nazivi npr.:
Fagion illivricum Horvat 1950 nom. illeg. ili Abieti -
Fagetum dinaricum Tregubov 1957 nom. illeg. Poseban
problem predstavlja uporaba u nazivu asocijacija karakterističnih
ilirskih vrsta npr.: Hacquetio epipactis
(Scop.) DC, Lamium orvala L.7 ili pak Omphalodes
verna Moenh, te areali drugih ilirskih vrsta neutrofilinih
šuma bukve, bukve i jele (sa smrekom) Dinarskog sustava,
npr.: Calamintha grandiflora L. Mch., Scopolia
carniolica Jacq., Helleborus niger L., kojih u Bosni i
Hercegovini nema (Domac , R. 1973.). Prema navodima
Flore Bosne i Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka
(Beck-Mannagetta, G. 1903-27) i Flora
Bosnae et Hercegovinae (Beck-Mannagetta, G,
Maly K. et Bjeličić, Ž. 1950-83) ne javljaju se:
Hacquetio epipactis, Helleborus niger i Scopolia
carniolica, dok vrste: Cardamine polyphylla, C. pentaphvllos,
Calamintha grandiflora, Omphylodes verna,
Lamium orvala, se javljaju izolirano na pojedinim masivima
Dinarida. U radu o šumskoj vegetaciji planine Jadovnik
Bucalo , V. (1999), navodi sporadičnu zastupljenost
samo vrste: Cardamine polyphylla (W:K.)
Schulz., dok je vrsta Cardamine trifolia L. učestalija, na
masivima Klekovače i Grmeča, (opažanja autora).
Drukčije stajalište ima Šilić , Č. (1996. ) koji navodi
kao rijetke i/ili ugrožene na prostoru sjeverozapadne
Bosne vrste: Cardamine trifolia, C. pentaphvllos, C.
polyphylla, Hacquetio epipactis, Omphalodes verna,
Lamium orvala. Više ilirikoidne vrste, kako ih naziva
Trinajstić npr.: Ramnus fallax, Isopyrum thalictroides,
Dentaria enneaphvllos, Cardamine savensis,
Aremonia agrimonoides, Euphorbia carniolica, Primula
vulgaris, Cyclamen purpurascens..., javljaju se sa
značajnim učešćem unutar pojasa šuma bukve, bukve i
jele (sa smrekom) na Dinarskom sustavu Bosne i Hercegovine.
Ovo dokazuju brojna fitocenološka istraživanja,


Od svih navedenih karakterističnih ilirskih vrsta, Domae R.
(1973) jedino ovoj vrsti daje nalazište i u Bosni i Hercegovini.