DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2003 str. 67     <-- 67 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3-4, CXXVII (2003), 161-169
UDK 630* 931 + 891


ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA U ODNOSU
NA ŠUMU I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE


THE EXPLOATATION OF MINERAL RAW MATERIALS IN
RELATION TO THE FOREST AND FOREST LAND


Marina MARGALETIĆ*


SAŽETAK: Tijekom 2001. godine proveden je potpuni inspekcijski nadzor
u "Hrvatskim šumama" p.o. Zagreb, u predmetu iskorištavanje mineralnih
sirovina u šumama i na šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskogpodručja
Republike od strane gospodarske inspekcije Državnog inspektorata.
Ukupno je evidentirano 47 eksploatacijskih polja koja koriste "Hrvatske
šume" p.o. Zagreb, na ukupnoj površini od 227,50 ha. Najveći broj eksploatacijskih
polja nalazi se na području Područnih jedinica Državnog inspektorata
Rijeka (19) i Osijek (14). Utvrđeno je da mineralne sirovine u šumama
i na šumskim zemljištima iskorištava i drugih 205 korisnika (fizičke osobe,
trgovačka društva) na 243 lokaliteta — eksploatacijska polja na ukupnoj površini
od 2602,51 ha. Najveći broj eksploatacijskih polja koja koriste drugi korisnici
nalazi se na području Područnih jedinica Split (105) i Zagreb (52).


Ključne riječi: mineralne sirovine, šume, šumska zemljišta, eksploatacijska
polja, gospodarska inspekcija.


UVOD - Introduction


Šume su složeni ekosustavi u kojima postoji bogat10,0
%, te ostale vrste koje su zastupljene u manjem
stvo različitih organizama. Uravnoteženi šumski ekopostotku
(Me stro vi ć i dr. 1992, Klepac i Fabi sustavi
daju najveće moguće učinke u bioproizvodnji jani ć 1996, Meštrovi ć 1996). Obična jela (Abies
(Prpić 1993). Radi svojih općekorisnih funkcija šualba
Mill.) je, uz autohtone hrastove i običnu bukvu,
ma je u svjetskoj ekološkoj politici dobila posebno temeljna klimatska vrsta drveća u Hrvatskoj, koja sa
mjesto. Površina šuma i šumskih zemljišta s kojima gotovo 9 % sudjeluje u drvnoj zalihi šuma i u oko
gospodare "Hrvatske šume" d.o.o. Zagreb iznosi pri150
000 ha prebornih šuma, što je značajan razlog da
bližno 2 000 000 ha. Prema vlasništvu, državne šume u joj se pridaje veliko značenje (Klepa c 2001). Šume
Republici Hrvatskoj čine oko 80 %, dok privatnim šupojedinih
područja po svojoj strukturi, glede zastumama
pripada približno 18 %. Bogatstvo samog biljpljenosti
vrsta drveća, starost sastojina, biljno-geografnog
svijeta uvjetovano je mnogobrojnim abiotskim i skog položaja i raščlanjenosti vegetacije, biljnih zajebiotskim
čimbenicima, medu kojima posebno značednica,
vrsta tala, orografskih i hidrografskih prilika i
nje imaju zemljopisna širina, reljef, klimatske prilike, uz specifične makro i mikroklimatske uvjete, imaju
litološka podloga i tlo. veliki utjecaj na razvoj faune i interakcijski utjecaj iste


unutar šumskog ekosustava.


U šumama Republike Hrvatske od vrsta drveća najviše
je zastupljena obična bukva (Fagus sylvatica L.) Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj
sa 36,5 %, hrast lužnjak (Quercus robur L.) sa 13,9 %, 56/90 i 124/00) odredbom članka 52. propisuje da mohrast
kitnjak {Quercus petraea (Matt.) Liebl.) sa re, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno


blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume,


biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekret


* Marina Margaletić, Državni inspektorat, Ulica grada Vukovara
nine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gos


78, 10 000 Zagreb, Služba nadzora u području poljoprivrede i


podarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom


šumarstva, Odjel u području šumarstva i lovstva.